Europe

รหัสทัวร์ :
EUR HG06(EK)JUN-AUG
ประเทศ :
Europe
สายการบิน :
Emirate Airlines

ทัวร์เชค โปแลนด์ 7วัน (EK)JUN-AUG

รหัสทัวร์: EUR HG06(EK)JUN-AUG

CZECH POLAND 7DAYS

 • ชม ปราสาทปราก เพื่อเป็นการทักทายสิ่งก่อสร้างที่เป็นหน้าเป็นตาของเมือง
 • ช้อปปิ้ง Fashion Arena Prague Outlet แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเชค
 • เมือง วรอตสวัฟ เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่งภูมิภาคตะวันตกของโปแลนด์
 • ค่ายกักกันเอาชวิทซ์ ค่ายกักกันเก่าของฝ่ายนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
 • เมือง เชสโตโชวา เป็นเมืองริมฝั่งแม่น้ำวาร์ตาเป็นเมืองที่เจริญและรุ่งเรืองในด้านเศรษฐกิจการค้า เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรม
 • ย่านเมืองเก่าวอร์ซอ เพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมและซึมซับความเป็นโปแลนด์อย่างเต็มที่ในย่านที่มีความเป็นมาเก่าแก่ที่สุดในเมืองหลวงแห่งโปแลนด์แห่งนี้

วันที่เดินทาง 7วัน 4่คืน

 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน  39,900
 12-18 มิถุนายน  39,900
 11-17, 24-30, 25-31 กรกฎาคม  39,900
 7-13 สิงหาคม  39,900

 

 

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ

 22.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ทำการเช็คอินตั๋ว

 วันที่สอง

 ดูไบ – ปราก – จัตุรัสเมืองเก่า – นาฬิกาดาราศาสตร์ – สะพานชาร์ลส์

 01.15 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 04.45 น.  แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 09.05 น.  ออกเดินทางสู่เมืองปราก ประเทศเช็ค โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK139 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 13.30 น.  เดินทางถึง สนามบินเชค ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วออกเดินทางไปยังจุดหมายแรก เมือง ปราก (Prague) เมืองแสนโรแมนติกท่ามกลางหมู่ปราสาทเก่าอายุเกินพันปีซึ่งโดดเด่นด้วยศิลปะโกธิกและมีอยู่เยอะมาก จนทำให้ปรากได้ฉายาว่าเป็น “เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด” ได้ชมร่องรอยของอารยธรรมในยุคที่อาณาจักรโบฮีเมียและอาณาจักรโมราเวียยังเรืองรอง เที่ยวปรากต้องชม ปราสาทปราก (Prague Castle) เพื่อเป็นการทักทายสิ่งก่อสร้างที่เป็นหน้าเป็นตาของเมือง ปราสาทหลังนี้สร้างตั้งแต่ปี 885 ใหญ่และอลังการมาก ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ทำงานของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเชคและเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงมรดกทางทางวัฒนธรรมของชาติ ภายในปราสาทปรากยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral) มหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของประเทศ จุดเด่นคือหอคอยหลักที่สูงถึง 96.5 เมตร และหอคอยคู่ที่ด้านหน้าก็สูงถึง 82 เมตร ส่วน สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) อีกหนึ่งจุดหมายของเรานั้นโดดเด่นเห็นชัดว่ามีรูปปั้นนักบุญเรียงตลอดความยาวของสะพาน และเป็นสิ่งก่อสร้างชิ้นสำคัญที่ชี้ให้คนยุคปัจจุบันเห็นได้ถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัยของจักรพรรดิชาร์ลส์ที่ 4 และที่ใจกลางเมืองปรากเราจะได้เห็น หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Town Hall Clock) ซึ่งคอยทำหน้าที่บอกเวลาให้กับชาวเมืองทุกวี่วัน หอนาฬิกาดาราศาสตร์ถูกสร้างขึ้นในปี 1410 นอกจากเข็มนาฬิกาที่คอยบอกเวลาแล้วตัวเรือนสีฟ้ายังมีรูปปั้นนักบุญ ตัวเรือนนาฬิกาแสดงการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ แสดงเดือนปัจจุบัน เมื่อเวลาเดินมาครบชั่วโมงจะมี เสียงระฆังดังกังวานและรูปปั้น 12 สาวกของพระเยซูคริสต์ที่พากันเดินขบวนกันอยู่หลังช่องหน้าปั
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Hotel International Prague หรือระดับเดียวกัน

 วันที่สาม

 ปราก – Fashion Arena Prague Outlet – วรอตสวัฟ

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2)  **อิสระช้อปปิ้งที่ Fashion Arena Prague Outlet แหล่งช้อปปิ้งที่เรียกได้ว่าเป็นเอาท์เล็ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเชค มากมายด้วยกว่า 200 แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น Armani, GUESS, Diesel, Gant, Samsonite, Nike, Pandora, Lacoste และอีกมากมายจากทั่วทุกมุมโลกให้เลือกช้อปปิ้งกันได้อย่างหลากหลาย พร้อมด้วยส่วนลดที่มากถึง 70%
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (3)
 บ่าย  ออกเดินทางจากเมืองปราก มุ่งหน้าสู่ ประเทศโปแลนด์ (Poland) ที่เมือง วรอตสวัฟ (Wroclaw)เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่งภูมิภาคตะวันตกของโปแลนด์ และเป็นเมืองศูนย์กลางประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนานกว่า 1,000 ปี เมืองวรอตสวัฟเป็นเมืองใหญ่ที่ทันสมัยแต่ก็ยังคงอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนโบราณต่างๆ เอาไว้ได้อย่างดี เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศโปแลนด์ โบฮีเมีย ปรัสเซีย และเยอรมนี ก่อนจะกลับมาอยู่กับประเทศโปแลนด์อีกครั้งในปี 1945
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)

 วันที่สี่

วรอตสวัฟ – ออสเฟียนซิม – ค่ายกักกันเอาชวิทซ์ – คราคูฟ – มหาวิหารวาเวล – มาร์เก็ตสแควร์ – วิหารเซนต์แมรี่

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5)….มุ่งหน้าสู่เมือง ออสเฟียนซิม (Oswiecim) มีอีกชื่อในภาษาเยอรมันว่า เอาชวิทซ์ (Auschwitz) เมืองทางตอนใต้ของประเทศโปแลนด์ มากมายด้วยประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นที่ตั้งของ ค่ายกักกันเอาชวิทซ์ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(6)
 บ่าย  เข้าเยี่ยมชมภายใน ค่ายกักกันเอาชวิทซ์ (Auschwitz-Birkenau) ค่ายกักกันเก่าของฝ่ายนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้รับฉายาว่า “ค่ายมรณะ” เพราะมีผู้เสียชีวิตภายในค่ายแห่งนี้สูงถึง 1.1 ล้านคน ในช่วงตั้งแต่ปี 1940-1945 ทั้งจากการสังหาร อดอยาก โรคภัยไข้เจ็บ และการทดลองของนาซีในช่วงนั้น ปัจจุบันได้มีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์จัดแสดงทั้งรูปภาพในค่ายกักกันสมัยนั้น ข้าวของเครื่องใช้ของนักโทษที่ถูกจองจำอยู่ภายในและอื่นๆ อีกมาก ที่นี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปเมื่อปี 1079 ออกเดินทางโดยรถโค้ช สู่เมือง คราคูฟ (Krakow) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโปแลนด์และเป็นเมืองเก่าแก่ การันตีด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมืองคราคูฟอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวิสตูลา งดงามตามสไตล์เมืองเก่าที่มากด้วยสถาปัตยกรรมอันหรูหราและล้ำค่า แวะถ่ายรูปและเยี่ยมชม Krakow Cloth Hall จุดเด่นย่านเมืองเก่าคราคูฟและจุดเด่นของจัตุรัสกลงเมือง มาร์เก็ตสแควร์ (Main Market Square) สวยสง่าด้วยศิลปะสไตล์เรเนสซองส์ เป็นศูนย์รวมการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองที่ไม่พลาดแวะไปชมก็คือ วิหารเซนต์แมรี่ (St. Mary’s Basilica) โบสถ์อิฐสไตล์โกธิคแห่งนี้อยู่ติดกับมาร์เก็ตสแควร์ โดดเด่นด้วย 2 หอคอยสูงที่ด้านหน้าวิหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มหาวิหารวาเวล (Wawel Cathedral) มหาวิหารสุดอลังการอายุกว่า 900 ปีของย่านเมืองเก่าคราคูฟ งดงามและหรูหราทั้งภายในและภายนอก และที่อยู่ติดกันแล้วยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้กันเลยก็คือ ปราสาทวาเวล (Wawel Castle) เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในโปแลนด์ มีการผสมผสานศิลปะจากหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นจากช่วงยุคกลาง ยุคเรเนสซองส์ และบารอก แต่ก็ลงตัวและเข้ากันได้อย่างดีและงดงามมาก
 ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7)
 ท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Conrad Hotel หรือระดับเดียวกัน

 วันที่ห้า

 คราคูฟ – เชสโตโชวา – วอร์ซอ

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(8)….เดินทางมุ่งหน้าสู่เมือง เชสโตโชวา (Czestochowa) ด้วยรถโค้ช เมืองเชสโตโชวาเป็นเมืองริมฝั่งแม่น้ำวาร์ตา เป็นเมืองที่เจริญและรุ่งเรืองในด้านเศรษฐกิจการค้า เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรม เที่ยวชมเมืองเชสโตโชวา อารามยาสน่าโกร่า (Jasna Gora Monastery) วิหารที่เป็นที่นับถือของชาวคริสต์ในโปแลนด์เป็นอย่างมาก ภายในเป็นที่ตั้งของ Black Madonna งานแกะสลักไม้ในศตวรรษที่ 14 เป็นรูปพระแม่มารีและตกแต่งด้วยอัญมนีอย่างงดงาม
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
 บ่าย  ออกเดินทางจากเมืองเชสโตโชวา มุ่งหน้าสู่ วอร์ซอ (Warsaw) เมืองหลวงของประเทศโปแลนด์ และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของโปแลนด์ เคยได้ชื่อว่าเป็น ปารีสแห่งตะวันออก เพราะเป็นเมืองที่สวยมากจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่หลังจากความเสียหายในช่วงสงครามและบูรณะเมืองใหม่แล้ว วอร์ซอก็ได้สมญานามใหม่ว่า เมืองฟีนิกซ์ (Phoenix City) นอกจากนี้ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่พร้อมด้วยประวัติศาสตร์สำคัญมากมายที่อัดแน่นอยู่ในทุกๆ มุมเมือง มากด้วยวัฒนธรรมที่โดดเด่นและอาคารที่งดงามที่รอให้เราไปสัมผัสกัน
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Golden Tulip Warsaw Centre หรือระดับเดียวกัน

 วันที่หก

 วอร์ซอ – ดูไบ

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(11)เที่ยวชมเมือง วอร์ซอ เป็นเมืองที่เราจะได้เห็นสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานหลากหลายสไตล์ ที่สื่อถึงประวัติศาสตร์ในแต่ละยุค ไม่พลาดไฮไลท์เด่นของเมือง ย่านเมืองเก่าวอร์ซอ(Warsaw Old Town) เพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมและซึมซับความเป็นโปแลนด์อย่างเต็มที่ในย่านที่มีความเป็นมาเก่าแก่ที่สุดในเมืองหลวงแห่งโปแลนด์แห่งนี้ ตั้งอยู่ติดกับ แม่น้ำวิสทูลา(Vistula River) เป็นศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวและแลนด์มาร์กสำคัญของวอร์ซอ เที่ยวชมบรรยากาศชิลล์ๆ ของ ตลาดเมืองเก่า(Old Town Market Place) ที่ซึ่งนอกจากจะเป็นย่านการค้าให้เลือกช้อปปิ้งสินค้าแล้วยังเป็นศูนย์กลางของย่านเมืองเก่ามาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เราจะเห็นตัวอาคารโดยรอบที่ออกแบบในสไตล์บารอกและตกแต่งด้วยสีสันงดงาม ในบริเวณนี้เราจะยังได้เห็น รูปปั้นนางเงือกแห่งวอร์ซอ(The Warsaw Mermaid) รูปปั้นนางเงือกที่ทำจากบรอนซ์ที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของวอร์ซอตั้งแต่ปี 1855 จากนั้นเราก็ไปชมปราสาทหลังใหญ่ ปราสาทหลวง(Royal Castle) สถานที่ๆ เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์และราชวงศ์ของโปแลนด์ ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ จัตุรัสแคสเซิล(Castle Square) เห็นได้ง่ายด้วยความใหญ่โตของปราสาทที่สร้างจากอิฐ มีความยาวด้านหน้าถึง 90 เมตร โดดเด่นด้วยหอคอยสูง ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์และเปิดให้เข้าชมภายในได้ด้วย อีกหนึ่งโบสถ์ที่ต้องไม่พลาดชมเมื่อมาเยือนย่านเมืองเก่าก็คือ โบสถ์เซนต์ไฮยาซินธ์(St. Hyacinth’s Church) โบสถ์สวยสีขาวสะอาดสไตล์บารอกที่สร้างตั้งแต่ปี 1603 แม้จะดูเรียบง่ายแต่ก็อลังการและสวยงาม ด้านในโบสถ์ก็ยังคงคอนเซปต์ความเรียบง่ายแต่หรูหราที่ยิ่งโดดเด่นด้วยสีขาวตั้งแต่เสา ผนัง ไปจนถึงเพดาน แฝงความโมเดิร์นเข้าไป เป็นโบสถ์ที่สวยและไม่ควรพลาดที่จะไปเยี่ยมเยือนเมื่อมาถึงวอร์ซอ
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
 ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย
 13.25 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK180 (บริการและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 22.05 น.  ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

 วันที่เจ็ด

 ดูไบ – กรุงเทพ

 03.05 น.  เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK384 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 12.05 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 ***********************************************
 อัตราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน)

เด็กอายุตั้งแต่2-11ปีพักกับผู้ใหญ่2ท่านไม่มีเตียงเสริม ลด 2,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 10,000 บาท

 อัตรานี้รวม

 1. ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น
 2. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 3. ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น)
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
 เงื่อนไขการจอง

 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
   การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. ​ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 หมายเหตุ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า

 1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่ม
 2. เก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 5 ซม. x 3.5 ซม.จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 4. เอกสาระสำคัญส่วนบุคคล
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ
  • สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 5. กรณีเป็นพนักงานบริษัทใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
 6. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 7. หลักฐานทางการเงิน
 8. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปัจจุบันในวันที่ยื่นวีซ่า) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่ือกลับสู่ภูมิลําเนา
 9. หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านั้น (ในกรณีที่ผู้อื่นเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ)**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
 10. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 11. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่าน้ัน
 12. กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี

12.1 ไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง

– จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อำเภอ / เขต ที่ท่านอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษ)

– บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา

– สำเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา

– หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)

– ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ

– เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เดินทางกับผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

12.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา

– บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา

– สำเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา

– หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)

– ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ

** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กับบุตร **

 1. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าวเช่นกัน
 2. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท
 3. การยื่นวีซ่านั้นผู้เดินทางต้องชําระยอดมัดจําก่อนเท่านั้นถึงสามารถดําเนินขั้นตอนการย่ืนวีซ่าได้

** ทางบริษัทไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใบละ 500 บาท **

ทัวร์เชค โปแลนด์ 7วัน (EK)JUN-AUG
รหัสทัวร์: EUR HG06(EK)JUN-AUG

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147