China

รหัสทัวร์ :
CHN BJS02(TG)MAR-JUN
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์เฉิงเต๋อ ปักกิ่ง ซือหม่าไถ 5วัน 3 คืน(TG)มี.ค.-มิ.ย.2561

รหัสทัวร์: CHN BJS02(TG)MAR-JUN

เฉิงเต๋อ ปักกิ่ง ซือหม่าไถ

 • เฉิงเต๋อ พระราชวังฤดูร้อนปี้สู่ซันจวง แห่งจักรพรรดิ์คังซี สวนหลวงใหญ่ที่สุดของจีน
 • ชมวัดโปตาลาน้อย วัดผู่หนิง
 • ขึ้นกระเช้าชมกำแพงเมืองจีน ณ ด่านซือหม่าไถ
 • เมืองริมน้ำกู๋เป่ย์สุ่ยเจิ้น ชมสถาปัตยกรรมจำลองสมัยหมิง และชิง
 • พระราชวังต้องห้าม(กู้กง), จัตุรัสเทียนอินเหมิน
 • ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
 • เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกเลีย อาหารกวางตุ้ง

วันเดินทาง

28 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 29,900
4-8 เมษายน 30,900
11-15, 12-16 เมษายน 33,900
2-6, 9-13 , 25-29 พฤษภาคม 29,900
13-17 มิถุนายน 29,900

 

 

 

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
23.50 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 674 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่สอง

ปักกิ่ง – กู๋เป่ย์สุ่ยเจิ้น –  กำแพงเมืองจีน ณ ด่านซือหม่าไถ (รวมกระเช้า) – เฉิงเต๋อ

   

05.30 น. เดินทางถึงนครปักกิ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว …..
เช้า รับประทานอาหารเช้า จัดชุด KFC + น้ำดื่ม (1)นำท่านเดินทางสู่ กู๋เป่ย์สุ่ยเจิ้น เมืองริมน้ำที่สร้างขึ้นจากการบูรณะหมู่บ้านโบราณ 5 แห่งที่ตั้งอยู่บริเวณนี้ ยังมีซากโบราณสถาน และอยู่ใกล้ทะเลสาบยวนหยางหู  จึงได้จำลองบรรยากาศของเมืองริมน้ำตอนใต้แม่น้ำแยงซีเกียง หรือเจียงหนานขึ้นมา  แวดล้อมด้วยอาคารบ้านพักสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ซึ่งสร้างขนานไปตามลำธารน้ำที่ลดเลี้ยว  มีสะพานข้ามธารน้ำเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน เรือล่องแม่น้ำ  มีร้านค้า ร้านอาหาร ลานแสดงวัฒนธรรม และที่สำคัญเมืองริมน้ำแห่งนี้ มีกำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ เป็นฉากหลัง ทำให้สวยงามยิ่งนัก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย นำท่านชมกำแพงเมืองจีน สิ่งก่อสร้างแห่งความภูมิใจของประเทศจีน และเป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก  ก่อสร้างในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้  มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 100 ปี  …..นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ณ ด่านซือหม่าไถ  ได้ชื่อสุดยอดแห่งกำแพงเมืองจีน และมีชื่อเสียงมาก สร้างอยู่บนสันเขาสูงชัน ตลอดสองข้างมีป้อมปราการเรียงรายและมีรูปร่างต่างกัน  ทำให้ทัศนียภาพสวยงามมากอลังการ์ที่สำคัญเป็นกำแพงเพียงแห่งเดียว   ที่ยังคงสภาพดั้งเดิมนับตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงเป็นต้นมา อิสระชมและถ่ายภาพความสวยงาม…..
หมายเหตุ :  1. กรณีที่มีการประกาศปิดให้บริการกระเช้าไฟฟ้า อันเนื่องมาจากเหตุผลด้านสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย, การปิดซ่อมบำรุง หรือเหตุผลใดๆ ก็ตาม …..บริษัทฯ จะคืนค่ากระเช้าให้กับทุกท่าน และท่านสามารถเดินเท้าขึ้นชมแทน แต่ต้องใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากด่านนี้มีความชันมาก
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงเต๋อ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ) ตั้งอยู่ในมณฑลเหอเป่ย ตั้งอยู่รอบกรุงปักกิ่ง ระยะทางจากปักกิ่ง 380 กิโลเมตร …..เฉิงเต๋อ มีเนื้อที่ประมาณ 300 ตางรางกิโลเมตร เดิมชื่อเมือง เจอโฮล (Jehol) เป็นเมืองแวดล้อมด้วยภูเขา, ป่าไม้ มีทัศนียภาพงดงาม และเป็นที่ตั้งของพระราชวังฤดูร้อนปี้สู่ซานจวง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระราชวังที่มีสวนหลวงใหญ่ที่สุดในประเทศจีน สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิคังซี และเป็นสถานที่เสด็จแปรพระราชฐานหรือ มาพักผ่อนในฤดูร้อนของกษัตริย์อีกหลายพระองค์ในราชวงศ์ชิง…
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)
นำท่านเข้าที่พัก FU MAN JIA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เฉิงเต๋อ – พระราชวังฤดูร้อนปี้สู่ซานจวง – วัดผู่หนิง– ปักกิ่ง

รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมที่พัก (4) นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนปี้สู่ซานจวง (รวมรถเล็ก) สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิคังซี ปี ค.ศ.1703 ภายหลังจากชาวแมนจูยึดครองประเทศจีนและตั้งปักกิ่งเป็นเมืองหลวง จักรพรรดิจะเสด็จมาประทับพักร้อน และล่า สัตว์ ภายในพระราชวังซึ่งล้อมรอบด้วยกำแพงยาวประมาณ 10 กิโลเมตรนั้น มีอาคารน้อยใหญ่ 110 หลัง เช่นอาคารพระราชวัง วัดหลวง ทะเลสาบ ภูเขา ป่าขนาดย่อม พื้นที่ราบ และเป็นสวนหลวงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน จนได้รับการจัดเข้าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้ เมื่อเดือน ธันวาคม ปี ค.ศ. 1994
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย นำท่านเที่ยวชม พระราชวังโปตาลาน้อย หรือ วัดผู่ถอจงเชิ่งเมี่ยว วัดใหญ่ 1 ใน 8 ของเฉินเต๋อ สร้างในสมัยพระเจ้าเฉียนหลงฮ่องเต้ ในปี ค.ศ.1767 เนื่องในโอกาสครบรอบอายุ 60 พรรษา โดยจำลองแบบจากพระราชวังโปตาลา ในทิเบต ภายในมีอนุสาวรีย์ ช้างหิน และประตูทั้ง 5 แห่งโดยมีเจดีย์ 5 องค์เรียงจากทิศตะวันออกไปยังตะวันตก คือเจดีย์สีดำ เจดีย์สีขาว เจดีย์สีเหลือง เจดีย์สีเขียวและเจดีย์สีแดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังคาของวิหารใจกลางมุงด้วยกระเบื้องทองเหลืองชุบทองคำสวยงามยิ่งนัก  ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับปักกิ่ง

***** กรณีที่ไม่สามารถเช้าชมวัดโปตาลาน้อย  จะนำท่านชมวัดผู่หนิง หรือวัดเจ้าแม่กวนอิม สร้างในปี ค.ศ.1755 ในรูปลักษณะสถาปัตยกรรมผสมระหว่างทิเบตและมองโกลภายในมีรูปเจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากไม้ 5 ชนิดเป็นรูปทรงยืนสูง 22 เมตร จึงนิยมเรียกกันว่าวัดพระใหญ่ …..

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6) เมนูสุกี้มองโกล
นำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ปักกิ่ง  – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง  –  ตลาดรัสเซีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7)  นำท่านแวะชม ปี่เซี๊ยะ  ถือเป็นสัตว์เทพชนิดหนึ่ง เล่ากันว่าเป็นลูก       ตัวที่เก้าของมังกร ผีซิวเป็นสัตว์ดุร้ายชนิดหนึ่ง แบ่งเป็นเพศผู้ เพศเมีย เพศเมียเรียกว่า “ผี” ส่วนเพศผู้   เรียกว่า “ซิว” กล่าวกันว่า ผีซิวตัวผู้จะหาทรัพย์ ส่วนตัวเมียจะเฝ้าทรัพย์ ดังนั้น คนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไว้ เป็นคู่ ที่คนจีนเชื่อว่า จะนำเงินทอง และโชคลาภให้กับผู้เป็นเจ้าของ และช่วยเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้…..      นำท่านแวะ ร้านไข่มุก ชมผลิตภัณฑ์จาก มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ และนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์    มากมาย เช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก รวมทั้งเครื่องประดับสำหรับสุภาพสตรี เช่นต่างหู สร้อยมุก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) เมนูอาหารกวางตุ้ง
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่กว้างที่สุดในโลกชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน, อนุสาวรีย์วีรชน พร้อมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ,ชม พระราชวังกู้กงหรือพระราชวัง        ต้องห้าม ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวม  24  รัชกาล      ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ  ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า  720,000  ตรม.  จากนั้นนำท่านไปยัง ตลาดรัสเซีย  ตลาดขายสินค้าราคาถูกทั้งขายส่ง  และปลีก เช่น  เสื้อผ้า รองเท้า  นาฬิกา  ตุ๊กตาอิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)  เมนูเป็ดปักกิ่ง
นำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า           

สนามกีฬาโอลิมปิค (ผ่านชม) – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (10)  นำท่านสู่ ร้านหยก    ชมสินค้าหยกและผลิตภัณฑ์จากหยกอันมีชื่อเสียงของประเทศจีน ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก …..นำท่าน ผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิค 2008 ซึ่งออกแบบโดย สถาปนิกชาวเยอรมัน หรือเรียกกันว่า สนามกีฬารังนก และสระว่ายน้ำแห่งชาติ ซึ่งมีรูปทรงภายนอกคล้ายก้อนน้ำขนาดใหญ่ กำแพงของอาคารนี้คล้ายมีฟองน้ำเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา…..
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
……… นำท่านเดินทางไปยังสนามบิน
17.05 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 615 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
21.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
*************************************************
รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่างๆ  ร้าน เช่น ร้านหยก ไข่มุก และปี่เซี่ยะ ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)    

 • เด็กอายุตั้งแต่ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500 บาท
***** เนื่องจากเป็นรายการทัวร์ราคาโปรโมชั่น จำเป็นต้องชำระเงินและส่งสำเนาพาสปอร์ตหลังจองทันที   ที่นั่งมีจำนวนจำกัด  หลังออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ *****
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับโดยสายการบินไทย
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 4 คืน (ห้องละ 2-3ท่าน)
 3. ค่าอาหาร 14 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

      *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน 20  ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นคนละ 10 หยวนต่อวัน ต่อท่าน (5วัน x 2 คน x 10 หยวน = 100 หยวน)หัวหน้าทัวร์ คนละ 50 บาทต่อวัน (5วัน x 50 บาท = 250 บาท)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า 

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 1. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 2. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 1. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 2. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดามารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 1. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 1. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 2. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยและมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่าน
 1. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน

 

เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 / 20,000  บาท(ช่วงวันหยุดเทศกาล)
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเที่ยวยังคงเดิมโดยไกด์ ท้องถิ่นดูแลคณะ
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยนแปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืน เงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 2. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่    (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ทัวร์เฉิงเต๋อ ปักกิ่ง ซือหม่าไถ 5วัน 3 คืน(TG)มี.ค.-มิ.ย.2561
รหัสทัวร์: CHN BJS02(TG)MAR-JUN

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147