บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Japan

รหัสทัวร์ :
JAP TAS01(TG)MAR
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์ฮอกไกโด โซอุนเคียว 5วัน 3คืน(TG)มี.ค.63

รหัสทัวร์: JAP TAS01(TG)MAR

 • หมู่บ้านราเม็งแห่งอาซาฮิกาว่า ศูนย์รวมร้านราเม็งติดอันดับของเมืองอาซาฮิกาว่า
 • ชมน้ำตกกิงกะ หรือ น้ำตกแม่น้ำสีเงิน ลักษณะเป็นเส้นขาวเล็กๆคล้ายเส้นด้ายสีเงินงดงาม
 • ชมอาณาจักรน้ำแข็ง ณ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งโซอุนเคียวเฮียวบะกุ ริมแม่น้ำอิชิคาริ
 • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์แห่งเมืองหนาวชมสัตว์แปลกๆหลายสายพันธุ์โซนขั้วโลก
 • ถนนซาไกมาจิ ย่านช้อปปิ้งสำคัญของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ
 • โคคุไซ สกี รีสอร์ท ลานสกีขนาดใหญ่ให้เล่นมากมายรีสอร์ทซึ่งตั้งยู่เมืองโจซังเค
 • ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1903

วันที่เดินทาง

29 กุมภาพันธุ์ – 4 มีนาคม 2563 39,900

 

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด)

20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C(ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก         *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่องดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
23.45 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 670 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง … เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง

ชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็ง – โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ & ริวเซย์ – “เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว”

08.40 น. ถึงสนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับที่5ของญี่ปุ่น และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด…ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง…นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิกาว่า เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร ได้ชื่อว่าเป็นหลังคาของ ฮอกไกโดและเป็นเมืองที่หนาวที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เพื่อนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเม็งแห่งอาซาฮิกาว่า ศูนย์รวมร้านราเม็งติดอันดับของเมืองอาซาฮิกาว่าและของเกาะฮอกไกโด หมู่บ้านแห่งนี้ประกอบด้วยร้านราเม็งที่มีชื่อเสียง 8 ร้านที่ต่างแข่งขันกันทำราเม็งของตนเองให้อร่อยที่สุดเพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮิกาว่าเพื่อให้เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก … อิสระให้ท่านได้เลือกลิ้มลองรสชาติของราเม็งร้านเด็ดตามสไตล์ของท่านเองรับประกันความอร่อยแน่นอน
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย หลังอาหารกลางวัน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง มีระยะทางโดยประมาณ 115 กม.) หมู่บ้านเล็ก ๆ อันแสนน่ารักที่อยู่ท่ามกลางหุบผาสูงและ ยังอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง นอกจากนี้โซอุนเคียวยังเป็นแหล่งน้ำแร่ออนเซนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของญี่ปุ่น ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามดั่งภาพวาดของจิตรกรที่รังสรรค์ขึ้นในฤดูหนาว ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง และหิมะขาวโพลนสะท้อนแสงอาทิตย์วาววับจับตา ซี่งเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพซึ่งหาชมได้ในฤดูหนาวเท่านั้น….ชมความงามของ น้ำตกกิงกะ หรือ น้ำตกแม่น้ำสีเงิน มีขนาดความสูง 120 เมตรในฤดูร้อนน้ำที่ไหลลงมาจากหน้าผานั้นมีลักษณะเป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้กันไปมาดูคล้ายเส้นด้ายสีเงินแสนงดงามส่วนไม่ไกลกันนักมีอีกหนึ่งน้ำตก น้ำตกริวเซย์ หรือ น้ำตกดาวตก มีขนาดความสูง 90 เมตร เนื่องจากน้ำตกที่ไหลออกมาจากชะง่อนผานั้นเมื่อต้องกับแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกับดวงดาวที่กำลังตกมาจากฟากฟ้า นอกจากนี้น้ำตกทั้งสองยังได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกคู่สามีภรรยาอีกด้วยส่วนในช่วงฤดูหนาวน้ำตกทั้งสองแห่งนี้จะแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง … อิสระให้ท่านเที่ยวชมได้ตามอัธยาศัยและบันทึกภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
อาณาจักรน้ำแข็งขนาดมหึมา ณ เทศกาล แกะสลักน้ำแข็งโซอุนเคียว เฮียวบะกุ ที่จัดริมแม่น้ำอิชิคาริ ในช่วงฤดูหนาว ปลายเดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี(เทศกาลงานตั้งแต่ 25 มกราคม – 18 มีนาคม 2020) ภายในงานจะประดับประดาด้วยประติมากรรมน้ำแข็งและหิมะรูปทรงต่างๆที่สะท้อนกับแสงแดดในช่วงกลางวันเป็นสีขาว อมฟ้า และในช่วงกลางคืนน้ำแข็งเหล่านี้จะสะท้อนแสงไฟสีรุ้ง ราวกับโลกแห่งจินตนาการ เช่นต้นคริสต์มาส บ้านอิกลูของชาวเอสกิโม ถ้ำน้ำแข็งที่มีหินงอกหินย้อยคล้ายของจริง อุโมงค์น้ำแข็งและบาร์น้ำแข็ง เป็นต้น…ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับโดมและปราสาทน้ำแข็งขนาดใหญ่ซึ่งสามารถเดินเข้าไปเยี่ยมชมภายในได้อีกด้วยท่านจะได้เพลิดเพลินกับความงามของประติมากรรมน้ำแข็ง ซึ่งจัดได้ว่าเป็นเทศกาลน้ำแข็งที่มีรูปแบบแตกต่างและยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้เมืองอื่นๆในฮอกไกโด
ที่พัก : SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/โอนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สาม

โซอุนเคียว – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – เทศกาลประดับไฟซัปโปโร

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)….นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เป็นสวนสัตว์แห่งเมืองหนาวท่านจะได้เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลก นำท่านตื่นตากับ นกเพนกวิน เดินอวดความน่ารักภายในสวนสัตว์ให้ท่านได้บันทึกภาพอย่างใกล้ชิดกับเจ้าเพนกวินและอุโมงค์ใต้น้ำที่ท่านจะได้ชมเพนกวินว่ายน้ำได้อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา ชม หมีขาวขั้วโลก ที่เดินอวดโฉมให้ท่านชมความน่ารักที่หาชมได้ยากไม่ต้องไปไกลถึงขั้วโลก พร้อมชมความซุกซนของ แพนด้าแดง เฝ้าชมความสง่างามของ เสือพันธุ์ไซบีเรี่ยน และ ฝูงสุนัขจิ้งจอก นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับสัตว์พื้นเมืองหายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรียนพื้นเมือง นกฮูก เหยี่ยว และสิงโตทะเลท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับเหล่าสัตว์นานาชนิด พร้อมเลือกถ่ายภาพตามอัธยาศัย
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
 บ่าย นำท่านแวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตรและเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุซึ่งในสมัยก่อนประมาณค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟูคลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่นพร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม…แล้วนำท่านเดินสู่ ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้งสำคัญของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุซึ่งเป็นที่ตั้งของ ร้านเครื่องแก้วพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี และ นาฬิกาไอน้ำโบราณ นอกจากนี้ตลอดทั้งสองข้างทางของถนนซาไกมาจิยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ตLe TAOที่มีขายเฉพาะที่โอตารุ เค้กและขนมอันเลื่องชื่อต่างๆมากมาย ของที่ระลึกและร้านอาหารร้านกาแฟให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย…นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ สไตล์อังกฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซึ่งเป็นของขวัญจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กับเมืองโอตารุ นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ15 นาทีและจะพ่นไอน้ำออกมาทุกๆชั่วโมงเหมือนกับนาฬิกาไอน้ำอีกเรือนที่ลอนดอน…อิสระให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย…พร้อมนำท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ท่านจะได้ตื่นตากับเครื่องประดับและตกแต่งที่ทำมาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามยิ่งนัก หรือจะเลือกชมกล่องดนตรี รูปแบบต่างๆที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทั้งชม การสาธิต การผลิตเครื่องแก้วด้วยช่างผู้ชำนาญการ…อิสระให้ท่านได้ เลือกซื้อเลือกชม สินค้าที่ผลิตจากเครื่องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน และนำท่านผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ สัญลักษณ์คู่เมืองซัปโปโรซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1878 ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปีทั้งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย….นำท่านเดินทางสู่เมือง ซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมือง ซัปโปโร มีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่นซึ่งได้รับคำแนะนำาและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา…เพื่อนำท่านเดินทางสู่ ทานุกิ โคจิ ย่านช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินในร่ม อันเก่าแก่กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโรที่มีความยาวกว่า 900 เมตร กับร้านค้ามากมายนับ 200 ร้าน ที่ให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ อย่างจุใจ อาทิเช่น ร้านสินค้า 98 เยน ร้านรองเท้าและกระเป๋าราคาถูกที่มีให้เลือกหลากหลายแบบที่เริ่มต้นราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเครื่องสำอางร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสุนัข ร้านขายผลไม้พื้นเมืองร้านเกมส์ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย…ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ***ชมความงามของเทศกาล Sapporo White Illumination คือเทศกาลประดับไฟของเมืองซัปโปโรและเป็นงานเทศกาลประจำฤดูหนาวของเมืองอีกด้วย ลักษณะการจัดงานจะมีการแบ่งพื้นที่ในแต่ละส่วนของย่านใจกลางเมืองและตามถนนเส้นการค้าหลักในการประดับดวงไฟหลากสีเพื่อความสวยงาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง…Sapporo White Illuminationเป็นเทศกาลที่มีอายุเก่าแก่จัดขึ้นครั้งแรกในปี 1981 โดยในปีนี้จะเป็นครั้งที่ 36 แล้ว มีการขยายพื้นที่จัดงานและเพิ่มไฟ LED กว่า 520,000 ดวงมาไว้ในงานครั้งนี้ทั้งยังเพิ่มความยิ่งใหญ่ของกิจกรรมและการแสดงต่างๆ อีกมากมาย…อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
ที่พัก : ANA HOLIDAY INN SAPPORO SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ซัปโปโร – โคคุไซ สกี รีสอร์ท – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลานิโจ – ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ต

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)…เดินทางเข้าสู่ โคคุไซ สกี รีสอร์ท(Sapporo Kokusai Ski Resort)เป็นลานสกีขนาดใหญ่ให้เล่นมากมายตั้งแต่มือใหม่จนถึงขั้นมืออาชีพรีสอร์ทซึ่งตั้งยู่เมืองโจซังเค ทั่วพื้นที่จะปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดช่วงหน้าหนาว…ให้ท่านได้เต็มอื่มกับการพักผ่อนสำหรับครอบครัวด้วยกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ท่ามกลางหิมะละลานตา และสนุกสนานไปกับการเล่นสกีท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาและหิมะอันขาวโพลน กับกิจกรรมต่างๆ มากมายบนลานสกี อาทิ กระดานเลื่อนหิมะ สโนว์โมบิล สกี สโนว์บอร์ดอิสระให้ท่านเลือกเพลิดเพลินกับประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายหรือเลือกมุมถูกใจกับการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก (หากท่านใดสนใจจะลองเล่นสกีก็สามารถเช่าชุดและอุปกรณ์ได้ ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด อุปกรณ์สกี ครูฝึกสอน และกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด…ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปีดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป….เดินทางสู่ ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1903 และตลาดแห่งนี้รู้จักกันในนามครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโรเพราะสัตว์ทะเลที่จับได้ส่วนใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี้ทั้งสิ้น ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื้อที่ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่องไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลม่อน…นำท่านเดินทางช้อปปิ้งที่ มิตซุย เอาท์เล็ท เอาท์เล็ทที่แรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกับการ เลือกซื้อสินค้า แบรนด์เนม ชื่อดังหลากหลายทั้งแบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดังของญี่ปุ่น และสินค้าดีราคา พิเศษที่มี ให้เลือกถึง 130 ร้านค้า ซึ่งในบรรดาแบรนด์ดังเหล่านี้ จะมีถึง 58 แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่เพิ่งเปิดสาขา ในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น อีก 9 แบนด์ดังที่มาเปิดครั้งแรกในญี่ปุ่น มีทั้งสินค้าสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิกา รองเท้า อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio  Folie Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อิสระอาหารมื้อค่ำตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ **

วันที่ห้า

ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (10.45 – 15.45)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (7)…(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
……น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่”
10.45 น. ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 671
15.45 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
***********************************************
 หมายเหตุ :

 1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้นราคาทัวร์โปรโมชั่นจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 30 ท่านขึ้นไป ในกรณีไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือเลื่อนวันเดินทาง
 2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. รบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
 4. กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน
 6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท
 • เด็กอายุ2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียงเสริม) ลด 4,000 บาท
 • เด็กอายุ2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียงเสริม) ลด 10,000 บาท
 อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
 เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
 การยกเลิก

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 7. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเป็นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว, ส่วนต่างของภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 8. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
 9. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 30 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
 หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น/การนำสิ่งของผิดกฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า(PRE CHECK IN)อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
 6. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็กแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ2คน/ห้องหากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 …โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง…
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮอกไกโด โซอุนเคียว 5วัน 3คืน(TG)มี.ค.63
รหัสทัวร์
JAP TAS01(TG)MAR
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
Japan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว