บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Egypt

รหัสทัวร์ :
EGY PRE8N(MS)25NOV
ประเทศ :
Egypt
สายการบิน :
Egypt Air

ทัวร์อียิปต์ อัสวาน ลักซอร์ อาบูซิมเบล 11 วัน 8 คืน (MS)

รหัสทัวร์: EGY PRE8N(MS)25NOV

 • อียิปต์  แหล่งอารยะธรรมโบราณลุ่มแม่น้ำไนล์
 • ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ ระดับ 5 ดาว ดีลักซ์ 
 • อัสวาน ชมวิหาร คอมออมโบ  ศิลปะกรีก-โรมัน
 • เอ็ดฟู  วิหารเอ็ดฟู  แหล่งประวัติศาสตร์และอารยะธรรมของประเทศอียิปต์
 • ลักซอร์  ชมหุบผากษัตริย์, วิหารลักซอร์และวิหารแห่งคานัค
 • เมมฟิส  เมืองหลวงเก่ายุคอียิปต์โบราณ  ชมปิรามิดขั้นบันได
 • ชมมหาปิรามิด แห่งกีซ่า และสฟิงซ์
 • อาบูซิมเบล  ชมมหาวิหารแห่งกษัตริย์รามเซสที่ 2
 • ไคโร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ แหล่งสะสมโบราณวัตถุ

 วันเดินทาง 11 วัน 8 คืน

25 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2560 114,500

 

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง         

กรุงเทพฯ

21.00 น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Q  สายการบินอียิปต์แอร์ (ใช้ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 8)

วันที่สอง

กรุงเทพฯ – ไคโร – ลักซอร์

00.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์  เที่ยวบินที่ MS961  มุ่งหน้าตรงสู่ไคโรโดยไม่แวะที่ไหนเลย  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง 30 นาที)
06.00 น. ถึงสนามบินกรุงไคโร (ตามเวลาท้องถิ่นที่ไคโร  ซึ่งช้ากว่ากรุงเทพฯ 5 ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง  มีเวลาช่วงสั้นๆ ให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถเล็กน้อยก่อนออกเดินทางต่อ
10.35 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS 467 สู่ เมืองลักซอร์ (LUXOR) อันเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า “ฮาเร็มแห่งทักษิณ” อยู่ทางตอนใต้ของนครธีบส์โบราณ (THEBES) มีโรงแรมและร้านขายของที่ระลึกสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่แห่กันเข้ามาชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่โดยรอบเมือง  มีวิหารเทพอามุน-รา (AMUN-RA)  ซึ่งเป็นใหญ่กว่าเทพทั้งปวงตระหง่านเหมือนเทพพิมานบนสรวงสวรรค์  อยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำไนล์
11.45 น. ถึงลักซอร์  นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม  SONESTA ST.GEORGE  หรือระดับเทียบเท่า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (1)
บ่าย นำท่านชมเมืองลักซอร์  ชม วิหารแห่งลักซอร์ (TEMPLE OF LUXOR) ที่อเมนโนฟิสที่ 3 โปรดให้สร้างขึ้นใหม่ให้เป็นวิหารหินทรายเนื้อละเอียดที่ใหญ่โตและสูงกว่าเดิม  บนพื้นที่ลาดด้วยแผ่นเงินและเครื่องหอม  ต่อมา รามเซสที่ 2 โปรดให้สร้างอุทยานหน้าวิหารอลังการด้วยรูปประติมากรรมที่ทำด้วยหินแกรนิต
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม  (2)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ SONESTA ST.GEORGE  หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม

ลักซอร์ – ล่องเรือสำราญ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)เช็คเอ้าท์จากโรงแรม  เพื่อนำท่านลงเรือสำราญ “ ระดับ SUPER DELUXE CRUISES ”
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณภัตตาคารในเรือ (4)
นำชม  วิหารแห่งคาร์นัค (KARNAK TEMPLE)  ซึ่งอยู่ในเขตของธีบส์ บนฝั่งขวาของแม่น้ำไนล์  เป็นวิหารที่ประกอบด้วยอาคารต่างๆ มากมายใหญ่โตที่สุดของอียิปต์  ซึ่งได้รับการปฏิสังขรณ์ต่อเติมจากฟาโรห์หลายราชวงศ์ ตั้งแต่ยุคอาณาจักรกลางจนถึงสมัยโรมันครอง
17.00 น. เชิญดื่มน้ำชา   บนดาดฟ้าเรือ  พร้อมชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำไนล์ยามเย็น
20.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (5)
ที่พัก : ค้างคืนบนเรือ M/S FARAH หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

ลักซอร์ – เอสน่า – เอ็ดฟู

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ (6) นำชม  สุสานแห่งธีบส์  หรือ นครของผู้วายชนม์ (NECROPOLIS OF THEBES)  ซึ่งแท้ที่จริงเป็นนครที่ไม่ตาย  เพราะอาณาบริเวณแถบนี้เต็มไปด้วยกลุ่มโบราณสถานที่มีประวัติทั้งที่น่าระทึกใจและน่าตื่นเต้นพิศวง  จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไปแล้ว  เพราะนอกจากจะมีสุสานแห่งนี้แล้วยังมี หุบผากษัตริย์ (VALLEY OF THE KINGS) หุบผาแห่งกษัตริย์นั้นตั้งอยู่ทางเหนือเลยยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาตะวันตกในธีบส์  เป็นที่ราบสูงหินปูนซึ่งได้รับมโนคติของชาวอียิปต์ในเรื่องความกลมกลืนของจักรวาลที่สั่นสะเทือนแต่ไม่เคลื่อนไหว  ณ สถานที่แห่งนี้เองที่เป็นสุสานของฟาโรห์หลายพระองค์และพระญาติวงศ์  ภาษาอารบิคเรียกว่า “ทวารแห่งกษัตริย์” (THE GATE OF THE KINGS)  เป็นที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์สมัยอาณาจักรใหม่  ตั้งแต่ทุสโมซิสที่ 1 จนถึงรามเซสที่ 11 เมื่อ 3,000 กว่าปีมาแล้ว  เป็นช่วงที่อียิปต์แตกแยกกันเพราะการปกครองภายในยุ่งเหยิงรบพุ่งกันเอง  เกิดข้าวยากหมากแพงจนถึงกับทำลายล้างมัมมี่ในสุสานกษัตริย์  เป็นเหตุให้ราชวงศ์ราเมสซิดีล่มสลายลงในที่สุด  อำนาจการปกครองตกไปอยู่กับกษัตริย์นักบวชที่เรียกว่า PRIEST  KINGS  หลังจากนั้นนำชม แดร์ เอล บาฮารี (DIER EL BAHARI) อนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานพระศพจักรพรรดินีหรือฟาโรห์หญิงพระนาม “ฮัท เชปซุส”  (HATSHEPSUT) แห่งราชวงศ์ที่ 1 ที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์อีกนัยหนึ่งว่า “ราชินีมีหนวด” (พระมัสสุ)  ชม ประติมากรรมมหึมาแห่งเมมนอน  (COLOSSI  OF  MEMNON)  อันเป็นพระบรมรูปของอเมนโนฟิสที่ 3 (AMENOPHIS  III) ประมาณ 3,398 – 3,362 ปีมาแล้ว  เป็นประติมากรรมสลักที่ใหญ่ที่สุด  หนึ่งในสองของอียิปต์  ที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งนั้นก็คือ ที่คาร์นัคนั่นเอง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (7)
บ่าย เรือล่องสู่เมืองเอ็ดฟู  โดยผ่าน เมืองเอสน่า (ESNA)  เอสน่าในสมัยฟาโรห์เป็นศูนย์กลางเกษตรกรรมสมัยอาณาจักรใหม่  และมีเทพประจำเมืองหลายองค์ไม่ว่าจะเป็นคนุม (KHNUM) เทพเจ้าหัวแพะผู้สร้างชีวิต  และนางสนม 2 องค์ซึ่งนับถือกันว่าเป็นเทพีของชนบทองค์หนึ่ง  และอีกองค์หนึ่งเป็นเทพหัวสิงห์  ล่องเรือสู่ เมืองเอ็ดฟู (EDFU) เป็นเมืองสำคัญอีกแห่งหนึ่งในสมัยโบราณบนฝั่งซ้ายแม่น้ำไนล์ในอียิปต์ตอนบน  ซึ่งอยู่ใต้ลักซอร์ประมาณ 100 กิโลเมตร  เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สองฟากฝั่ง
16.00 น. เชิญดื่มน้ำชา  บนดาดฟ้าเรือ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำในเรือ (8)
ที่พัก : ค้างคืนบนเรือ M/S FARAH

วันที่ห้า 

เอ็ดฟู – คอม ออมโบ – อัสวาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า (9) นำท่านขึ้นฝั่ง  เดินทางไปชม  วิหารเอ็ดฟู (TEMPLE OF HORUS OF EDFU) ศึกษาสถาปัตยกรรมและฉากประเพณีความเป็นอยู่  ซึ่งถือกันว่าเป็นประวัติศาสตร์อารยธรรมของอียิปต์ทั้งประเทศทีเดียว  และชมการต่อสู้ของเทพเจ้าฮอรัส (HORUS) ซึ่งพุ่งฉมวกปราบเซธ์ (SETH) คือใต้ฝุ่น  ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับเรือเพื่อเดินทางต่อไปยัง คอม ออมโบ (KOM OMBO)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (10)
บ่าย ขึ้นฝั่งชม  วิหารคอม ออมโบ (THE TEMPLE OF KOM OMBO)ซึ่งอยู่เหนืออัสวานขึ้นไปประมาณ 50 กิโลเมตร  เป็นศิลปะกรีก-โรมัน ซึ่งชื่นชมกันว่าน่ารักที่สุดในอียิปต์  ได้เวลาพอสมควร  เดินทางกลับเรือเพื่อเดินทางต่อไปยัง เมืองอัสวาน
16.00 น. เพลิดเพลินกับการดื่มน้ำชา บนดาดฟ้าเรือ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำในเรือ (11)
ค้างคืนบนเรือ M/S FARAH

วันที่หก 

อัสวาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า (12) ชม เขื่อนยักษ์ (HIGH  DAM) ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตชาวอียิปต์โดยสิ้นเชิง  จากนั้นลงเรือยนต์ชม วิหารแห่งพิเลย์ (TEMPLE OF PHILAE) สร้างในสมัยราชวงศ์สุดท้ายของอียิปต์โบราณประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้ว  ชม แหล่งตัดหินแกรนิตโบราณ ที่นำหินจากที่นี่ไปสร้างโอเบลิสค์ (OBELISK)  และชม เสาหินโบราณ ที่ยังตัดไม่เสร็จค้างคานานนับพันๆ ปี  เสาหินเหล่านี้ปกติจะสร้างเป็นคู่  แต่ที่สร้างต้นเดียวก็มี  ตามประเพณีที่เชื่อถือสุริยะ  โอเบลิสค์ส่วนมากตัดมาจากหินแกรนิตสีแดงที่อัสวาน  ปัจจุบันนี้ไม่ใคร่รู้กันดีนักว่า “การตัด  การขนส่ง และการตั้งขึ้นให้ตรงนั้น  ช่างโบราณทำได้อย่างไร ?” เพราะแต่ละต้นก็หนักหลายร้อยตัน  ต้นที่ใหญ่ที่สุดที่ยังตัดไม่เสร็จก็อยู่ที่อัสวานนี่เอง  มีน้ำหนักหลายร้อยตันทีเดียว  กระนั้นก็ตามก็ยังมีมือดีขนย้ายไปต่างประเทศแต่โบราณกาลแล้ว  เริ่มตั้งแต่อัชเชอร์ บานิปาล (ASHUR BANIPAL) ขน 2 ต้นไปนินเนเวห์  (NINEVEH) จักรพรรดิโรมันขนไปโรมและกรุงคอนสแตนติโนเปิล  และสมัยหลังๆ  ก็ขนกันไปยุโรปและอเมริกากว่า 50 ต้นเหลือให้คนอียิปต์ได้ชื่นชมกันไม่กี่ต้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (13)
บ่าย นำท่าน ล่องเรือใบสไตล์อียิปต์แท้  ที่แล่นโดยใช้แรงลมเพียงอย่างเดียว  ขอย้ำอีกครั้งว่า  ไม่ต้องห่วงในเรื่องความปลอดภัยแม้แต่น้อยเพราะปลอดภัย 100%  ชมทิวทัศน์ที่สวยงามสองฟากฝั่งแม่น้ำไนล์  ท่านจะได้เห็น เกาะคิชเนอร์  (KITCHNER  ISLAND)  และ มอสโซเลียม (MAUSOLEUM) ของ “อัคฮาข่าน” (AGHA KHAN) บนเนินเขาที่สามารถมองลงมาเห็นทิวทัศน์ทั้งหมดของแม่น้ำไนล์เบื้องล่าง  ผ่านชม โรงแรมคาตาแร็ค (CATARACT) สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง  “DEATH  ON  THE  NILE”  ประพันธ์โดยอากาธา คริสตี้ (AGATHA CHRISTIE) นักประพันธ์ชุดนักสืบปัวโรต์ที่มีชื่อเสียง  เธอชื่นชมโบราณคดีเป็นชีวิตจิตใจ  สามีเป็นนักโบราณคดีอังกฤษ  และเป็นอาจารย์สอนโบราณคดีมหาวิทยาลัยลอนดอน
16.00 น. เชิญดื่มชา  บนดาดฟ้าเรือ  พร้อมชมภาพพระอาทิตย์ตกที่แสนจะโรแมนติก
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (14)
ที่พัก : ค้างคืนบนเรือ M/S FARAH

วันที่เจ็ด

อัสวาน – อาบูซิมเบล – อัสวาน – ไคโร

เช้า รับประทานอาหารเช้า (15)
06.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS407 สู่ เมืองอาบู ซิมเบล (ABU SIMBEL)  ทางภาคใต้ของเมืองอียิปต์  นำท่านชมวิหารที่แกะสลักลงไปในภูเขาของกษัตริย์รามเซสที่ 2  วิหารอาบู
ซิมเบล
หรืออีกชื่อหนึ่งว่า  อิบซามบูล  (IBSAMBUL) เป็นวิหารโอฬารของราชวงศ์รามเมส ซิดี (RAMESSIDE) ในสมัยราชวงศ์ที่ 1 และ 20 ของยุคอาณาจักรใหม่เมื่อ 3310-3075 ปีมาแล้ว  ตัววิหารสร้างในรัชสมัยรามเซสที่ 2 (3304-3302 ปีมาแล้ว)  ซึ่งโปรดสร้างแต่สิ่งของที่ใหญ่โต  รามเซสที่ 2 ครองราชย์นานถึง 67 ปี มีพระมเหสีหลายพระองค์  ราชโอรสและราชธิดากว่า 100 พระองค์  วิหารอาบู ซิมเบลเป็นวิหารคู่ ซึ่งประกอบด้วยวิหารใหญ่  ที่รามเซสที่ 2 สร้างให้แก่ตัวเอง และวิหารเล็ก  ที่สร้างให้แก่มเหสีอันเป็นที่รักของตนคือ พระนางเนเฟอร์ทารี  ตื่นเต้นกับเบื้องหลังการย้ายวิหารหินอันมหึมา  ที่ถ้าไม่ได้มาเห็นด้วยตาจะไม่มีวันเชื่อเด็ดขาด
10.40 น. เดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS410  เพื่อกลับ เมืองอัสวาน
11.25 น. เดินทางถึงอัสวาน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (16)
บ่าย พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.15 น. เดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS 398 เพื่อกลับ กรุงไคโร
19.35 น. ถึงไคโร  นำท่านเข้าเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (17)
นำเข้าที่พัก  KEMPINSKY NILE HOTEL GARDEN CITY CAIRO หรือเทียบเท่า

วัันที่แปด

ไคโร – เมมฟิส – ซัคคาร่า – ไคโร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (18)  นำท่านชม เมืองเมมฟิส (MEMPHIS) ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของอียิปต์โบราณ  ศูนย์กลางการปกครองสำคัญแห่งหนึ่ง (ตั้งอยู่หัวดินดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำไนล์) ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ที่ 1  เป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่า  มีบทบาทในการรวมอียิปต์เข้าเป็นประเทศเดียวเมื่อ 5,000 กว่าปีมาแล้ว  ก่อนจิ๋นซีฮ่องเต้รวมจีนเกือบ 3,000 ปี  ชม ปิระมิดแบบขั้นบันได (STEP PYRAMID) อันเป็นปิระมิดแห่งแรกของอียิปต์  ที่เมืองซัคคาร่า (SAKKARA) ห่างจากไคโรไปทางใต้ประมาณ 28 กม.  เป็นเมืองที่อยู่ระหว่างซากเมืองเก่าเมมฟิสและที่ราบสูงที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสุสานอันสุขสันต์  สำหรับพระมหากษัตริย์กว่า 20 พระองค์  และขุนนางข้าราชบริพารในราชสำนักตลอดจนไพร่ฟ้าประชาชนทั่วไปด้วย  ท่านจะได้ทราบเรื่องราวของปิระมิด  ตั้งแต่ผู้สร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง  การตัดหิน และอื่นๆ อีกนานัปการที่น่าพิศวง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (19) อาหารแบบซีฟู้ด
บ่าย นำชม มหาปิระมิด แห่งเมืองกีซ่า (PYRAMIDS OF GIZA) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณที่ลือชื่อของอียิปต์  ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครให้คำตอบที่ชัดเจนได้ว่า  สิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ใครเป็นผู้สร้าง  และก่อสร้างอย่างไร  สันนิษฐานกันได้แต่เพียงว่า  น่าจะมีอายุประมาณ 3,500-4,000 ปีมาแล้ว  และชม สฟิงซ์ (SPHINX) ประติมากรรมขนาดใหญ่  เกิดจากการแกะสลักเนินหินทรายขนาดใหญ่ ที่อยู่ด้านหน้าทางเข้าปิระมิดเครเฟร (KHAFRE) ขึ้นเป็นรูปกึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์  คือมีร่างกายเป็นสิงโต (ตัวผู้) และมีพระพักตร์เป็นฟาโรห์  ซึ่งชาวอียิปต์นับถือเสมือนหนึ่งเทพเจ้า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบัวขาว (20) เมนูอาหารไทย
นำเข้าที่พัก:  KEMPINSKY NILE HOTEL GARDEN CITY CAIRO

วันที่เก้า     

 ไคโร – อเล็กซานเดรีย – ไคโร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (21) ออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ALEXANDRIA) เมืองหลวงของประเทศอียิปต์ในช่วงที่ถูกปกครองโดยชาวกรีก  ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สร้างโดย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ในช่วงปี 332 ก่อนคริสตกาล  เพื่อใช้เป็นเมืองท่าสำคัญในการติดต่อกับเมืองมาซิโดเนียเมืองเกิดของพระองค์  และเป็นเมืองที่พระนางคลีโอพัตราเคยประทับและสิ้นพระชนม์  นำท่านชมสถานที่สำคัญๆ ในเมือง  ชม สุสานใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย  (CATACOMBS OF KOM ASH-SHUQQAFA) สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 2 เป็นสุสานประกอบพิธีศพในยุคกรีก-โรมัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (22) เมนูซีฟู้ด
บ่าย ชม หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย  สถานที่รวบรวมหนังสือตำรานานาชนิด  ภายในตกแต่งอย่างงดงามยิ่ง  ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับไคโร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (23) เมนูอาหารท้องถิ่น
 นำเข้าที่พัก  KEMPINSKY NILE HOTEL GARDEN CITY CAIRO หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สิบ

ไคโร – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (24) นำท่านชม  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์  ซึ่งเก็บสะสมโบราณวัตถุล้ำค่ามากมาย  อาทิ  เตียง ชำแหละศพในการทำมัมมี่  ตู้ทำด้วยหินอ่อนสำหรับเก็บอวัยวะภายในในการทำมัมมี่  และที่สำคัญก็คือ ขุมทรัพย์มหาศาลที่ค้นพบในหลุมฝังศพของ “ตุตันคาเมน” อันประมาณค่ามิได้  ไม่ว่าจะเป็นโลงศพทองคำแท้  หน้ากากทองคำ ฯลฯ เพียงแค่นี้ก็คุ้มค่าแล้ว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบัวขาว (25) เมนูอาหารไทย
บ่าย นำท่านชม เมืองไคโร  เมืองหลวงของอียิปต์ปัจจุบัน  เพื่อดูชีวิตความเป็นอยู่ของคนอียิปต์ในวันนี้แล้วมองย้อนหลังไปเมื่อประมาณ 1,350 ปีมาแล้ว  ตั้งแต่ชาวอาหรับผู้พิชิตอียิปต์ชื่อ “AMRIBN  AL-AS”  สร้างขึ้นนอกเมืองเก่าเมื่อปี ค.ศ.641 เป็นต้นมา  แล้วพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 และ 9  จนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลากว่า 1,000 ปี  จึงมีโบราณสถานเป็นประจักษ์พยานของความยิ่งใหญ่เหลือให้ชมอยู่มากมาย  แม้ว่าวังเก่า ๆ และซากเมืองจะถูกมิจฉาชีพบุกเอาวัตถุโบราณไปขายให้พิพิธภัณฑสถานต่างๆ ทั่วโลกแล้วก็ตาม  ชม สุสานทหารนิรนาม ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักชั่วกาลนานของทหารอียิปต์ที่เสียชีวิตในสงครามกับอิสราเอล และเป็นสุสานของอดีตประธานาธิบดีอัลวา ซาดัด ที่เสียชีวิตด้วยฝีมือทหารองค์รักษ์ของเขาเองขณะที่กำลังตรวจพลสวนสนาม  นำชมป้อมปราการสมัยโบราณของซาลาดิน  ที่สร้างอยู่บนเนินเขาชานกรุงไคโร  และชม สุเหร่าโมฮัมเหม็ด อาลี ที่สร้างด้วยหินอ่อนอลาบาสเตอร์ทั้งหลัง  อลังการและสวยงามตามรูปแบบการสร้างสุเหร่าที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก  นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองที่ตลาด แกรนด์ บาซาร์ (KHAN EL KHALILI BAZAAR)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (26)
23.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS960   ……..

วันที่แปด

ไคโร – กรุงเทพฯ

12.40น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
********************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน ต่อห้อง  114,500 บาท 
 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน   91,500 
 • พักเดี่ยวเพิ่ม  16,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ไคโร-กรุงเทพ  โดยสายการบินอียิปต์แอร์ ชั้นธรรมดา
 2. ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ  ชั้นธรรมดา
 3. ค่าที่พักในโรงแรมและเรือสำราญระดับ SUPER DELUXE CRUISES จำนวน 8 คืน
 4. ค่าอาหารชั้นดีทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวในอียิปต์ตลอดการเดินทาง
 6. ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุในโปรแกรม
 7. ค่าวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์ (ในกรณีที่ถือพาสปอร์ตไทย)
 8. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 3,000,000 บาท  (สามล้านบาทถ้วน) ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 10. ค่ามัคคุเทศก์บรรยายชมตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าหนังสือเดินทาง
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ
 3. ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสื้อผ้า
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินจากที่สายการบินกำหนดท่านละ 20 กิโลกรัม
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี

          บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

          ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่ 733-1-01222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149027
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40-49 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางดูแลคณะ
หมายเหตุ

 1. เนื่องจากรายการข้างต้นเป็นรายการที่เสนอขายตลอดปี  บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น  การเปลี่ยนแปลงตารางการบินภายในประเทศนั้นๆ  หรือบังเอิญตรงกับวันหยุดเทศกาลประจำปี  หรือเนื่องจากฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง  จนทำให้ไม่สามารถดำเนินไปตามรายการข้างต้นได้  ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าเข้าชมตามรายการได้บริษัทฯ จะชดเชยค่าเข้าชมคืน  หรือจัดโปรแกรมอื่นทดแทนตามความเหมาะสม  ทั้งนี้จะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ 
 2. ในกรณีที่เกิดการล่าช้า หรือ ยกเลิกเที่ยวบินตามโปรแกรม จนทำให้โปรแกรมการท่องเที่ยวต้องเสียหายไป หรือ ขาดหายไปบางส่วน  เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการจัดการของบริษัทฯ  บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเสียหายดังกล่าวได้***
 3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 2. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้นและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 2. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่    (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าอียิปต์  (ใช้เวลาทำการประมาณ 21 วัน ไม่นับวันหยุดราชการ)  1.   หนังสือเดินทาง มีอายุเหลือใช้งานเกิน 6 เดือนนับจากวันเดินทาง  2.   รูปถ่ายสีพื้นหลังขาว  หน้าตรง  ขนาด 4.5 ซม.x 3.5 ซม. จำนวน 2 รูป

  3.    หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารตัวจริง (ภาษาอังกฤษ) พร้อมประทับตราธนาคาร

  4.    จดหมายรับรองการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ) พร้อมประทับตราของหน่วยงาน

  –     ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ  ใช้หนังสือรับรองของบริษัทฯ ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการ  และ ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ จากศูนย์การแปลฯ

  –     ถ้าหากเป็นเด็กนักเรียน  ขอหนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียนจากโรงเรียน พร้อมประทับตราโรงเรียน  (ภาษาอังกฤษ)

  5.   สำเนาทะเบียนบ้าน

  6.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน + เบอร์โทรศัพท์

  7.   คู่สมรส  ต้องแนบทะเบียนสมรสที่ผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว

  8.   ที่อยู่ปัจจุบัน (เขียนใส่กระดาษ) โดยละเอียดชัดเจน  พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าอียิปต์   (on arrival)

 1. หนังสือเดินทาง มีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า   ถ่ายรูปชัดๆเต็มๆเฉพาะหน้าที่มีรูปถ่าย  ส่งเข้ามาทางไลน์ หรือ อีเมล์

              

 

 

 

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อียิปต์ อัสวาน ลักซอร์ อาบูซิมเบล 11 วัน 8 คืน (MS)
รหัสทัวร์
EGY PRE8N(MS)25NOV
สายการบิน
Egypt Air
ประเทศ
Egypt
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว