ทัวร์ตะวันออกกลาง​

รหัสทัวร์ :
IRA IRA3N(XJ)OCT-DEC
ประเทศ :
ทัวร์ตะวันออกกลาง​
สายการบิน :
Air_Airasia_X
Airasia X

ทัวร์อิหร่าน อิสฟาฮาน 5 วัน 3 คืน (XJ)

รหัสทัวร์: IRA IRA3N(XJ)OCT-DEC

INCREDIBLE  IRAN

เตหะราน      เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเทือกเขาอัลบอร์ช

อิสฟาฮาน   เมืองสวยที่สุด และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดของอิหร่าน แหล่งอารยะธรรมเปอร์เซียยุคที่ 2

อะบียาเนห์    หมู่บ้านเก่าแก่โบราณที่มีอายุร่วม 1,000 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาคาร์คาส

คาชาน       เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการทำพรม ผ้าไหม น้ำกุหลาบ

 

วันเดินทาง 5 วัน 3 คืน

21-25 ตุลาคม 2559 39,900
2-6, 9-13 ธันวาคม 2559 39,900

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – เตหะราน

12.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3  เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินแอร์เอเซียเอ็กซ์ พบจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับท่าน
15.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน แอร์เอเซียเอ็กซ์  เที่ยวบินที่  XJ450  (ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง) สู่กรุงเตหะราน
19.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคมัยนี Imam Khomeini International Airport ทางใต้ของกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ห่างจากกรุงเตหะรานประมาณ 60 กิโลเมตร (สุภาพสตรีกรุณาคลุมผมให้เรียบร้อยก่อนลงจากเครื่อง)   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงเตหะราน
นำท่านเข้าที่พัก ENGHELAB HOTEL, TEHRAN 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

เตหะราน – พระราชวังโกเลสตาน – จิวเวอร์รี่มิวเซียม – มิราจ – อิสฟาฮาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรมที่พัก (1)จากนั้นนำท่านเที่ยวชม พระราชวังโกเลสตาน Golestan Palace ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งหลังการปฏิวัติโดยอิหม่ามโคมัยนี พระราชวังแห่งนี้ก็ตกอยู่ในสภาพย่ำแย่ ถูกปล่อยทิ้งร้างอย่างน่าอัปยศอดสูเช่นเดียวกับวังอื่นๆ เพิ่งจะมีการบูรณะเมื่อเริ่มเปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งราวๆ ห้าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม วังแห่งนี้ก็ยังคงความงดงามในการตกแต่งภายในด้วยกระจกเงาตัดเหลี่ยมแบบเพชรที่สุดอลังการและการตกแต่งภายนอกด้วยกระเบื้องเคลือบที่มีสีสันและลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปะยุคกอญัรทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาได้ในทุกตารางนิ้วของพระราชวังแห่งนี้ก็ด้วยพระปรีชาของกษัตริย์องค์หนึ่งของราชวงศ์กอญัรคือ Nasser Al-Din Shah (1848-1896) โปรดให้สร้างและตกแต่งขึ้นตามแบบยุโรป ตามที่ท่านเคยเสด็จประพาสมาก่อนหน้านั้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (2)
บ่าย นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์อัญมณี Jewelry Museum ซึ่งตั้งอยู่ในห้องนิรภัยของธนาคารกลางแห่งชาติอิหร่าน กลางกรุงเตหะราน ที่นี่ได้เก็บรวบรวมอัญมณีจากทุกยุคทุกสมัยของกษัตริย์ทุกราชวงศ์ ที่เคยปกครอง อาณาจักรเปอร์เชีย (ยกเว้นราชวงศ์แรก) จนกระทั่งกลายมาเป็นประเทศอิหร่านในปัจจุบัน ที่มีจำนวนมากมายสุดอลังการที่สุดในโลก คนส่วนใหญ่มักใฝ่ฝันที่จะได้มาชม เพชรสีชมพูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก น้ำหนักถึง 182 กะรัต และบัลลังก์นกยูงอันลือชื่อ ในพิพิธภัณฑ์อัญมณีแห่งนี้ยังมีสมบัติ มีค่าอีกมากมายที่ได้จัดแสดงใว้ให้ผู้มาเยือนได้ชม จากนั้นนำท่านเดินทางจากเตหะรานสู่ เมืองอิสฟาฮาน  Esfahan เมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์เชียในศตวรรษที่ 16-18 ตอนต้น ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ ซาฟาวิด ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อาณาจักรเปอร์เชียรุ่งเรืองสูงสุดอีกยุคหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการค้าขาย และ     เมืองอิสฟาฮานเองก็ได้กลายเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุด คือ 500,000 คน และยังได้รับการขนานนามไปทั่วโลกว่า “Esfahan is haft of the World”
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก(3)
นำท่านเข้าที่พัก ALIQAPU  HOTEL, ISFAHAN4* หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

อิสฟาฮาน           

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4)จากนั้นนำท่านชมเมืองอิสฟาฮาน (กรุณาเตรียมของใช้ส่วนตัวให้ครบถ้วนก่อนลงจากรถ เพราะรถจะมารับอีกครั้งเวลาประมาณ 18.00 น.) นำท่านชมเมืองอิศฟาฮาน เมืองที่มีอายุเก่าแก่ร่วม 1,800 ปี ตั้งแต่ยุคราชวงศ์ซัสซาเนียนและเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์เซียระหว่างปีค.ศ.1587-1749 ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์ซาฟาวิดปกครอง อดีตเมืองหลวงแห่งนี้เคยรุ่งเรืองสูงสุดในศตวรรษที่ 16-17 จนได้รับสมญานามว่า Esfahan is haft of  the world และปัจจุบันนี้เป็นเมืองมรดกโลกโดยการขึ้นทะเบียนขององค์การยูเนสโก ชมพระราชวังเชเฮลโซตุน Chehel Sotun Palace ตั้งอยู่บนถนนอีกเส้นหนึ่งด้านหลังพระราชวังอะลีคาปูประมาณ 200 เมตร  สร้างในปี 1614 สมัยชาห์อับบาสที่ 1 แล้วเสร็จในปี1647 สมัยกษัตริย์ชห์อับบาส ที่ 2  เพื่อใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและงานสังสรรค์ต่างๆ  โดยเลียนแบบสถาปัตยกรรมในแบบอะคามินิด ซึ่งเป็นยุคแรกของเปอร์เซีย แต่ใช้เสาคอลัมน์เป็นเสาไม้แทนหิน มีเสาไม้สูงที่โถงด้านหน้า 20 ต้น ซึ่งทอดเงาลงไปบนผืนน้ำที่ใสนิ่งในสระซึ่งอยู่ด้านหน้าวัง  นับทั้งต้นเสาจริงและเงาที่สะท้อนอยู่ในผืนน้ำอีก 20 ต้น รวมเป็นเสา 40 ต้น  ตามความหมายของชื่อพระราชวัง  ในห้องโถงด้านในของเชเฮลโซตุน มีภาพเขียนแบบเฟรสโกขนาดใหญ่หลายภาพที่มีชื่อเสียงโดยฝีมือของศิลปินประจำยุคซาฟาวิด  ส่วนรอบๆ ตัววังนั้นร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ใหญ่น้อยที่อยู่รายรอบ  จึงถือเป็นต้นแบบของสวนแบบเปอร์เซียที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง  ชมมัสยิดอิหม่าม Imam Mosque ตั้งอยู่ปลายสุดทางด้านทิศใต้ของจัตุรัส  เป็นหนึ่งในมัสยิดที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มสร้างในปี 1611 สมัยกษัตริย์ชาห์อับบาสที่ 1 และเสร็จสมบูรณ์ในอีก 4 ปีต่อมา นอกจากขนาดที่ใหญ่โตโอฬารแล้ว ยังเป็นมัสยิดที่มีองค์ประกอบทางด้านสถาปัตย์ที่สวยงามที่สุดในประเทศอิหร่าน โดยเฉพาะโดมประธานขนาดมหึมาที่สร้างคร่อมกันเป็นสองชั้นขนานกันตลอดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีผลต่อการระบายอากาศและการกระจายของเสียงผู้นำสวดให้แผ่ออกไปจนได้ยินอย่างชัดเจนในทุกซอกทุกมุมของมัสยิดโดยไม่ต้องใช้ไมโครโฟน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (5)
นำท่านชม พระราชวังอะลีคาปู Ali Qapu Palace สร้างขึ้นในตอนปลายศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่ประทับของกษัตริย์ชาห์อับบาสที่ 1 ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของจัตุรัสอิหม่าม  เป็นอาคาร 6 ชั้น ที่ใช้ไม้และอิฐเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างบนชั้น 3 ของพระราชวังสร้างเป็นห้องโถงใหญ่และมีระเบียงหันหน้าเข้าหาจัตุรัสอิหม่ามสำหรับพระมหากษัตริย์  และพระราชวงศ์ไว้ประทับทอดพระเนตรการละเล่นต่างๆ และปัจจุบันกลายเป็นจุดชมวิวและถ่ายภาพมุมสูงที่สวยงาม ซึ่งสามารถมองเห็นทุกมุมและทุกอย่างที่อยู่บนจัตุรัสได้อย่างชัดเจน จากนั้นเข้าชมมัสยิดชีคล้อตฟุลเลาะห์ Sheikh Lotfollah Mosque ซึ่งเป็นมัสยิดเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นที่จะเข้ามาทำการละหมาดได้  สร้างโดยกษัตริย์ชาห์อับบาสที่ 1 ระหว่างปี 1602-1619  ขึ้นชื่อว่าวิจิตรสวยงามที่สุดในการตกแต่งภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โดมประธานซึ่งอยู่ตรงกลางห้องโถงใหญ่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (6)
นำท่านเข้าที่พัก ALIQAPU  HOTEL, ISFAHAN4* หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ 

อิสฟาฮาน – อะบียาเนห์ – คาซาน – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7) จากนั้นนำท่านเดินทาง หมู่บ้านอะบียาเนห์  Abyaneh Village หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองอิศฟาฮานประมาณ 2.45 ชั่วโมง แต่ยังอยู่ในเขตจังหวัดอิศฟาฮาน เมื่อถึงแล้วให้ท่านได้ชื่นชมความงามของหมู่บ้าน ซึ่งเชื่อว่ามีอายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปีเศษ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามและมีอากาศเย็นสบายแม้ในฤดูร้อนชาวบ้านที่นี่แต่งกายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและเชื่อว่าเป็นชนชาติที่สืบเชื้อสายมาจากพวกอีลาไมท์ ในอาณาจักรอีแลมซึ่งเก่าแก่ราวๆ 3,000 ปีมาแล้ว แต่ปัจจุบันคนเหล่านี้คือชาวอิหร่านตามกฎหมายและนับถือศาสนาอิสลามเช่นเดียวกับชาวอิหร่านทั่วไป  พูดภาษาพื้นเมืองฟาซีเช่นเดียวกับคนพื้นราบโดยไม่ผิดเพี้ยน ลูกหลานของชาวบ้านที่นี่มีสิทธิ์เท่าเทียมกับเด็กๆ ชาวอิหร่านในเมืองต่างๆ ที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งมัธยมหรือแม้แต่ระดับอุดมศึกษาหากพวกเขาต้องการ …..จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคาชาน ซึ่งอยู่ถัดไปทางตอนเหนือประมาณ 1.30 ชั่วโมง เมืองคาชานเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่ประมาณ 4,000 ปี ก่อนคริสตกาล ตัวเมืองที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้สร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่11-13 สมัยที่พวกเซลจุก มีอำนาจปกครองเหนือ อาณาจักร เปอร์เซีย (ประมาณ ปี 1051-1220) และเริ่มมีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องปั้นดินเผา กระเบื้องเคลือบ และการทอผ้า ทอพรม ต่อมาในยุคราชวงศ์ ซาฟาวิด ปกครองเมืองคาชาน ก็ยิ่งเจริญรุ่งเรือง มากยิ่งขึ้น ในฐานะเมืองศูนย์กลางการค้า และเป็นด่านประตูสูเมืองต่างๆ ในพื้นที่ทะเลทรายด้านตะวันออก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (8)
ค่ำ นำท่านชม  คฤหาสน์เศรษฐีชื่อ Borujerdi Historical House ที่มีมาตั้งแต่ยุคที่เมืองคาชานเคยรุ่งเรืองบนเส้นทางการค้าในอดีตสมัยราชวงศ์ซาฟาวิดปกครองเปอร์เซีย (ศตวรรษที่ 16-18) เป็นยุคการค้ารุ่งเรืองอย่างถึงขีดสุด และเมืองคาชานก็เป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางการค้าแห่งยุคที่มีความสำคัญอีกเมืองหนึ่ง มีพ่อค้าวาณิชย์ที่เป็นมหาเศรษฐีมากมาย คฤหาสน์เศรษฐีหลังนี้ ก็เป็นหนึ่งในอีกหลายหลังที่เป็นมรดกตกทอดมาสู่คนยุคปัจจุบันให้ได้ย้อนรอยระลึกถึง จากนั้นเดินทางสู่ท่าอากาศยาน Imam Khomeini International Airport ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองคาชานขึ้นไปทางเหนือประมาณ 2.30 ชั่วโมง ตามถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายเหนือ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองใกล้สนามบินก่อนเช็คอิน (9)
20.50 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเซียเอ็กซ์  เที่ยวบินที่  XJ451

วันที่ห้า 

กรุงเทพฯ

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*************************************************
รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศหรือความล่าช้าของสายการบินหรือสภาพการจารจร หรือ เหตุจารจล หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดที่มีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ
ช่วงเวลาที่แนะนำ       ต.ค. – พ.ย. ใบไม้ร่วง อากาศเย็น บรรยากาศสวยงามมากๆ                                    ธ.ค. – ก.พ. ฤดูหนาว มีหิมะ บรรยากาศแบบหน้าหนาวสวยมากๆ เช่นกัน                                    มี.ค. – ต้น พ.ค. ใบไม้ผลิ อากาศยังเย็นสบาย มีดอกไม้สวยงาม
การแต่งกาย               **การแต่งกายผู้หญิงสวมเสื้อแขนยาวปิดถึงข้อมือตัวเสื้อยาวคลุมสะโพก นุ่งกางเกงขายาวหรือกระโปรงยาวถึงข้อเท้า และต้องมีผ้าคลุมหน้า , ผู้ชายนุ่งกางเกงขายาว ซึ่งทั้งชายและหญิงห้ามใส่รองเท้าแตะ**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ(บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง ไมีมีราคาเด็ก
 • พักเดี่ยวเพิ่ม  7,900 บาท
 • **ไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ 3,500 บาท // ค่าทิปคนขับ, ทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท**
หมายเหตุ

 • อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ท่าน ไม่มีราคาเด็ก และจะต้องชำระมัดจำ หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
 • อัตราค่าเดินทางและตั๋วโดยสารนี้เป็นอัตราราคาพิเศษ ดังนั้นหากมีการออกตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถขอรีฟันด์หรือคืนเงินได้ทุกกรณี
 • การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 20-30 วัน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่า
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เตหะราน-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ,  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 5. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท เบี้ยประกันภัยคุ้มครองเฉพาะผู้เดินทางอายุไม่เกิน 75 ปี หากอายุเกิน 75 ปีต้องเสียค่าประกันภัยเพิ่มเติม (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ทัวร์)
 7. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 22 มิ.ย.2559
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 2. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าอิหร่าน ท่านละ 3,500 บาท
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ,ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ประมาณท่านละ 1,500 บาท
 4. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 5. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการบริการยกกระเป่าจะต้องชำระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 7. หรือค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 8. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 9. สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่มหรือกรณีสายการบินขึ้นอัตราค่าน้ำมันในภายหลัง
 10. ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้
 11. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี

           ชื่อ บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด *** บัญชีกระแสรายวัน ***

            ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร     เลขที่ 733 – 1 – 01222 – 4  

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9207
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 2. หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำ 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
 3. หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่า
  มัดจำ หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ

 1. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 2. กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด
 7. ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 8. ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 9. กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 10. การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
 11. หากรายการทัวร์เป็นช่วงคริสมาสต์หรือปีใหม่ เป็นช่วงวันหยุด ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์

 

 

ทัวร์อิหร่าน อิสฟาฮาน 5 วัน 3 คืน (XJ)
รหัสทัวร์: IRA IRA3N(XJ)OCT-DEC

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147