China

รหัสทัวร์ :
CHN WUH4D(FD)MAR-MAY
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Air_Asia
Air Asia (FD)

ทัวร์อู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง เซียงหยาง 4 วัน 3 คืน (FD)มี.ค.-พ.ค.

รหัสทัวร์: CHN WUH4D(FD)MAR-MAY

 • อู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย หอนกกระเรียนเหลือง ทะเลสาบตงหู
 • อู่ตังซาน เขาบู๊ตึ๊ง แหล่งรวมโบราณสถาน มรดกโลกของยูเนสโก้
 • เซียงหยาง บ้านเกิดขงเบ้ง แห่งสามก๊ก
 • ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินเจียงฮั่น และถนนอาหารฮู้ปู้เสียง
 • เมนูพิเศษ ขาหมูบู๊ตึ๊ง, ปลาประธานเหมา , ซุปไทเก๊ก, ห่านย่างอู่ฮั่น

วันเดินทาง 4 วัน 3 คืน

18-20, 24-27 มีนาคม 2560 25,900
30 มีนาคม – 2 เมษายน 25,900
6-9 เมษายน 26,900
20-23 เมษายน 25,900
28 เมษายน – 1 พฤษภาคม  26,900
4-7, 10-13  พฤษภาคม 26,900

รายการท่องเที่ยว

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) อู่ฮั่น – เซียงหยาง – เมืองโบราณเซียงหยาง – อู่ตังซาน  (เขาบู๊ตึ๊ง)
04.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 แถว 1 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน
07.15 น. ออกเดินทางไปสู่สนามบินนานาชาติ อูฮั่นเทียนเหอ นครอูฮั่น โดยเที่ยวบินที่ FD570***** มีบริการชุดอาหารเช้าและเครื่องดื่ม / ระบุที่นั่งสำหรับทุกท่าน *****
11.35 น. เดินทางถึง อู่ฮัน(WUHAN) เมืองหลวงมณฑลหูเป่ย ประกอบด้วย 3 เขต คือ อูชาง ฮั่นโค่ว ฮั่นหยาง และนี่คือที่มาของชื่อเมือง อูฮั่น ที่นี่เป็นศูนย์รวมของ เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรมของมณฑล ในด้านเศรษฐกิจ ที่นี่มีอุตสาหกรรมหลัก ๆ คือ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเคมี หลังผ่านพิธีการศุลกากร ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านไปยังภัตตาคาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านออกเดินทางสู่ เซียงหยางตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ย  เป็นเมืองโบราณสมัย 2500 ปีก่อนในสมัยราชวงค์ชุนชิว เป็นบ้านเกิดของขงเบ้ง นอกจากนี้ยังมีอีกชื่อคือเมืองเซียงเอี๋ยงในภาพยนตร์ชื่อดัง เรื่องมังกรหยก ภาค 2 และ3   …… กำแพงเมืองยาว 6 กิโลเมตร 4 ด้าน 6 ประตู ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำฮั่นสุ่ยซึ่งไหลผ่านประตูเหนือ ภาคใต้มีภูเขาเจี้ยนซาน ฝั่งตะวันออกมีภูเขาฉู่ซาน เป็นกำบัง ……นำท่านชม กำแพงเมืองโบราณ และถนนคนเดินเซียงหยาง อิสระเดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางต่อไปยัง อู่ตังซาน(WUDANGSHAN)  หรือ ไท่เหอซาน หรือ ที่รู้จักกันในนาม เขาบู๊ตึ๊ง สถานที่ซึ่งมีธรรมชาติสวยงาม และเต็มไปด้วยโบราณสถานอันทรงคุณค่า จนได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก ในชื่อหมู่โบราณสถานบนเทือกเขาอู่ตัง เมื่อปี ค.ศ.1994   ด้วยเพราะเขาบู๊ตึ๊งเป็นที่รวบรวม สิ่งก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมจีน หลายสมัย นับตั้งแต่ราชวงศ์ถัง, ซ่ง, หยวน, หมิง และชิง นับเป็นเวลายาวนานกว่าพันปี  โดยเขตโบราณสถานมีเนื้อที่ครอบคลุมประมาณ 321 ตร.กม. ประกอบด้วยหมู่ตึกโบราณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น สระน้ำ, บ่อน้ำพุร้อนถ้ำ ผา และยอดเขากว่าร้อยแห่ง โดยเฉพาะในช่วงสมัยราชวงศ์หมิง จักรพรรดิหย่งเล่อ ผู้เลื่อมใสในลัทธิเต๋า สั่งให้มีการก่อสร้างมากมาย บนเขาแห่งนี้ … เขาบู๊ตึ๊งยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะต้นกำเนิด ลัทธิเต๋า อันโด่งดังของจีน ตามเรื่องเล่าว่าปรมาจารย์เหวินอู่ หรือ เสวียนอู๋ ได้บำเพ็ญเพียรอยู่บนยอดเขานี้จนสำเร็จเป็นเซียน หรือเทพเจ้า และได้ใช้เคล็ดวิชาต่อสู้กับภิกษุของพุทธศาสนาจนได้รับชัยชนะ ยึดเขานี้เป็นที่พำนัก จนกลายเป็นที่เล่าเรียน ฝึกฝนวิชาของนักบวชในลัทธิเต๋า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
 ที่พัก : LAOYING GUO JI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 วันที่สอง

 อู่ตังซาน (เขาบู๊ตึ๊ง) – วิหารจินเตี้ยน – ตำหนักผาใต้ – อารามเมฆม่วง- อารามอวี้ชวี -มวยไท่เก๊ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)นำท่านเดินทางไปเที่ยวชม  อู่ตังซาน (WUDANGSHAN) หรือ เขาบู๊ตึ๊ง.เทือกเขาที่สำคัญของลัทธิเต๋า ….เปลี่ยนการเดินทางจากรถโค้ช ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าไปยังบริเวณยอดเขาบู๊ตึ๊ง หรือยอดเขาเทียนจู้ ที่ระดับความสูงประมาณ 1,620 เมตรจากระดับน้ำทะเล    …..ชม วิหารจินเตี้ยน หรือ วิหารทอง  สร้างขึ้นเมื่อปีที่ 14 (ค.ศ.1416) ในรัชสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ แห่งราชวงศ์หมิง มีความสูง 5.5 เมตร กว้าง 5.8 เมตร ซึ่งเป็นตำหนักที่เชื่อกันว่าจะนำแต่โชคลาภมาให้ ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปสำริดของเทพเจ้าเหวินอู่(เสวียนอู่) ต้นกำเนิดตั่วเหล่าเอี๊ย) น้ำหนัก 10 ตัน และงดงามวิจิตรด้วยลวดลายบนเสาเอกและเพดานประดับมุข ส่วนด้านนอกวิหาร เป็นกำแพงเมืองจื่อจินเฉิง มีความยาว 1,500 เมตร ก่อขึ้นเป็นรูปทรงภูเขา
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านชม หนานเหยียน (ตำหนักผาใต้) สร้างขึ้นบนหน้าผางามที่สวยสุดในบรรดา 36 หน้าผาบนเขาบู๊ตึ้ง ตัวตำหนักสร้างอิงแนบหน้าผาทางทิศใต้ มีทางเดินเลียบริมผาเพื่อไปยังตำหนักยาวหลายร้อยเมตร……จากนั้นชม จื่อเซียวกง (อารามเมฆม่วง) สร้างในปี ค.ศ. 1413 รัชสมัยของพระเจ้าหย่งเล่อ และเป็นพระราชวังที่เสียนอู่ตี้ เคยมาพำนักเมื่ออยู่บนเขาบู๊ตึ้ง     สถาปัตยกรรมมีความงดงามและเก่าแก่คล้ายคลึงกับพระราชวงศ์กู้กงแห่งกรุงปักกิ่ง อีกทั้งใช้เป็นสถานที่สำหรับฮ่องเต้ไว้ทำพิธีต่างๆ ปัจจุบันได้รับการบูรณะไว้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่ง  …..นำท่านชม ไท่จื่อ ตำหนักที่ประทับขนาดใหญ่อยู่ใกล้เขาบู๊ตึ้ง เป็นอาคารเสาต้นเดียวรองรับคานได้ถึง 12 คาน และมีการบูรณะใหม่ถึง 3 ครั้ง และคงสภาพอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ….นำท่านไปยัง อวี้ชวีกง สถานที่เรียนไท่จี่เฉวียน (Tai Chi Chuan) หรือที่คนไทยเราเรียกว่า มวยไท่เก๊ก ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน เชื่อกันว่าปรมาจารย์ผู้ให้กำเนิดมวยไท่เก๊กคือนักพรตชื่อ จางซานฟง (เตียซำฮงในภาษาแต้จิ๋ว) ซึ่งมีชีวิตในในช่วงค.ศ. 12-14 แต่ไท่เก๊กมามีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์ชิง โดยท่านหยางลู่ฉานซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดมวยไท่เก๊กตระกูลหยาง และภายหลังได้แพร่ไปทั่วโลก ส่วนประเทศไทย อาจารย์ต่งอิงเจี๋ย (ตั่งเองเกี๊ยก) นำมาเผยแพร่ในเมืองไทยเมื่อปี พ.ศ. 2498 และปัจจุบันได้รับความนิยมนำมาเป็นการออกกำลังกายรำมวยไท่เก๊ก เพื่อสุขภาพ….. ให้ท่านได้มีโอกาสเรียนรู้ และฝึกวิชามวยไท่เก๊ก ณ อารามแห่งนี้ (ประมาณ 1 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
ที่พัก : LAOYING GUO JI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 วันที่สาม

อู่ตังซาน – อู่ฮั่น – วัดกุยหยวน – ถนนคนเดินเจียงฮั่น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6) นำท่านเดินทางกลับอู่ฮั่น  (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)พักผ่อนอิริยาบถบนรถ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
 บ่าย นำท่านชม วัดกุยหยวนซื่อ  วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮั่น สร้างขึ้นในราวปลายราชวงศ์หมิงต่อเนื่องถึงต้นราชวงศ์ชิง ภายในมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่ชาวจีนนิยมไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล มีวิหารพระอรหันต์ 500 องค์ที่ปั้นจากดินเหนียวเคลือบทอง ซึ่งแต่ละองค์มีรูปร่างหน้าตาและอากัปกริยาที่ไม่ซ้ำกัน   จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ณ  ถนนคนเดินเจียงฮั่น ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย และสินค้าพื้นเมืองในราคาถูกใจ…..
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
นำท่านเข้าที่พัก HOWARD JOHNSON PEARL PLAZA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

อู่ฮั่น –ทะเลสาบตงหูหอนกกระเรียน – ถนนฮู้ปู้เสียง – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9)นำท่านชม ทะเลสาบตงหู  ทะเลสาบในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน โอบล้อมไปด้วยต้นหลิวและทัศนียภาพที่สวยงามของจุดชมวิวและสะพานชมจันทร์  พื้นที่ของทะเลสาบประมาณ 73 ตร.กม. และ 33 ตร.กม.เป็นพื้นที่ทะเลสาบ แบ่งออกเป็น 4 โซนที่สามารถท่องเที่ยวพักผ่อน และชมธรรมชาติภายในทะเลสาบ ไม่ว่าจะเป็นป่าไผ่เขียว สวนสน ต้นหลิว และ ที่ทำให้ทะเลสาบตงหูมีชื่อเสียงมากที่สุดคือ การชมซากุระ ณ สวนซากุระมั่วซาน ในช่วงกลางเดือน มีนาคม – ต้นเดือนเมษายน ของทุกปี  สวนซากุระแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 1 แสน ตารางเมตร การจัดสวนแบบญี่ปุ่น ซากุระที่นี่มีถึง 30 สายพันธุ์ จำนวนนับหมื่นต้น และเป็น 1 ใน 3 ของสวนซากุระของโลก อีกสองแห่งคือที่ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
บ่าย นำท่านชม หอกระเรียนเหลือง สัญลักษณ์ประจำเมืองอู่ฮั่น สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 223 ยุคสามก๊ก อยู่ที่เมืองอู่ซัง เขาเซอซาน หอมีความสูง 92 ฟุต ส่วนของยอดทองเหลืองสูง 7 ฟุต รวมความสูงทั้งสิ้น 99 ฟุต เป็น 1 ใน 3 หอที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน คือ หอเอี้ยหยาง มณฑลหูหนานและหอเถิงหวังเก๋อ มณฑลเจียงซี ภายในจัดแสดงงานเขียนอักษรจีนและจิตรกรรม และยังเป็นจุดที่สามารถชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียงอันสวยงามได้อีกด้วย  …..จากนั้นนำท่านไปยัง ถนนฮู้ปู้เสียง ถนนอาหารเป็นถนนโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงชิง สองฝั่งถนนเต็มไปด้วยร้านอาหารเรียงรายตลอดความยาวของถนนแค่ 150 เมตร อิสระให้ท่านได้เลือกลิ้มชิมรสอาหาร นานาชนิด ทั้งอาหารพื้นเมืองและอาหารอื่นๆ
***** อิสระอาหารค่ำไม่รวมอยู่ในรายการ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน *****
………. พร้อมกันณ จุดนัดพบ  นำท่านไปยังสนามบิน
21.10 น. ออกเดินทางกลับโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 573 ***** ระบุที่นั่งสำหรับทุกท่าน *****
23.59 น.    เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
************************************************************
***** รายการทัวร์เส้นทางอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง  หุบเขาแปะก๊วย ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ*****
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)  

 • เด็กอายุ 2-12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง  ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับกรุงเทพฯ- อู่ฮั่น- กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  2  คืนและ 5 ดาว 1 คืน (ห้องละ 2 ท่านต่อห้อง)
 3. ค่าอาหาร 10 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าวีซ่า ปกติ 4  วันทำการ 1,500 บาท(พาสปอร์ตไทย)
 7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

*** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็นผู้แจ้งราคาน้ำหนักส่วนที่เกิน*
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
 3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ คนละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน (10 หยวน x 2 คน x 4  วัน = 80 หยวน) / หัวหน้าทัวร์ คนละ 50 บาทต่อคนต่อวัน = 200 บาท
 4. ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ

-        พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

-        รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)

-        ใบอนุญาตการทำงาน

-        หนังสือว่าจ้างในการทำงาน

-        สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน

-        กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย

12. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้

-        ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก

-        นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้

-        นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่           พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

13. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถาน            ทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,050 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,650 บาทต่อท่าน      

14.  กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท            สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน 

เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  10,000 บาท /  15,000 บาท (ช่วงเทศกาล) โดยการโอนเข้าบัญชี

           ชื่อ บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด ***** บัญชีกระแสรายวัน *****            

           ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร     เลขที่ 733 – 1 – 01222 – 4

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9207
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4  สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 25 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด   เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 1. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

 

ทัวร์อู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง เซียงหยาง 4 วัน 3 คืน (FD)มี.ค.-พ.ค.
รหัสทัวร์: CHN WUH4D(FD)MAR-MAY

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147