บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Egypt

รหัสทัวร์ :
EGY ROL02(WY)APR
ประเทศ :
Egypt
สายการบิน :
Oman Air

รายการท่องเที่ยว

วันแรก 

กรุงเทพฯ– มัสกัต (โอมาน) – ไคโร (อียิปต์) – ล่องเรือ Felucca

06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู      7-8เคาน์เตอร์ T สายการบินโอมานแอร์ (WY) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะ
09.10 น. ออกเดินทางโดยสายการบินโอมานแอร์ ออกเดินทางสู่เมืองมัสกัต เที่ยวบินที่ WY818 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าเมืองไทย 4 ชั่วโมง)
12.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองมัสกัต ประเทศโอมาน นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ
14.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ เที่ยวบินที่ WY 405 (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 35 นาที)
17.00 น. เดินทางถึงไคโร ประเทศอียิปต์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
18.30น. นำท่านล่องเรือแม่น้ำไนล์ โดยเรือ Felucca แบบดั้งเดิมและสัมผัสกับกรุงไคโร ชมพระอาทิตย์ตกดินเมืองหลวงของอียิปต์ชมวิวที่แปลกตาไปอีกแบบหนึ่งให้คุณได้ผ่อนคลายและความสงบที่ ไกลออกไปจากความวุ่นวายในเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ทีพัก ณ โรงแรม Oasis Pyramids หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง

ไคโร-เมมฟิส-ซัคคาร่า-มหาปีรามิด -สฟริงค์ – โรงงานน้ำหอม-โรงงานกระดาษปาปีรุส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส (Memphis) ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญ ในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียวโดยกษัตริย์เมนา ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ที่นี่ ท่านจะได้ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยม ระหว่าง ทางท่านจะได้เห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณและรูปแกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดิน อีกทั้งมีต้นอินทผาลัมขึ้นสวยงามเป็นทิวแถว….จากนั้นนำท่านเดินทางออกจากเมืองไคโรสู่ เมืองซัคคาร่า (Sakkarah) เพื่อชมปีรามิดขั้นบันได  (Stepped Pyramid) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์ ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของ ปีรามิดในยุคต่อมา ท่านจะได้ทราบเรื่องของปีรามิดตั้งแต่ผู้สร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง การตัดหินและอื่นๆ อีกนานัปการที่น่าพิศวงชวนให้ค้นหา จากนั้นนำท่านถ่ายรูป ชมห้องเสาต้นกก (Papyrus column, กำแพง Cobra Wall และชมต้นแบบ สุสานโบราณก่อนประวัติศาสตร์ (Mustaba)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองกีเซห์ (Gizeh) ชม มหาปิรามิด (Great Pyramid) เป็นชื่อเรียกของสถานที่ฝังพระศพ ของเมืองเลโทโพลิสโบราณ (ปัจจุบันคือไคโร) ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูง เป็นที่สูงชัน ริมขอบทางทิศตะวันออก เฉียงใต้ ลาดลงประมาณ 40 ม.มีลำคลองจากแม่น้ำไนล์ เข้าสู่ ภายใน แยกเขตทะเลทรายออกจากเขตอุดมสมบูรณ์ และเป็นที่ตั้งของมหาปิรามิด 3 องค์ มีขนาด ลดหลั่นกันตั้งเรียงรายท่ามกลางทะเลทราย โดยปิรามิดทั้งสามองค์นี้ เป็นอนุสาวรีย์ทรงเรขาคณิต ที่ชาวกรีกยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก องค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างเพื่อฝั่ง พระศพของพระองค์เองเป็น สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาสร้างนาน 30 ปี จากหินขนาดใหญ่มาก แต่ละก้อนหนักกว่า 2 ตัน วางชิดกันแม้กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ชม สฟิงซ์ (Sphinx)สลักจากเนินหินธรรมชาติสูง 21 เมตรยาว 73 เมตร อยู่ด้านหน้าทางเข้าทางเข้าปิรามิด     เครเฟรนส่วนหัวเลียนแบบพระพักตร์เทพ ฮาร์มาคิส ลำตัวเป็นสิงสูง 20 เมตร ความยาวตลอดลำตัว 57 เมตร ชาวอียิปต์นับถือเสมือนหนึ่งเทพเจ้า (หากสนใจขี่อูฐ กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ ราคาประมาณ $10-15 เหรียญต่อท่านต่อหนึ่งตัว)  นำท่านชม โรงงานทำกระดาษปาปิรุส (Papyrus Factory Outlet) ท่านสามารถเลือกชม งานวาด ภาพสีน้ำของเหล่าศิลปินฝีมือเยี่ยม หรือ เลือกซื้อหาภาพวาดสีน้ำทำจากกระดาษปาปิรุสของอียิปต์ อันงดงาม มากมายภายใน Gallery จากนั้นชม การสาธิตวิธีทำกระดาษปาปิรุส กระดาษชนิดแรกของโลก ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยโบราณ….จากนั้นนำท่านเข้าชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอม 100 % (Original Real Perfume Shop) ซึ่งมีให้ ท่านเลือกหากว่า 100 กลิ่น อาทิ กลิ่น Aroma, Sandal Wood, Mint, Secret Of Dessert ว่ากันว่าเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ชื่นชอบของพระนางคลีโอพัตรา และ กลิ่น Lotus เป็นกลิ่นที่ ขายดีมากในหมู่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พักโรงแรม OASIS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ไคโร – อัสวาน – ล่องเรือ – เขื่อนยักษ์ – เสาหินโอเบลิสก์

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง
นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงไคโร
……. น. ออกเดินทางสู่เมืองอัสวาน โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ …..
…….น. เดินทางถึงเมืองอัสวาน เมืองที่สวยงามที่สุด อากาศดี นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนตากอากาศ เดิมเรียก เยบู (Yebu) เป็นภาษา-นูเบียนแปลว่าช้าง เนื่องจากสมัยโบราณงาช้างในทวีปแอฟริกาถูกเก็บรวมมาซื้อขายกัน หลังจากกรีกเข้ามาปกครองอียิปต์เลยเปลี่ยนชื่อเป็น Elefantna หรือเกาะช้าง ทำให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการค้าขายที่พวกแอฟริกันผิวดำนำงาช้าง เครื่องเทศ หนังสัตว์ มาขาย แลกเปลี่ยนสินค้าทางยุโรป  และยังเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในแม่น้ำไนล์  มีความยาว 1,500 เมตร กว้าง 500 เมตร
จากนั้นนำท่าน เช็คอิน – เรือสำราญ  Minerva หรือระดับเทียบเท่า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือสำราญ
บ่าย ชม เขื่อนยักษ์อัสวาน (High Dam) สร้างโดยรัสเซีย ปี ค.ศ.1964 เสร็จปี1968 งบประมาณ 1,000 ล้านเหรียญ เป็นเขื่อนขนาดยักษ์สูง 365 ฟุต ยาว 3,280 ฟุต ขวางกั้นแม่น้ำไนล์ทั้งสายให้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำ ขนาดยักษ์ช่วย ระบบชลประทานทำให้มีผลดีต่อการเพาะปลูกในลุ่มแม่น้ำไนล์แต่มีผลเสียต่อโบราณสถานหลายแห่งและสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง10,000 ล้านวัตต์ ต่อปี ให้ใช้ได้ทั้งประเทศจากนั้น  ชม เสาหินโอเบลิสก์ แกะสลักจากหน้าผาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็นแท่งหินมหึมาที่สกัดเกือบเสร็จแล้วแต่มีรอยร้าวจึงทิ้งค้างไว้เช่นนั้นแท่งหินนี้เป็นของพระนางฮัทเชปซุท  หากไม่แตกร้าวจะเป็นเสาโอเบลิสก์ที่สูง 41 เมตร หนัก 1,200 ตัน เสาโอเบลิสก์นี้เป็นอนุสาวรีย์ชนิดหนึ่งของอียิปต์โบราณ สร้างเพื่อบูชาแด่เทพอามุน-รา หรือ สุริยะเทพ  จากนั้นนำท่านเข้าที่พักในเรือสำราญขนาดใหญ่ล่องไปตามแม่น้ำไนล์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ บนเรือสำราญ และเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่

คอมออมโบ – เมืองเอ็ดฟู – เมืองลักซอร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ
07.30 น นำท่านเดินทางสู่ ชุมชนโบราณ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอียิปต์ตอนบน ติดริมแม่น้ำไนล์ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำไนล์ ได้รับการขนานนามว่า เมืองแห่งทอง เนื่องจากเคยเป็นจุดพัก ค้าขายทองคำและสินค้าที่สำคัญของกองคาราวานที่มาจาก นูเบีย,ทะเลทรายตะวันออกและทะเลแดงเมื่อครั้งอดีต ปัจจุบันเป็นเมืองแห่งการเกษตรกรรมที่โดดเด่น เนื่องจากมีการจัดการทางด้านระบบชลประทานที่ดีเยี่ยมบ้านเรือนส่วนใหญ่สูงเพียง1หรือ 2 ชั้น ระหว่างทางผ่านแหล่งเพาะปลูกสำคัญริมแม่น้ำไนล์ และยังเป็นที่ตั้งของวิหารคอมออมโบที่มีความซับซ้อนสวยงามมาก….จากนั้นนำท่านชม วิหารคอมออมโบ หรือ วิหารสองเทพเจ้า วัดที่มีมีความซับซ้อนสวยงามมากตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆที่ล้ำออกมาถึงแม่น้ำไนล์ มองเห็นวิวของแม่น้ำไนล์อันงดงามและบ่อน้ำที่อยู่บริเวณใกล้ๆวิหาร ในอดีต ถูกใช้เป็น ตัวกำหนดอัตราค่าภาษีและเป็นสถานที่สำหรับการเลี้ยงจระเข้ของพระที่ดูแลวิหารแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า 2 องค์ คือ เทพโซเบคและเทพฮอรัส       ภายในประกอบไปด้วยห้องเล็กๆซึ่งเป็นสถานที่สำหรับ การเก็บมัมมี่จระเข้อยู่สองตัว ฝาผนังตกแต่งไปด้วยภาพแกะสลักบรรยายถึงการแพทย์ในสมัยนั้น มีเครื่องมือผ่าตัดและเครื่องมือแพทย์หลายอย่าง
09.00 น. นำท่าน ล่องเรือสู่เมืองเอ็ดฟู ระหว่างทางเพลิดเพลินกับวิวแม่น้ำไนล์อันกว้างใหญ่ อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญตามอัธยาศัย หรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ
13.30 น. นำท่านชมวิหารเอ็ดฟู ได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด เป็นวิหารใหญ่สวยงาม ตั้งอยู่ศูนย์กลางของบริเวณที่อยู่อาศัย สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าฮอรัส มีเศียร เป็นเหยี่ยว เป็นเทพเจ้าแห่งความดีและฉลาดรอบรู้ มองได้ไกลเหมือนตาเหยี่ยว อดีตวิหารนี้ถูกปกคลุมด้วย ทรายเกือบถึงยอดตัวเสาและหัวเสาเป็นเวลานาน ปี ค.ศ 1860 มีการขนทรายปรากฏว่าตัววิหารยังแข็งแรง แน่นหนา
15.30 น. ล่องเรือสู่เมืองลักซอร์
16.00 น. Tea Time เชิญท่านจิบน้ำชา ยามบ่าย บนชั้นดาดฟ้าของเรือสำราญ เพลิดเพลินกับวิวสวยๆยามเย็นสองข้างทางระหว่างเรือแล่น
19.00 น. Cocktail Party เชิญทุกท่านร่วมดื่มค๊อกเทล
19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ บนเรือ
21.00 น. เชิญทุกท่านสนุกสนานกับค่ำคืน Galabeya Night พร้อมชมโชว์บนเรือ สำราญ หรือเชิญ         ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือสำราญ

วันที่ห้า 

ชมเมืองลักซอร์ – หุบผากษัตริย์ – วิหารลักซอร์ – วิหารคาร์นัค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ
นำท่านเดินทางข้ามไปฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ (West Bank) หรือ นครธีบส์ ในสมัยอียิปต์โบราณ  อดีตเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของคนตาย หรือ นครของผู้วายชนม์ (Necropolis of Thebes) เต็มไปด้วยกลุ่มโบราณสถานที่มีประวัติน่าพิศวง ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ จากนั้นนำท่านชมหุบผากษัตริย์ (Valley of the Kings) เป็นที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 63 พระองค์ตั้งอยู่ที่เทือกเขาทีบัน  ท่านสามารถเลือกเข้าชมได้เพียง 3 สุสานด้านหน้าทางเข้าสุสานฟาโรห์บนยอดเขานั้นดูคล้ายปลายแหลมยอดปิรามิด  เป็นการเลือกหวงซุ้ยในการฝั่งศพให้คล้ายว่าฝังอยู่ใต้ปิรามิด  สุสานเหล่านี้เป็นสุสานที่ถูกเลือกให้เป็นสุสานที่เก็บ มัมมี่และสมบัติของกษัตริย์ถึง 63 สุสานแต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็กต่างกัน  ขึ้นอยู่กับระยะเวลาครองราชย์  สุสานเริ่มสร้างเมื่อฟาโรห์ครองราชย์และปิดเมื่อฟาโรห์สิ้นพระชนม์ ภายในหลุมมีจิตรกรรม ที่งดงามสีสดใสราวกับเพิ่งวาดเสร็จไม่นานนี้ (ไม่รวมค่าเข้าสุสานของฟาโรห์ตุตันคามอน ท่านละ100 อิยิปปอนด์ ถ้าต้องการชมกรุณาติดต่อไกด์) ชม วิหารฮัคเชฟซุต (Temple of QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ “เซเนมุท” กว่า 3,500 ปีมาแล้วเป็นที่ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห์หญิง ฮัตเชพซุต รู้จักในนาม“ราชินีหนวด” ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์อียิปต์ ที่รุ่งเรืองมากในสมัยของพระองค์ ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอ(Colossi of Memnon) หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 อดีตเคยใช้เป็นวิหารประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที่ 3  ประมาณ 2,000 กว่าปีก่อน  เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงทำให้ตัววิหารพังลงมา  เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ
14.30 น. นำท่านชม วิหารแห่งลักซอร์ (TEMPLE OF LUXOR) ที่อเมนโนฟิสที่ 3 โปรดให้สร้างขึ้นใหม่ให้เป็นวิหารหินทรายเนื้อละเอียดที่ใหญ่โตและสูงกว่าเดิม บนพื้นที่ลาด ด้วยแผ่นเงินและเครื่องหอมต่อมารามเซสที่ 2 โปรดให้สร้างอุทยานหน้าวิหารอลังการด้วยรูปประติมากรรมที่ทำด้วยหินแกรนิตควอทซ์ไซท์และไซยาไนท์….จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารคาร์นัค (The Temple of Karnak) เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกตัว วิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์  ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3,600 ปี มาแล้ว หลังจากนั้น ฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็เริ่มสร้างเพิ่มเติม ทำให้วิหารมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมาก แต่เห็นความยิ่งใหญ่ของวิหารแล้ว ขอให้ทุกท่านลองจินตนาการดูว่าชาวอียิปต์โบราณใช้วิธีใดในการขนย้ายเสา และหิน พร้อมทั้งการแกะสลักลวดลาย ซึ่งเมื่อท่านเห็นความสูงแล้วก็จะยิ่งทำให้นึกไม่ออกก็เป็นได้ ว่าเขาใช้วิธีทำอย่างไร
19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ บนเรือ
21.30 น เชิญทุกท่านชมโชว์ Belly dance บนเรือสำราญ หรือ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือสำราญ

วันที่หก 

ลักซอร์ – ไคโร – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ – ตลาดข่าน เอลคาลิลี่ – สนามบินไคโร

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง พร้อมเช็คเอ้าท์ออกจากเรือสำราญ
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่เมืองไคโร
…….. น. ออกเดินทางสู่ไคโร โดยสายการบินภายในประเทศ
…….. น. ถึงสนามบินไคโร หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปวัตถุโบราณมากมายที่สุด (ค่าบัตรเข้าชมมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจเข้าชมกรุณา ติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ค่าเข้าชมประมาณ 100 อียิปต์ปอนด์ หรือ ประมาณ 12 USD) ชม โลงศพทองคำแท้ พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังก้องโลกและสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเก้าอี้บรรลังก์ทองคำ ซึ่งภาพบนพนักเก้าอี้ที่โรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรห์ ตุตันคาเมนประทับอยู่บนเก้าอี้ และมีพระมเหสีของพระองค์กำลังทาน้ำมันหอมให้ทั้งคู่ใส่ รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักความเผื่อแผ่อันลึกซึ้ง นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ อีกจำนวนมากเช่น แหวน สร้อย ข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือประณีต สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุกว่า 3,000 ปี
กลางวัน รับประทานอาหารไทย ณ ภัตตาคาร
บ่าย อิสระให้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้านค้า เครื่องเทศ, เครื่องเงิน, ร้านทอง, เสื้อผ้า ฯลฯ ชมร้านกาแฟอายุร่วม 200 ปี ฟิชาวี คอฟฟี่เฮาส์เปิดขาย ตลอด 24 ชม. นักท่องเที่ยวนิยมไปสัมผัส เชิญซื้อคาร์ทูซจี้ทำด้วยทองคำหรือเงินแกะสลักชื่อแบบภาษาอียิปต์โบราณ (Hieroglyphic  Characters) ในรูปทรงยาวเก๋,สวยแปลก แปลว่ามีอายุยืนยาวอดีตองค์ฟาโรห์ใช้สลักชื่อขององค์เองตามโบราณสถานและสุสานของพระองค์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่เจ็ด

ไคโร – มัสกัต (โอมาน) – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

07.15 น. เดินทางถึง เมืองมัสกัต นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ
09.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ WY 815
18.00 น. ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ  และความประทับใจ
*****************************************************************
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง 
 • พักเดี่ยวเพิ่ม  7,700 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ–ไคโร–กรุงเทพ ชั้นประหยัดโดยสายการบิน โอมานแอร์ (WY) รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 2. ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเส้นทาง ไคโร-อัสวาน-ลักซอร์-ไคโร ชั้นประหยัด สายการบินภายในประเทศ
 3. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านในโรงแรมระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 2 คืน พร้อมอาหารเช้า และบนเรือสำราญจำนวน 3 คืน เส้นทางอัสวาน-ลักซอร์
 4. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 7. ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (วีซ่ากรุ๊ป) ใช้เวลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วัน (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
 8. บริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทยมืออาชีพผู้ชำนาญเส้นทาง
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าหนังสือเดินทาง
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 3. ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ พนักงานขับรถ ท่านละ 5 USD / ท่าน / วัน (รวม 6 วัน x 5 = 30 USD ต่อท่าน)
 6. ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน เทียบเท่ากับไกด์ท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความประทับใจของลูกค้า ทางบริษัทมิได้มีการบังคับแต่อย่างใด
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรณีไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์เดินทางดูแลคณะ
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทาง บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
 4. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 6. หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องชำระค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ
 7. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าอียิปต์ 

 1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับตราวีซ่า และ ตราประทับเข้าประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 2. รูปถ่าย ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ และต้องเป็นรูปถ่ายที่มี พื้นหลังสีขาว เท่านั้น ทางสถานฑูตไม่รับพิจารณารูปถ่ายที่เป็นรูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรูปถ่ายที่มีวิว ด้านหลัง หรือรูปที่นำมาตัดต่อ
 3. หลักฐานการงาน

        3.1  กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องแสดง สำเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุ้นส่วน  (ไม่ต้องใช้ตัวจริง)  ***** สำคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนา และประทับตราบริษัทเป็นสำคัญ *****

          3.2  กรณีเป็นพนักงาน ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานที่สังกัด มีข้อความระบุตำแหน่ง เงินเดือน รายได้ วันเริ่มทำงาน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาหยุดงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะต้องประทับตราบริษัทรับรองเป็นสำคัญ

        3.3  กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับของทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และสำเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา

4.หลักฐานการเงิน

4.1  ใบรับรองสถานะทางการเงิน/BANKGARUANTEEในชื่อของผู้เดินทางจากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมัติวีซ่าประเทศอียิปต์และข้อต่าง ๆ

4.2  ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานฑูตฯอาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้ง)

4.3 ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ทุกๆท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานฑูตฯอาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้ง)

4.4 อนึ่งระเบียบของสถานฑูตฯซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละรายหากท่านมีข้อสงสัยใดๆโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อียิปต์ อัสวาน ลักซอร์ 7 วัน 5 คืน (WY)
รหัสทัวร์
EGY ROL02(WY)APR
สายการบิน
Oman Air
ประเทศ
Egypt
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว