บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN HRB01(MF)DEC
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Xiamen Air

ทัวร์ฮาร์บิ้น ยาปูลี่ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งระดับโลก 6วัน5คืน(MF)27 ธ.ค., 28 ธ.ค.62

รหัสทัวร์: CHN HRB01(MF)DEC

 • อลังการงานประติมากรรมน้ำแข็ง และหิมะระดับโลก ปี 2020
 • หมู่บ้านหิมะ China Snow Town ชมประติมากรรมจากธรรมชาติ
 • ยาปูลี เมืองแห่งสกีรีสอร์ต ของจีน
 • ขึ้นกระเช้าชมทัศนียภาพลานสกียาปูลี
 • อลังการสถาปัตยกรรมรัสเซีย ณ คฤหาสน์ VOLGA MANOR
 • ฮาร์บิ้น โพลาร์แลนด์ ชมความน่ารักของสัตว์ขั้วโลก
 • เพลิดเพลินกับการเล่นหิมะ ณ Ice & Snow Gallery

กำหนดการ

27 ธันวาคม 2562 – 1  มกราคม 2563 33,999
28 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 35,999

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ – เซียเหมิน – ฮาร์บิ้น    

10.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว E เคาน์เตอร์ XIAMEN AIRLINES   โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
12.55 น. ออกเดินทางสู่เซี่ยะเหมินโดยเที่ยวบินที่ MF 854  *** บริการอาหารและเครื่องดื่ม ***
16.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเซียเหมิน เกาฉี แวะพักรอเปลี่ยนเครื่อง
18.35 น. ออกเดินทางต่อไปยังสนามบินเมืองฮาร์บิ้น โดยเที่ยวบินที่ MF 8342 *** บริการอาหารและเครื่องดื่ม ***
22.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองฮาร์บิ้น เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน  เป็นที่รู้จักกันในนาม เมืองแห่งน้ำแข็ง เนื่องจากมีฤดูหนาวยาวนานกว่า 6 เดือนและสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นมากอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ – 48 องศาเซลเซียส และฮาร์บิ้นยังมีสมญานามอีกย่างหนึ่งว่า มอสโคแห่งตะวันออก เนื่องจากในอดีตเคยเป็นเขตควบคุมของรัสเซีย และได้รับอิทธิพลจากรัสเซียตั้งแต่สมัยที่มีการสร้างทางรถไฟสายทรานไซบีเรีย ….. นำท่านเข้าที่พัก LONG TANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ฮาร์บิ้น – ร้านเสื้อกันหนาว – (ผ่านชม)โบสถ์เซนต์โซเฟีย – ถนนจงหยาง – ฮาร์บิ้นโพลาร์แลนด์ – เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งฮาร์บิ้น ICE AND SNOW FESTIVAL 2020

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (1) นำท่านแวะร้านจำหน่ายเสื้อหนาวและอุปกรณ์เครื่องกันหนาว  เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสหาซื้อเพิ่มเติมเพื่อสวมใส่และรักษาสุขภาพของทุกท่าน…..นำท่านผ่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย โบสถ์คริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในฮาร์บิ้น สร้างในปีค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1932 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมไบเซนไท หลังคาของโบสถ์เป็นรูปโดมแบบรัสเซีย อันเนื่องมาจากอิทธิพลของรัสเซียในอดีต   ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ของฮาร์บิ้น….จากนั้นนำท่านเดินชมและช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกบริเวณ ถนนจงหยาง ซึ่งเป็นถนนสายธุรกิจ ความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร บริเวณสองฝั่งถนนสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปของตัวอาคาร และลวดลายการตกแต่งแบบบารอคและไบเซนไทน์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย นำท่านสู่ ฮาร์บิ้นโพลาร์แลนด์ (Harbin Polar Land) สวนสัตว์ที่จัดแสดงสัตว์ที่มีถิ่นอาศัยบริเวณขั้วโลก ไม่ว่าจะเป็นหมีขาว, วาฬเบลูก้า, วอลรัส, เพนกวินจากขั้วโลกใต้, สิงโตทะเล สุนัขจิ้งจอกขั้วโลก ภายในสวนสัตว์แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ และมีการแสดงของสัตว์แสนรู้นานาชนิด นำท่านแวะร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองภาคอีสานของจีน…จากนั้นนำท่านเข้าร่วมชมและเฉลิมฉลองงานเทศกาลน้ำแข็งและแกะสลักหิมะฮาร์บิ้น   Harbin Ice and Snow Festival 2020  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำและเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับโลกซึ่งจัดขึ้นทุกปี เป็น 1 ใน 4 ของงานแกะสลักน้ำแข็งของโลก คือ ซัปโปโรสโนว์เฟสติวัล- ญี่ปุ่น, ควิเบค วินเทอร์คานิวัล -แคนาดา, โฮลเมนคอลเลน สกีเฟสติวัล-นอร์เวย์ และที่ฮาร์บิ้น  ในทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต่างรอคอยที่จะไปสัมผัสความงามงดตระการตา ของงานประติมากรรมน้ำแข็งและหิมะที่รังสรรค์จากจินตนาการและความสามารถของศิลปินช่างแกะสลัก  ภายในงานจัดแสดงการแกะสลักน้ำแข็งในรูปทรงต่างๆ และประดับประดาด้วยแสงไฟจนสวยงามเกินบรรยาย เหมือนดินแดนแห่งความฝัน ซึ่งรูปแบบของงานแกะสลักแตกต่างกัน ในแต่ละปีจะแตกต่างกันออกไป และมีขนาดใหญ่โตเสมือนจริง ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับการเที่ยวชมและเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (3)
ที่พัก LONG TANG  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ฮาร์บิ้น – ยาปูลี่  – กิจกรรมฤดูหนาว – ขึ้นกระเช้าชมวิวลานสกี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4) นำท่านเดินทางสู่ ยาปูลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที ) เป็นเมืองที่ตั้งของสกีรีสอร์ตหลายแห่ง  และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาพัก และเล่นสกีในช่วงฤดูหนาว  แต่ลานสกีที่มีชื่อเสียง และเป็นลานสกีสำหรับฝึกนักกีฬาทีมชาติของจีน คือ ยาปูลี่สกีรีสอร์ต หมายเหตุ : ถ้ามีกรณีหิมะตกหนัก ต้องเปลี่ยนการเดินทางเป็นเดินทางโดยรถไฟมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 40 หยวน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย อิสระให้ท่านได้เลือกเล่นกิจกรรมฤดูหนาว หลากหลายชนิดที่เปิดให้บริการ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามจากไกด์หรือหัวหน้าทัวร์)

Option A. นั่งม้าลากรถเลื่อน รถม้าจะวิ่งนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที หรือย้อนวัยกับการเล่นห่วงยางสไลเดอร์,

Option B :เพลิดเพลินกับการเล่นสกี (เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ไม่รวมค่าชุด, ค่าอุปกรณ์ และครูฝึก….จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าชมทัศนียภาพมุมสูง ณ สกีรีสอร์ต ชมและถ่ายภาพพาโนรามาลานสกีและภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนไปทั่วบริเวณ  ถ่ายภาพอันสวยงามประทับใจ   และนำท่านลงจากบนเขาด้วยสไลเดอร์ หรือกระเช้า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (6)
ที่พัก YABULI SKIER HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

 ยาปูลี่ – ICE  & SNOW GALLERY – หมู่บ้านหิมะ ( CHINA SNOW TOWN) – DREAM HOME – ยาปูลี่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7) นำท่านไปยัง ICE & SNOW GALLERY   ณ สถานที่แห่งนี้ให้ทุกท่านได้มีโอกาสสัมผัสกับ กองหิมะขนาดใหญ่ที่ปกคุลมบริเวณป่าสนแห่งนี้   ท่านจะได้เดินลุยกองหิมะที่มีความสูงถึงระดับเอว, เล่นกับหิมะขาวนวล , ปั้นตุ๊กตาสโนว์แมน  หรือนอนชมท้องฟ้าบนเตียงหิมะ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านหิมะ หรือ China Snow Town (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1.500 เมตร  ด้วยอิทธิพลของอากาศอบอุ่นที่พัดมาจากทะเลญี่ปุ่น และความหนาวเย็นจากทะเลสาบไบคาล ทำให้หมู่บ้านแถบนี้ มีภูมิอากาศเพียงฤดูร้อนและฤดูหนาว โดยเฉพาะหิมะตกเป็นเวลายาวนานถึง  7  เดือนในแต่ละปี และทำให้หิมะมีปริมาณมาก หนาเกือบ  2 เมตร  ด้วยความหนาและความสูงของหิมะ  ทำให้มองเหมือนครีมนมสีขาวสะอาดตาปกคุลมไปทั่วทั้งหมู่บ้าน   หิมะที่ปกคลุมบ้านแต่ละหลังตั้งตาหลังคาจนถึงพื้น มีรูปร่างแตกต่างกันไป เช่น รูปม้า, กระต่าย, เต่า และเห็ด  ทำให้ภาพที่ปรากฏสู่สายตาเสมือนกำลังท่องเที่ยวอยู่ในโลกแห่งเทพนิยาย หมายเหตุ : (ท่านที่สนใจเข้าขมภายในหมู่บ้าน Dream Home มีค่าใช้จ่าย ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามจากไกด์หรือหัวหน้าทัวร์) ….. ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับ ยาปูลี่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (9)
ที่พัก YABULI SKI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ยาปูลี่ – ฮาร์บิน – คฤหาสน์ วอลการ์ (VOLGAR MANOR) – โชว์ระบำรัสเซีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (10)…นำท่านเดินทางสู่  คฤหาสน์วอลการ์ หรือ VOLGAR MANOR  (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)  สถานที่ท่องเที่ยวบรรยากาศคฤหาสน์ของขุนนางแบบรัสเซีย ในเนื้อที่ขนาดใหญ่ประมาณ 6 แสนตารางเมตร ภายในคฤหาสน์วอลการ์ มีห้องพักรับรองนักท่องเที่ยวได้ถึง 800 คน มีร้านอาหารขนาดใหญ่รองรับ 2,000 …..อาคารสิ่งปลูกสร้าง, สระน้ำ, สะพาน, โดยเฉพาะโบสถ์เซนต์นิโคลัส  นิกายรัสเซียนออร์โธด็อกซ์  สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง จำลองจากโบสถ์ของจริงที่ตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟฮาร์บิ้น และเคยเป็นแลนด์มาร์กสำคัญอีกแห่งของฮาร์บิ้น แต่ถูกกองทัพแดงทำลายลงด้วยในยุคปฏิวัติวัฒนธรรม เมื่อปี ค.ศ.1966 …..
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
บ่าย นำท่านชมการแสดง การเต้นรำ การร้องเพลงพื้นเมือง ของนักแสดงชาย หญิงชาวรัสเซีย (การแสดงจะหยุดทุกวันจันทร์)   จากนั้นอิสระเดินเที่ยวชมและถ่ายภาพทัศนียภาพและบรรยากาศในฤดูหนาว ของคฤหาสน์วอลการ์ …..ถ่ายภาพความประทับใจกับ ลานหิมะสีขาวนวล ฉากหลังโบส์เซนต์นิโคลัส สัญลักษณ์ของคฤหาสน์วอลการ์
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (12)
ที่พัก  VOLGA MAMOR HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่หก

ฮาร์บิ้น – เซียเหมิน – กรุงเทพฯ 

กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านให้เรียบร้อย คืนห้องและเช็คเอ้าท์ เพื่อเดินทางไปสนามบิน
07.30 น. ออกเดินทางกลับเซียเหมิน โดยเที่ยวบินที่ MF 8341 *** บริการอาหารและเครื่องดื่ม ***
11.45 น. เดินทางถึงเซียเหมิน แวะพักรอเปลี่ยนเครื่อง
13.55 น. ออกเดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ MF 833*** บริการอาหารและเครื่องดื่ม ***
16.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
********************************
รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่างๆ เช่น สินค้าพื้นเมืองฮาร์บิ้น,ร้านเสื้อกันหนาว เป็นต้น
อัตราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง ไม่มีราคาเด็ก
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮาร์บิ้น-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน XIAMEN AIRLINE ***กระเป๋าสัมภาระน้ำหนักไม่เกิน 20 กก. และ กระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. ***
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 คืน
 3. ค่าอาหาร 13 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท (ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย )
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน 30 ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,650 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,200 บาท(เก็บจากลูกค้าต่อคนตลอดการเดินทาง)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติคเกอร์หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,125 บาทต่อท่าน
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 1,650 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 2,775 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้นไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี
 5. หลังจากการจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือเหตุผลใดๆก็ตาม ซึ่งอยู่นอกเหนือความ รับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯไม่คืนเงิน และไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล, ปัญหาความล่าช้าของสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอันเนื่องมาจากสายการบิน
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 5. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 6. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 1. หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ความรับผิดชอบ 

 1. บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮาร์บิ้น ยาปูลี่ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งระดับโลก 6วัน5คืน(MF)27 ธ.ค., 28 ธ.ค.62
รหัสทัวร์
CHN HRB01(MF)DEC
สายการบิน
Xiamen Air
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว