บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Egypt

รหัสทัวร์ :
EGY ROL01(WY)APR
ประเทศ :
Egypt
สายการบิน :
Oman Air

กำหนดการเดินทาง

11-16 เมษายน 2562 43,500

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ – มัสกัต (โอมาน) – ไคโร (อียิปต์)

11.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 7-8    เคาน์เตอร์ T สายการบินโอมานแอร์ (WY) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะ
14.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองมัสกัต เที่ยวบินที่ WY812 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม บนเครื่อง (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าเมืองไทย 4 ชั่วโมง)
17.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองมัสกัต ประเทศโอมาน นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ
21.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ เที่ยวบินที่ WY407 (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 35 นาที)
23.45 น. เดินทางถึงไคโร ประเทศอียิปต์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Oasis Pyramids หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง

ไคโร – เมมฟิส –  ซัคคาร่า – มหาปีรามิด – สฟริงค์ – โรงงานน้ำหอม –โรงงานกระดาษปาปีรุส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองเมมฟิส (Memphis) ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุค  อียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญ ในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียวโดยกษัตริย์เมนา ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ที่นี่ท่านจะได้ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยม ระหว่าง ทางท่านจะได้เห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณและรูปแกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดิน อีกทั้งมีต้นอินทผาลัมขึ้นสวยงามเป็นทิวแถว….จากนั้นนำท่านเดินทางออกจากจากเมืองไคโรสู่ เมืองซัคคาร่า (Sakkarah) เพื่อ  ชมปีรามิดขั้นบันได (Stepped Pyramid) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของ ปีรามิดในยุคต่อมาท่านจะได้ทราบเรื่องของปีรามิดตั้งแต่ผู้สร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง การตัดหินและอื่นๆ อีกนานัปการที่น่าพิศวงชวนให้ค้นหา จากนั้นนำท่านถ่ายรูป ชมห้องเสาต้นกก (Papyrus column, กำแพง Cobra Wall และ ชมต้นแบบ สุสานโบราณก่อนประวัติศาสตร์ (Mustaba)
กลางวัน รับประทานอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองกีเซห์ (Gizeh) ชม มหาปิรามิด  (Great Pyramid) เป็นชื่อเรียกของสถานที่ฝังพระศพ ของเมืองเลโทโพลิสโบราณ (ปัจจุบันคือ ไคโร)ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูง เป็นที่สูงชัน ริมขอบทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ลาดลงประมาณ 40 ม. มีลำคลองจากแม่น้ำไนล์เข้าสู่ ภายใน แยกเขตทะเลทรายออกจากเขตอุดมสมบูรณ์ และเป็นที่ตั้งของมหาปิรามิด 3 องค์ มีขนาดลดหลั่นกันตั้งเรียงรายท่ามกลางทะเลทราย โดยปิรามิดทั้งสามองค์นี้ เป็นอนุสาวรีย์ทรงเรขาคณิต ที่ชาวกรีกยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก องค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างเพื่อฝั่ง พระศพของพระองค์เองเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาสร้างนาน 30 ปี จากหินขนาดใหญ่มาก แต่ละก้อนหนักกว่า 2 ตัน วางชิดกันแม้กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ชมสฟิงซ์ (Sphinx) สลักจากเนินหินธรรมชาติสูง 21 เมตรยาว 73 เมตร อยู่ด้านหน้าทางเข้าทางเข้าปิรามิดเครเฟรนส่วนหัวเลียนแบบพระพักตร์เทพฮาร์มาคิส ลำตัวเป็นสิงสูง 20 เมตร ความยาวตลอดลำตัว 57 เมตร ชาวอียิปต์นับถือเสมือนหนึ่งเทพเจ้า (หากสนใจขี่อูฐ กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ ราคาประมาณ $10-15 เหรียญต่อท่านต่อหนึ่งตัว)….นำท่านชม โรงงานทำกระดาษปาปิรุส (Papyrus Factory Outlet) ท่านสามารถเลือกชม งานวาด ภาพสีน้ำของเหล่าศิลปินฝีมือเยี่ยม หรือ เลือกซื้อหาภาพวาดสีน้ำทำจากกระดาษปาปิรุสของอียิปต์ อันงดงาม มากมายภายใน Gallery  จากนั้นชม การสาธิตวิธีทำกระดาษปาปิรุส กระดาษชนิดแรกของโลก ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยโบราณและ ชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอม 100 % (Original Real Perfume Shop) ซึ่งมีให้ท่านเลือกหากว่า 100 กลิ่น อาทิ กลิ่น Aroma, Sandal Wood, Mint, Secret Of Dessert ว่ากันว่าเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ชื่นชอบของพระนางคลีโอพัตรา และ กลิ่นLotus เป็นกลิ่นที่ ขายดีมากในหมู่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พักโรงแรม OASIS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม

ไคโร – อเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดิน – เสาปอมเปย์ – ไคโร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชมเมืองอเล็กซานเดรีย(Alexandria) ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงไคโร เมืองหลวงของอียิปต์ช่วงที่ถูกปกครองโดย ชาวกรีกอยู่ทางทิศ  ตะวันตกเฉียงเหนือของปากแม่น้ำไนล์ติดทะเล เมดิเตอร์เรเนียน เดิมเป็นหมู่บ้านประมง เล็ก ๆ สร้างโดย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ปี 332 ก่อน คริสตกาลเป็นตำนาน รักอันยิ่งใหญ่ของพระนางคลีโอพัตรา และ มาร์ค แอนโทนี ปัจจุบันเป็นเมืองตาก อากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก เดินทางผ่านทะเลทราย ที่มีสภาพเป็นกรวดปูน ทราย มีหญ้าแห้งขึ้นเป็น หย่อมๆ พาท่านชมเมืองเก่าและเมืองใหม่ ผ่านชมตลาดพื้นเมือง และโรงละครโบราณยุคโรมัน จากนั้นนำท่านชมหลุมศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุค          กลางสุสาน ของชาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานแห่งนี้มี 3 ชั้น ชั้นล่างมีทางเดินติดต่อถึงกัน ตลอดประมาณ 100 กม. สร้างในศตวรรษที่ 2 ลึก 32 เมตร นับเป็นสุสานที่มีสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุด   ชม Pompey’s  Pillar โบราณสถานที่เก่าแก่ และเป็นเสาหินที่สูงที่สุดของเมืองอเล็กซานเดรียเป็นเสาหินแกรนิตสีแดงจาก เมืองอัสวาน สูง 30 เมตร หัวเสา ประดับด้วยลวดลายคอรินเทรียน (ศิลปะกรีก) สร้างถวาย จักรพรรดิ์ Diocletian ในปี ค.ศ. 297 บริเวณเดียวกันมีรูปแกะสลักสฟิงซ์ 3 ตัว และ Nilometers หลงเหลืออยู่
กลางวัน  รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมป้อมปราการเคตเบย์ (Qaitbay’s Citadel) เป็นป้อมปราการโบราณที่มี ความสวยงามตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเล เมดิเตอร์เรเนียน โดยป้อมนั้นสร้างขึ้นในช่วงสมัยศตวรรษที่ 15 ในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของประภาคารฟาโรสถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่าน         เกย์ตเบย์ปัจจุบันป้อมได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทะเลที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นจำนวนมาก….จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงไคโร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พักโรงแรม OASIS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่

ไคโร – ล่องเรือคลองซูเอช – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์  – ล่องเรือแม่น้ำไนล์ + ชมระบำหน้าท้อง (BELLY DANCE)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ การเดินทางที่ไม่เหมือนใคร หนึ่งในความสำเร็จครั้งใหญ่ของอียิปต์ในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ คลองซูเอช ถือเป็นหนึ่งในเส้นทางการนำทางที่สำคัญที่สุดที่เชื่อมต่อทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยทะเลแดงและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของมหากาพย์ปี 1973 ระหว่างอียิปต์และอิสราเอล คลองซูเอซสายใหม่ มีความยาว 35 ก.ม. ขุดคู่ขนานไปกับคลองสุเอซเดิมซึ่งมีอายุ 145 ปี ถือเป็นเส้นทางเชื่อมเอเชียกับยุโรปที่ใกล้ที่สุด โครงการนี้ยังขุดลอกและขยายฝั่งคลองเดิมเป็นระยะทาง 37 ก.ม.ด้วยซึ่งจะช่วยย่นเวลาเดินทางสำหรับเรือขาล่องลงใต้ได้ 7 ชั่วโมง และรองรับการเดินเรือที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมได้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปวัตถุโบราณมากมายที่สุด  (ค่าบัตรเข้าชมมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจเข้าชมกรุณา ติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ ค่าเข้าชมประมาณ 100 อียิปต์ปอนด์ หรือ ประมาณ 12 USD) ชม โลงศพทองคำแท้ พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังก้องโลกและสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเก้าอี้บรรลังก์ทองคำ ซึ่งภาพบนพนักเก้าอี้ที่โรแมนติกมาก เป็นภาพ ของฟาโรห์ ตุตันคาเม ประทับอยู่บนเก้าอี้ และมีพระมเหสีของพระองค์กำลังทาน้ำมันหอมให้ทั้งคู่ใส่ รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักความเผื่อแผ่อันลึกซึ้ง นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ อีกจำนวนมากเช่น แหวน สร้อย ข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือประณีต สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ Nile Dinner Cruise ล่องเรือ พร้อมชมโชว์อียิปต์ อันเลื่องชื่อของอียิปต์ และสัมผัส บรรยากาศอันงดงามยามค่ำคืนสองฟากฝั่งแม่น้ำไนล์ ชมระบำหน้าท้อง (Belly Dance) ศิลปะ สาวชาวอาหรับ ชมระบำกระโปรง ประดับไฟสวยงาม (Tanora) ศิลปะแห่งการร่ายรำของชายหนุ่ม ซึ่งโชว์ลีลาศิลปะการควง พรมแบบอาหรับ ซึ่งต้องใช้เวลาฝึกฝนอย่างน้อย ประมาณ 3 ปีขึ้นไป
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม OASIS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

สุเหร่าโมฮัมเหม็ดอาลี – ช้อปปิ้งตลาดข่านแอลคาลิลี่ – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี (Mohammad Al) สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ.1848 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวสุเหร่า และ ส่วนของสนาม บริเวณตรงกลางน้ำพุ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ต้องการให้มีรูปแบบเหมือน Blue Mosque ที่อิสตันบูล แต่ทำได้ไม่เหมือน ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิน Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลามหน้าสุเหร่ามี หอนาฬิกาที่พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปป์แห่งฝรั่งเศสมอบให้รัฐบาลอียิปต์เป็นของขวัญแลกกับเสาโอเบลิสก์ ที่ตั้งอยู่ที่ Place de la Concorde กรุงปารีส
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นอิสระให้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้านค้า เครื่องเทศ, เครื่องเงิน, ร้านทอง, เสื้อผ้า ฯลฯ ชมร้านกาแฟอายุร่วม 200 ปี ฟิชาวี คอฟฟี่เฮาส์เปิดขาย ตลอด 24 ชม. นักท่องเที่ยวนิยมไปสัมผัส เชิญซื้อ คาร์ทูซ จี้ทำด้วยทองคำหรือเงินแกะสลักชื่อแบบภาษาอียิปต์โบราณ (Hieroglyphic Characters) ในรูปทรงยาวเก๋,สวยแปลก แปลว่ามีอายุยืนยาวอดีตองค์ฟาโรห์ใช้สลักชื่อขององค์เองตามโบราณสถานและสุสานของพระองค์….ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
18.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมัสกัต โดยเที่ยวบินที่ WY406 สายการบินโอมานแอร์

วันที่หก

มัสกัต (โอมาน) – สุวรรณภูมิ   (กรุงเทพฯ)

00.20 น. เดินทางถึง เมืองมัสกัต นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ
02.20 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ WY811
11.20น. ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ  และความประทับใจ
 ******************************************************************
 (โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500 บาท
อัตรานี้รวม    

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ กลับ กรุงเทพ–ไคโร–กรุงเทพ ชั้นประหยัดโดยสายการบิน โอมานแอร์ (WY) รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านในโรงแรมระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 3 คืน พร้อมอาหารเช้า
 3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 6. ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (วีซ่ากรุ๊ป) ใช้เวลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วัน (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
 7. บริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทยมืออาชีพผู้ชำนาญเส้นทาง
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าหนังสือเดินทาง
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 3. ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ พนักงานขับรถ ท่านละ 5 USD / ท่าน / วัน (รวม 5 วัน x 3 = 25 USD ต่อท่าน)
 6. ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน เทียบเท่ากับไกด์ท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความประทับใจของลูกค้า ทางบริษัทมิได้มีการบังคับแต่อย่างใด
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์เดินทางดูแลคณะ
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทาง บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
 4. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 6. หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องชำระค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ
 7. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าอียิปต์ 

 1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับตราวีซ่า และ ตราประทับเข้าประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 2. รูปถ่าย ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ และต้องเป็นรูปถ่ายที่มี พื้นหลังสีขาว เท่านั้น ทางสถานฑูตไม่รับพิจารณารูปถ่ายที่เป็นรูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรูปถ่ายที่มีวิว ด้านหลัง หรือรูปที่นำมาตัดต่อ
 3. หลักฐานการงาน

        3.1   กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องแสดง สำเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุ้นส่วน  (ไม่ต้องใช้ตัวจริง)  ***** สำคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนา และประทับตราบริษัทเป็นสำคัญ *****

          3.2  กรณีเป็นพนักงาน ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานที่สังกัด มีข้อความระบุตำแหน่ง เงินเดือน รายได้ วันเริ่มทำงาน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาหยุดงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะต้องประทับตราบริษัทรับรองเป็นสำคัญ

        3.3    กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับของทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และสำเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา

4.หลักฐานการเงิน

4.1   ใบรับรองสถานะทางการเงิน/BANKGARUANTEEในชื่อของผู้เดินทางจากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมัติวีซ่าประเทศอียิปต์และข้อต่าง ๆ

4.2      ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานฑูตฯอาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้ง)

4.3  ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ทุกๆท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานฑูตฯอาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้ง)

4.4  อนึ่งระเบียบของสถานฑูตฯซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละรายหากท่านมีข้อสงสัยใดๆโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อียิปต์ ไคโร ซัคคาร่า อเล็กซานเดรีย 6วัน4คืน (WY) 11 เม.ย.62
รหัสทัวร์
EGY ROL01(WY)APR
สายการบิน
Oman Air
ประเทศ
Egypt
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว