ทัวร์ตะวันออกกลาง​

รหัสทัวร์ :
IRA HIG8D(W5)17OCT
ประเทศ :
ทัวร์ตะวันออกกลาง​
สายการบิน :
Air_Mahan
Mahan Air

ทัวร์อิหร่าน ชิราช อิสฟาฮาน 8 วัน (W5)17ต.ค.

รหัสทัวร์: IRA HIG8D(W5)17OCT

Highlight Iran 8 Days 6 Nights

 • พระราชวังโกเลสตาน พระราชวังเนียวาราน พิพิธภัณฑ์เพชรพลอย
 • เมืองโบราณเปอร์เซโปลิส เมืองหลวงแห่งอาณาจักรเปอร์เซีย
 • เมืองพาซาการ์ด เมืองหลวงแห่งอาเมเนียน ชนชาติอิหร่าน
 • จัตุรัสนัคเอฌะฮาน แห่งอิสฟาฮาน ใหญ่อันดับสองของโลก

 

 

 

 

วันเดินทาง 8 วัน 5 คืน

17-24 ตุลาคม 2559 59,900

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – อิหร่าน (เตหะราน)

18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้าหมายเลข 8-9 เคาน์เตอร์ S สายการบิน มาฮาร์น แอร์ Mahan Air เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านเอกสารการเดินทางและสัมภาระการเดินทาง
21.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดย มาฮาร์น  แอร์ เที่ยวบินที่ W5 050

วันที่สอง

กรุงเตหะราน – พระราชวังเขียว – ขาว – พิพิธภัณฑ์เพชร

01.40 น. เดินทางถึง สนามบิน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน หลังจากผ่านพิธีการตรวนคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก  Pariz Hotel 4*     หรือเทียบเท่า …..พักผ่อน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
นำท่านชม กรุงเตหะราน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอิหร่าน เมืองนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเทือกเขาอัลบอร์ช ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 900 จากหมู่บ้านเล็ก ๆ และได้รับการพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอด จนกระทั่งสิ้นสุดราชวงศ์ปาห์ลาวี ปัจจุบันกรุงเตหะรานมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 13 ล้านคน เป็นศูนย์กลางทางการค้าขาย การคมนาคม เศรษฐกิจ และการธนาคาร ซึ่งมีเครือข่ายการติดต่อกับต่างประเทศทั่วโลก นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ตำหนัก Sa’Ad Abad Palace ในสถานที่นี้ประกอบไปด้วยตำหนักถึง 7 แห่งด้วยกัน ซึ่งมีเนื้อที่กว้างใหญ่ประมาณ 410 เฮกต้าร์ ที่ประกอบไปด้วยตำหนักต่าง ๆ ที่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำหนักเขียวและตำหนักขาว ในอดีต ตำหนักขาว White Palace เป็นที่ประทับของกษัตริย์ชาร์ ปาห์ลาวี กษัตริย์องค์สุดท้ายก่อนถูกโคไมนีปฏิวัติ และเป็นที่เก็บสะสมของมีค่ามากมาย อาทิเช่น พรมเปอร์เซียที่มีชื่อเสียง เครื่องประดับต่าง ๆ และเครื่องปั้นดินเผา จากนั้นนำท่านเข้าชม ตำหนักเขียว Green Palace ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรป โดยใช้หินอ่อนสีเขียว และภายในประดับด้วย สถาปัตยกรรมกระจกที่งดงามตระการตาอย่างมาก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เพชรพลอย (National Jewelry Museum) สถานที่แห่งนี้ถูกดูแลรักษา และมีการบริหารงานอย่างเข้มงวดโดยธนาคารชาติของอิหร่าน ภายในเต็มไปด้วยเครื่องเงิน ทอง และเครื่องประดับอัญมณีเพลรพลอย ไข่มุก อันล้ำค่ามากมายเกินกว่าจะประมาณราคาได้ ซึ่งมีของที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งสิ้น ชม เพชรสีชมพูที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนักถึง 182 กะรัต ชม ลูกโลกที่ประดับด้วยอัญมณีห้าหมื่อนกว่าชิ้น ซึ่งมีน้ำหนัก 18,200 กะรัต และชม พระราชบัลลังก์ของกษัตริย์ที่เคยนั่งครองราชย์ ซึ่งประดับด้วยเพชรนิลจินดามากกว่า 26,000 ชิ้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)
พักค้างคืน ณ โรงแรม     Pariz Hotel 4*     หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

พระราชวังโกเลสตาน – พระราชวังเนียวาราน – เมืองชิราซ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)นำท่านเข้าชม พระราชวังโกเลสตาน Golestan Palace หรือ วังสวนกุหลาบ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่มาก ย้อนไปตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซาฟาวิด เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 16 ยังมีร่องรอยสิ่งก่อสร้างที่หลงเหลืออยู่ คือ ป้อมสูง Citadel สำหรับส่องดูข้าศึก และสถานอาบน้ำแบบเติร์ก ส่วนตัวอาคารแบบตะวันตก ที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันนั้นมีเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อกษัตริย์ราชวงศ์รองสุดท้ายของเปอร์เซีย คือราชวงศ์คาจาร์ คือกษัตริย์นัสเซอร์ อัล-ดิน ชาห์ ได้เสด็จเยือนยุโรปแล้วเห็นความเจริญ และความสวยงามทางสถาปัตยกรรมแล้วประทับใจจึงนำศิลปะยุโรป ดังกล่าวเข้ามาผสมกับวิถีชีวิตของชาวอิหร่าน ดังเช่น ตำหนักแบบนีโอคลาสสิคของยุโรป โกเลสตานแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังเนียวาราน Niavaran Palace ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเตหะราน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์คาจาร์ Qajar Dynasty สร้างบนสวนที่มีความสวยงาม มีเนื้อที่กว่า 11 เฮกเตอร์ ภายในบริเวณประกอบด้วยสถานที่สำคัญ 5 แห่ง ได้แก่ Niavaran Private Palace, Ahmad Shahi Pavilion, Sahebqarnieh Palace, Jahan Nama Museum และ Private Library ช่วงต้นสมัยราชวงศ์คาจาร์ได้ใช้พระราชวังแห่งนี้ในการประทับช่วงฤดูร้อน ภายหลังการปฏิวัติได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองชิราซ
16.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองชิราซ โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ IR 428
18.05 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองชิราซ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก  Elizee Hotel 4*     หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เมืองชิราซ – เมืองโบราณเปอร์เซโปลิส – สุเหร่าสีชมพู – ป้อมคาริม ข่าน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโบราณเปอร์เซโปลิส Persepolis ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองชีราซไปประมาณ 80 กิโลเมตร (โปรแกรมวันนี้เดินค่อนข้างเยอะ ควรเตรียมรองเท้าผ้าใบที่สวมใส่สบาย และควรเตรียมร่มกันแดดไปด้วย) ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงและเป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเปอร์เซีย ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ นำท่านชม นครโบราณที่สร้างโดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราช ก่อนคริสตกาลประมาณ 500 ปี จนถึงรัชสมัยของดาริอุสที่ 3 ซึ่งมหานครแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงต่อเติมมาตลอดระยะเวลา 150 ปี ลักษณะของการก่อสร้างนครแห่งนี้เป็นป้อมปราการ และมีศูนย์กลางที่ประกอบไปด้วยพระราชวังต่าง ๆ รวมถึงห้องโถงใหญ่ ซึ่งเป็นที่เก็บทรัยพ์สมบัติ และสิ่งของมีค่าต่าง ๆ ที่มีความสำคัญที่สุดของอาณาจักรเปอร์เซียโบราณในยุคนั้น ในปี ค.ศ. 331 ก่อนคริสตกาล มหานครแห่งนี้ได้ถูกกองทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราช บุกเข้าทำลายและเผาผลาญจนพินาศ ชมความงดงามของสิ่งก่อสร้างในอดีตที่ยิ่งใหญ่โอฬารตระการตา รวมถึงงานแกะสลักลวดลายโบราณ บ่งบอกถึงเรื่องราวและสัญลักษณ์ต่าง ๆ มากมาย นำท่านเยี่ยมชม Naghsh-E-Rostam สุสานแห่ง 4 กษัตริย์ ได้แก่ กษัตริย์ดาริอุสที่ 1, กษัตริย์เซอร์เซส, กษัตริย์อาร์ตาเซอร์เซส และกษัตริย์ดาริสที่ 2 ซึ่งในอดีตเคยปกครองเมืองเปอร์เซโปลิสและสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่มหานครแห่งนี้เมื่อกว่า 2,500 ปีที่แล้ว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองชีราซอีกครั้ง ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ชมความสวยงามของ ประตูเมืองชีราซ Koran Gate ต่อด้วยการเยี่ยมชม ที่ฝังศพของฮาเฟส Hafez Tomb ที่เป็นอนุสรณ์สถานของนักกวีผู้ยิ่งใหญ่ และเป็นที่เคารพของชาวอิหร่าน มีคำกล่าวไว้ว่า “ถ้าบ้านใดสามารถมีหนังสือได้ 1 เล่ม เล่มนั้นคือ คัมภีร์อัลกุรอ่าน หากบ้านใดสามารถมีหนังสือได้ 2 เล่ม อีกเล่มนั้นต้องเป็นบทกวีของฮาเฟส” นำท่านชมความสวยงามของ สุเหร่าสีชมพู Pink Mosque หรือมีชื่อว่า Nasir Al Molk Mosque ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่มีความสวยงามและสำคัญที่สุดของอิหรานตอนใต้ เอกลักษณ์ของสุเหร่านี้คือ ส่วนต่าง ๆ จะถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องสีชมพู สร้างขึ้นโดย มีร์ซา ฮาซาน อลี นาซีร์ อัล มอล์ค ในปี ค.ศ. 1876 และสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1887 ซึ่งมี ฮัจญ์ โมฮัมหมัด ฮาสซาน เป็นสถาปนิกออกแบบ และ มีร์ซา เรซา เป็นผู้ตกแต่งพวกกระเบื้องต่าง ๆ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ป้อมคาริม ข่าน Karim Khan Fort ที่คาริมข่านได้สั่งให้สร้างที่พักอาศัย และเป็นศูนย์กลางการบริหารงานขึ้นที่ใจกลางเมืองที่พักอาศัยนี้ถูกออกแบบมีลักษณะเหมือนป้อม มีกำแพงล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ภายในยังตกแต่งด้วยต้นไม้เพื่อให้มีความร่มรื่น นำท่านสู่ วากีลบาซาร์ Vakil Bazaar เลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นกล่องแกะสลักฝังโมเสคสินค้าที่ทำจากหนัง กระเป๋า หมวก ผ้าลูกไม้ ผลไม้แห้งหลากหลายชนิด ฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
พักค้างคืน ณ โรงแรม     Elizee Hotel 4*     หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เมืองชิราซ – เมืองพาซาร์การ์ด – เมืองอิสฟาฮาน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)นำท่านนั่งรถโค้ชมุ่งหน้าสู่ เมืองพาซาร์การ์ด Pasargard ซึ่งเป็นนครหลวงแห่งแรกของชนชาติอิหร่านและของอาณาจักรอาเมเนียน เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจาก เมืองเพอร์ซิโพลิส ประมาณ 50 กิโลเมตร อาณาจักรแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดย พระเจ้าไซรัสมหาราช และบุตรชาย Cambyses นักท่องเที่ยวจะยังคงได้ชมร่องรอยของกระโจมทหารและอาคารต่าง ๆ เช่น ศาสนสถานแบบเมโสโปเตเมีย นำท่านชม สุสานของพระเจ้าไซรัส Cyrus Tomb ซึ่งมีความสูงถึง 12 เมตร สร้างด้วยหินขนาดใหญ่วางซ้อนกันเป็นขั้นบันได ภายในสุสานแห่งนี้ประดับประดาอย่างสวยงาม ร่างของกษัตริย์บรรจุอยู่ในหีบศพทองคำ เคียงข้างกับทรัพย์สมบัติมากมาย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ยังได้เดินทางมาสักการะยังสุสานเพระเจ้าไซรัสหลายครั้งด้วยกัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิสฟาฮาน Isfahan ระหว่างทางท่านจะได้เห็นสภาพการดำรงชีวิตของชาวอาหรับเปอร์เซีย เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของขุนเขาสลับซับซ้อนกับทุ่งหญ้า สวยงามแปลกตาเป็นอย่างยิ่ง เมืองถึงเมืองอิสฟาฮานแล้ว …..นำท่านชมความสวยงามของ สะพานคาจู Khaju Bridge ซึ่งถูกสร้างขึ้นได้อย่างสวยงามตามแบบที่ไม่เคยพบเห็นในที่ใดมาก่อน ถูกสร้างตามคำสั่งของกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 2 ที่มีความกว้าง 12 เมตร และยาวถึง 132 เมตร เพื่อใช้สำหรับข้ามแม่น้ำซายันเดห์ และในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นเขื่อนด้วย เวลาช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน เป็นเวลาที่เหมาะยิ่งสำหรับการมาชมสะพานแห่งนี้ เพราะจะมีการเปิดไฟประดับประดาสวยงามมาก เป็นที่นิยมของคนในเมืองอิศฟาฮานที่จะมานั่งพักผ่อน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  ภายในโรงแรม Abassi Hotel (11)
ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว แต่เดิมโรงแรมแห่งนี้เคยเป็นพระราชวังมาก่อนพักค้างคืน ณ โรงแรม     Pirozi Hotel 5*     หรือเทียบเท่า

วันที่หก 

เมืองอิสฟาฮาน – พระราชวังเชเฮล โซตุน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12) นำท่านเข้าชม พระราชวังเชเฮล โซตุน Chehel Sotun Palace หรือ วัง 40 เสา ซึ่งความเป็นจริงแล้วมีเสาเพียง 20 เสาเท่านั้น แต่เมื่อมองผ่านเข้ามาทางสระน้ำหน้าพระราชวังจะเป็นเงาในน้ำอีก 20 ต้น พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1657 โดยสถาปนิก ชื่อ ชีคห์ บาไฮ รอบพระราชวังมีสวนเขียวชอุ่ม ดอกไม้ชูช่อสวยงามในฤดูใบไม้ผลิ โดยเฉพาะดอกกุหลาบที่ห้อยเป็นพวงระย้าส่งกลิ่นหอมน่าชื่นใจ พระราชวังแห่งนี้สร้างในสมัยชาฮ์ อับบาสที่ 2 แต่ได้มีการออกแบบมาตั้งแต่สมัยชาฮ์อับบาสที่ 1 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนของกษัตริย์และบรรดานางสนาม ต่อมาใช้เป็นที่ต้อนรับอาคันตุกะหรือแขกเมือง ในพระราชวังแห่งนี้มีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้า มีความยาว 100 เมตร และกว้าง 16 เมตร ชมการแกะสลักลวดลายประตู หน้าต่าง ภาพฝาผนังปูนปั้น ชมภาพวาดสีน้ำมันขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้ตำหนัก บอกเล่าเรื่องราวราชสำนักและประวัติศาสตร์การทำสงคราม จากนั้นนำท่านเข้าชม วิหารแว้งค์ Vank Church ที่ตั้งอยู่ในชุมชนของชาวอาร์เมเนียน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวอาร์เมเนียนที่นับถือศาสนาคริสต์ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1655 ในรูปแบบผสมผสานศิลปะของยุโรป และของเปอร์เซีย พร้อมกับชม พิพิธภัณฑ์ของโบสถ์ ซึ่งจะแสดงเกี่ยวกับหนังสือ เครื่องแต่งกาย ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ได้เวลาพอสมควรนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย เป็นพรมที่มีชื่อเสียงของอิหร่าน ให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการขั้นตอนการถักทอพรมตามแบบฉบับของชาวเปอร์เซีย ต่อด้วยด้วยการชมร้านขายของหอมต่าง ๆ ที่ทำมากจากดอกไม้กลิ่นหอมชนิดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ที่ถนอมผิวในการอาบน้ำของชาวเปอร์เซีย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
บ่าย นำท่านเยี่ยมชม จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน Naqsh-E-Jahan ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งนับว่าเป็น จัตุรัสที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากจัตุรัสเทียนอันเหมิน ที่มีความกว้าง 165 เมตร และมีความยาวถึง 500 เมตร รวมเนื้อที่ประมาณ 80,000 กว่าตารางเมตร ใหญ่กว่าจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว์ถึง 2 เท่า ในอดีตเป็นสนามแข่งโปโล หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จัตุรัสอิหม่าม Imam Square อัญมณีแห่งโลกมุสลิมที่ผนวกรวมทั้งแนวความคิด ปรัชญา และสถาปัตยกรรมที่สวยงามเอาไว้ในที่เดียวกัน นำท่านเข้าชม มัสยิดอิหม่าม Imam Mosque ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1612 โดยมียอดโดมสูง 30 เมตร และมีเสามินาเรตที่มีความสูง 40 เมตรต่อด้วยการเข้าชม มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ Sheikh Lotfollah Mosque ซึ่งสร้างโดยชาห์ อับบาสที่ 1 เช่นเดียวกัน ซึ่งจะใช้เป็นมัสยิดส่วนพระองค์และราชวงศ์เท่านั้น โดยเฉพาะตัวโดม ซึ่งถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศ จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังอาลี คาปู Ali Ghapou Palace ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 1 โยมีการสร้างเพิ่มเติมจนมีทั้งหมด 6 ชั้น ซึ่งได้ถูกตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมที่หลากหลายโดยช่างฝีมือชั้นยอด จิตรกรชั้นครูในสมัยนั้น พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับและรับรองแขกบ้านแขกเมือง พร้อมกันนนี้ชั้นบนสุดยังได้ตกแต่งเป็นห้องสำหรับฟังเพลงและเล่นดนตรี ส่งท้ายก่อนที่จะอำลาจัตุรัสแห่งนี้ด้วยการ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือซื้อของฝากต่าง ๆ ณ ซึ่งมีสถาปนิกอาลี อัคบาร์ เป็นผู้ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (14)
พักค้างคืน ณ  Abassi Hotel 5*     หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด  

เมืองอิสฟาฮาน – เมืองคาชาน – กรุงเตหะราน – กรุงเทพมหานคร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรม (15)นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาชาน Kashan ระหว่างทางแวะเยี่ยมชม หมู่บ้านอบียาเนห์ Abyaneh Village ซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณตั้งอยู่ในหุบเขาทางตอนกลางของเมืองคาชาน หมู่บ้านนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวอิหร่านและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เนื่องจากยังมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเดิมๆ ใช้ภาษาปาเธียน เป็นภาษาพูดในหมู่บ้าน ผู้หญิงจะใช้ผ้าคลุมศีรษะเป็นลวดลายดอกไม้ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่สำคัญคือ บ้านทุกหลังจะถูกฉาบด้วยดินโคลนสีแดง (เหมือนอิฐเผาบ้านเรา) ผสมกับเศษของต้นมอลท์ (พืชที่ใช้หมักเบียร์) เหมือนกันไปหมดทุกหลัง ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงเตหะราน มุ่งหน้าสู่สนามบิน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง(งดบริการอาหารค่ำ อิสระเลือกรับประทานอาหารในสนามบินได้ตามอัธยาศัย)
21.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองชิราช โดยสายการบิน มาฮาร์น แอร์ เที่ยวบินที่ W5 051

วันที่แปด

กรุงเทพมหานคร

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ 2-12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่2 ท่าน มีเตียง  ลด 2,000 บาท
 • เด็กอายุ 7-12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ลด 4,000 บาท
 • เด็กอายุ 2-6  ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ลด 6,000 บาท
 • พักเดี่ยว เพิ่มลด 8,000 บาท
ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)     
อัตราค่าบริการรวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบินมาฮานแอร์

          (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน, กระเป๋าถือขึ้นเครื่องบินไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อท่าน)

 1. ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศอิหร่าน
 2. ค่าวีซ่าประเทศอิหร่าน (เอกสารใช้รูปถ่าย 2 นิ้วพื้นหลังสีขาว 2 รูป และพาสปอร์ตเล่มจริง)สำเนาทะเบียนบ้าน, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้, ในกรณีที่ทำงานสแกนด์นามบัตร)
 3. ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
 4. ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
 5. ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
 6. เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
 2. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ากับ 30 USD)
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 8  วัน รวมเท่ากับ  24 USD)
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี

            บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

            ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่ 733 – 1 – 01222 – 4   (บัญชีกระแสรายวัน)

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 – 514 9027
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 35 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ

 1. เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 4. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 6. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 7. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 8. ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่(Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง(Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกันซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ำหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
ทัวร์อิหร่าน ชิราช อิสฟาฮาน 8 วัน (W5)17ต.ค.
รหัสทัวร์: IRA HIG8D(W5)17OCT

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147