China

รหัสทัวร์ :
CHN HRB6D(MF)DEC
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Xiamen Air
Xiamen Air

ทัวร์ฮาร์บิ้น เทศกาลน้ำแข็งและหิมะ 2018 โพลาร์แลนด์ ต้าเหลียน (MF) ธ.ค.60

รหัสทัวร์: CHN HRB6D(MF)DEC

HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL 2018

 • อลังการ์งานประติมากรรมน้ำแข็งและหิมะระดับโลก

 • สัมผัสความหนาวเย็นกว่า – 20 องศา

 • ชมงานแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ เกาะพระอาทิตย์ (ไท่หยางเต่า)

 • หลากหลายกิจกรรมฤดูหนาว ณ สกีรีสอร์ต

 • ฮาร์บิ้นโพลาร์แลนด์ ชมสัตว์เมืองหนาวหลากหลายชนิด

 • ต้าเหลียน เมืองตากอากาศแห่งภาคเหนือ

 • เมนูพิเศษ สุกี้ 5 ดาว Ice Dome@ Shangri-la Hotel  

                

วันเดินทาง

28 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 35,900

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ – ต้าเหลียน  

13.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว E เคาน์เตอร์ XIAMEN AIRLINES   โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
15.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MF 838 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (เครื่องบินแวะจอดสนามบินนานาชาติฉางเล่อ เมืองฝูโจว และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองประมาณ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
23.50 น. เดินทางถึงสนามบินโจวสุยจี เมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง หลังรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่าน                    เข้าที่พัก FURONG  INTERNATIONAL  HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า  พักผ่อน……..

วันที่สอง

ต้าเหลียน– ถนนปิงไห่ – เป่ยต้าเฉียว – จัตุรัสชิงไห่ – รถไฟความเร็วสูง – ฮาร์บิ้น  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (1) นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศและภูมิทัศน์อันสวยงามของต้าเหลียน เมืองท่าขนาดใหญ่ของคาบสมุทรเหลียวตง ล้อมรอบด้วยทะเล 3 ด้านจึงกลายเป็นเมืองตากอากาศอีกแห่งของจีน เคยถูกรัสเซียและญี่ปุ่นยึดครอง ช่วงค.ศ.19-20 ทำให้สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างได้รับอิทธิพลรัสเซียยังคงพบเห็นได้ …..นำท่านนั่งรถผ่านชม ถนนปิงไห่  ชมบรรยากาศและทัศนียภาพชายฝั่งทะเลชม, ผ่านชม สะพานมิตรภาพญี่ปุ่น-รัสเซีย (เป่ยต้าเฉียว) สะพานนี้ทางฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น และต้าเหลียนได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก  จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสชิงไห่  สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1999 เป็นปีฉลองที่เมืองต้าเหลียนสร้างขึ้นครบ 100 ปี   มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 199.9 เมตร เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย  รอบๆ จัตุรัสจะมีกระถางที่มีลักษณะแตกต่างกันทั้งหมด 9 ใบแต่ละใบจะมีตัวอักษรจีนแกะสลักไว้ว่า ความสามัคคีของชาติจีนจงเจริญ ชมงาน แกะสลักเมืองร้อยปี เป็นรูปรอยเท้าคน 1,000 คนเริ่มตั้งแต่คนที่เกิดในปี ค.ศ.1899  จนถึงรอยเท้าขนาดเล็กสุดขนาด 4 นิ้วคือเด็กที่เกิดในปี ค.ศ.1999    
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
….. นำท่านไปยังสถานีรถไฟต้าเหลียน เพื่อเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงสู่ ฮาร์บิ้น  (การเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงในประเทศจีน ผู้โดยสารต้องดูแลกระเป๋าสัมภาระด้วยตนเอง แนะนำให้ใช้กระเป๋าสัมภาระ มีคันชักและล้อลาก เพื่อความสะดวกในการลากขึ้นลงบันไดเลื่อนภายในสถานี และกระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่มากไม่เหมาะในการเดินทางเพราะไม่มีห้องเก็บกระเป๋าสัมภาระ)
14.00 น. ออกเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงเที่ยวที่ G 49
17.35 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองฮาร์บิ้น, ฮาร์บิ้น เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน  เป็นที่รู้จักกันในนาม เมืองแห่งน้ำแข็งเนื่องจากมีฤดูหนาวยาวนานกว่า 6 เดือนและสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นมากอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ –48 องศาเซลเซียส และฮาร์บิ้นยังมีสมญานามอีกย่างหนึ่งว่า มอสโคแห่งตะวันออก เนื่องจากในอดีตเคยเป็นเขตควบคุมของรัสเซีย และได้รับอิทธิพลจากรัสเซียตั้งแต่สมัยที่มีการสร้างทางรถไฟสายทรานไซบีเรีย…..นำท่านไปยังภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (3)
หลังอาหารนำท่าน แวะร้านจำหน่ายเสื้อหนาวและอุปกรณ์เครื่องกันหนาว  เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสหาซื้อเพิ่มเติมเพื่อสวมใส่และรักษาสุขภาพของทุกท่าน…..
นำท่านเข้าที่พัก LONG  TANG  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เทศกาลงานแกะสลักหิมะเกาะพระอาทิตย์ (ไท่หยางเต่า) – (ผ่านชม)โบสถ์เซนต์โซเฟีย –ฮาร์บิ้นโพลาร์แลนด์ – เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งฮาร์บิ้น ICE AND SNOW FESTIVAL 2018 –ICE DOME @ SHANGRI – LA  HOTEL

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4) นำท่านร่วมชม งานแกะสลักหิมะ ณ เกาะพระอาทิตย์ (ไท่หยางเต่า) สวนสาธารณะบนเกาะที่ใหญ่ที่สุดในแม่น้ำซงฮวา พื้นที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ มีหาดทรายละเอียดและเป็นสถานที่อาบแดด ทำกิจกรรมกลางแจ้งในฤดูร้อนของคนท้องถิ่น  ส่วนในฤดูหนาวตั้งแต่เดือน ธ.ค.-ก.พ. ของทุกปีจะเป็นสถานที่จัดแสดงเทศกาลแกะสลักหิมะนานาชาติ   ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกจะส่งตัวแทนเข้ามาแข่งขัน ด้วยการนำเอาหิมะมาอัดเป็นก้อนๆแล้วแกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆ อันสวยงาม…..นำท่านแวะชมและเลือกซื้อสินค้าของฝากจากภาคอีสานของจีน …
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่าน ผ่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย โบสถ์คริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในฮาร์บิ้น สร้างในปีค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1932 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมไบเซนไท หลังคาของโบสถ์เป็นรูปโดมแบบรัสเซีย อันเนื่องมาจากอิทธิพลของรัสเซียในอดีต   ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ของฮาร์บิ้น  …..นำท่านสู่ ฮาร์บิ้นโพลาร์แลนด์ (Harbin Polar Land) สวนสัตว์ที่จัดแสดงสัตว์ที่มีถิ่นอาศัยบริเวณขั้วโลก ไม่ว่าจะเป็นหมีขาว, วาฬเบลูก้า, วอลรัส, เพนกวินจากขั้วโลกใต้, สิงโตทะเลสุนัขจิ้งจอกขั้วโลก ภายในสวนสัตว์แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ และมีการแสดงของสัตว์แสนรู้นานาชนิด…
จากนั้นนำท่านเข้าร่วมชมและเฉลิมฉลองงานเทศกาลน้ำแข็งและแกะสลักหิมะฮาร์บิ้น   Harbin Ice and Snow Festival 2018  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำและเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับโลกซึ่งจัดขึ้นทุกปี เป็น 1 ใน 4 ของงานแกะสลักน้ำแข็งของโลก คือ ซัปโปโรสโนว์เฟสติวัล- ญี่ปุ่น, ควิเบค วินเทอร์คานิวัล -แคนาดา, โฮลเมนคอลเลน สกีเฟสติวัล-นอร์เวย์ และที่ฮาร์บิ้น  ในทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต่างรอคอยที่จะไปสัมผัสความงามงดตระการตา ของงานประติมากรรมน้ำแข็งและหิมะที่รังสรรค์จากจินตนาการและความสามารถของศิลปินช่างแกะสลัก  ภายในงานจัดแสดงการแกะสลักน้ำแข็งในรูปทรงต่างๆ และประดับประดาด้วยแสงไฟจนสวยงามเกินบรรยาย เหมือนดินแดนแห่งความฝัน ซึ่งรูปแบบของงานแกะสลักแตกต่างกัน ในแต่ละปีจะแตกต่างกันออกไป เช่น ปราสาทยุโรป, บ้านเอสกิโม พระราชวังแบบจีน และอื่นๆซึ่งมีขนาดใหญ่โตเสมือนจริง ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับการเที่ยวชมและเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (6) ICE DOME SUKI @ SHANG PALACE   RESTAURANT ณ  SHANGRI – LA HOTEL    เมนูพิเศษสุด สุกี้หม้อไฟ ที่ท่านต้องนั่งรับประทานภายในโดมน้ำแข็ง ลักษณะเหมือนบ้านเอสกิโม

วันที่สี่

ฮาร์บิ้น – ลานสกีจีฮัว – ร้านสินค้ารัสเซีย – ถนนจงยาง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7)นำท่านออกเดินทางไปยัง ลานสกีจีฮัว เพื่อให้ท่านมีเวลาอิสระและเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ภายในลานหิมะ เช่น การเล่นสกีหิมะ ซึ่งจะมีลานสกีที่เหมาะสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ที่หัดเล่น, ท่านสามารถเลือกเล่น แคร่เลื่อน, สเก็ตบนทะเลสาบน้ำแข็ง, รถม้าลาก ในทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงามของเมืองหนาว  ซึ่งการเล่นสกีจะรวมค่าบัตรเข้าลานสกีเท่านั้น แต่ไม่รวมค่าอุปกรณ์ นักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจเล่นสกี สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่น ***** ท่านที่ต้องการเล่นสกี ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเล่น  ควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊กแก๊ตกันน้ำหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป พร้อมทั้งขอคำแนะนำและฝึกวิธีการเล่นจากท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน *****  สำหรับท่านที่ไม่ได้เล่นสกี ใช้เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ถ่ายภาพกับลานสกีที่ปกคุลมด้วยปุยหิมะขาวสะอาด หรือชื่นชมบรรยากาศแสนโรแมนติกของลานสกี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
บ่าย สนุกสนานเพลิดเพลิน และถ่ายภาพความประทับไว้เป็นที่ระลึกกับลานสกีและหิมะ ก่อนเดินทางกลับฮาร์บิ้น…..นำท่านแวะชมและเลือกซื้อสินค้าของฝาก หรือของที่ระลึก ณ ร้านรัสเซีย  จากนั้นนำท่านเดินชมและช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกบริเวณ ถนนจงหยาง ซึ่งเป็นถนนสายธุรกิจ ความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร บริเวณสองฝั่งถนนสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปของตัวอาคาร และลวดลายการตกแต่งแบบบารอคและไบเซนไทน์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)  
นำท่านเข้าที่พัก LONG TANG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

กิจกรรมแม่น้ำซงฮัว – ต้าเหลียน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (10)นำท่านสู่บริเวณแม่น้ำซงฮัว ชมทัศนียภาพอันสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำในฤดูหนาว ซึ่งกลายเป็นลานน้ำแข็ง สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ มากมายชมการแสดงว่ายน้ำของบรรดานักว่ายน้ำท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นกว่า – 20 องศาเซลเซียส สนุกกับกิจกรรมที่ท่านสนใจไม่ว่าจะเป็น สกีบนลานน้ำแข็ง, เก้าอี้สไลด์ (เลือกเล่นได้ฟรี 1 อย่าง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11) เมนูซุปกระดูกหมู
หลังอาหารนำท่านไปยังสถานีรถไฟฮาร์บิ้น เพื่อโดยรถไฟความเร็วสูงเดินทางกลับสู่ ต้าเหลียน
การเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงในประเทศจีน ผู้โดยสารต้องดูแลกระเป๋าสัมภาระด้วยตนเอง แนะนำให้ใช้กระเป๋าสัมภาระ มีคันชักและล้อลาก เพื่อความสะดวกในการลากขึ้นลงบันไดเลื่อนภายในสถานี และกระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่มากไม่เหมาะในการเดินทางเพราะไม่มีห้องเก็บกระเป๋าสัมภาระ
14.00 น. ออกเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่G 50
17.35 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟต้าเหลียน  นำท่านไปยังภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (12)
นำท่านเข้าที่พัก FURONG  INTERNATIONAL  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  พักผ่อน

วันที่หก

ต้าเหลียน –กรุงเทพฯ

กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านให้เรียบร้อย คืนห้องและเช็คเอ้าท์
เช้า รับประทานอาหารเช้า (13) จัดอาหารเช้าแบบกล่อง เพื่อสะดวกในการเดินทางกลับประเทศไทย
08.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MF 837 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
(เครื่องบินแวะจอดสนามบินฉางเล่อ เมืองฝูโจว และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองประมาณ 1 ชั่วโมง)
14.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
*************************************************
 รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่างๆ เช่น สินค้าพื้นเมืองฮาร์บิ้น,ร้านเสื้อกันหนาว และร้านสินค้ารัสเซีย เป็นต้น

 

อัตราค่าบริการ(บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง  ลด 2,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท 
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับโดยสายการบินเซี่ยเหมินแอร์ไลนส์
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  5  คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 3. ค่าอาหาร 13 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าวีซ่า ปกติ 4  วันทำการ 1,500บาท (พาสปอร์ตไทย)
 7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

                 *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน  20  ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นคนละ 10 หยวนต่อวัน ต่อท่าน

            ( 6 วัน x 2 คน x 10 หยวน = 120 หยวน) , หัวหน้าทัวร์คนละ 50 บาทต่อวัน (300 บาทต่อคน)

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า *** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 •  พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย

    12. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

    13. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่าน

    14. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน 

เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี

               ชื่อ บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด  *** บัญชีกระแสรายวัน ***

                  ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร     เลขที่ 733-1-01222-4

               หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9207

 1. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน
 2. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20  ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางดูแลคณะ
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกกรณีที่สมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยนแปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 5. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้นและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 1. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่    (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

ทัวร์ฮาร์บิ้น เทศกาลน้ำแข็งและหิมะ 2018 โพลาร์แลนด์ ต้าเหลียน (MF) ธ.ค.60
รหัสทัวร์: CHN HRB6D(MF)DEC

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147