บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN WUH01(FD)NOV-DEC
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Air Asia

ทัวร์อู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง หุบเขาแปะก๊วย 5วัน4 คืน(FD)พ.ย.-ธ.ค.62

รหัสทัวร์: CHN WUH01(FD)NOV-DEC

***เส้นทางไฮไลท์มณฑลหูเป่ย ที่พัก 4 + 5 ดาว, ไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมือง ***

 • อู่ตังซาน เขาบู๊ตึ๊ง แหล่งรวมโบราณสถาน มรดกโลกของยูเนสโก้
 • อู่ฮั่น เมืองหลวงมณฑลหูเป่ย วัดกุยหยวน ทะเลสาบตงหู
 • เซียงหยาง บ้านเกิดขงเบ้ง แห่งสามก๊ก
 • ช้อปปิ้ง ถนนฮั่นโข่ว
 • เมนูพิเศษ ขาหมูบู๊ตึ๊ง, ปลาประธานเหมา , ซุปไทเก๊ก, ห่านย่างอู่ฮั่น

กำหนดการ

7-11 , 22-26  พฤศจิกายน 2562 25,799
6-10  ธันวาคม 25,799
28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 28,799

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – อู่ฮั่น – โรงถ่ายภาพยนต์ไชน่าถัง  

04.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 4แถว 1 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน
07.05 น. ออกเดินทางไปสู่สนามบินนานาชาติ อูฮั่นเทียนเหอ นครอูฮั่น โดยเที่ยวบินที่ FD570
***** มีบริการชุดอาหารเช้าและเครื่องดื่ม / ระบุที่นั่งสำหรับทุกท่าน *****
11.35 น. เดินทางถึง อู่ฮัน (WUHAN) เมืองหลวงมณฑลหูเป่ย ประกอบด้วย 3 เขต คือ อูชาง ฮั่นโค่ว ฮั่นหยาง และนี่คือที่มาของชื่อเมือง อูฮั่น ที่นี่เป็นศูนย์รวมของ เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรมของมณฑล ในด้านเศรษฐกิจ ที่นี่มีอุตสาหกรรมหลัก ๆ คือ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเคมี หลังผ่านพิธีการศุลกากร ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านไปยังภัตตาคาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านเดินทางต่อไปยัง นำท่านไปยัง โรงถ่ายภาพยนตร์ไชน่าถัง หรือ เมืองแห่งราชวงศ์ถัง ตั้งอยู่ที่เซียงหยาง เปิดเมื่อ พ.ค.2558  สร้างจำลองบรรยากา ศในสมัยราชวงศ์ถังอันยิ่งใหญ่  แบ่งเป็น 6 ส่วนคือ หอประตูเมือง, พระราชวัง, ถนน, ที่พัก , วัดและลำคลองสายน้อยๆ คล้ายๆกับผังเมืองนครฉางอานที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำแปดสาย  อาคารต่างๆถูกสร้างขึ้นแบบสถาปัตยกรรม และศิลปะสมัยราชวงศ์ถังในพื้นที่ขนาดใหญ่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก : HAN CHENG HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

เซียงหยาง – เมืองโบราณเซียงหยาง – อู่ตังซาน – อารามอวี้ชวีกง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3) นำท่านออกเดินทางสู่ เซียงหยาง ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ย  เป็นเมืองโบราณสมัย 2500 ปีก่อนในสมัยราชวงค์ชุนชิว เป็นบ้านเกิดของขงเบ้ง   นอกจากนี้ยังมีอีกชื่อคือเมืองเซียงเอี๋ยงในภาพยนตร์ชื่อดัง เรื่องมังกรหยก ภาค 2 และ3….. กำแพงเมืองยาว 6 กิโลเมตร 4 ด้าน 6 ประตู ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำฮั่นสุ่ยซึ่งไหลผ่านประตูเหนือ ภาคใต้มีภูเขาเจี้ยนซาน ฝั่งตะวันออกมีภูเขาฉู่ซาน เป็นกำบัง…….. นำท่านชม เมืองโบราณเซียงหยาง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านเดินทางต่อไปยัง อู่ตังซาน (WUDANGSHAN)  หรือ ไท่เหอซาน หรือ ที่รู้จักกันในนาม เขาบู๊ตึ๊ง สถานที่ซึ่งมีธรรมชาติสวยงาม และเต็มไปด้วยโบราณสถานอันทรงคุณค่า จนได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก ในชื่อหมู่โบราณสถานบนเทือกเขาอู่ตัง เมื่อปี ค.ศ.1994   ด้วยเพราะเขาบู๊ตึ๊งเป็นที่รวบรวม สิ่งก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมจีน หลายสมัย นับตั้งแต่ราชวงศ์ถัง, ซ่ง, หยวน, หมิง และชิง นับเป็นเวลายาวนานกว่าพันปี  โดยเขตโบราณ-สถานมีเนื้อที่ครอบคลุมประมาณ 321 ตร.กม. ประกอบด้วยหมู่ตึกโบราณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น สระน้ำ, บ่อน้ำพุร้อนถ้ำ ผา และยอดเขากว่าร้อยแห่ง โดยเฉพาะในช่วงสมัยราชวงศ์หมิง จักรพรรดิหย่งเล่อ ผู้เลื่อมใสในลัทธิเต๋า สั่งให้มีการก่อสร้างมากมาย บนเขาแห่งนี้ … เขาบู๊ตึ๊งยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะต้นกำเนิด ลัทธิเต๋า อันโด่งดังของจีน ตามเรื่องเล่าว่าปรมาจารย์เหวินอู่ หรือ เสวียนอู๋ ได้บำเพ็ญเพียรอยู่บนยอดเขานี้จนสำเร็จเป็นเซียน หรือเทพเจ้า และได้ใช้เคล็ดวิชาต่อสู้กับภิกษุของพุทธศาสนาจนได้รับชัยชนะ ยึดเขานี้เป็นที่พำนัก จนกลายเป็นที่เล่าเรียน ฝึกฝนวิชาของนักบวชในลัทธิเต๋า…..นำท่านไปยัง อวี้ชวีกง สถานที่เรียนไท่จี่เฉวียน (Tai Chi Chuan) หรือที่คนไทยเราเรียกว่า มวยไท่เก๊ก ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน เชื่อกันว่าปรมาจารย์ผู้ให้กำเนิดมวยไท่เก๊กคือนักพรตชื่อ จางซานฟง (เตียซำฮงในภาษาแต้จิ๋ว) ซึ่งมีชีวิตในในช่วงค.ศ.12-14 แต่ไท่เก๊กมามีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์ชิง โดยท่านหยางลู่ฉานซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดมวยไท่เก๊กตระกูลหยาง และภายหลังได้แพร่ไปทั่วโลกส่วนประเทศไทย อาจารย์ต่งอิงเจี๋ย (ตั่งเองเกี๊ยก) นำมาเผยแพร่ในเมืองไทยเมื่อปี พ.ศ. 2498 และปัจจุบันได้รับความนิยมนำมาเป็นการออกกำลังกายรำมวยไท่เก๊ก เพื่อสุขภาพ…..ให้ท่านได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกวิชามวยไท่เก๊ก ณ อารามแห่งนี้ (ประมาณ 1 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
ที่พัก : WUDANG LAOYING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

อู่ตังซาน  (เขาบู๊ตึ๊ง) – วิหารจินเตี้ยน –ไหว้เทพเจ้าเสวี๋ยนอู่ (องค์ต้นกำเหนิดตั๋วเหล่าเอี๊ยะ) – จินติ่ง – ตำหนักผาใต้  – อารามเมฆม่วง – ตำหนักไท่จื่อ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6) นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าไปยังบริเวณยอดเขาบู๊ตึ๊ง หรือยอดเขาเทียนจู้ ที่ระดับความสูงประมาณ 1,620 เมตรจากระดับน้ำทะเล …..นำท่านชม วิหารจินเตี้ยน หรือ วิหารทอง  สร้างขึ้นเมื่อปีที่ 14 (ค.ศ.1416) ในรัชสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ แห่งราชวงศ์หมิง มีความสูง 5.5 เมตร กว้าง 5.8 เมตร ซึ่งเป็นตำหนักที่เชื่อกันว่าจะนำแต่โชคลาภมาให้ ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปสำริดของเทพเจ้าเหวินอู่(เสวียนอู่) ต้นกำเนิดตั่วเหล่าเอี๊ย) น้ำหนัก 10 ตัน และงดงามวิจิตรด้วยลวดลายบนเสาเอกและเพดานประดับมุข ส่วนด้านนอกวิหาร เป็นกำแพงเมืองจื่อจินเฉิง มีความยาว 1,500 เมตร ก่อขึ้นเป็นรูปทรงภูเขา…..
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย นำท่านชม หนานเหยียน (ตำหนักผาใต้) สร้างขึ้นบนหน้าผางามที่สวยสุดในบรรดา 36 หน้าผาบนเขาบู๊ตึ้ง ตัวตำหนักสร้างอิงแนบหน้าผาทางทิศใต้ มีทางเดินเลียบริมผาเพื่อไปยังตำหนักยาวหลายร้อยเมตร……จากนั้นชม จื่อเซียวกง (อารามเมฆม่วง) สร้างในปี ค.ศ. 1413 รัชสมัยของพระเจ้าหย่งเล่อ และเป็นพระราชวังที่เสียนอู่ตื้ เคยมาพำนักเมื่ออยู่บนเขาบู๊ตึ้ง สถาปัตยกรรมมีความงดงามและเก่าแก่คล้ายคลึงกับพระราชวงศ์กู้กงแห่งกรุงปักกิ่งอีกทั้งใช้เป็นสถานที่สำหรับฮ่องเต้ไว้ทำพิธีต่างๆ ปัจจุบันได้รับการบูรณะไว้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่ง…..นำท่านชม ไท่จื่อ ตำหนักที่ประทับขนาดใหญ่อยู่ใกล้เขาบู๊ตึ้ง เป็นอาคารเสาต้นเดียวรองรับคานได้ถึง 12 คาน และมีการบูรณะใหม่ถึง 3 ครั้ง และคงสภาพอยู่มาจนถึงปัจจุบัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
ที่พัก : WUDANG LAOYING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

สุยโจว – หุบเขาแปะก๊วย (เดือนพฤศจิกายน) หรือ ทะเลสาบตงหู (เดือนธันวาคม) – อู่ฮั่น – ถนนคนเดินเจียงฮั่น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9) นำท่านเดินทางไปยังเมืองสุยโจว  (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)พักผ่อนอิริยาบถบนรถ….
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
เฉพาะเดือนพฤศจิกายน
บ่าย นำท่านไปยัง หุบเขาแปะก๊วย  (GINGKO VALLEY) สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของสุยโจว ชมความงดงามยามฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาแปะก๊วย  ซึ่งมีจำนวนต้นแปะก๊วยกว่า 5 ล้านต้น แต่ที่น่าอัศจรรย์ใจ ต้นเก่าแก่โบราณที่มีอายุเกิน 1000 ปีมีประมาณ 308 ต้น, อายุประมาณ 100 ปี ประมาณ 17,000 ต้น ที่ได้รับดูแลรักษาเป็นอย่างดี ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกๆปี ถือเป็นช่วงบรรยากาศที่ดีที่สุดในการชมการเปลี่ยนสีและผลัดใบของต้นแปะก๊วย  ใบไม้ สีสันเขียวสดของใบค่อยๆเปลี่ยนเป็นส้มอ่อน และเหลืองอร่ามทั้งต้นกระจัดกระจายไปทั่วทั้งหุบเขาจวบจนผลัดใบทิ้งร่วงหล่นสู่พื้นดิน ทำให้ทั่วทั้งหุบเขากลายเป็นแผ่นดินสีเหลืองทองงดงามและดึงดูดใจยิ่งนักท่องเที่ยวยิ่งนัก…..
เฉพาะเดือนธันวาคม
นำท่านชม ทะเลสาบตงหูทะเลสาบในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน โอบล้อมไปด้วยต้นหลิวและทัศนียภาพที่สวยงามของจุดชมวิวและสะพานชมจันทร์

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับอู่ฮั่น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ณ  ถนนคนเดินเจียงฮั่น ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย และสินค้าพื้นเมืองในราคาถูกใจ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
นำท่านเข้าที่พัก CHANG JIANG HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

อู่ฮั่น – วัดกุยหยวน – ถนนคนเดินฉูฮั่น – กรุงเทพฯ  (สนามบินดอนเมือง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (12) นำท่านชม วัดกุยหยวนซื่อ  วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮั่น สร้างขึ้นในราวปลายราชวงศ์หมิงต่อเนื่องถึงต้นราชวงศ์ชิง ภายในมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่ชาวจีนนิยมไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล มีวิหารพระอรหันต์ 500 องค์ที่ปั้นจากดินเหนียวเคลือบทอง ซึ่งแต่ละองค์มีรูปร่างหน้าตาและอากัปกริยาที่ไม่ซ้ำกัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
บ่าย นำท่านสู่ ถนนคนเดินฉูฮั่น ถนนคนเดินสายยาว 1.5  กิโลเมตร ยาวที่สุดในโลก เต็มไปด้วยร้านค้า ทั้งสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหาร อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
21.20 น. ออกเดินทางกลับโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 573
***** มีบริการชุดอาหารและเครื่องดื่ม / ระบุที่นั่งสำหรับทุกท่าน *****
23.55 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
************************************************************
*****รายการทัวร์เส้นทางนี้ ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ *****
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน) 

 • เด็กอายุ 2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียง ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000-4,500 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ – อู่ฮั่น-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 2  คืน และ 5 ดาว 2 คืน
 3. ค่าอาหาร 13 มื้อตามรายการ
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋า 1 ใบไม่เกิน 20 ก.ก.
 5. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

                  *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็นผู้แจ้งราคาน้ำหนักส่วนที่เกิน **
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,650 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,000 บาท (เก็บจากลูกค้าต่อคนตลอดทริป)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,125 บาทต่อท่าน
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น   ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 1,650 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 2,775 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้นไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี
 5. หลังจากการจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่า        ทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้า    ของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการหรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 2. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 1. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่ต้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็นพิเศษ …..บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนในต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามที่ร้องขอหรือไม่
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ความรับผิดชอบ  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง หุบเขาแปะก๊วย 5วัน4 คืน(FD)พ.ย.-ธ.ค.62
รหัสทัวร์
CHN WUH01(FD)NOV-DEC
สายการบิน
Air Asia
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว