บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN XMN02(TG)MAR
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์เซี่ยเหมิน ถู่โหลว ชมซากุระหย่งฝู 4วัน3คืน(TG) มี.ค.63

รหัสทัวร์: CHN XMN02(TG)MAR

*****  เที่ยวครบจุดไฮไลท์ / ที่พัก 4 ดาว / ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง *****

 • เซี่ยเหมิน 1 ใน10 เมืองน่าอยู่ของประเทศจีน
 • จุดเริ่มต้นเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21
 • ชมบ้านดินถูโหลวหัวอัน มรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้
 • ชมดอกซากุระบานแห่งแรก ของจีน ณ ไร่ชา ซากุระหย่งฝู
 • เกาะกูลั่งหยู หรือ เกาะเปียโน แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
 • ช้อปปิ้งถนนคนเดินจงซาน หมู่บ้านประมงเจิงชั่วอัน
 • เมนูอาหาร อาหารทะเล, กวางตุ้ง, จีนแคะ, ฮกเกี้ยน

กำหนดการ

5-8 มีนาคม 2563 20,999
19-22 มีนาคม 20,999

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ – เซี่ยเหมิน – จางโจว – โชว์หมินหนานฉวนฉี 5D

08.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย  โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
10.35 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 610 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
15.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติเซี่ยะเหมิน(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย1 ชั่วโมง) เซี่ยเหมินไข่มุกแห่งท้องทะเล สัญลักษณ์คือ นกกระยางขาว และเป็นศูนย์กลางของการพาณิชย์หนึ่งในห้าเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนอยู่ตรงข้ามเกาะคีมอย หรือ หมู่เกาะจินเหมินของไต้หวันเพียง 2000 เมตรเท่านั้นเซี่ยะเหมินได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสิบเมืองน่าอยู่ของประเทศจีนในปัจจุบันและรัฐบาลจีนได้ประกาศให้เซี่ยะเหมินเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางสายไหมทางทะเลเพื่อเชื่อมโยงการค้าระหว่างจีนและโลกตะวันตกในปีค.ศ.21…..หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ นำท่านเดินทาง สู่เมือง จางโจว (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหารนำท่านชมการแสดง หมิ่นหนานฉวนฉี อลังการ์กับการแสดงระบบ 5 มิติ หรือ 5D  ที่ออกมาได้อย่างน่าทึ่ง กับฉากหลังเป็นจอ LCD ขนาดใหญ่ 3000 ตารางเมตร กับการนำน้ำปริมาณ 2000 ตัน  โดยใช้เทคนิคผสมผสาน และสร้างฉากน้ำตกความสูง 20 เมตร, การกระโดดพุ่งตัวของนักแสดงสูงถึง 30 เมตร, มังกรพ่นน้ำ, เทพเจ้าหม่าโจวองค์ใหญ่ ในระหว่างการรับชมการแสดงที่นั่งสามารถหมุนได้ 360 องศา เพื่อให้ได้อรรถรสในการชม
นำท่านเข้าที่พัก DAIMOND HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

จางโจว – หัวอัน – บ้านดินถูโหลว –  ซากุระหย่งฝู – เมืองโบราณหมิงชิง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2) นำท่านเดินทางไปยังอำเภอหัวอัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านดินถู่โหลว   ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมพื้นบ้านของชาวจีนฮากกาหรือจีนแคะ  อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่แนวหุบเขารอยต่อของมณฑลฝูเจี้ยน, เจียงซีและกวางตุ้ง กระจายอยู่ทางทิศใต้และตะวันตกของมณฑลฝูเจี้ยน 3 แหล่ง คืออำเภอหย่งติ้ง, อำเภอหนานจิ้ง และอำเภอหัวอัน …..ตัวบ้านดินสร้างขึ้นโดยใช้หิน,ดิน,ไม่ไผ่ และไม้ซึ่งหาได้ในท้องถิ่น ด้วยวัสดุ,โครงสร้าง และภูมิปัญญาของชาวบ้าน แม้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหว หรือ พายุฝน ก็ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านดินแต่อย่างใด และยังทำให้อากาศภายในบริเวณเย็นสบายตลอดทั้งปี…..นำท่านชมบ้านดิน  เอ่อยี๋โหลว สร้างในปี ค.ศ. 1740 ในเนื้อที่ 9,300 ตารางเมตร  เป็นรูปกลม 2 รอบ มี 5 ชั้น มีห้องทั้งหมด 213 ห้อง และเป็นบ้านดินที่มี กำแพงหนาที่สุด วางผังดีที่สุด รักษาไว้ได้ดีที่สุด และน่าอยู่ที่สุด ถูกยกย่องเป็น ราชาแห่งบ้านดิน  ….. ตงหยางโหลว สร้างในปีค.ศ.1817 โดยนายเจี่ยงจงซื่อหลานของนายเจี่ยงซื่อฉงผู้สร้างเอ้อยี๋โหลวมีเนื้อที่ 2,200 ตารางเมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นบ้านที่อยู่สบายที่สุดเพราะห้องโถง ห้องครัวและห้องน้ำใหญ่กว่าบ้านดินที่อื่น  …..หนานหยางโหลว สร้างในปี ค.ศ.1817 เช่นกัน มีเนื้อที่3,100 ตารางเมตร  96 ห้องสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านดินของมณฑลฮกเกี้ยนและสร้างตามรูปแบบเอ่ออี๋โหลวเป็นรูปวงแหวนเช่นกัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย นำท่านไปยัง หย่งฝู ชมความงดงามของต้นอิงฮวา หรือ ซากุระนับหมื่นต้นที่พากันออกดอกบานสะพรั่งสีชมพูสดใส ท่ามกลางไร่ชาอู่หลงเขียวขจี อันกว้างใหญ่ กลายเป็นทัศนียภาพอันสวยงามในยามฤดูใบไม้ผลิ    ….หย่งฝูนับเป็นสถานที่แรกในการชมดอกซากุระเบ่งบานในประเทศจีน ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
หลังอาหารนำท่านเดินเที่ยวชมบรรยากาศถนนโบราณหมิงชิง   อิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าที่พัก DAIMOND HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

จางโจว –  เซี่ยเหมิน – สวนแกะสลักหุ้ยเหอ – เกาะเปียโน – ถนนคนเดินจงซานลู่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5) นำท่านเดินทางกลับเซี่ยเหมิน ชม สวนหินแกะสลักฮุ่ยเหอ ที่มีหินแกะสลักหินตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึงปัจจุบัน  ภายในท่านสามารถชมดูหินแกะสลักที่สวยงามพร้อมชมการแสดงเต้นรําพื้นเมืองของหญิงสาวชาวฮุ่ย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย นำท่านไปเที่ยวชมเกาะเปียโน หรือ กู่ลั่งหยู เกาะขนาดเล็กอยู่ตรงข้ามกับเซี่ยเหมิน มีพื้นที่ประมาณ 1.7 ตารางกิโลเมตร (รวมรถกอล์ฟ)  เที่ยวชมทัศนียภาพและบรรยากาศของเกาะซึ่งเต็มไปด้วยอาคารสมัยอาณานิคม  ซึ่งในอดีตเซี่ยเหมินเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า ทำให้มีชาติตะวันตกเข้าติดต่อและใช้เกาะนี้เป็นที่พักผ่อน  มีการสร้างโบสถ์และเล่นดนตรีในโบสถ์ จนเกิดโรงเรียนสอนเปียโนและนักดนตรีที่มีชื่อเสียงก็มาจากเกาะนี้ และมีการเรียกชื่อว่าเกาะเปียโน  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝาก ของฝาก อาหารแห้งซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเล …..เที่ยวชม ถนนคนเดินหลงโถวลู่  ย่านการค้าที่สำคัญของเกาะเปียโน   มีร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟมากมาย ส่วนใหญ่เป็นร้านที่ตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งของจีนและต่างชาติจำนวนมาก …..ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับฝั่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านสู่ ถนนคนเดินจงซานลู่ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองด้วยระยะทางเพียง 1200 เมตร เต็มไปด้วยอาคารร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบอังกฤษ, ฝรั่งเศสและเยอรมัน ตั้งเรียงรายสองฝั่งถนน อิสระเดินเที่ยวชมวิถีชีวิต และบรรยากาศยามเย็นของเซี่ยะเหมิน หรือ นั่งจิบชา กาแฟ ชิมอาหาร ขนมพื้นเมือง  และช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าที่พัก DA YI YI HO HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เซียเหมิน – วัดหนานผู่โถว  – หมู่บ้านประมงเจิงชั่วอัน –กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8) นำท่านไปเที่ยวชม วัดหนานผู่โถว วัดพุทธที่สร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์ถัง  และเป็นวัดสำคัญของเซี่ยเหมิน ตั้งอยู่เนินเขาอู่เหลาซาน มีพื้นที่กว้างขวาง ภายในวัดประกอบด้วยวิหารจตุโลกบาล, วิหารพระไตรปิฏก, วิหารใหญ่ และเจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตาให้คนมากราบไหว้สักการบูชา …..นำท่านนั่งรถชมความงดงามของถนนเลียบชายทะเลของเซี่ยเหมิน …..จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านประมงเจิงชั่วอัน เดิมเป็นหมู่บ้านชาวประมง ต่อมามีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว  และร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารพื้นเมือง อาหารทะเล ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีม ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และร้านอาหารทะเลแห้งที่สามารถซื้อเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน อิสระให้ทุกท่านเดินเที่ยวชม ชิม ช้อป กับร้านค้ามากมายสองข้างถนนเล็กๆที่เต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศเป็นกันเอง…
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
……… นำท่านเดินทางไปยังสนามบิน
16.10 น. ออกเดินทางจากเซี่ยเหมินโดยเที่ยวบินที่ TG 611    บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
18.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
************************************************
อัตราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง ไม่มีราคาเด็ก
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ – เฉิงตู – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน การบินไทย ***กระเป๋าสัมภาระน้ำหนักไม่เกิน 30 กก. และ กระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. ***
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน (ห้องละ 2-3ท่าน)
 3. ค่าอาหาร 9 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท* ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน 20  ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,650 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 6. ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ 600 บาท (เก็บจากลูกค้าต่อคนตลอดทริป)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า  *** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,125 บาทต่อท่าน
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 1,650 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 2,775 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้นไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี
 5. หลังจากการจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 1. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่ต้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็นพิเศษ …..บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนในต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามที่ร้องขอหรือไม่
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ความรับผิดชอบ 

 1. บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เซี่ยเหมิน ถู่โหลว ชมซากุระหย่งฝู 4วัน3คืน(TG) มี.ค.63
รหัสทัวร์
CHN XMN02(TG)MAR
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว