บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN HRB01(3U)DEC
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Sichuan Airlines

ทัวร์ฮาร์บิ้น ยาปูลี่ หมู่บ้านหิมะ 6 วัน 5 คืน (3U) ธ.ค. 2561

รหัสทัวร์: CHN HRB01(3U)DEC

HARBIN ICE & SNOW 2019

***China Snow Town***

 • อลังการ์งานประติมากรรมน้ำแข็ง และหิมะระดับโลก ปี 2019
 • เทศกาลแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ เกาะพระอาทิตย์ (ไท่หยางเต่า)
 • ชมประติมากรรมจากธรรมชาติ ณ หมู่บ้านหิมะ China Snow Town
 • ยาปูลี่ สกีรีสอร์ต ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดของจีน
 • เพลิดเพลินกับการเล่นหิมะ ณ Ice & Snow Gallery

***** ราคา ไม่รวมวีซ่า 1,500 บาท และทิป 1,000 บาท *****

วันเดินทาง

28 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 34,999
30 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562 34,999

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก 

กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู  

16.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
19.10 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ 3U 8146  บริการอาหารและเครื่องดื่ม
23.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานซวงหลิว นครเฉิงตู (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เมืองเอกของมณฑลเสฉวน มณฑลแห่งนี้มีแม่น้ำ 4 สายไหลผ่าน จึงได้ชื่อว่า เสฉวน  (Si Chuan) เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับฉายาว่าเป็น เมืองแห่งสรวงสวรรค์  นอกจากนี้เมืองเฉิงตูยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีจากวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก หลังผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว…..
นำท่านเข้าที่พัก ……..  ระดับ 3 ดาว + ***** ทางสายการบินเป็นผู้ดำเนินการเรื่องที่พัก และรถรับส่งจากสนามบิน *****

วันที่สอง

เฉิงตู – ฮาร์บิ้น – ถนนจงหยาง – เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งฮาร์บิ้น ICE AND SNOW FESTIVAL 2019

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง (1) นำท่านเช็คเอ้าท์และเดินทางไปยังสนามบิน
06.15 น. ออกเดินทางสู่ฮาร์บิ้น โดยเที่ยวบินที่ 3U 8877 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
11.30 น. เดินทางถึงเมืองฮาร์บิ้น เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน  เป็นที่รู้จักกันในนาม เมืองแห่งน้ำแข็ง เนื่องจากมีฤดูหนาวยาวนานกว่า 6 เดือนและสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นมากอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ – 48 องศาเซลเซียส และฮาร์บิ้นยังมีสมญานามอีกย่างหนึ่งว่า มอสโคแห่งตะวันออก เนื่องจากในอดีตเคยเป็นเขตควบคุมของรัสเซีย และได้รับอิทธิพลจากรัสเซียตั้งแต่สมัยที่มีการสร้างทางรถไฟสายทรานไซบีเรีย…..นำท่านไปยังภัตตาคาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย นำท่าน แวะร้านจำหน่ายเสื้อหนาวและอุปกรณ์เครื่องกันหนาว  เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสหาซื้อเพิ่มเติมเพื่อสวมใส่และรักษาสุขภาพของทุกท่าน….. จากนั้นนำท่านเดินชมและช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกบริเวณ ถนนจุงหยาง ซึ่งเป็นถนนสายธุรกิจ ความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร บริเวณสองฝั่งถนนสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปของตัวอาคาร และลวดลายการตกแต่งแบบบารอคและไบเซนไทน์    จากนั้นนำท่านเข้าร่วมชมและเฉลิมฉลองงานเทศกาลน้ำแข็งและแกะสลักหิมะฮาร์บิ้น   Harbin Ice and Snow Festival 2019  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำและเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับโลกซึ่งจัดขึ้นทุกปี เป็น 1 ใน 4 ของงานแกะสลักน้ำแข็งของโลก คือ ซัปโปโรสโนว์เฟสติวัล- ญี่ปุ่น, ควิเบค วินเทอร์คานิวัล -แคนาดา, โฮลเมนคอลเลน สกีเฟสติวัล-นอร์เวย์ และที่ฮาร์บิ้น  ในทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต่างรอคอยที่จะไปสัมผัสความงามงดตระการตา ของงานประติมากรรมน้ำแข็งและหิมะที่รังสรรค์จากจินตนาการและความสามารถของศิลปินช่างแกะสลัก  ภายในงานจัดแสดงการแกะสลักน้ำแข็งในรูปทรงต่างๆ และประดับประดาด้วยแสงไฟจนสวยงามเกินบรรยาย เหมือนดินแดนแห่งความฝัน ซึ่งรูปแบบของงานแกะสลักแตกต่างกัน ในแต่ละปีจะแตกต่างกันออกไป เช่น ปราสาทยุโรป, บ้านเอสกิโม พระราชวังแบบจีน และอื่นๆซึ่งมีขนาดใหญ่โตเสมือนจริง ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับการเที่ยวชมและเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (3)
นำท่านเข้าที่พัก LONG TANG HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
*****  ค่ำคืนนี้ ขอให้ทุกท่านจัดเตรียมกระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก 1 ใบ และอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว  สำหรับ พักค้างคืนที่หมู่บ้านหิมะในคืนถัดไปเนื่องจากรถบัสไม่สามารถเข้าไปในหมู่บ้านได้  และ โรงแรมที่พัก ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าสัมภาระเอง  *****

วันที่สาม

ฮาร์บิ้น – ยาปูลี่  – หมู่บ้านหิมะ ( CHINA SNOW TOWN)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4) นำท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ตยาปูลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที )  ตัวรีสอร์ตตั้งอยู่บนเขายาปูลี่ซัน เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาฉางไป๋   ยาปูลี่เป็นที่ตั้งของสกีรีสอร์ตขนาดใหญ่ที่สุด และเป็นศูนย์ฝึกกีฬาฤดูหนาวของนักกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีสกีทางราบ 5 กม. และสกีลงเขา 3 กม. สำหรับผู้มีประสบการณ์ และ สกีทางราบอีก 500 เมตรสำหรับมือใหม่ มีสกีลิฟท์ที่คอยอำนวยความสะสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านหิมะ หรือ China Snow Town (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1.500 เมตร  ด้วยอิทธิพลของอากาศอบอุ่นที่พัดมาจากทะเลญี่ปุ่น และความหนาวเย็นจากทะเลสาบไบคาล  ทำให้หมู่บ้านแถบนี้ มีภูมิอากาศเพียงฤดูร้อนและฤดูหนาว โดยเฉพาะหิมะตกเป็นเวลายาวนานถึง  7   เดือนในแต่ละปี   และทำให้หิมะมีปริมาณมาก  หนาเกือบ  2 เมตร    ด้วยความหนาและความสูงของหิมะ  ทำให้มองเหมือนครีมนมสีขาวสะอาดตาปกคุลมไปทั่วทั้งหมู่บ้าน   หิมะที่ปกคลุมบ้านแต่ละหลังตั้งตาหลังคาจนถึงพื้น มีรูปร่างแตกต่างกันไป   เช่น รูปม้า, กระต่าย, เต่า และเห็ด  ทำให้ภาพที่ปรากฏสู่สายตาเสมือนกำลังท่องเที่ยวอยู่ในโลกแห่งเทพนิยาย
นำท่านเข้าที่พัก XUE YUN GE HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (6)
เดินเที่ยวชมบรรยากาศของหมู่บ้านหิมะ ในยามค่ำคืนที่  ประดับประดาด้วยโคมไฟ  ณ ถนนเสี่ยยุ่นเจีย เป็นถนน  กลางหมู่บ้าน  สองฝั่งถนนเป็นร้านค้า, ร้าอาหาร, ร้านปิ้ง      ย่าง, ร้านเสื้อผ้า ของที่ระลึก

วันที่สี่  

หมู่บ้านหิมะ – DREAM HOME – ICE  & SNOW GALLERY – สกีรีสอร์ตยาปูลี่ – ฮาร์บิ้น   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7) อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมและถ่ายภาพในหมู่บ้านตามอัธยาศัย , ชมและถ่ายรูปภายนอก กับ DREAM HOME หรือบ้านในฝัน สถานที่ที่รับความนิยมในการถ่ายทำภาพยนตร์, ละครและโฆษณาต่างๆ  …. นำท่านไปยัง  ICE & SNOW GALLERY   ณ สถานที่แห่งนี้ให้ทุกท่านได้มีโอกาสสัมผัสกับ กองหิมะขนาดใหญ่ที่ปกคุลมบริเวณป่าสนแห่งนี้   ท่านจะได้เดินลุยกองหิมะที่มีความสูงถึงระดับเอว, เล่นกับหิมะขาวนวล , ปั้นตุ๊กตาสโนว์แมน  หรือนอนชมท้องฟ้าบนเตียงหิมะ ,…..  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ สกีรีสอร์ตยาปูลี่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
บ่าย อิสระให้ท่านได้เลือกเล่นกิจกรรมฤดูหนาว หลากหลายชนิดที่เปิดให้บริการ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามจากไกด์หรือหัวหน้าทัวร์) ทั้งการเล่นสกี, ห่วงยางสไลเดอร์, ม้าลากเลื่อน ….ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ฮาร์บิ้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)  
นำท่านเข้าที่พัก LONG TANG  HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เทศกาลแกะสักหิมะไท่หยางเต่า (รวมรถแบตเตอร์รี่) – กิจกรรมแม่น้ำซงฮัว  – ตรอกกวนตง – เฉิงตู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (10) นำท่านแวะชมและเลือกซื้อสินค้าของฝาก หรือของที่ระลึก ณ ร้านรัสเซีย …..จากนั้นนำท่านร่วมชม งานแกะสลักหิมะ ณ เกาะพระอาทิตย์ (ไท่หยางเต่า) สวนสาธารณะบนเกาะที่ใหญ่ที่สุดในแม่น้ำซงฮวา พื้นที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ มีหาดทรายละเอียดและเป็นสถานที่อาบแดด ทำกิจกรรมกลางแจ้งในฤดูร้อนของคนท้องถิ่น  ส่วนในฤดูหนาวตั้งแต่เดือน ธ.ค.-ก.พ. ของทุกปีจะเป็นสถานที่จัดแสดงเทศกาลแกะสลักหิมะนานาชาติ   ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกจะส่งตัวแทนเข้ามาแข่งขัน ด้วยการนำเอาหิมะมาอัดเป็นก้อนๆแล้วแกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆ อันสวยงาม …..
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
นำท่านสู่บริเวณแม่น้ำซงฮัว ชมทัศนียภาพอันสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำในฤดูหนาว ซึ่งกลายเป็นลานน้ำแข็ง สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ มากมายชมการแสดงว่ายน้ำของบรรดานักว่ายน้ำท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นกว่า – 20 องศาเซลเซียส สนุกกับกิจกรรมที่ท่านสนใจไม่ว่าจะเป็น สกีบนลานน้ำแข็ง, เก้าอี้สไลด์ …..นำท่านแวะชมและเลือกซื้อสินค้าของฝากจากภาคอีสานของจีน…..อิสระเดินเที่ยวชม ตรอกกวนตง   บรรยากาศย้อนยุคจีนโบราณ   มีร้านค้า,ร้านศิลปะ , การแสดงร้องเพลง และการร่ายรำให้นักท่องเที่ยวชม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ เมนู ชุด KFC  หรือ MC DONALD (12)
 ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาร์บิ้น
19.55 น. เดินทางสู่เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ 3U8844
01.55 น. เดินทางถึงเมืองเฉิงตูแล้ว…
นำท่านเข้าที่พัก MERCURE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก

เฉิงตู – ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ – กรุงเทพฯ  

กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านให้เรียบร้อย คืนห้องและเช็คเอ้าท์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (13) นำท่านชม ถนนคนเดินจิ๋นหลี่   เดิมทีถนนสายนี้เป็นที่ตั้งของ โรงงานผลิตผ้าไหมใหญ่ที่สุดในจีน   ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นถนนคนเดิน  แต่ยังคงรักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นแหล่งช้อปปิ้ง  สองฝั่งถนนเป็นร้านค้า,ร้านอาหาร, ร้านขนม, ร้านขายของที่ระลึก ขายอาหารทานเล่นพวก ขายของที่ระลึกและอื่นๆ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14) เมนูอาหารตุ๋นสมุนไพรจีน
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
14.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ 3U 8145 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
18.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
**************************************************************
รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่างๆ เช่น สินค้าพื้นเมืองฮาร์บิ้น,ร้านเสื้อกันหนาว และร้านสินค้ารัสเซีย เป็นต้น
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่งไม่มีราคาเด็ก
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับโดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์
 2. ค่าที่พักโรงแรม 5  คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 3. ค่าอาหาร 14 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

                 *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน 20  ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,500บาท (พาสปอร์ตไทย)
 6. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ 1,000ต่อท่านตลอดการเดินทาง
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า *** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติก

เกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่าน
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางดูแลคณะ
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกกรณีที่สมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยนแปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 5. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ

ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน

 1. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

 ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือ (Twin + 1 Extra bed ) ห้องพัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรงแรมเป็นผู้ดำเนินการให้
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

 การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮาร์บิ้น ยาปูลี่ หมู่บ้านหิมะ 6 วัน 5 คืน (3U) ธ.ค. 2561
รหัสทัวร์
CHN HRB01(3U)DEC
สายการบิน
Sichuan Airlines
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว