บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Hong Kong

รหัสทัวร์ :
HKG HKG02(TG)JUN-SEP
ประเทศ :
Hong Kong
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่เทียนถาน 4 วัน 3 คืน (TG)มิ.ย.-ก.ย.61

รหัสทัวร์: HKG HKG02(TG)JUN-SEP

ฮ่องกง  มาเก๊า

 • เกาะลันเตา นมัสการพระใหญ่โปหลิน
 • ชมวิวเกาะฮ่องกง ที่ กลางเขา วิคตอเรียพีค
 • หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
 • เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
 • สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเชีย @ THE VANETIAN
 • ซากวิหารโบสถ์เซ็นพอลล์ ช้อปปิ้งเซนาโดสแควร์

วันเดินทาง 4 วัน 3 คืน

21-24 มิถุนายน 2561 23,900
14-17, 27- 30 กรกฎาคม 23,900
9-12, 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 23,900
15-18 , 20-23 กันยายน 23,900

 

 

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่องก–  เกาะลันเตา – นองปิง  & พระใหญ่โปหลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต

05.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
08.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ TG600 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
11.45 น. ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง….. นำท่านไปยังภัตตาคาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ เกาะลันเตา สถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่า หมู่บ้านนองปิง  นำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า NONGPING 360 องศา ข้ามเขาหลายลูกมีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร ขึ้นมาจากสถานีตุงซุง ไปยังปลายทางของหมู่บ้านนองปิง ซึ่งจะมีร้านค้า ร้านขายของฝากของที่ระลึกหลายประเภท    นำท่านเดินเท้าต่อไปยังทางขึ้นบันได 268 ขั้นสู่ พระพุทธรูปเทียนถาน ประดิษฐานอยู่คู่กับวัดโป๋หลิน เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร มูลค่าการก่อสร้าง 60 ล้านเหรียญฮ่องกง องค์พระนั่งอยู่บนกลีบดอกบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์ด้านซ้ายไว้บนตัก พระเนตรมองลงมาด้วยความเปี่ยมเมตตา  ***** หมายเหตุ กรณีที่กระเช้านองปิงปิดปรับปรุง  หรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ขึ้นกระเช้า  ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการกระเช้านองปิง  และไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากเป็นรายการแถมให้กับลูกค้า  *****  นำท่านช้อปปิ้ง ณ ห้าง ซิตี้เกท เอาท์เลต ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่รวบรวมร้านค้า Outlet แบรนด์ดังทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Coach, Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally และแบรนด์ดังระดับโลกอีกมากมายซึ่งลดราคามากถึง 70% ให้ท่านได้เลือกช๊อปได้อย่างอิสระ

***** อิสระอาหารค่ำ ไม่รวมอยู่ในรายการ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง *****

ที่พัก  :  PRUDENTIAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ยอดเขาวิคตอเรียพีค – อ่าวรีพัสเบย์ – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำต้นตำหรับของฮ่องกง ( 3 ) นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวเกาะฮ่องกง ณ เขาวิคตอเรียพีค  สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น   ชมทัศนียภาพเกาะฮ่องกงและฝั่งเกาลูน และอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย เช่นตึกเซ็นทรัลพลาซ่า  ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจชั้นนำของฮ่องกง  …..จากนั้นนำท่านสู่ อ่าวรีพัลส์เบย์  นมัสการและขอพรจาก องค์เจ้าแม่กวนอิม ปางประทานพร  ซึ่งศักดิ์สิทธิ์มาก, เจ้าแม่ทับทิม ผู้ปกปักรักษาคุ้มครอง ชาวประมง หรือคนเดินทางทางทะเล, นมัสการ ไฉ่ซิ้งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , หรือขอพร กับ องค์สังกัจจาย(องค์ Baby Buddha) ให้มีบุตร  ….เดินข้าม สะพานต่ออายุ ซึ่งชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าถ้าข้ามสะพานนี้ได้จะสามารถต่ออายุได้  …..จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมโรงงาน ฮ่องกงจิวเวอร์รี (HKJ)  ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานออกแบบประณีตสวยงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย นำท่านสู่ วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน)  วัดขนาดเล็ก อายุกว่า 300 ปี และได้รับการดูแลและอนุรักษ์เป็นโบราณสถาน แต่ปัจจุบันมีการก่อสร้างเพิ่มเติมเสร็จในปี ค.ศ.1993 ภายในมีรูปปั้นของ แชกง เทพเจ้าประจำวัด มีอาวุธประจำกาย , กลองสองข้าง  และกังหันหลายตัว ซึ่งคนที่จะเข้ามากราบไหว้เทพเจ้านี้ต้องหมุนกังหัน เพื่อนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต และพัดพาเอาความชั่วร้ายออกไป     จากนั้น อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ย่านถนนนาธาน ***** อิสระอาหารค่ำ ไม่รวมอยู่ในรายการ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง และใช้เวลาอย่างเต็มที่ใน
ที่พัก :  PRUDENTIAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ฮ่องกง – ซิตี้ทัวร์ – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดอาม่า – โบสถ์เซ็นพอลล์ – เซนาโด้สแควร์

 เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำต้นตำหรับของฮ่องกง (4)
 09.30 น.  นำท่านเดินทางสู่เมือง มาเก๊าโดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.  ….. ชม เจ้าแม่กวนอิม (goddess of mercy) เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัว แต่พระพักตร์ขององค์เจ้าแม่ เหมือนหน้าของพระแม่มารีในศาสนาคริสต์ เนื่องจากรัฐบาลโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับประเทศจีน  …..นำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม (temple of the goddess of mercy in macau)  เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และองค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  วัดอาม่า (Macau A-Ma temple) หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่า องค์เทพทิดาแห่งท้องทะเล ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลักเป็นรูปเรือ   สำเภาโบราณ   สัญลักษณ์ว่า บริเวณ์นี้เป็นจุดที่เจ้าแม่อาม่าย่างเท้าขึ้นสู่แผ่นดินมาเก๊า  ด้านหน้ามีรูปปั้นสิงห์โตอยู่ 2 ตัว มีความเชื่อว่าหากหมุนลูกแก้วที่อยู่ในปาก 3 ครั้ง พร้อมขอพรจะสมหวัง
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
 นำท่านสู่ มหาวิหารเซนต์พอล (ruins of st. paul’s in macau) โบสถ์เซนต์ปอลถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1602 แล้วเสร็จในปีค.ศ. 1637 ออกแบบโดยพระนิกายเยซูอิตชาวอิตาเลียนโดยความช่วยเหลือของคริสเตียนชาว ญี่ปุ่น เป็นโบสถ์คาทอลิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเวลานั้น ตั้งอยู่ติดกับวิทยาลัยเยซูอิตแห่งเซนต์ปอล ซึ่งเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของชาวตะวันตกในแดนตะวันออกไกลซึ่งมิชชันนารีผู้ เผยแพร่ศาสนาใช้เป็นที่เรียนภาษาจีนที่มาเก๊าก่อนที่จะเดินทางเข้าแผ่นดินใหญ่ …..จากนั้นนำท่านสู่  เซนาโด้สแควร์ มาเก๊า (macau senado square) หรือจัตุรัสเซนาโด   แหล่งชอปปิ้งยอดนิยมของมาเก๊า และมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม อย่างพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องให้เป็นลอนคลื่นงดงามแปลกตา  รายล้อมไปด้วยอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปหลากหลาย   ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเดินชอปปิ้งอยู่ในมหานครลอนดอน….. จากนั้นนำท่านสู่  The Venetian Macau Resort  สัมผัสความอลังการของโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมาเก๊า ตั้งอยู่บนที่ดินที่ถูกถมทะเลเรียกว่า โคไท เชื่อมระหว่างเกาะไทปา และเกาะโคโลอาน ประกอบด้วยห้องพัก 3,000 ห้อง มีร้านค้าสินค้าชั้นนำกว่า 350 ร้านค้า และคาสิโนขนาดใหญ่หลากหลายเครื่องเล่น สำหรับผู้แสวงโชค ทั้งโต๊ะเสี่ยงโชค กว่า 800 โต๊ะและ เครื่องเสี่ยงโชคกว่า 1,500 เครื่อง ภัตตาคารร้านอาหารกว่า 20 แห่ง (ท่านที่ต้องการเข้าใช้บริการคาสิโน กรุณาแต่งกายให้สุภาพ งดสวมกางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ ) หรือ สัมผัสบรรยากาศจำลองเมืองเวนิส  ล่องเรือกอนโดล่าในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก ซึ่งภายในจะมีสิ่งบันเทิงหลากหลายให้ท่านเลือกอาทิ เช่น ร้านขาย  สินค้าต่าง ๆ ร้านอาหาร หรือจะเป็นโชว์ต่างๆ ที่ท่านสามารถเลือกชมได้ (การล่องเรือและโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการชมโชว์เอง)
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
 ที่พัก : LISBOA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

 มาเก๊า – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

 เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7)
 …..  นำท่านเดินทางกลับฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่     อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ ย่านใจกลางแหล่งช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000  เป็นต้น
 …..  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ นำท่านไปยังสนามบิน
 19.05/20.45น.  ออกเดินทางกลับโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 639 / TG 607   บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 20.45/22.25 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 *************************************
 อัตราค่าบริการนี้รวม  
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามรายการ
 2. ค่าที่พัก 2-3 ท่านต่อห้อง 3 คืน โรงแรม 4 ดาว
 3. ค่าอาหารตามรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
 5. ค่ายานพานะในการนำเที่ยว
 6. ค่าภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินฮ่องกง และค่าธรรมเนียมเชื้้อเพลิง
 7. ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ต่อท่าน
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาทต่อท่าน

            *** ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่ได้มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 2. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 3. ค่าทัวร์พิเศษอื่นๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ
 4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณีออกใบเสร็จรับเงินนิติบุคคล)
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 60 เหรียญฮ่องกง/ทริป
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางจากเมืองไทย แล้วแต่สินน้ำใจของท่าน
เอกสารประกอบการเดินทาง

 • หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า 6  เดือนก่อนวันเดินทาง 

 เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 8,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี

          หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9027

 1. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 2. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง

 การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 หมายเหตุ

 1. พระใหญ่นองปิง เป็นรายการแถม หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทางเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้ขึ้นกระเช้าเพราะถือเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก ดังนั้นจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น และ บริษัทฯ ขอสวงนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการกระเช้านองปิง กรณีที่มีการปิดปรับปรุง
 2. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศ

          เปลี่ยนแปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน

 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

         เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของ     สายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 2. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกัน    หากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืน       ไม่ได้

 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 2. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

 ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

 ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่ต้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็นพิเศษ …..บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนในต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามที่ร้องขอหรือไม่
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

 การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

ความรับผิดชอบ  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 

 

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่เทียนถาน 4 วัน 3 คืน (TG)มิ.ย.-ก.ย.61
รหัสทัวร์
HKG HKG02(TG)JUN-SEP
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
Hong Kong
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว