บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Europe

รหัสทัวร์ :
EUR AY002(EK)JAN-FEB
ประเทศ :
Europe
สายการบิน :
Emirate Airlines

ทัวร์ไอซ์แลนด์ 9วัน(EK)ม.ค.-ก.พ.63

รหัสทัวร์: EUR AY002(EK)JAN-FEB

 • น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์
 • อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 อยู่ใต้ธารน้ำแข็งวาตนาเยอคูตล์
 • โจกุลซาลอน ธารน้ำแข็งพันปี รู้จักกันดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์
 • ปรากฏการณ์ แสงออโรร่า หรือ แสงเหนือ ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
 • กิจกรรม สโนว์โมบิล ณ ไมดาลโจกุล ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่
 • หาดทรายดำ REYNISFJARA BLACK SAND BEACH สวยที่สุดของไอซ์แลนด์
 • ชม น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน
 • อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1928
 • บลูลากูน น้ำพุร้อนชื่อเสียงโด่งดังไอซ์แลนด์ มีการเคลื่อนตัวของหินใต้ดินมากที่สุดในโลก

กำหนดการเดินทาง

18-26 มกราคม 2563  105,000
11-19 กุมภาพันธ์ 2563  105,000

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ                     (ไทย-ฟินแลนด์)

20.00 น. พร้อมกัน ณ สู่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 แถว S สายการบินฟินน์แอร์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ายชื่อพร้อมริบบิ้นให้กับกระเป๋าทุกท่าน
23.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์  โดยเที่ยวบินที่  AY 144 สายการบินฟินน์แอร์ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง

เมืองเฮลซิงกิ – เมืองเคฟลาวิค – น้ำตกครีก์จูเฟลฟอสส์ – ภูเขาครีก์จูเฟลฟอสส์             (ฟินแลนด์-ไอซ์แลนด์)

05.20 น. เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
07.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ AY 991 สายการบินฟินน์แอร์
09.30 น. ถึงสนามบิน สนามบินนานาชาติเคฟลาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ครีก์จูเฟล เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์อีกหนึ่งสิ่งของประเทศไอซ์แลนด์เลยก็ว่าได้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านเดินทางไปยัง น้ำตกครีก์จูเฟลฟอสส์ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพเก็บ เป็นที่ระลึก บริเวณด้านหลังของน้ำตกมี ภูเขาคีร์กจูเฟล หรือ ภูเขาหมวกแม่มด ตั้งอยู่เพียงหนึ่งเดียว เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของไอซ์แลนด์ นอกจากนี้นักปีนเขาที่มีประสบการณ์นิยมมาปืนขึ้นไปชมความงามบนยอดเขา คีร์กจูเฟล เป็นสถานที่ที่มีความงดงามตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเดินทางมาเที่ยวในช่วงไหน ด้วยหิมะเป็นสีขาวโพลน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Selfoss Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ – น้ำตกสโกการ์ – หมู่บ้านวิก              (ไอซ์แลนด์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)…นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ โดยน้ำตกมีความสูงประมาณ 60 เมตร (200 ฟุต)…แวะถ่ายภาพกับน้ำตกชื่อดังเสร็จแล้ว….จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง น้ำตกสโกการ์ เพื่อเที่ยวชมและแวะถ่ายภาพน้ำตกที่มีความสูงถึง 62 เมตร สโคการ์ฟอสส์ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดทางภาคใต้ของไอซ์แลนด์ ด้วยภาพของม่านน้ำสีขาวขนาดใหญ่ที่ทรงพลัง ไหลเทลงมาสู่พื้นเบื้องล่างตัดกับลานกว้างและโขดหินด้วยมอสสีเขียวบนกรวดดินสีดําที่เกิดจากเถ้าถ่านลาวา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวิก หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อปี 1991 เป็นหมู่บ้านที่มีฝนตกมากที่สุดในไอซ์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นสถานที่น่ามหัศจรรย์ที่น่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
ากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  ณ Laki Hotel Kirkjubaejarklauster หรือระดับเดียวกัน หลังจากเข้าสู่ที่พักท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณรอบๆโรงแรมท่านสามารถพบกับปรากฏการณ์“แสงออโรร่า” (AURORA LIGHT) หรือแสงเหนือ ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืดสนิท มักพบได้ในช่วงฤดูหนาวเดือนธันวาคม – มีนาคม ของทุกปี  (ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและค่า KP ในขณะนั้นด้วย)

วันที่สี่

อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลส์ – โจกุลซาลอน – ธารน้ำแข็งพันปี     (ไอซ์แลนด์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)…นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ จนเข้าสู่เขตอุทยานฯที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ตั้งอยู่ใต้ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่าวาตนาเยอคูตล์ (Vatnajökull) มีขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากับธารน้ำแข็งในทวีปยุโรปรวมกันและขนาดความหนามากที่สุดประมาณ 1,000 เมตร
กลางวัน กลางวันอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โจกุลซาลอน ธารน้ำแข็งพันปี อันเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ปรากฏขึ้นครั้งแรกในช่วงปีค.ศ.1934 -1935 และค่อยๆ ขยายตัวเพิ่มพื้นที่ขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันกินพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ำถึง 200 เมตร ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ลึกเป็นอันดับสองของไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่นี่จะเห็นน้ำแข็งก้อนใหญ่ ๆ ที่ละลายลงมาจากภูเขาน้ำแข็งด้านบน และไหลลงสู่ทะเล บางครั้งอาจเห็นนกทะเลสีดำที่ริมฝั่งทะเลตรงปลายเชื่อมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอน ที่มีชื่อเรียกว่า Skúas และสีขาวตระกูลนกนางนวล ที่เรียกว่า big  seagulls  บางครั้งอาจจะได้เห็นสิงห์โตทะเลที่ดำผุดดำว่ายบริเวณนั้น ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางกลับสู่เมืองวิก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  ณ Laki Hotel Kirkjubaejarklauster หรือระดับเดียวกัน หลังจากเข้าสู่ที่พักท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณรอบๆโรงแรมท่านสามารถพบกับปรากฏการณ์“แสงออโรร่า” (AURORA LIGHT) หรือแสงเหนือ ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืดสนิท มักพบได้ในช่วงฤดูหนาวเดือนธันวาคม – มีนาคม ของทุกปี  (ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและค่า KP ในขณะนั้นด้วย)

วันที่ห้า

ไมดาลโจกุล – ขับขี่สโนว์โมบิล – หาดทรายดำ REYNISFJARA BLACK SAND BEACH – Dyrhólaey จุดชมวิวริมชายฝั่ง – เมืองเรคยา                 (ไอซ์แลนด์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)…นำท่านเดินทางสู่ ไมดาลโจกุล Myrdaljokull ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ ที่ถูกเปลี่ยนเป็นลานกว้างเพื่อกิจกรรมผจญภัยในช่วงฤดูหนาว นำท่านสนุกสนานกับกิจกรรม สโนว์โมบิล ขับขี่ตะลุยหิมะไปตามเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามบนทุ่งน้ำแข็ง ซึ่งจะทำให้ทุกท่านสนุกสนานและตื่นเต้นตลอดการเดินทาง (กิจกรรมนี้ผู้ขับขี่ 2 คน/คัน สามารถสลับผู้ขับขี่ได้ระหว่างการเดินทาง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
บ่าย หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ หาดทรายดำ REYNISFJARA BLACK SAND BEACH แห่งไอซ์แลนด์ เป็นหาดทรายดำที่สวยที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านเล็กๆทางตอนใต้ของประเทศ บนชายหาดเต็มไปด้วยกรวดสีดำสนิทเป็นตะกอนเม็ดทรายสีดำที่สะสมตัวกันบริเวณชายหาด เมื่อมองดูระยะไกลเหมือนดินสีดำ นับเป็นชายหาดที่แปลกตามาก หาดทรายนี้เกิดขึ้นจากการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต์ ที่ถูกพัดพาไปสะสมตัวบริเวณชายหาด โดยเม็ดทรายนี้มีความหนาแน่นและทนทานต่อการแตกสลายผุพัง ติดกับหาดทรายดำนี้มีแท่งหินบะซอลต์ทรงกระบอกหกเลี่ยมเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ราวกับเป็นปฏิมากรรมที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาจากนั้นนำท่าเที่ยวชม Dyrhólaey จุดชมวิวริมชายฝั่งทะเล  จุดเด่นของที่นี่คือตรงปลายสุดของแหลม เป็นจุดที่หน้าผาถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนเกิดเป็นโพรงใหญ่ ขนาดที่เรือสามารถแล่นผ่านได้เลย ชื่อ Dyrhólaey มีที่มาจากเจ้าก้อนหินเป็นโพรง (Dyrhólaey แปลว่า door-hole) จากจุดนี้หากเรามองไปทางทิศเหนือเราจะเห็นธารน้ำแข็ง Myrdalsjokull หากมองไปทางฝั่งตะวันออกคือกลุ่มหินลาวา Reynisdrangar และหากมองไปฝั่งตะวันตก จะเห็นชายหาดที่ทอดตัวยาวไกล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก เป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก ทำเลที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไอซ์แลนด์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Foss Hotel Reykjavik  หรือระดับเดียวกัน สำหรับท่านที่สนใจทัวร์เสริม เพื่อตามล่าแสงเหนือในช่วงกลางคืนสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ของโรงแรม ทัวร์เสริมจะมีจัดให้บริการในวันที่มีการพยากรร์ว่ามีโอกาสพบแสงเหนือหรือแสงออโรร่า (ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและค่า KP ในขณะนั้นด้วย)

วันที่หก

น้ำตกกุลล์ฟอสส์ – น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ – อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ – บลูลากูน – อาบน้ำแร่         (ไอซ์แลนด์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)…จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกกุลล์ฟอสส์ น้ำตกที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในไอซ์แลนด์ และอาจจะกล่าวได้ว่าสวยงามกว่าน้ำตกไนแองการ่าอีกด้วย ถือว่าเป็นน้ำตกมีชื่อแห่งหนึ่งในจำนวนสถานที่  ท่องเที่ยวๆ หลายแห่งของประเทศนี้ และยังจัดว่าเป็นหนึ่งใน 3 สถานที่ที่ประเทศไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ใน วงกลมทองคำ (Golden Circle) ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องไม่พลาดที่จะมาท่องเที่ยว น้ำตกแห่ง Gullfoss มีความหมายว่า น้ำตกทองคำ เนื่องจากเมื่อละอองน้ำปะทะกับแสงแดดแล้วจะสะท้อนแวววาวออกมาเป็นสีทองอร่าม และปรากฏเป็นรุ้งกินน้ำให้พบเห็นแก่ผู้มาท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นภาพที่อลังการสวยงามสมคำเล่าลือ จากนั้นนำท่านชม น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ในอดีตน้ำพุร้อนสามารถพุ่งได้สูงถึง200 ฟุต แต่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้ว แต่ก็ยังสามารถพุ่งได้มากสุดที่ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาที นับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดชม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ อยู่ทางด้านตะวันออกของเรคยาวิค เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1928 ถูกขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ว่าให้เป็นสถานที่อันเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก แล้วยังมีภูเขา ทุ่งลาวา หุบผา ถ้ำ ลำธาร น้ำตกและทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกที่กว้างขึ้นในแต่ละปีเนื่องจากมีการเคลื่อนตัวแยกออกจากกันอยู่ตลอดเวลา พร้อมชมร่องรอยอาคารรัฐสภาอันเก่าแก่ตั้งแต่ปี 930 อิสระให้ท่านถ่ายภาพและเที่ยวชมความงดงามตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (14)
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ FossHotel Reykjavik  หรือระดับเดียวกัน สำหรับท่านที่สนใจทัวร์เสริม เพื่อตามล่าแสงเหนือในช่วงกลางคืนสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ของโรงแรม ทัวร์เสริมจะมีจัดให้บริการในวันที่มีการพยากรร์ว่ามีโอกาสพบแสงเหนือหรือแสงออโรร่า (ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและค่า KP ในขณะนั้นด้วย)

วันที่เจ็ด

โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา – อนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน – บลูลากูน – อาบน้ำแร่      (ไอซ์แลนด์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15) จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านหน้า โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรคยาวิกได้โดยรอบ โบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะที่เป็นศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสท์ ซึ่งใช้เวลาการก่อสร้างถึง 38 ปี บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมี อนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า โดยอนุสาวรีย์นี้สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาส เฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี จากนั้นนําท่านไปชมสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นํา 2 ประเทศมหาอํานาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น นําท่านผ่านชม รัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และ ศาลาเทศบาลเมือง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินก์วิก เพื่อนำท่านสู่ บลูลากูน แหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของไอซ์แลนด์ เป็นเขตที่มีการเคลื่อนตัวของหินหลอมละลายใต้ดิน มากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง การเคลื่อนตัวนี้ทำให้น้ำในบ่อร้อนขึ้นและมีไอน้ำระเหยขึ้นมา เป็นสถานที่อาบน้ำแร่ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก เป็นบ่อน้ำร้อนที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์หลายชนิด ซึ่งช่วยรักษาผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง เชิญอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านแช่ตัวในสระธรรมชาติ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง ทดสอบพอกหน้าด้วยโคลนสีขาวของบลูลากูนที่ทำให้ผิวพรรณผ่องใสเรียบลื่นขึ้นตั้งแต่ครั้งแรก ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหลากชนิดของบลูลากูนเป็นสินค้ายอดนิยมของผู้ไปเยือน (มีบริการผ้าเช็ดตัว โคลนสีขาวสำหรับพอกหน้า)เพื่อความสะดวกกรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำหมวกคลุมผมไปด้วยทางบลูลากูนอนุญาตให้ลงได้เฉพาะผู้สวมใส่ชุดว่ายน้ำเท่านั้นหากไม่ได้นำไปสามารถใช้บริการเช่าชุดว่ายน้ำได้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (17)
นำท่านสู่ที่พัก ณ Park Inn By Radisson Airport หรือระดับเดียวกัน

วันที่แปด

สนามบินนานาชาติเคฟลาวิค – เมืองเฮลซิงกิ      (ไอซ์แลนด์-ฟินแลนด์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเคฟลาวิค
10.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ AY992 สายการบินฟินน์แอร์
15.55 น. เดินทางถึง เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
16.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ AY141 สายการบินฟินน์แอร์ (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่เก้า

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร                              (ไทย)

07.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************************************
หมายเหตุ : ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
อัตราค่าบริการ

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียง ลด 2,000 บาท
 • พักเดี่ยว 25,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินฟินน์แอร์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)  ***ข้อกำหนดสายการบิน***ผู้โดยสารสามารถโหลดกระเป๋าเดินทางได้ 1 ใบ/1 ท่าน เท่านั้น และน้ำหนักกระเป๋าต้องไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่อง [Carry-on Baggage] น้ำหนักกระเป๋าต้องไม่เกิน 8 กิโลกรัม
 2. ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 7. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 8. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าทัวร์เสริม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก เป็นต้น
 4. ค่าแปลเอกสารส่วนตัวในการยื่นวีซ่าเชงเก้นตามที่สถานทูตกำหนด (กรณีที่ทางสถานทูตเรียกขอเอกสารภาษาอังกฤษ)
 5. ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร / วัน / คน)
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท
เงื่อนไขการจอง

 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ40,000บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
 2. ชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
การยกเลิกการเดินทาง

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
หมายเหตุ

 1. เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 5-11 ขวบ
 2. กรุ๊ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผู้เดินทางครบ 30 ท่าน ขึ้นไป
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 6. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 7. สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 8. โรงแรมที่พักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม
เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่าดูไบ (ไม่ต้องมาแสดงตัว)

 1. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุในวันเดินทางมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 2 หน้า
 2. ไฟล์สแกนสีของหนังสือเดินทาง โดยเห็น 2 หน้าแรกของหนังสือเดินทางชัดเจนเท่านั้น
 3. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ส่งเป็นไฟล์สแกนสีมาพร้อมไฟล์สแกนสีของหนังสือเดินทาง
เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทำการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า)
 1. พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า6เดือน ก่อนวันหมดอายุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน กลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 4. ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่งและอัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรปหลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนด
 5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน3 ดือนพร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 6. STATEMENTย้อนหลัง6เดือน(นับจากวันปัจจุบัน)ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอและมีจำนวนไม่ต่ำกว่า6หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนาสถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
 7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับ มาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่านั้น
 9. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมเป็นภาษาอังกฤษ โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่างถูกต้อง
 10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพทั้งนี้บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 12. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทั้งหมด
 13. การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น และชำระค่าวีซ่า 3,500 ถึงสามารถ  ดำเนินการขั้นตอนการยื่นวีซ่าได้
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสารหากท่านต้องการให้ทางเราดำเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **
แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่มเติม (สำคัญมาก)**ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  คำถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย แต่กรุณาตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทางภาษาไทย]………………………………………………………………………

นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………..…………………….

นามสกุลตอนเกิด[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….…………………..

ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………….…………………………………..…………….…………………………

วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………….สถานที่เกิด(จังหวัด/ประเทศ)……………….…….………

สัญชาติปัจจุบัน ……………………..สัญชาติโดยกำเนิด หากต่างจากปัจจุบัน………………………

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..รหัสไปรษณีย์…………………………………………..

โทรศัพท์(มือถือ)……………..………..………E-mail………………………….………………………….

ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ)

และสัญชาติของผู้มีอำนาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว…………………………………………………………

………………………………………………………………………….………………..…………………………

………………………………………………………………………………………………………………….…..

สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………….

ที่อยู่ที่ทำงานหรือสถานศึกษา……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………….รหัสไปรษณีย์…………………………………

ตำแหน่งงาน ……………………………………………………………………………………………………..

โทรศัพท์ที่ทำงาน……………………………..โทรสารที่ทำงาน………………………………………….

รายได้ต่อเดือน……………………บาท  รายได้อื่น…………………………จำนวน……………………..

แหล่งที่มา…………………………………………………………………………………………………………

สถานภาพ       โสด   แต่งงาน      แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)       หม้าย          หย่า

ชื่อ-นามสกุล  บิดา………………………………………………………………………………………………

ชื่อ-นามสกุล มารดา…………………………………………………………………………………………….

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส…………………………………………………………………………………………..

วันเกิด คู่สมรส……………………………………………………………………………………………………

จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส………………………………สัญชาติของคู่สมรส……………………………..

วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่เคย

เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่…………………………………………..ถึงวันที่…………………………

เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้

ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)……………………………………………………………………..

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่

ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)……………………………………………………………………………

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักของผู้ร้องขอ

ตัวผู้ขอวีซ่าเอง                              มีผู้อื่นออกให้

โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล………………………………………..

ที่อยู่……………………………….……………………………….

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ไอซ์แลนด์ 9วัน(EK)ม.ค.-ก.พ.63
รหัสทัวร์
EUR AY002(EK)JAN-FEB
สายการบิน
Emirate Airlines
ประเทศ
Europe
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว