บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Europe

รหัสทัวร์ :
EUR EK014A(EK)APR-JUN
ประเทศ :
Europe
สายการบิน :
Emirate Airlines

ทัวร์เยอรมัน 7วัน 4คืน (EK)เม.ย.-มิ.ย.63

รหัสทัวร์: EUR EK014A(EK)APR-JUN

GRAND GERMANY 7 Day

 • ปราสาทนอยชวานสไตน์ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์สร้างสมัยพระเจ้าลุดวิกที่
 • พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก วังฤดูร้อนของพระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย
 • เมืองนูเรมเบิร์ก เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมัน
 • โรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ ประวัติศาสตร์เส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี
 • ชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ตั้งอยู่บนเนินเขาโดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวย
 • เมืองแฟรงก์เฟริต ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงินของยุโรป
 • DESIGNER OUTLET ROERMOND ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย

วันเดินทาง 7 วัน 4 คืน

1-7 เมษายน 2563

28 เมษายน – 5 พฤษภาคม 

47,900
3-9 มิถุนายน 47,900

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ                                                                  (ไทย)

17.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
21.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง

ดูไบ – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค      (ยูเออี – เยอรมัน)

00.50น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
04.05 น. เดินทางสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 53 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
08.35 น. ถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยู่สุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมันที่ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมน ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพอันเป็นที่กล่าวถึง  ชมทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านขึ้นสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น้ำพอลลัท เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์  เป็นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตั้งอยู่กลางป่าเขาลำเนาไพร ที่ซึ่งมีสีสันแปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้เพิ่งได้รับขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่างวอล์ทดิสนีย์ยังได้จำลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
เข้าสู่ที่พัก ณ Holiday Inn City East หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

จัตุรัสมาเรียน – พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก                (เยอรมัน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)….นำท่านมาถ่ายภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (Nymphenburg Palace) นิมเฟนเบิร์กเป็นวังฤดูร้อนของ พระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ผู้ริเริ่มสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก, แม็กซิมิลเลียนที่ 2 เอ็มมานูเอลเจ้าชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียส่วนกลางของวังสร้างเสร็จในปีค.ศ.1675ก่อนขับรถพาชมสถานที่สำคัญๆอาทิพระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ฯลฯ….นำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่า ที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิคเช่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค,หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย เดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมัน หากใครเป็นคนที่ชื่นชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขาสลับซับซ้อน ปราสาทราชวังแบบในการ์ตูน ทางเดินโรยกรวด ปูหินแบบยุคกลาง โบสถ์สวยเก่าแก่ หิมะที่ปกคลุมขาวโพลนไปทั่วทั้งเมือง ต้องที่นี่เลยเพราะนูเรมเบิร์กนั้นเสมือนดังเมืองแห่งเทพนิยายที่ได้รับการรักษาเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์….จากนั้นนำท่าน เดินชมเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปี ผ่านชม เม้าท์ฮาล์ โรงเก็บส่วยภาษีอากรในอดีตที่ถือเป็นอาคารประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของเมืองนูเรมเบิร์ก….จากนั้นนำท่านชมบริเวณ จัตุรัสกลางใจเมือง (HAUPTMARKT) ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจำเมือง อันถือเป็นตลาดนัดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี ด้านตะวันออกของตลาดมี โบสถ์พระแม่มาเรีย(FRAUENKIRCHE) จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่วของโบสถ์พระแม่มาเรีย ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนี้ถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลังในปีค.ศ.1509 เพื่อเป็นการรำลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองคำปี1356 ที่ตราขึ้นตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอัน ศักดิ์สิทธิ์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
เข้าสู่ที่พัก ณ Congress Hotel Mercure Nurnberg an der Messe หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

โรเธนเบิร์ก – วูร์ซเบริ์ก – แฟรงก์เฟริต                                        (เยอรมัน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)….นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนบวร์ก แห่งเทาเบอร์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เข้าสู่เขตเมืองเก่า ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์และแนวกำแพงป้องกันเมืองดั้งเดิม บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่ทำการค้าไวน์, โค, กระบือและขนสัตว์ ที่มีมาตั้งแต่ค.ศ.1274 จัตุรัสใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของ อาคารเทศบาลเมืองและโบสถ์เซนต์จาคอบ อิสระให้ท่านมีเวลาได้เก็บภาพประทับใจ ย้อนความทรงจำในยุคอัศวินหรือขุนนางเรืองอำนาจในยุคกลางหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆที่ผลิตในเมืองนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง วูร์ซเบริ์ก (WUERZBURG)เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเมนซึ่งเป็นอีกแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมัน และเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก….นำท่านชมความงดงามของเมืองมรดกโลกเมืองนี้ โดยเริ่มจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) และแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซเบริ์ก (Wurzburg Cathedral) สร้างขึ้นเมื่อ คศ. 788 และในการก่อสร้างระหว่างปี1040 – 1225 ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงทำให้ภายนอกมหาวิหารสร้างแบบโรมาเนสก์ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ Wurzburg Residence สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 10 ซึ่งอดีตคือพระราชวังเก่า สร้างแบบสถาปัตยกรรมบาโรก และได้มีการบูรณะหลายครั้งเนื่องจากถูกทำลายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 นำท่านเดินทางสู่เมืองแฟรงก์เฟริต (Frankfurt)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
เข้าสู่ที่พัก ณ Plaza Frankfurt Congress Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงก์เฟริต – จตุรัสโรเมอร์          (เยอรมัน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)….เดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heideberg) เมืองนี้มีความน่าสนใจมากทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ของเมือง เป็นเมืองมรดกโลก และปัจจุบันไฮเดลเบิร์กก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของการผ่าตัดหัวใจ ที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลก….นำท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ตั้งอยู่บนเนินเขาโดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นได้บริเวณปาร์กของปราสาทจะมีต้นไม้ใหญ่อย่างต้นเบิช ต้นเมเปิ้ล ต้นโอ้ค เมื่อขึ้นไปอยู่บนเนินเขาที่ตั้งของปราสาทจะมีจุดชมวิวที่จะมองลงไปดูตัวเมืองเก่าไฮเดลเบิร์ก และยังเห็นแม่น้ำเนคคาร์ที่ไหลผ่านตัวเมืองไฮเดลเบิร์กอีกด้วย ปราสาทไฮเดลเบิร์กนี้มีชื่อเสียงมาก มีการก่อสร้างต่อเนื่องกว่า๔๐๐ปีตัวอาคารด้านนอกและตัววังเก่าเป็นศิละแบบโกธิคและเรอเนสซองค์ส่วนอีก๒อาคารที่อยู่ ทางตะวันออกและทางเหนือสร้างเมื่อศตวรรษที่ ๑๖ ซึ่งถือว่า เป็นอาคารที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญทางด้านสถาปัตยกรรม ของเยอรมัน นอกจากนี้ ปราสาทไฮเดลเบิร์กยังมีห้องเก็บไวน์ซึ่ง บรรจุไว้ในถังโอ๊คบ่มที่เป็นไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
บ่าย เดินทางสู่เมืองแฟรงก์เฟริต (Frankfurt) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมล์ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการเงินของยุโรป ปัจจุบันแฟรงก์เฟิร์ตเป็นศูนย์กลางทางการเงินของยุโรปที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากลอนดอน  แฟรงก์เฟิร์ตเป็นเมืองแห่งอาคารสูงระฟ้า จึงได้ฉายาว่า Mainhatten เมื่อดูอย่างใกล้ชิดก็จะเผยให้เห็นเสน่ห์ของเมืองใหญ่ ที่มีบ้านเรือนที่สวยงามเก่าแก่ที่ได้รับการบูรณะไว้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง….นำเที่ยว ชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
เข้าสู่ที่พัก  ณ Plaza Frankfurt Congress Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก

โคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์ – DESIGNER OUTLET ROERMOND                 (เยอรมัน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)….นำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซึ่งถูกสร้างโดยชาวโรมัน และเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สี่ของประเทศเยอรมนี…นำท่านถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารโคโลญจน์ หรือ เคิล์นโดม เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปีโดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีค.ศ.1248 และสิ้นสุดลงที่ปีค.ศ.1880 เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี และมีโกศทองของกษัตริย์ทั้งสามถูกเก็บไว้ในตัววิหารด้วย นอกจากนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปีค.ศ.1993อีกด้วย….จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ DESIGNER OUTLET ROERMOND เพื่อให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BURBERRY, BILLABONG , CALVIN KLEIN , DIESEL , CLARKS , ARMANI ,FOSSIL , FURLA และอื่นๆอีกมากมาย
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน
บ่าย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเมืองดุสเซสดอร์ฟเพื่อเดินทางสู่สนามบิน
21.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 58   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่เจ็ด

ดูไบ – กรุงเทพ                                                             (ยูเออี – ไทย)

05.40 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 372(บริกาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********************************************
หมายเหตุ : ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียง ลด 2,000
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 10,000
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 2. ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 3. ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 8. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 4. ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ20,000บาทโดยการโอนเข้าบัญชี(หลังจองภายใน2วัน)พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
การยกเลิกการเดินทาง

 1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด (ในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้วขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)
 2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
หมายเหตุ

 1. เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 5-11 ขวบ
 2. กรุ๊ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผู้เดินทางครบ 30 ท่าน ขึ้นไป
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 4. อัตราค่าบริการคิดคำนวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันเดินทาง
 5. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 6. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 8. ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 9. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัท เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
 10. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 11. ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยืนยันการเดินทางได้ หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
 12. สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 13. โรงแรมที่พักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม
เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทำการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า
 1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 2. รูปถ่ายสีขนาด2นิ้ว(แบบหน้าใหญ่)จำนวน2ใบ(ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน6เดือน)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนด
 1. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อม วัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน
 1. รายการเดินบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจำหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
 2. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 1. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านั้น
 2. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่งจะต้องทำจดหมายยินยอมโดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 1. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพี่น้อง,สถานที่เกิด และจำนวนบุตรของผู้เดินทาง
 2. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 1. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท
 2. การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดำเนินการขั้นตอนการยื่นวีซ่าได้
**เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร หากท่านต้องการให้ทางเราดำเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่มเติม (สำคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  คำถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย แต่กรุณาตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทางภาษาไทย]…………………………………………………………..

นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……….…………………….

นามสกุลตอนเกิ[ภาษาอังกฤษ]……………………….………………………………………..

ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………….…………….………………………………………

วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………….…สถานที่เกิด(จังหวัด/ประเทศ)……….…………

สัญชาติปัจจุบัน ……………สัญชาติโดยกำเนิด หากต่างจากปัจจุบัน…………..………

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………..รหัสไปรษณีย์……………………………

โทรศัพท์(มือถือ)…………………………E-mail……………..………….…………………….

ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ)

และสัญชาติของผู้มีอำนาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………

ที่อยู่ที่ทำงานหรือสถานศึกษา………………………………………………………………….

……………………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………………………

ตำแหน่งงาน ………………………………………………………………………………………

โทรศัพท์ที่ทำงาน…………โทรสารที่ทำงาน………..รายได้ต่อเดือน……………บาท

รายได้อื่น……………..จำนวน………………..แหล่งที่มา……………………………………

สถานภาพ   โสด   แต่งงาน  แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)   หม้าย        หย่า

ชื่อ-นามสกุล  บิดา…………………………………………………………………………………

ชื่อ-นามสกุล มารดา………………………………………………………………………………

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส…………………………………………………………………………….

วันเกิด คู่สมรส……………………………………………………………………………………..

จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส……………………สัญชาติของคู่สมรส………………………….

วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่เคย

เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่………………………….ถึงวันที่………………………………….

เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้

ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)………………………………………………………………

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่

ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)……………………………………………………………………

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักของผู้ร้องขอ

ตัวผู้ขอวีซ่าเอง                               มีผู้อื่นออกให้

โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล…………………………..

ที่อยู่…………………………….……………………

***********************************************************
หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เยอรมัน 7วัน 4คืน (EK)เม.ย.-มิ.ย.63
รหัสทัวร์
EUR EK014A(EK)APR-JUN
สายการบิน
Emirate Airlines
ประเทศ
Europe
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว