Korea

รหัสทัวร์ :
KOR VWL007(TW)MAR-APR
ประเทศ :
Korea
สายการบิน :
Airasia X

ทัวร์เกาหลี แทกู พูซาน เคียงจู 5 วัน 3 คืน (TW)มี.ค.-เม.ย.61

รหัสทัวร์: KOR VWL007(TW)MAR-APR

อาจุมม่า แทกู เคียงจู พูซาน 5 วัน 3คืน

 • ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณ วัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ของเกาหลี ซึ่งสร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล มีบรรยากาศร่มรื่น และแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม “วัดแฮดง ยงกุงซา”
 • ห้ามพลาด!! สุดมันส์ที่ สวนสนุก E-world
 • เดินชมวิวทิวทัศน์หน้าผาริมทะเลบนSky Walk ซึ่งสร้างพื้นด้วยกระจก เพื่อให้ท่านได้ชมความงามและความใสของน้ำใต้ทะเล
 • อิ่มอร่อยกับอาหารเกาหลีต้นตำรับ
 • น้ำหนักกระเป๋าฟรี 15 กิโล และยังถือขึ้นเครื่องได้อีก 10 กิโล !!

วันเดินทาง 5 วัน 3 คืน 

22-26, 23-27 มีนาคม 2561 18,888
28 มีนาคม – 1 เมษายน  18,888
29 มีนาคม – 2 เมษายน   18,888
 30 มีนาคม – 3 เมษายน   18,888
3-7, 4-8, 5-9, 10-14 เมษายน  19,999
11-15 เมษายน  23,333
12-16 เมษายน  24,455

 

 

 

 

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

23.30 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4
สายการบิน  T’Way (TW) โดยมีหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง

เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติแทกู) – วัดดงฮวาซา – สวนสนุกอีเวิลด์ – 83 TOWER – MAGIC ART – ถนนDAEGU DONGSEONGNO – SOOEONGMOT (NIGHT VIEW)

02.25 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TW106 บินตรงสู่เมืองแทกูเมืองที่ใหญ่อันดับที่สามของประเทศเกาหลีใต้ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
09.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแทกู สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำทุกท่านเดินทางสู่  วัดดงฮวาซา (Donghwasa Temple)  เป็นวัดเก่าแก่กว่า 1,500ปี สร้างในสมัยกษัตริย์โซจิ แห่งอาณาจักรชิลลา ภายในมี อมิตาภะพุทธเจ้า และพระพุทธรูปหินพระศรีศากยมุนี อยู่ด้านนอก อยู่ในหุบเขาพัลกงซาน อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือ ยัคซายอแรแดพุล Yaksa-yeoraedaebul พระขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของผู้มาสวดมนต์ทำบุญ มีความสูงถึง 17 เมตร นอกจากนี้ ยังมีหอคอยหิน โคมไฟหิน รูปปั้นสิงโต และดอกไม้ที่ประดับฐานพระพุทธรูป ด้านหลังพระพุทธรูปเป็นหมู่หินที่โอบรอบสวยงามมาก นับเป็นผลงานประติมากรรมหินระดับโลกเลยทีเดียว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกประจำเมืองแทกู และเป็นสวนสนุกที่ใหญ่เป็นลำดับที่สามของประเทศเกาหลีใต้ สวนสนุก E-Worldเครื่องเล่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ สกายจั้ม อีกทั้งเครื่องเล่นสุดมันส์ อาทิ รถไฟเหาะ ,Ballon Race ,Water Fall Plaza และอื่นๆ และยังมีเทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาลให้ทุกท่านได้เลือกมุมถ่ายภาพเพื่อนเก็บเป็นที่ระลึกอีกด้วย  และเดินทางต่อไปที่ 83 Towerหอคอยชมวิว ที่สูงที่สุด และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแทกู หอคอยแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเด่นสง่า มองเห็นแต่ไกลด้ายบนเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมือง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองแทกูแห่งนี้โดยรอบแบบ 360 องศา (ค่าบริการไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ หากสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะของท่าน) จากนั้น นำท่าน ถ่ายภาพ ที่ ART MAGIC ซึ่งเป็นงานศิลปะภาพวาดลวงตา ซึ่งเป็นแนวคิดรูปแบบใหม่เพื่อต้องการจะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคจากภาพสามมิติที่ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมกับผลงานเหล่านี้ได้อย่างสนุกสนาน จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ Dongseongno Street เป็นตลาดเสื้อผ้าขนาดใหญ่ และถนนสายแฟชั่น ที่สำคัญของเมืองแทกู เป็นถนนที่เต็มไปด้วยร้านค้า มากมาย และสิ้นค้าหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อตามรสนิยมของแต่ละท่าน มีตั้งแต่เสื้อผ้า ของใช้ เครื่องประดับ  เป็นจุดที่เหมาะกับการช้อปปิ้งอย่ากมาก จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง sooeongmot (night view) เพื่อชมบรรยยากาศยามค่ำคืน
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว

วันที่สาม 

หมู่บ้าน Daegu Otgol – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแทกู – เมืองเคียงจู – วัดพลูกุกซา – ถ้ำหินช็อกกูรัม – หอดูดาวซอมซองแด – พูซาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)แล้วเดินทางสู่Daegu Otgol Villageเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะสถานที่ถ่ายทำรายการชื่อดังอย่าง RunningManและซีรีย์เรื่องJekyll and Hyde สำหรับใครที่อยากไปพักผ่อนในหมู่บ้านที่เงียบสงบและร่มรื่นแล้วล่ะก็เราขอแนะนำที่นี่เลยค่ะ ทั้งอากาศบริสุทธิ์และทัศนียภาพอันสวยงามกำลังรอให้ทุกท่านได้ไปสัมผัสแล้วเดินทางต่อไปที่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแทกู วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นี้คือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่วัฒนธรรมแก่ประชาชนในภูมิภาค ผ่านการจัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ นอกจากนี้ที่นี่ยังทำหน้าที่ในการจัดแสดงนิทรรศการ ศึกษาค้นคว้า และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของภูมิภาคคยองบุกและแดกู พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแดกูตั้งอยู่ในเขตสวนสาธารณะบอมออ เขตซูซอง เมืองแดกู ตัวอาคารถูกสร้างด้วยอิฐแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น และชั้นบนดิน 2 ชั้น อาคารแห่งนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด 15,027.64 ตารางเมตร (พื้นที่ทั้งหมด 101, 904 ตารางเมตร) พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแดกูมีเป้าหมายที่จะยกระดับการให้ความรู้แก่ประชาชน รวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเคียงจู เป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรชิลลา หนึ่งในสามอาณาจักรของเกาหลีโบราณโดยเคียงจูเป็นเมืองโบราณอายุกว่าสองพันปี คือเริ่มมีการตั้งถิ่นฐานเป็นเมืองตั้งแต่ก่อนคริสต์กาล จนมารุ่งเรืองถึงขีดสุดในศตวรรณที่ 7 คนส่วนใหญ่รู้จักเมืองนี้จากซีรี่ย์เรื่อง ซอนต๊อก ราชินีสามแผ่นดินจจากนั้นนำท่านเดินทางสู่  วัดพุลกุกซา ตั้งอยู่ที่เมืองเก่าเเก่อย่างเมืองเคียงจู โดยเป็นวัดหลักของอาณาจักรชิลล่ามาตั้งเเต่ปี ค.ศ.535 ซึ่งวัดเเห่งนี้มีความสวยงามเเละสมบูรณ์เเบบอย่างมาก จนทำให้ได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การ UNESCOเมื่อปี ค.ศ.1995 ที่ผ่านมา ทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเกาหลีสำคัญของเมืองเคียงจูไปเลย ซึ่งในเเต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวัดสำคัญเเห่งนี้เป็นอันมาก ยิ่งในช่วงของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั้นนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวฮอตฮิตเลยทีเดียวเมื่อคุณเดินเข้ามาในตัววัดจะเป็นบริเวณลานกว้างหน้าโบสถ์ที่มีเจดีย์เก่าเเก่อันเป็นสัญลักษณ์ของวัด โดยเจดีย์ทั้งสององค์นั้นมีการคัดลอกเเบบไปเเสดงที่พิพิธภัณฑ์เมืองเคียงจูอีกด้วย ซึ่งมีชื่อเรียกกันว่าเจดีย์ Seoktap และ Dabotap ส่วนพระประธานโบสถ์นั้นก็สวยงามเเละมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก จนแลจ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้มากกว่าปีละหลายแสนคนอีกด้วยถ้ำซอกกูรัม (Seokguram)อีกหนึ่งมรดกโลก จากลานจอดรถจะเห็นอาคารสวยๆตั้งเรียงรายไปตามเนินเขา ล้อมรอบด้วยเทือกเขาเป็นทิวแถว สวยงามจับตามาก เดินขึ้นเขาไปเพื่อชมพระพุทธรูปแกะสลักจากหินแกรนิตอายุนับพันปีซึ่ง ประดิษฐานอยู่ในถ้ำ จากนั้นพาไปชมชอมซองแด (Cheomseongdae Observatory) หอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงเหลืออยู่ในเอเชียตะวันออก ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีซอนด๊อก (Seon Deok) แห่งอาณาจักรชิลลา เพื่อใช้สำหรับการสังเกตดาวในการคาดการณ์สภาพอากาศ และถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว

วันที่สี่ 

สวนแดโจ – ชงโดสกายวอร์ก – เรียนทำกิมจิ – สะพานควังอัน – สะพานบุคฮัน – เครื่องสำอางเกาหลี – น้ำมันสนแดง – ตลาดปลาจากัลป์ชิ – ตลาดนัมโพดง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6) บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนแดโจเป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำ Nakdong ที่เป็นแหล่งพักผ่อนชานเมืองปูซานที่มีไฮไลท์ในช่วงเดือน เมษายนของทุกปีจะมีดอกCHERRYBLOSSOM เต็มไปหมดทั่วบริเวณ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปี ) แล้วนำท่านเดินทางสุ่ ชงโดสกายวอร์ก ณ อีกฝั่งนึงของหาดชงโดมีลักษณะเป็นดงหิน และโขดหินขนาดใหญ่ จึงได้มีการทำทางเดินที่ยื่นออกไปเพื่อให้สามาถชมทะเลและเชื่อมไปยังลานหินได้สะดวกสำหรับทางเดินนี้แบ่งออกเป็นสองช่วงมีความยาวพอสมควร มีราวเกาะสูง บางช่วงเป็นพื่นกระจกใสทำให้มองเห็นทะเลเบื้องล่าง ตรงลานหินจะมีรุปปั้นของนางเงือกและชายชาวประมง ซึ่งคาดว่าเป็นตำนานรักของเมืองนี้ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพกันเพราะเป็นวิวที่สวยที่สุด นำท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทำคิมบับ เพื่อให้ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิและสนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำกิมจิ จากนั้นนำท่านนั่งรถผ่าน สะพานบุคฮัน (BOOKHANG BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานวนที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของเมืองปูซาน จากนั้นนำท่านชม สะพานควันอัน (Gwangan Bridge)ใช้เวลาในการสร้างถึง 10ปี โดยช่วงกลางถูกออกแบบให้เป็นสะพานแขวน มีระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตรใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 7.8 ล้านล้านวอน หรือกว่าสองแสนล้านบาทเลยทีเดียว
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยมCOSMETIC OUTLETมีให้ท่านเลือกซื้อหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทยต่อด้วยนำท่านเยี่ยมชมRED PINEเป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายพาท่านแวะตลาดปลาจากัลชิ   สัมผัสชีวิตและอาชีพพื้นเมืองของชาวพูซานดั้งเดิม ซึ่งเป็นที่รู้จักตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลี 1950 เป็นต้นมา  ตลอดแนวท่าเรือประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองพูซาน เป็นแหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมายนำมาประมูลกันในยามเช้ามืด และช่วงสายยังสามารถซื้อในราคาปลีกที่ค่อนข้างถูก  นำท่านเดินทางสู่ ตลาดนัมโพดง(Nampodong Street) แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน ที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง ของฝาก ของที่ระลึก มากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจอีกทั้งยังมีอาหารแบบ Local ให้ท่านได้เลือกทานแบบเต็มที่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว

วันที่ห้า     

วัดแฮดง ยงกุงซา – ฮอกเกตนามู – แทกู – ตลาดซอมุน – ดิวตี้ฟรี – ถนนสตรีทฟู้ด – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (9) นำท่านเดินทางสู่ วัดแฮดง ยงกุงซา  วัดเก่าแก่และสวยที่สุดที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ที่สวยสุดในปูซาน เป็นวัดที่มีความเก๋ตรงที่สร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล มาตั้งแต่ปี 1376 และได้ทำการบูรณะอีกครั้งในปี 1970 จนมาถึงปัจจุบัน โดยจะมีเจดีย์สามชั้น และสิงโตสี่ตัว หันหน้าออกไปทางทะเล ซึ่งสิงโตทั้งสี่ตัวนี้ คือสัญลักษณ์ของความยินดี ความโกรธ ความเศร้า และความสุขส่วนช่วงพีคของที่นี่จะ 2ช่วงคือ ตอนปีใหม่ คนจะมาชมพระอาทิตย์แรกของปีและไหว้พระขอพร / ตอนเมษาที่ดอกซากุระบาน ที่วัดนี้ก็เป็นอีกจุดที่ดอกซากุระจะบานสะพรั่งสวยงามเต็มพื้นที่บริเวณวัดแล้วนำท่านนำท่านชมศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮ็อตเกนามูต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยาจากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับสู่เมืองแทกู
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (10)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ตลาดซอมุน หนึงในตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองแทกู ที่ดำเนินการค้ามาตั้งแต่สมัยโซชอน ปัจจุบันเป็นตลาดใหญ่ที่รวมสินค้าอุปโภค บริโภคไว้หลากหลายประเภทเปรียบเสมือนย่านจตุจักร ประตูน้ำต่อจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีDUTY FREEช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายอาทิเช่นนาฬิกา, แว่นตา, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, กล้องถ่ายรูปและสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆอีกมากมายต่อด้วยถนนสตรีทฟู้ด Anjirang Gopchang Town  คือสตรีทฟู้ด ราคาประหยัดที่เต็มไปด้วยร้านอาหารพื้นเมืองยอดนิยมของเกาหลี กระจายตัวกันอยู่ตามสองฝั่งถนนในช่วงเย็นถึงค่ำ บริเวณนี้จะคึกคักเป็นพิเศษเพราะจะเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์อีกด้วย มีเวลาให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มที่จนได้เวลา ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินกิมแฮ
21.10 น.           นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ TW 105 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
01.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยความประทับใจ
***************************************
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)   

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง 
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท
 • ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมค่าทิปท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ท่าน**
  อัตราค่าบริการรวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะกรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 2. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ
 4. ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
 5. ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ20 กก.
 8. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
   
  อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 30 USD หรือ 30,000 วอน ต่อท่านตลอดทั้งทริป
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)                      
 5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

 

   
  เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาm
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน เพื่อดำเนินการออกบัตรโดยสารเครื่องบิน
   
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. กรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงใดๆต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้า30วันและถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอาทิค่าเปลี่ยนชื่อทางบริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง
 3. ระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือบริการบางส่วนที่ขาดไปได้
 4. ในกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมืองทั้งประเทศไทยและเกาหลีอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายการหลบหนีเข้าออกเมืองเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
 5. ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวปิดไม่สามารถเข้าชมได้ทางบริษัทฯจะจัดสถานท่องเที่ยวอื่นทดแทนให้ตามความเหมาะสมโดยไม่มีค่าชดเชยใดๆจากทางบริษัทฯ
 6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อความเหมาะสมของหมู่คณะทั้งนี้จะถือเอาผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 7. หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 8. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
**หมายเหตุ**

 1. รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา  ธุรกิจขายตรงเครื่องสำอางค์  หมอ  พยาบาล  หรือชาวต่างชาติ จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง**
 2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้นๆ  หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตเจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
 3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
 4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ายช่างภาพจะนำภาพถ่ายมาจำหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า
 5. ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เช่น น้ำมันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการเพิ่มร้านละ 100 USDต่อท่าน  ในกรณีที่ไม่สบายต้องมีใบรับรองจากทางโรงพยาบาลมายืนยัน

 

  จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้

 • พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง
 • ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลีทางทัวร์จัดเตรียมให้
 • สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงิน สด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)ทางทัวร์จัดเตรียมให้
 • กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลีทางทัวร์จัดเตรียมให้

 

  ความรับผิดชอบ

 1. บริษัทฯในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่นๆพร้อมทั้งโรงแรมและสำนักงานจัดนำเที่ยวเพื่อให้บริการแก่นักทัศนาจรจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการได้รับบาดเจ็บสูญหายเสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความล่าช้าการยกเลิกเที่ยวบินอุบัติเหตุภัยทางธรรมชาติการนัดหยุดงานปัญหาทางการเมือง
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้นหากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและเกาหลีใต้ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัททางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแก่ท่าน 
   
  การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมืองเอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก

 1. หลักฐานการทำงานประจำของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นำติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทำงานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ
 2. หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนำเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ  300เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สำหรับการเดินทาง 2   วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตการ์ด) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนำติดตัวไปด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
 3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
 4. หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนำพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนำติดตัวไปด้วย        
 5. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ

 

   
  ***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้มีการแจ้งเตือนหลายครั้งจากด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  เกี่ยวกับมีผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่เดินทางเพื่อไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทำงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นทางแลนด์เกาหลีจำเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจำนวนเงิน (5,000 บาท หรือ 150,000 วอน) แต่ถ้าหากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวทั้งไปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมของทางบริษัทกำหนดไว้ ลูกค้าสามารถที่จะขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจำนวนได้*** ดังนั้นจึงรบกวนขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว***หมายเหตุ : เรียนให้ทราบว่า หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้แล้วนั้นทางทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง   ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ส่วนท่านใดที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก 
ทัวร์เกาหลี แทกู พูซาน เคียงจู 5 วัน 3 คืน (TW)มี.ค.-เม.ย.61
รหัสทัวร์: KOR VWL007(TW)MAR-APR

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147