บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Europe

รหัสทัวร์ :
EUR EK013A(EK)MAR-JUN
ประเทศ :
Europe
สายการบิน :
Emirate Airlines

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน(EK)มี.ค.-มิ.ย.63

รหัสทัวร์: EUR EK013A(EK)MAR-JUN

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน

 • ชมสวนมิราเบล ภายในบริเวณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง
 • ชมเมืองเก่าซาลบูร์ก ที่มีชื่อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค
 • เมืองฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี
 • หลังคาทองคำ เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งอยู่ในเทือกเขา สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2
 • สะพานไม้ชาเปล ซึ่งข้ามแม่นํ้ารอยซ์เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

วันเดินทาง 7 วัน 4 คืน 

26 มีนาคม – 1 เมษายน 2563 40,900
12-18 เมษายน 49,900
30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 41,900
6-12 พฤษภาคม

29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน

47,900

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ                                                                            (ไทย)

17.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T  สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
21.05น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง

ดูไบ – มิวนิค – สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า – BMW Welt – พระราชวังนิมเฟนบูร์ก – จัตุรัสมาเรียน          (ยูเออี – เยอรมนี)

00.50 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
04.05 น. เดินทางสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 53(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
08.35 น. ถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว….นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า….จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ BMW WELT อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ออกแบบเป็นรูปเมฆภายในจัดแสดงรถยนต์รุ่น ใหม่ทุกรุ่นของบีเอ็มดับบลิว อิสระท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า พระราชวังนิมเฟนบูร์ก (Nymphenburg Palace) เป็นวังฤดูร้อนของพระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ผู้ริเริ่มสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียและเฮ็นเรียตตา อเดลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปีค.ศ.1664 หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานูเอลเจ้าชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย ส่วนกลางของวังสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675 ก่อนขับรถพาชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ ฯลฯ…นำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค เซ่น ศาลาว่าการเก่า  ในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
เข้าสู่ที่พัก  ณ Azimut Hotel Munchen City Ost หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

ซาลบูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท    (เยอรมัน-ออสเตรีย)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลบูร์ก ประเทศออสเตรีย ระหว่างทางมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง….นำท่านชม สวนมิราเบล ให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก อีกทั้งที่นี่ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำของ The Sound of Music ภาพยนต์เพลงที่ยิ่งใหญ่ฮอลิวู๊ด จากนั้นนำท่านข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคสู่ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่าน ชมเมืองเก่าซาลบูร์ก ที่มีชื่อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปีค.ศ.1997 ซาลส์บวร์กตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซาลซัค (Salzach) และมี อาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์….นำท่านถ่ายรูป บ้านเลขที่ 9 เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูล์ฟกัง อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart)  อิสระให้ท่านชมร้านค้าที่รายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดิน Geteidegasse หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ก ที่ตั้งอยู่ตรงจัตุรัสกลางเมือง ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นมรดกโลกยูเนสโก้ จดทะเบียนเมื่อปีค.ศ.1996 ซึ่งก็เป็นปีเดียวที่ขึ้นทะเบียนให้ส่วนที่เป็นพระราชวังเชิร์นบรุนน์เมืองนี้ดูๆ อะไรก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่ว่าช็อกโกแลตของที่ระลึกนับร้อยชนิดร้อยอย่างก็ ตรารูปโมสาร์ทไปหมดทั้งสิ้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Austria Trend Salzburg WestHotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

ฮัลล์สตัทท์ – อินส์บรูค – หลังคาทองคำ   (ออสเตรีย)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
ออกเดินทางสู่เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน
กลางวัน อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอินซึ่งคำว่า “อินส์บรูคนั้น” แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ำอินมีลักษณะแคบๆ แทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์…ชม หลังคาทองคำ (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 สำหรับเป็นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
เข้าสู่ที่พัก  ณ Ramada Innsbruck Tivoli Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์    (ออสเตรีย-เยอรมนี)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
เดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Füssen) เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ สุดถนนสายโรแมนติกเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมันที่ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณเมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดนออสเตรียมีความงดงาม ทางด้านทัศนียภาพอันเป็นที่กล่าวถึงชมทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
บ่าย นำท่านเข้า ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขา สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วงค.ศ.1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น้ำพอลลัทเป็นปราสาทหลังใหญ่สีขาวตั้งอยู่กลางป่าเขาลำเนาไพรที่ซึ่งมีสีสันแปลกแปลงแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้เพิ่งได้รับขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริย์ลุดวิกที่2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี1886 เที่ยวชมห้องต่างๆอาทิ ห้องทรงงาน,ห้องบรรทม,ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่างวอล์ทดิสนีย์ ยังได้จำลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยายอันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
เข้าสู่ที่พัก  ณ Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก

ลูเซิร์น – รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน – สะพานไม้ชาเปล – สนามบินซูริค (เยอรมัน – สวิสฯ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne)อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่าหลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้วก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขาสลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม
กลางวัน อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
บ่าย นําท่านถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเปล หรือสะพานวิหาร(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่นํ้ารอยซ์เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปีเป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียวสะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณเชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางนํ้า จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันสะพานไม้นี้ถูกไฟไหม้เสียหายไปมากต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด….นําท่านชมรูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของ สวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่ เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
22.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 86 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่เจ็ด

ดูไบ – กรุงเทพฯ            (ยูเออี – ไทย)

06.25 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
18.55น.           เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
************************************
หมายเหตุ : ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)  

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริมลด 2,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 10,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS)โดยสายการบินเอมิเรตส์(เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 2. ค่าที่พัก3-4ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 7. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (โดยประมาณ)สำหรับประเภทท่องเที่ยวผู้สมัครวีซ่าทำการชำระค่าธรรมเนียมโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับยื่นวีซ่า ณ วันยื่นวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหน่วยงานกงสุลและได้รับการปรับปรุงเป็นระยะ ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ใช้เป็นสกุลเงินบาทนั้นขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันซึ่ง สามารถ เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ประเทศเยอรมัน ราคาผู้ใหญ่12ปีขึ้นไป 2,700 บาท / ราคาเด็ก 6-11 ปี 1,800 บาท / ราคาเด็กต่ำกว่า6ปี 550 บาท
 • ประเทศอิตาลี่ ราคาผู้ใหญ่12ปีขึ้นไป 2,500 บาท / ราคาเด็ก 6-11 ปี 1,600 บาท / ราคาเด็กต่ำกว่า6ปี 400 บาท
 • ประเทศฝรังเศส ราคาผู้ใหญ่12ปีขึ้นไป 3,000 บาท / ราคาเด็ก 6-11 ปี 2,200 บาท / ราคาเด็กต่ำกว่า6ปี 970 บาท
 • ประเทศเนเธอร์แลนด์ ราคาผู้ใหญ่12ปีขึ้นไป 2,600 บาท / ราคาเด็ก 6-11 ปี 1,800 บาท / ราคาเด็กต่ำกว่า6ปี 520 บาท
 อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 5. ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (10 ยูโร/ทริป)
 6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (2 ยูโร/ทริป)
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
  เงื่อนไขการจอง

 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ20,000บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
 2. ชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
   
การยกเลิกการเดินทาง

 1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด (ในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้วขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)
 2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
หมายเหตุ

 1. เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 5-11 ขวบ
 2. กรุ๊ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผู้เดินทางครบ 30 ท่าน ขึ้นไป
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 6. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 7. สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 8. โรงแรมที่พักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม
เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทำการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า)
 1.  พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน กลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 4. ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่งและอัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรปหลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนด
 5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน3 ดือนพร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 6. STATEMENTย้อนหลัง6เดือน(นับจากวันปัจจุบัน)ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอและมีจำนวนไม่ต่ำกว่า6หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนาสถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
 7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับ มาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่านั้น
 9. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมเป็นภาษาอังกฤษ โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่างถูกต้อง
 10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพทั้งนี้บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 12. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทั้งหมด
 13. การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น และชำระค่าวีซ่า 3,500 ถึงสามารถ ดำเนินการขั้นตอนการยื่นวีซ่าได้
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสารหากท่านต้องการให้ทางเราดำเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่มเติม (สำคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  คำถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย แต่กรุณาตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น *** 

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทางภาษาไทย]………………………………………………………………….

นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………….…………………………….…………………….

นามสกุลตอนเกิด[ภาษาอังกฤษ]……………………………………..………………………………..

ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………….……………………..…………………………

วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………สถานที่เกิด(จังหวัด/ประเทศ)………………………

สัญชาติปัจจุบัน …………………..สัญชาติโดยกำเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………………

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………..รหัสไปรษณีย์………………………………….

โทรศัพท์(มือถือ)……………………………E-mail………………………………………………….

ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ)

และสัญชาติของผู้มีอำนาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์……………………………..……………………

……………………………………………………………………………………..…………………………

สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………..

ที่อยู่ที่ทำงานหรือสถานศึกษา………………………………………………………………………..

…………………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………………………………..

ตำแหน่งงาน ………………………………………………………………………………………………

โทรศัพท์ที่ทำงาน…………………โทรสารที่ทำงาน…………….รายได้ต่อเดือน…………..บาท

รายได้อื่น…………………จำนวน………………..แหล่งที่มา………………………………………..

สถานภาพ       โสด   แต่งงาน      แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)       หม้าย          หย่า

ชื่อ-นามสกุล  บิดา……………………………………………………………………………………….

ชื่อ-นามสกุล มารดา……………………………………………………………………………………..

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส…………………………………………………………………………………….

วันเกิด คู่สมรส……………………………………………………………………………………………..

จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส………………………..สัญชาติของคู่สมรส…………………………….

วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่เคย

เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่…………………….ถึงวันที่………………………………………

เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้

ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)……………………………………………………………..

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่

ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)…………………………………………………………………

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักของผู้ร้องขอ

ตัวผู้ขอวีซ่าเอง                               มีผู้อื่นออกให้

โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล……………………………..

ที่อยู่…………………………….………………………

******************************************************
หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น

 

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน(EK)มี.ค.-มิ.ย.63
รหัสทัวร์
EUR EK013A(EK)MAR-JUN
สายการบิน
Emirate Airlines
ประเทศ
Europe
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว