Egypt

รหัสทัวร์ :
HIG EGY(QR)SEP
ประเทศ :
Egypt
สายการบิน :
Air_Qatar
Qatar Airways (QR​)

ทัวร์อียิปต์ อเล็กซานเดรีย ไคโร 5 วัน 3 คืน (QR)

รหัสทัวร์: HIG EGY(QR)SEP

HIGHLIGHT EGYPT 5D3N

 • หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย
 • ล่องแม่น้ำไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงาม
 • ชม ปีรามิดขั้นบันได ที่เมืองโบราณซัคคาร่า
 • ชม มหาปีรามิด เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่เมืองกีซ่า
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ ชมศิลปวัตถุโบราณที่สำคัญ

วันเดินทาง

30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2560 32,900

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก   

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงโดฮา – เมืองอเล็กซานเดรีย

06.00 น. พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน  P  ประตู 6 สายการบิน  Qatar Airways เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง
09.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮาโดย Qatar Airways   เที่ยวบินที่ QR 831
12.10 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)
15.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย โดย Qatar Airways เที่ยวบินที่   QR 1317
17.35 น. เดินทางถึง สนามบิน อเล็กซานเดรีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (1)
พักค้างคืน ณ โรงแรม Mercure Alexandria Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สอง  

ป้อมปราการอเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดิน – กรุงไคโร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ เมืองอเล็กซานเดรีย Alexandria เป็นเมืองสำคัญในสมัยที่โรมันปกครองประเทศอียิปต์ แต่เดิมนั้นเป็นหมู่บ้านประมง ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปี ก่อนคริสตกาล และเมื่อประมาณ 332 ปี ก่อนคริสตกาล หรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อน พระเจ้าอเล็กซาน   เดอร์มหาราช มาพบเข้าจึงได้มีคำสั่งให้มีการปรับปรุงและขยายเมืองขึ้นเพื่อที่จะใช้เป็นเมืองหลวง โดยได้ตั้งชื่อเมืองให้ใกล้เคียงเหมือนกับพระองค์ให้มากที่สุด เมืองอเล็กซานเดรียแห่งนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ที่โด่งดังไปทั่วโลกของราชินีผู้เลอโฉม ที่มีชื่อว่า พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี่ ปัจจุบันเมืองอเล็กซานเดรียมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอียิปต์ มีชื่อเสียงทางด้านเป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศ โดยติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน นำท่านเข้าชมภายใน ป้อมปราการซิทาเดล Citadel ในอดีตเป็นที่ตั้งของประภาคารฟาโรส นับว่าเป็น หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือแต่เพียงส่วนที่เป็นรากฐาน และได้รับการทำนุบำรุงต่อเติมจาก สุลต่าน เกย์ตเบย์ โดยได้พยายามรวบรวมซากเดิมบางส่วนเข้ามาให้เหมือนกับของเดิมมากที่สุด ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านนำท่านเข้าชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย The Catacomb of Kom El Shokafa เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็นสุสานของชาวโรมันในอดีตกว่า 50,000 คน สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นแรก มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นสอง เป็นที่ฝังศพ และ ชั้นที่สาม เป็นที่รวมญาติ เพื่อระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิต โดยจัดให้มีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน มีเรื่องเล่าว่า ตอนที่นักโบราณคดีได้ค้นพบหลุมฝังศพใต้ดินแห่งนี้เป็นครั้งแรกนั้น บนโต๊ะยังมีขวดไวน์ และ จาน วางอยู่ จากนั้นนำท่านชม เสาปอมเปย์ Pompeys Pillarสร้างในสมัยที่โรมันเรืองอำนาจปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิต มีความสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนคนสนิทของ จูเลียส ซีซ่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูต่อกัน และ ปอมเปย์ ก็ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์แห่งนี้ และได้ถูกชาวอียิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบันนี้นี้เหลือเพียงแค่เสาโบราณ ที่มีเป็นสถาปัตยกรรมแบบกรีก  ตั้งสูงอยู่อย่างโดดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย พร้อมชม ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่สวยงาม ผ่านชม สวนสาธารณะมอนตาซาร์ ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์ ฟารุค เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดของทวีปแอฟริกา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (3)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงไคโร Cairo (ระยะทาง 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบ บุฟเฟต์บนเรือ (4) ล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงาม ของแสงสียามค่ำคืนสองฟากฝั่งแม่น้ำไนล์ พร้อมชม และ ร่วมสนุกกับการแสดง ระบำหน้าท้อง Belly Dance อันเลื่องชื่อ และมีการแสดงพื้นเมือง ประกอบดนตรี ให้ท่านได้เพลิดเพลินโดยตลอด
พักค้างคืนณ โรงแรม Grand Pyramids Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สาม    

เมืองเมมฟิส – เมืองโบราณซัคคาร่า – เมืองกีซ่า – พิพิธภัณฑ์กระดาษปาปิรุส – โรงงาน น้ำหอม – ช้อปปิ้งตลาดข่านเอลคาลิลี่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส Memphis เป็นเมืองหลวงแห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณ กว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญในการที่รวบรวมอียิปต์ตอนบน และ อียิปต์ตอนล่าง ให้รวมเข้ากันเป็นหนึ่งเดียว โดย กษัตริย์เมนา แห่งราชวงศ์ที่ 1 นำท่านชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ที่แกะสลักจากหินอลาบาสเตอร์ของฟาโรห์ รามเสสที่ 2 ฝีมือการแกะสลักนั้นต้องยอมรับว่าฝีมือยอดเยี่ยมเป็นอย่างมาก นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมืองโบราณซัคคาร่า Saqqara เพื่อชม    ปีรามิดขั้นบันได เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของปีรามิดในยุคต่อ ๆ มา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (6)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองกีซ่า Giza นำท่านชม มหาปีรามิด Giza Pyramids ได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งใช้เป็นที่บรรจุพระบรมศพของกษัตริย์คีออปส์ Cheops หรือ คูฟู ซึ่งพระองค์เป็นผู้สร้างขึ้นมาเอง เมื่อก่อนคริสตกาลประมาณ 25,800 ปี นับอายุจนถึงปัจจุบันกว่า 4,500 ปี ถือว่า เป็นปีรามิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุด ใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น 30 ปี โดยใช้แรงงานมากกว่าแสนคน สร้างโดยการตัดจากแท่งหินที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ โดยที่หินแต่ละก้อนนั้นจะต้องวางแนบชิดติดกันให้ได้มากที่สุด ซึ่งแม้แต่เพียงกระดาษที่เป็นแผ่นก็ไม่สามารถสอดผ่านเข้าไปในก้อนหินได้ นำท่านชม ตัวสฟิงซ์ ที่แกะสลักมาจากเนินหินธรรมชาติ โดยมีส่วนหัวเป็นพระภักตร์ของฟาโรห์ และลำตัวนั้นเป็นสิงโต (กรณีที่ท่านสนใจจะขี่อูฐ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ราคาประมาณ 10-15 USD ต่ออูฐหนึ่งตัว) ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กระดาษปาปิรุส Papyrus Museum ท่านจะได้ชมกระดาษชนิดแรกของโลกที่ทำจากต้นกก ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้า และเหตุการณ์ที่สำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยอียิปต์โบราณ จากนั้นนำท่านแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม กล่าวกันว่าการทำน้ำหอมนี้มีการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพระนางคลีโอพัตรา และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางการผลิตหัวน้ำหอมที่มีขนาดใหญ่ส่งให้กับน้ำหอมแบรนด์ ดัง ๆ มากมายหลายยี่ห้ออีกด้วย   นำท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของอียิปต์ ตลาดข่านเอลคาลีลี่ Khan El Khalili Bazaars เป็นตลาดที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดของกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ง ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ เครื่องทองรูปพรรณ และ เพชร พลอย ที่มีลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม (7)
พักค้างคืน ณ โรงแรม Grand Pyramids Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ – ป้อมปราการ – สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี – กรุงเทพมหานคร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ Egyptian Museum อันเลื่องชื่อเป็นสถานที่รวบรวมศิลปวัตถุโบราณที่สำคัญ (ค่าบัตรเข้าชมมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ หากลูกค้าท่านใดสนใจเข้าชม กรุณาติดต่อได้ที่หัวหน้าทัวร์ ค่าเข้าชมท่านละประมาณ 100 อียิตป์ปอนด์ หรือ ประมาณ 20 USD )นำท่านชม โลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำ Tutankhamen ซึ่งเป็นหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่น ต่าง ๆ รถศึก และ เก้าอี้บัลลังก์ทองคำ ซึ่งภาพบนบนพนักเก้าอี้ที่แสนโรแมนติก เป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บนเก้าอี้ และ มีพระมเหสีของพระองค์กำลังทาน้ำมันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้าง แสดงถึงความรักและความเผื่อแผ่อันลึกซึ้ง ท่านสามารถชมสมบัติอันล้ำค้าอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ที่มีฝีการทำที่ประณีต สิ่งของทั้งหมดที่ท่านเห็นเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีอายุยาวนานมากกว่า 3,000 ปี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (9)
บ่าย นำท่านขึ้นชม ป้อมปราการ Citadel ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย ซาลาดิน ในปี ค.ศ. 1176 และสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพื่อใช้ในการต่อสู้กับพวกทำสงครามครูเสด ภายในท่านจะได้ชมที่พัก และที่ตั้งที่ทำการของรัฐบาลในสมัยนั้น นำท่านชม สุเหร่าแห่โมฮัมหมัดอาลี Mohamed Ali Mosque สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1830 และสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก สร้างตามแบบอย่างออตโตมัน หรือ ตุรกีในปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานใหญ่ในสุเหร่า ซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสที่สอง เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีอันต่อกันระหว่างอียิปต์และฝรั่งเศส พร้อม ชมวิวของเมืองไคโรจากมุมสูง ได้เวลาพอสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร
19:20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 1302
23.25 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)

วันที่ห้า 

กรุงเทพมหานคร

02.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways  เที่ยวบินที่ QR 836
12.40 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*******************************************************************
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง ไม่มีราคาเด็ก 
 • พักเดี่ยว 3,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวมถึง

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว Qatar Airways (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 30 ก.ก./ท่าน)
 2. ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศอียิปต์
 3. ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
 4. ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
 5. ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
 6. เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าวีซ่าท่องเที่ยว
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
 2. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 4 วัน รวมเท่ากับ 20 USD)
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 5  วัน รวมเท่ากับ  20 USD)
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี

          บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

          ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่ 733–1–01222–4   (บัญชีกระแสรายวัน)

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149021
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50-59 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 49 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 

เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 35 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง นกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 15-19 ท่าน จะต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุดเนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • ตั๋วเครื่องบินนี้เป็นราคาโปรโมชั่น ออกตั๋วแล้วไม่สามารถทำ refund ได้ ทุกกรณี
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินท่านได้ในทุกรณี
เอกสารสำหรับทำวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอียิปต์สแกนด์ หน้าพาสปอร์ต (สี) ต้องส่งก่อนการเดินทาง 21 วัน พาสปอร์ต ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าที่เหลือไว้สำหรับประทับตรา ไม่น้อยกว่า 2 หน้า 
หมายเหตุ  ในกรณีที่ส่งหลัง 3 อาทิตย์ จะต้องยื่นวีซ่าที่สถานทูต อียิปต์ประจำประเทศไทย และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
ทัวร์อียิปต์ อเล็กซานเดรีย ไคโร 5 วัน 3 คืน (QR)
รหัสทัวร์: HIG EGY(QR)SEP

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147