บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN BJS02(TG)JUL-NOV
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์เฉิงเต๋อ ปักกิ่ง ซือหม่าไถ 5วัน 3 คืน(TG)ก.ค.-พ.ย.2561

รหัสทัวร์: CHN BJS02(TG)JUL-NOV

เฉิงเต๋อ ปักกิ่ง ซือหม่าไถ

 • เฉิงเต๋อ พระราชวังฤดูร้อนปี้สู่ซันจวง แห่งจักรพรรดิ์คังซี สวนหลวงใหญ่ที่สุดของจีน
 • ชมวัดโปตาลาน้อย วัดผู่หนิง
 • ขึ้นกระเช้าชมกำแพงเมืองจีน ณ ด่านซือหม่าไถ
 • เมืองริมน้ำกู๋เป่ย์สุ่ยเจิ้น ชมสถาปัตยกรรมจำลองสมัยหมิง และชิง
 • พระราชวังต้องห้าม(กู้กง), จัตุรัสเทียนอินเหมิน
 • ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
 • เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง

วันเดินทาง

26-30 กรกฎาคม 2561 31,900
9-13 สิงหาคม 31,900
19-23 กันยายน 30,900
12-16, 19-23 ตุลาคม 31,900
21-25 พฤศจิกายน 30,900

 

 

 

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
23.50 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 674 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่สอง

ปักกิ่ง – กู๋เป่ย์สุ่ยเจิ้น –  กำแพงเมืองจีน ณ ด่านซือหม่าไถ (รวมกระเช้า) – เฉิงเต๋อ

05.30 น. เดินทางถึงนครปักกิ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว …..
เช้า รับประทานอาหารเช้า จัดชุด KFC + น้ำดื่ม (1)นำท่านเดินทางสู่ กู๋เป่ย์สุ่ยเจิ้น เมืองริมน้ำที่สร้างขึ้นจากการบูรณะหมู่บ้านโบราณ 5 แห่งที่ตั้งอยู่บริเวณนี้ ยังมีซากโบราณสถาน และอยู่ใกล้ทะเลสาบยวนหยางหู  จึงได้จำลองบรรยากาศของเมืองริมน้ำตอนใต้แม่น้ำแยงซีเกียง หรือเจียงหนานขึ้นมา  แวดล้อมด้วยอาคารบ้านพักสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ซึ่งสร้างขนานไปตามลำธารน้ำที่ลดเลี้ยว  มีสะพานข้ามธารน้ำเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน เรือล่องแม่น้ำ  มีร้านค้า ร้านอาหาร ลานแสดงวัฒนธรรม และที่สำคัญเมืองริมน้ำแห่งนี้ มีกำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ เป็นฉากหลัง ทำให้สวยงามยิ่งนัก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย นำท่านชมกำแพงเมืองจีน สิ่งก่อสร้างแห่งความภูมิใจของประเทศจีน และเป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก  ก่อสร้างในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้  มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 100 ปี  …..นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ณ ด่านซือหม่าไถ  ได้ชื่อสุดยอดแห่งกำแพงเมืองจีน และมีชื่อเสียงมาก สร้างอยู่บนสันเขาสูงชัน ตลอดสองข้างมีป้อมปราการเรียงรายและมีรูปร่างต่างกัน  ทำให้ทัศนียภาพสวยงามมากอลังการ์ที่สำคัญเป็นกำแพงเพียงแห่งเดียว   ที่ยังคงสภาพดั้งเดิมนับตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงเป็นต้นมา อิสระชมและถ่ายภาพความสวยงาม…..
หมายเหตุ :  1. กรณีที่มีการประกาศปิดให้บริการกระเช้าไฟฟ้า อันเนื่องมาจากเหตุผลด้านสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย, การปิดซ่อมบำรุง หรือเหตุผลใดๆ ก็ตาม …..บริษัทฯ จะคืนค่ากระเช้าให้กับทุกท่าน และท่านสามารถเดินเท้าขึ้นชมแทน แต่ต้องใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากด่านนี้มีความชันมาก
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงเต๋อ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ) ตั้งอยู่ในมณฑลเหอเป่ย ตั้งอยู่รอบกรุงปักกิ่ง ระยะทางจากปักกิ่ง 380 กิโลเมตร …..เฉิงเต๋อ มีเนื้อที่ประมาณ 300 ตางรางกิโลเมตร เดิมชื่อเมือง เจอโฮล (Jehol) เป็นเมืองแวดล้อมด้วยภูเขา, ป่าไม้ มีทัศนียภาพงดงาม และเป็นที่ตั้งของพระราชวังฤดูร้อนปี้สู่ซานจวง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระราชวังที่มีสวนหลวงใหญ่ที่สุดในประเทศจีน สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิคังซี และเป็นสถานที่เสด็จแปรพระราชฐานหรือ มาพักผ่อนในฤดูร้อนของกษัตริย์อีกหลายพระองค์ในราชวงศ์ชิง…
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)
นำท่านเข้าที่พัก FU MAN JIA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เฉิงเต๋อ – พระราชวังฤดูร้อนปี้สู่ซานจวง –พระราชวังโปตาลาน้อย – ปักกิ่ง – OLYMPIC TOWER

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมที่พัก (4) นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนปี้สู่ซานจวง (รวมรถเล็ก) สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิคังซี ปี ค.ศ.1703 ภายหลังจากชาวแมนจูยึดครองประเทศจีนและตั้งปักกิ่งเป็นเมืองหลวง จักรพรรดิจะเสด็จมาประทับพักร้อน และล่า สัตว์ ภายในพระราชวังซึ่งล้อมรอบด้วยกำแพงยาวประมาณ 10 กิโลเมตรนั้น มีอาคารน้อยใหญ่ 110 หลัง เช่นอาคารพระราชวัง วัดหลวง ทะเลสาบ ภูเขา ป่าขนาดย่อม พื้นที่ราบ และเป็นสวนหลวงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน จนได้รับการจัดเข้าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้ เมื่อเดือน ธันวาคม ปี ค.ศ. 1994
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย นำท่านเที่ยวชม พระราชวังโปตาลาน้อย หรือ วัดผู่ถอจงเชิ่งเมี่ยว วัดใหญ่ 1 ใน 8 ของเฉินเต๋อ สร้างในสมัยพระเจ้าเฉียนหลงฮ่องเต้ ในปี ค.ศ.1767 เนื่องในโอกาสครบรอบอายุ 60 พรรษา โดยจำลองแบบจากพระราชวังโปตาลา ในทิเบต ภายในมีอนุสาวรีย์ ช้างหิน และประตูทั้ง 5 แห่งโดยมีเจดีย์ 5 องค์เรียงจากทิศตะวันออกไปยังตะวันตก คือเจดีย์สีดำ เจดีย์สีขาว เจดีย์สีเหลือง เจดีย์สีเขียวและเจดีย์สีแดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังคาของวิหารใจกลางมุงด้วยกระเบื้องทองเหลืองชุบทองคำสวยงามยิ่งนัก…..ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ปักกิ่ง (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6) เมนูเป็ดปักกิ่ง
นำท่านขึ้นชมทัศนียภาพยามค่ำคืนของปักกิ่ง ณ OLYMPIC TOWER หอคอยชมเมืองที่เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คยุคใหม่ ประกอบด้วยอาคารสูง 5 อาคารที่มีระดับความสูงแตกต่างกัน คือตั้งแต่ 186 เมตร- 246.8 เมตร เปรียบเสมือนต้นไม้แห่งชีวิตที่เติบโตจากพื้นดิน สูงขึ้นไปในอากาศ และเบ่งบานออกเป็นดอกไม้สวยงาม
(กรณีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เช่นหมอกหนา, ฝนตกจนไม่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามได้  ขอปรับเปลี่ยนเป็นผ่านชมสนามกีฬารังนกแทน)
นำท่านเข้าที่พัก SOLUXE WINTERLESS HOTEL, HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL, WUHUAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ปักกิ่ง  – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง  –  ถนนหวังฝู่จิง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7) นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่กว้างที่สุดในโลกชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน,อนุสาวรีย์วีรชน พร้อมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ,ชม พระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้าม ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวม  24  รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ  ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า  720,000  ตรม.
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
นำท่านแวะเที่ยวชมร้าน หยก    จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหยกอันมีชื่อเสียงของประเทศจีน    …..จากนั้นนำ  ท่านแวะชม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์และเครื่องนอนเพื่อสุภาพจากยางพารา     ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น หมอนยางพารา….
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)
นำท่านชม ถนนหวังฝู่จิ่ง ถนนคนเดินบรรยากาศแบบยุโรปมีตึกที่ทันสมัยสวยงามมากมายและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้านานาชนิดเช่นเสื้อผ้า กระเป๋า ขนม ยาจีนต่างๆ เป็นต้น
นำท่านเข้าที่พัก SOLUXE WINTERLESS HOTEL, HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL, WUHUAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า           

ปักกิ่ง – ปี่เซี๊ยะ – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (11) จากนั้นนำท่านแวะชม ปี่เซี๊ยะ  ถือเป็นสัตว์เทพชนิดหนึ่ง เล่ากันว่าเป็นลูกตัวที่เก้าของมังกร ผีซิวเป็นสัตว์ดุร้ายชนิดหนึ่ง แบ่งเป็นเพศผู้ เพศเมีย เพศเมียเรียกว่า “ผี” ส่วนเพศผู้เรียกว่า “ซิว” กล่าวกันว่า ผีซิวตัวผู้จะหาทรัพย์ ส่วนตัวเมียจะเฝ้าทรัพย์ ดังนั้น คนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไว้เป็นคู่ ที่คนจีนเชื่อว่า จะนำเงินทอง และโชคลาภให้กับผู้เป็นเจ้าของ และช่วยเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้…..
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
อิสระช้อปปิ้ง ตลาดรัสเซีย  ตลาดขายสินค้าราคาถูกทั้งขายส่ง  และปลีก เช่น  เสื้อผ้า รองเท้า  นาฬิกา  ตุ๊กตาอิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
……… นำท่านเดินทางไปยังสนามบิน
17.05 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 615 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
21.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
*************************************************
รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่างๆ  ร้าน เช่น ร้านหยก ไข่มุก และปี่เซี่ยะ ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)    

 • เด็กอายุตั้งแต่ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับโดยสายการบินไทย
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 4 คืน (ห้องละ 2-3ท่าน)
 3. ค่าอาหาร 14 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

      *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน 20  ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นคนละ 10 หยวนต่อวัน ต่อท่าน (5วัน x 2 คน x 10 หยวน = 100 หยวน)หัวหน้าทัวร์ คนละ 50 บาทต่อวัน (5วัน x 50 บาท = 250 บาท)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า 

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 1. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 2. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 1. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 2. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดามารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 1. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 1. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 2. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยและมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่าน
 1. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน

 

เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 / 20,000  บาท(ช่วงวันหยุดเทศกาล)
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเที่ยวยังคงเดิมโดยไกด์ ท้องถิ่นดูแลคณะ
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยนแปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืน เงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 2. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่    (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เฉิงเต๋อ ปักกิ่ง ซือหม่าไถ 5วัน 3 คืน(TG)ก.ค.-พ.ย.2561
รหัสทัวร์
CHN BJS02(TG)JUL-NOV
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว