Egypt

รหัสทัวร์ :
EGY PLE8D(MS)OCT-DEC
ประเทศ :
Egypt
สายการบิน :
EgyptAir-Logo-50
Egypt Air

ทัวร์อียิปต์ อัสวาน ลุคซอร์ 8 วัน 5 คืน (MS)

รหัสทัวร์: EGY PLE8D(MS)OCT-DEC

Pleasure Egypt 8 Days 5 Nights

 • เที่ยวเหนือจรดใต้ เที่ยวครบสุดคุ้ม ที่พักหรูนอนเรือ 5ดาว
 • ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง บินตรงสู่อียีปต์ มีบินภายในประเทศ
 • อาบูซิมเบล มหาวิหารรามเสสที่ 2 เขื่อนอัสวาน วิหารฟิเลย์ เมืองคอมออมโบ
 • หุบผากษัตริย์ วิหารพระนางฮัตเซปซุต วิหารคานัค วิหารลัคซอร์
 • ปิระมิดกิซ่า พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์  ล่องแม่น้ำไนล์  ช้อปปิ้งตลาดข่านฯ

 วันเดินทาง 8 วัน 5 คืน

17-24 ตุลาคม 2559 64,900
3-10 ธันวาคม 67,900

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง         

กรุงเทพฯ

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ Q    10-12   สายการบินอียิปต์แอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับทำการเช็คอิน

วันที่สอง

ไคโร – อัสวาน

00.50 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  MS 961 พักผ่อนอิสระบนเครื่องทีวีส่วนตัว ใช้เวลาบิน 9 ชั่วโมง และเวลาในประเทศอียิปต์จะช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียิปต์
08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่เมืองอัสวานโดยเที่ยวบินที่ MS 391
09.25 น. เดินทางถึงเมืองอัสวาน  ….. นำท่านออกจากสนามบินเพื่อไปชม เขื่อนอัสวาน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไฮแดม (High Dam) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อช่วยให้มีน้ำหล่อเลี้ยงไร่นาตลอดปี อีกทั้งยังใช้พลังน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการของคนทั้งประเทศ และเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำไนล์ไหลท่วมเวลาถึงฤดูน้ำหลาก เขื่อนนี้มีความยาว 36,000 เมตร เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทะเลสาบที่เกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำไนล์ คือ ทะเลสาบนัสเซอร์ มีความลึกถึง 80 เมตร และกว้างถึง 10 กิโลเมตร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ที่พักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
……. นําท่านออกเดินทางไปลงเรือเพื่อเดินทางสู่หมู่บ้านนูเบียนชมความสวยงามของแม่น้ำไนล์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม  (2)
พักค้างคืน ณ เมืองอัสวานโรงแรม 5 ดาว

วันที่สาม

อัสวาน – อาบูซิมเบล – วิหารรามเสสที่ 2 – เขื่อนอัสวาน – วิหารฟิเลย์ (เรือแม่น้ำไนล์)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
นำท่านเดินทางโดยรถยนต์สู่เมืองอาบูซิมเบล เพื่อชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือ มหาวิหาร รามเสสที่ 2 (Great Temple of Ramses 2) ซึ่งถือว่าเป็นวิหารที่สำคัญแห่งหนึ่ง ด้านหน้าวิหารจะมีรูปสลักซึ่งมีพระพักตร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ตั้งอยู่ 4 องค์ตรงทางเข้า สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นที่บูชาแด่เทพอามุนรา (Amun Ra) ฮอรากาติ (Horakhati) และสร้างวิหารใกล้เคียงกันสร้างเป็นเกียรติแก่ราชินีเนเฟอร์ตารี (Nefertari) เดิมทีวิหารแห่งนี้ได้จมอยู่ใต้น้ำจากการสร้างเขื่อนอัสวาน ทางยูเนสโกได้ช่วยกู้วิหารนี้ตามแบบเดิมทุกตารางนิ้วคงสภาพไว้เหมือนเดิม …. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่อัสวานและนำท่านเข้าสู่เรือสำราญล่องที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่บนเรือ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณภัตตาคารในเรือ (4) บุฟเฟ่ต์
นำท่านไปยัง วิหารฟิเลย์ (Philae) โดยเรือวิหารนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีไอซิส (Isis) ระหว่างทางแวะชมแหล่งหินแร่แกรนิตที่เก่าแก่และเสาหินโอเบลิก (The Unfinished Obelisk) ที่ยังสร้างไม่เสร็จ หากสร้างเสร็จเมื่อยกขึ้นตั้งจะเป็นเสาโอเบลิกที่สูงที่สุดในอียิปต์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคารในเรือ (5) บุฟเฟ่ต์
พักค้างคืนบนเรือระดับ 5 ดาว
เรือล่องต่อไปยัง เมืองคอมออมโบ (Kom Ombo) เมืองเล็กๆที่อยู่ระหว่างเมืองอัสวาน เป็นเมืองเล็กๆ ดูโบราณ กว่าไคโรหรืออัสวานอย่างเห็นได้ชัด ตัวบ้านเรือนส่วนใหญ่สูงเพียงหนึ่งหรือสองชั้น ฉาบปูนและทาสีต่างๆ
*หมายเหตุ            ปกติเรือจะออกจากท่าประมาณ 2- 3 ทุ่ม ในกรณีที่เรือออกจากท่าช้ากว่า 3 ทุ่ม อาจจะทำให้โปรแกรมในวันถัดไป เปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นควรเช็คอีกครั้งกับไกด์ หรือลูกเรือ

วันที่สี่

อัสวาน – วิหารคอมออมโบ – วิหารเอ็ดฟู -ประตูน้ำอีสน่าล็อค – ลุคซอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในเรือ(6) นำท่านออกเดินทางไปชม วิหารคอมออมโบ เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสององค์คือ เทพโซเบค มีเศียรเป็นจระเข้ ชาวบ้านสร้างวิหารนี้ขึ้นมาเนื่องจากในสมัยก่อนโค้งน้ำตรงที่ตั้งวิหารแห่งนี้จะเป็นจุดที่จระเข้ชอบมานอนเกยอยู่ข้างตลิ่ง ด้วยความเกรงกลัวจระเข้ ชาวบ้านจึงสร้างวิหารคอมออมโบขึ้นมา โดยมีนัยว่า เมื่อเราบูชาคารวะต่อเทพแห่งจระเข้โซเบคแล้ว เทพโซเบคจะปกป้องคุ้มภัยไม่ให้ถูกจระเข้ทำร้ายได้ วิหารแห่งนี้อยู่ด้านขวามือ ส่วนวิหารทางด้านซ้ายบูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยว เทพเจ้าแห่งการต่อสู้และความกล้าหาญ   ถัดไปจากทางซ้ายมือ จะเห็นบ่อน้ำที่มีปากบ่อเป็นรูปกุญแจโบราณหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Key of life สร้างขึ้นมาด้วยภูมิปัญญาของคนโบราณเอาไว้ใช้วัดความสูงของแม่น้ำไนล์เพื่อเก็บภาษีประจำปี จากนั้นนำท่านกลับสู่เรือเพื่อล่องเรือต่อไปยัง เมืองเอ็ดฟู (Edfu)**การเที่ยวที่เมืองเอ็ดฟูขึ้นอยู่กับสะดวกของแต่ละช่วงเวลา และขึ้นอยู่กับการจัดการของทางเรือสำราญ**
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันในเรือ (7)บุฟเฟต์
บ่าย อิสระกับทิวทัศน์ธรรมชาติ พร้อมจิบชายามบ่าย ในเรือ     นำท่านไปชม วิหารเอ็ดฟู (เมื่อเรือมาถึงวิหารคณะต้องนั่งรถม้าสู่วิหารประมาณ 10 นาที รถม้า 1 คัน นั่งได้ประมาณ 4 ท่าน) วิหารนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าฮอรัส ซึ่งสร้างด้วยหินสีดำ ในสมัยพระนางคลีโอพัตรา เมื่อประมาณ เกือบ 2,000 ปีมาแล้ว …..นำท่านผ่านชม ประตูน้ำอีสน่าล๊อค (Esna Lock) การเปิดประตูน้ำจากระดับน้ำที่สูงกว่าจนถึงการนำเรือลงสู่ระดับน้ำที่ต่ำกว่า จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เรือ เพื่อแล่นไปยังเมืองลุคซอร์ อยู่ทางตอนใต้ของเมืองไคโร กว่า 650 กิโลเมตรตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำไนล์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในเรือ (8) พร้อมชมโชว์
พักค้างคืนบนเรือระดับ 5 ดาว

วันที่ห้า 

ลุคซอร์ – ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ – ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำไนล์

04.30 น. เช้านี้พบประสบการณ์ใหม่ ขึ้นบอลลูนลอยฟ้าซื้อเพิ่มท่านละประมาณ 120$ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในเรือ(9)  ออกเดินทางโดยรถยนต์เพื่อเที่ยวชมเมืองลุคซอร์ ชม เขตเวสต์แบงค์ (West Bank) หรือเมืองทางฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าไนล์  นำท่านเที่ยวชม อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) รูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป มีความสูงถึง 20 เมตรซึ่งสมัยก่อนเป็นวิหารที่ใช้ฝังพระศพของฟาโรห์อเมนโนฟิสที่ 3 แต่เมื่อ 27 ปีก่อนคริสตกาลเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ทำให้ตัววิหารทั้งหลังพังลงมา เหลือเพียงรูปสลัก 2 รูปเท่า เท่านั้น ซึ่งต่างมีตำนานที่เล่าต่างกันไป แต่บ้างก็ว่าได้ยินเสียงออกมาจากรูปสลักทั้งสองนี้  จากนั้นนำท่านไปชม หุบผากษัตริย์ (Valley of The Kings)  ซึ่งเป็นสถานที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 62 พระองค์ แยกตามสุสานต่างๆในบริเวณหุบผา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าผาธีบัน ที่บริเวณนี้เป็นภูเขาหินทรายสีแดง ในแต่ละสุสานต้องใช้การขุดเจาะภูเขาเข้าไปทำเป็นช่องทางลับภายใน จะทำทางเดินเป็นช่วงๆ และทำเป็นห้องสำหรับวางโลงศพ สมบัติ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของฟาโรห์ ชมความอัศจรรย์ของภาพวาดตามผนังจากสีธรรมชาติที่มีอายุเป็นพันๆปีจากยุคฟาโรห์แต่ยังคงความสวยงามไว้จนถึงยุคปัจจุบันนี้ นำท่านเข้าชม3สุสานที่สวยที่สุดและสมบรูณ์ที่สุดจากนั้นนำท่านชมวิหารเดลบาฮารี  (Deir El Bahari)  อนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัปเซปซุท หรือที่รู้จักกันในนามของ “ราชินีหนวด” ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนสนิท “เซเนมุท” เมื่อกว่า 3,500 ปีมาแล้ว การที่พระนางต้องปลอมพระองค์เป็นชายนั้น ก็คงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟัง เพราะการเป็นผู้นำหญิงนั้นไม่น่าจะเป็นที่ยอมรับ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (10) บุฟเฟ่ต์
บ่าย ออกเดินทางโดยทางรถยนต์ เพื่อเที่ยวชม เขตตะวันออก (East Bank) ของเมืองลุคซอร์     นำท่านชม มหาวิหารคาร์นัค (The Temple of Karnak) เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง10 หลัง มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3,600 ปี มาแล้ว หลังจากนั้น  ฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็เริ่มสร้างเพิ่มเติม ทำให้วิหารมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมาก แต่เห็นความยิ่งใหญ่ของวิหารแล้ว ขอให้ทุกท่านลองจินตนาการดูว่าชาวอียิปต์โบราณใช้วิธีใดในการขนย้ายเสาและหิน
หลังจากนั้นนำท่านชม(The Temple of Luxor) ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพเช่นกัน วิหารนี้ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบด้วยซุ้มประตูขนาดใหญ่และรูปสลักหินแกรนิตขนาดมหึมา สลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแกะสลักด้วยอักษรอียิปต์โบราณ (เฮโรกริฟฟิค)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในเรือ (11) พร้อมชมโชว์
พักค้างคืนบนเรือระดับ 5 ดาว
**โปรแกรมบนเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการเดินเรือ**

วันที่หก 

ลุคซอร์ – ไคโร– ปิระมิด – เมมฟิส – ซัคคาร่า

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าในเรือ (12) เช็คเอ้าท์ออกจากเรือ นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพื่อ เดินทางสู่เมืองไคโร
08.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS352
09.50 น. ถึงสนามบินไคโร นำท่านเดินทางสู่  ปิระมิด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก  เช่น มหาปิระมิดคีออฟ (Cheops) , ปิระมิดเคฟเฟร (Chephren) และปิระมิดไมครีนอส (Mycrenos) ชมสฟิงซ์ (Sphinx) ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ เป็นเครื่องแสดงถึงอำนาจ ลำตัวเป็นสิงโตหมอบเพศผู้ มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพักตร์ของฟาโรห์เคฟเฟร โดยที่บริเวณที่ราบสูงกีซ่านี้มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น  *** พิเศษ แถมขี่อูฐชมวิวโดยรอบฟรี!!!!*** กรุณาทิปคนจูงอูฐ 1$ มุดใต้ปิระมิดประมาณ 20$ กรุณาติดต่อไกด์หรือหัวหน้าทัวร์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (13)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง เมมฟิส (Memphis) เมืองหลวงเก่า แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญ ในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียว โดยฟาโรห์นาเมอร์  ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ระหว่างทางท่านจะได้เห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณ และรูปแกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดิน เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งเมืองเมมฟิส อันจัดแสดงรูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินแกรนิตสีชมพูจากเมืองอัสวานของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ซึ่งมีพระพักตร์อันงดงาม ซึ่งสลักด้วยช่างฝีมือชั้นเยี่ยมไว้ในอาคารโปร่ง ซึ่งภายในยังจัดแสดงชิ้นส่วนวัตถุโบราณและรูปสลักจากวิหารสำคัญต่างๆในอียิปต์ ส่วนการจัดแสดงกลางแจ้ง ชมสฟิงค์ และ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 โดยแต่ละองค์จะสวมมงกุฎที่มีลักษณะแตกต่างกัน จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกล้กันอีกเมืองคือ ซัคคาร่า  (Sakkara) เพื่อชมปิระมิดขั้นบันได (Step pyramids) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของปิรามิด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (14)
พักค้างคืน ณ ไคโร โรงแรม 5 ดาว

วันที่เจ็ด

ไคโร–พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ –  ตลาดข่าน เอล คาลิลี่

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  (15) -เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม      นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) สถานที่เก็บสะสมโบราณวัตถุล้ำค่า  จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1858 โดยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส  ชื่อ Auguste Mariette  ทั้งอาคารเก่าแก่และการตกแต่งภายในได้รับการยกย่องว่างดงามสมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองนี้ ชมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน  (Tutankhamun) และงานศิลปะที่มีค่าไม่ต่ำกว่า 250,000 ชิ้น มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพันปีมาแล้ว  ชมรูปปั้นดินที่แสดงถึงชีวิตประจำวันของชาวอียิปต์ ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอร์ติติ 1 ใน 2 ชิ้นที่มีชื่อของโลก (อีกชิ้นอยู่ที่เบอร์ลิน) ชมพระรูปของฟาโรห์อัคนาแตน-ฟาโรห์นักปฏิวัติ ชมพระรูปของพระนางฮัตเชปสุต (ฟาโรห์สตรีองค์เดียวของอียิปต์) รถศึก และเก้าอี้บัลลังก์ทองคำ นอกจากนี้ท่านยังได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ อีกมากมาย เช่น แหวน, สร้อยข้อมือ, สร้อยคอ ฝีมือประณีต ล้วนมีอายุกว่า 3,300 ปี  หากท่านต้องการเข้าชมห้องมัมมี่กษัตริย์ 2ห้อง ชมมัมมี่ขององค์ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และมัมมี่ของฟาโรห์องค์อื่นๆ (ต้องจ่ายค่าเข้าชมประมาณ 700บาท/100ปอนด์อียิปต์/ท่าน )
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (16)
บ่าย นำท่านชมCitadel  ป้อมปราการเก่าแก่ สร้างเมื่อ ค.ศ. 1176 โดยสุลต่านซาลาอัดดิน เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานของศัตรู สมัยสงครามครูเสด  อยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงไคโรได้ไกลถึงปิรามิดที่กีซ่า ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี (Mohammad Ali) สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวสุเหร่า และ ส่วนของสนาม  ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิน Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หน้าสุเหร่ามีหอนาฬิกาที่พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปป์แห่งฝรั่งเศสมอบให้รัฐบาลอียิปต์เป็นของขวัญ แลกกับเสาโอเบลิสก์จากวิหารลักซอร์ ที่ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ Place de la Concorde กรุงปารีส ……จากนั้นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้านค้า เครื่องเทศ  เครื่องเงิน, ร้านทอง, เสื้อผ้า ฯลฯ ชมร้านกาแฟอายุร่วม 200 ปี ฟิชาวี คอฟฟี่เฮาส์ (หัวหน้าทัวร์นำทางไปได้) อันเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว อยากได้สินค้าประเภทใด ของดีและถูก แจ้งหัวหน้าทัวร์ได้ จะได้พาไปถูกร้าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (17)
19.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินไคโรเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
23.15 น. บินตรงสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS960

วันที่แปด

ไคโร – กรุงเทพฯ

12.40น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
********************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง ไม่มีราคาเด็ก
 • พักเดี่ยวเพิ่ม  8,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ และบินภายในประเทศ โดยสายการบินอียิปต์แอร์ ชั้นประหยัด 
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกสนามบิน ทั้งในกรุงเทพ  และภาษีสนามบินที่ไคโร-อัสวาน-ลัคซอร์
 3. โรงแรมที่พัก ตามที่ระบุรายการหรือเทียบเท่า
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 5. รถสำหรับนำเที่ยวตามรายการ
 6. บริการไกด์จากประเทศอียิปต์ ภาษาอังกฤษ
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท
 8. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และค่าน้ำระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ และน้ำดื่มระหว่างวันท่านละ2ขวด/วัน/คน
 9. ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการ ในการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 2. ค่ายานพาหนะท่องเที่ยวนอกเหนือจากรายการ(กรณีผู้เดินทางต้องการชมสถานที่ท่องเที่ยวอิสระหรือรายการเสริม) 
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ อาทิเช่น น้ำส้ม เบียร์ วิสกี้ น้ำอัดลม ฯลฯ
 4. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ค่าทิปไกด์ ทัวร์ลีดเดอร์อียีปต์ และคนขับรถ ขั้นต่ำ 5$/วัน/ท่าน ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามศรัทธา (วันละ3$/ขั้นต่ำ)
 6. ค่ายกกระเป๋า, สนามบิน/โรงแรมฯ / ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด *** (กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน)
 2. ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนยื่นวีซ่าและการออกตั๋ว 35 วัน ก่อนการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
 3. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า,   ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
 4. การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ งวดแรก
 5. กรณียกเลิกหลังยืนวีซ่าและออกตั๋ว 25  วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 70 % ของค่าทัวร์
 6. กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินเต็มจำนวน100%
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯไม่มีนโยบายยกเลิกทัวร์ ในกรณีที่ไม่ครบ 15 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย แต่มีเจ้าหน้าที่ที่อียีปต์ดูแลคณะ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรง ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 5. หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานที่เกิดขึ้นจริง

**หมายเหตุ ** กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก และรายการ-ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสายการบินโดยจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เอกสารประกอบการขอวีซ่า Egypt - หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับตราวีซ่า และตราประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม- รูปถ่าย ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงเป็นรูปสี ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 ใบ และต้องเป็นรูปถ่ายที่มีพื้นหลังสีขาว เท่านั้น ทางสถานทูตไม่รับพิจารณารูปถ่ายที่เป็นรูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง

- หลักฐานการงาน

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องแสดงสำเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางแสดงความเป็น เจ้าของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุ้นส่วน  (ไม่ต้องใช้ตัวจริง)

***** สำคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนา และประทับตราบริษัทเป็นสำคัญ *****

กรณีเป็นพนักงาน ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานที่สังกัด มีข้อความระบุตำแหน่ง เงินเดือน รายได้  วันเริ่มทำงาน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาหยุดงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะต้องประทับตราบริษัทรับรองเป็นสำคัญ

กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับของทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และสำเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา

- หลักฐานการเงิน ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผู้เดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมตราประทับจากทางธนาคาร **ย้ำ** ไม่สามารถใช้สำเนาบัญชี เงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

              

 

 

 

ทัวร์อียิปต์ อัสวาน ลุคซอร์ 8 วัน 5 คืน (MS)
รหัสทัวร์: EGY PLE8D(MS)OCT-DEC

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147