บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Europe

รหัสทัวร์ :
EUR SUN01(TG)FEB-MAR
ประเทศ :
Europe
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ 8วัน(TG)ก.พ.-มี.ค.62

รหัสทัวร์: EUR SUN01(TG)FEB-MAR

ดูโอ้ อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน

 • หอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
 • เมืองมรดกโลก ฟลอเร้นซ์ โบโลญญ่า
 • ชมความสวยงามของ เวนิส หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในอิตาลี
 • นั่งรถไฟฟ้าชมเมืองสูง Citta Alta
 • ขึ้นรถไฟฟ้าสายจุงฟราวบาห์เนน พิชิตยอดเขาจุงฟราว
 • อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายบน ถนนบานโฮฟซตราสเซอ

กำหนดการเดินทาง

4-11 กุมภาพันธ์ 2562 60,900
15-22 กุมภาพันธ์ 60,900
25 มีนาคม – 1 เมษายน 59,900

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ  (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

21.30 น. นัดเจอที่จุดนัดพบ ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าเลขที่ 3-4 เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง…….

วันที่สอง

มิลาน (อิตาลี) – ชมเมือง – จัตุรัสดูโอโม – ช้อปปิ้ง –  ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคกลาง) – ฟลอเร้นซ์ (UNESCO)

00.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 940  (ใช้เวลาบินโดยรวม 12 ชั่วโมง 35 นาที)
07.10 น. เมื่อเครื่องบินสัมผัสขอบฟ้า  นำทุกๆท่านเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศอิตาลี  เดินทางถึง
ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา (Milano-Malpensa)  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าเวลาของประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง  พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ผ่านกรมศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศน์ท้องถิ่นจะนำคณะขึ้นรถปรับอากาศที่รอต้อนรับอยู่ด้านนอก……เมืองมิลาน (Milan)  หรือที่คนอิตาเลี่ยนเรียกว่า “ มิลาโน่ (Milano) ” เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศอิตาลี  เมืองหลวงแห่งแฟชั่น และยังเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลีอีกด้วย……
นำคณะท่านฯ เดินชมตัวเมือง และเดินผ่านศูนย์รวมนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก บริเวณจัตุรัสดูโอโม (Piazza del Doumo) อันเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารดูโอโม (Duomo Cathedral)  วิหารหินอ่อนศิลปะแบบโกธิคที่หรูหราและสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ใช้เวลาสร้างนานเกือบ 500 ปี   เริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1386  ตกแต่งประดับประดาที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า “อาเขต”  สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์ วิคเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริย์ของอิตาลีในการรวมชาติ….ต่อด้วยนำท่านสู่ภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 (Galleria Vittorio Emmanuele II) แหล่งช้อปปิ้งทรงโบราณที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็น “ ห้องนั่งเล่นของเมืองมิลาน” เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลกแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ ที่ท่านสามารถนั่งจิบกาแฟ  พร้อมชมบรรยากาศการเดินช้อปปิ้งของผู้คนที่มีมากันอย่างไม่ขาดสาย  อิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร  (1) เมนู : พาสต้าสไตล์อิตาเลี่ยน ต้นตำรับจากอิตาลี ที่เสริฟมาพร้อมเครื่องเคียงอื่นๆ
บ่าย จากนั้นนำคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) ระยะทาง 277 กม. (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 59 นาที ) เมืองหลวงของปิซ่า อยู่ในแคว้นทัสคานี เป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักอย่างดีเกี่ยวกับหอเอนเมืองปิซ่า ซากโบราณวัตถุของเมือง  ที่ยัง หลงเหลือจากศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล เป็นเมืองที่เคยมีความสำคัญอย่างมากด้านการค้าขายในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงประมาณศตวรรษที่ 11 แวะเก็บภาพความประทับใจกับหอเอนเมืองปิซ่า (Leaning  Tower  Of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง หอคอยหินอ่อนที่พิสดารสูง 54 เมตร มี 8 ชั้น แต่ละขั้นมีเสาหินอ่อนที่สลักลวดลายวิจิตร ได้ลงมือสร้างเมื่อ  ค.ศ. 1174 ไปเสร็จในปี ค.ศ. 1350 ใช้เวลานานถึง 176 ปี ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใช้เวลาสร้างนานที่สุดในโลก  ความน่าอัศจรรย์อีกอย่างคือ เมื่อเริ่มสร้างได้ 4-5 ชั้น หอนี้เริ่มเอียง แต่ไม่ถึงกลับพังทลายลงมา และหอเอนนี้ ช่วยให้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ได้ใช้เป็นสถานที่ทดลองเกี่ยวกับทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกราคาถูกที่มีอยู่ในร้านค้าเรียงรายมากมาย    จนได้เวลาอันสมควร….นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองฟลอเร้นซ์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
พักค้างคืน ณ โรงแรม  RAFFAELLO HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม

ชมเมือง – โบโลญญ่า (UNESCO)  – ชมเมือง – จัตุรัสเปียสซ่า มัจโจเล่ – เวนิส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (3)
นำคณะท่านฯ ออกเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ (Florence) บ้านเกิดของศิลปินชื่อดังก้องโลก เช่น ลีโอนาร์โด ดาร์วินชี , ไมเคิล แองเจโล และท่านศิลป์ พีระศรี  และยังเป็นเมืองต้นกำเนิดศิลปะแบบเรเนอซองส์อีกด้วย  ซึ่งล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานสำคัญและมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม  จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้…. ชมจัตุรัสไมเคิล แองเจโลบนเนินเขาสูง  ชมทิวทัศน์ของเมือง และรูปปั้นจำลองของเดวิด  ชายหนุ่มที่สมบูรณ์แบบที่สุดในตำนาน สัญลักษณ์ของการปลดปล่อยแห่งเสรีภาพ  ผ่านชมดูโอโม่ประจำเมืองฟลอเร้นซ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกตามแบบเรเนอซองส์  ชมสะพานปอนเต เวคคิโอ (Ponte Vecchio) เป็นสะพานเก่าแก่ที่สุดของเมืองที่มีมาตั้งแต่สมัยโรมัน  เดินผ่านร้านค้า และสินค้าที่วางขายอยู่มากมายที่ล่อตาล่อใจจนท่านอดใจไม่ได้ ซึ่งภายในเมืองเก่าจะมีจัตุรัสที่สำคัญ อาทิเช่น จัตุรัสซิญญอเรีย (Piazza della Signoria) ที่แวดล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญต่างๆมากมาย จนได้ฉายาว่าเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จัตุรัสซานตาโกรเช่ (Santa Croce Church) สถานที่ฝังศพของไมเคิล แองเจโล  อิสระให้ท่านได้เดินชมเมือง ชมโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามของฟลอเร้นซ์  และจัตุรัสหน้าโบสถ์ และอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย..
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อสู่  เมืองโบโลญญ่า (Bologna) ระยะทาง 109 กม. (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที ) เมืองประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงทางด้านท่องเที่ยวและเป็นเมืองหลวงของแคว้นเอมีเลีย-โรมัญญา (Emilia-Romagna) 1 ใน 20 แคว้นของประเทศอิตาลี โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในหุบเขาโป ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี  โดยตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโปกับเทือกเขาแอเพนไนน์  นอกจากนั้นยังเป็นหนึ่งในเมืองยุคกลางที่ได้รับการรักษาไว้อย่างดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุด “Alma Mater Studiorum” อีกทั้งยูเนสโก (Unesco) ยังยกให้เป็นเมืองแห่งเสียงดนตรีอีกด้วย
ต่อด้วย ชมจัตุรัสขนาดใหญ่  เปียสซ่า มัจโจเล่” (Piazza Maggiore) ที่ตั้งอยู่ในใจกลางของส่วนเมืองเก่า ล้อมรอบด้วยโบสถ์ซาน เปโตรนิโอ (Basilica of San Petronio) สร้างเพื่อถวายแด่ “นักบุญเปโตรนิโอ” พระสังฆราชองค์แรกของโบโลญญ่า ใช้เวลาสร้าง 564 ปี (ค.ศ.1390-1954)  , ศาลาว่าการเมือง (City Hall) , ลานน้ำพุเทพเนปจูน (Fontana del Nettuno) และอาคาร
ปาลาซโซ เดล โพเดสตา (Palazzo del Podesta)   จนได้เวลาอันสมควร….นำท่านเดินทางต่อไปยัง  เมืองเวนิส (Venice Mestre) หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในอิตาลี เป็นเมืองที่รู้จักกันในด้านของความเจริญรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ และศิลปะที่ได้รับหลายฉายาว่า เมืองแห่งสายน้ำ (City of Water) เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges) และเมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light)   อีกทั้งยังเป็นเมืองที่โรแมนติกเมืองหนึ่งในยุโรปที่ไม่เหมือนเมืองใดในโลก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
พักค้างคืน ณ โรงแรม BEDBANK ANTONY หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่

เวนิส เมสเตร้  – นั่งเรือ (สู่) เกาะเวนิส (UNESCO)  – ชมเมือง – จัตุรัสซานมาร์โค – นั่งเรือ (สู่) เวนิส เมสเตร้ – เบอร์กาโม (UNESCO)  – ชมย่านเมืองเก่า (รวมรถรางไฟฟ้า)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (6)
นำคณะท่านฯ ไปยัง ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto)  ระยะทาง 10 กม. (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 15 นาที)  ปรับเปลี่ยนอิริยาบถ โดยการล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนสวยๆสีสรรหลากหลาย แต่ยังคงรูปแบบเดิมอายุหลายร้อยปีของชาวเวนิส สู่ เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia)  ดินแดนแสนโรแมนติก ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” (Queen of the Adriatic)  มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ มีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400  แห่ง โดยทั้งเมืองและทะเลสาบได้ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 1987 นำท่านขึ้นฝั่งที่บริเวณ ท่าซานมาร์โค (San Marco Pier) ใช้เวลาในการนั่งเรือโดยประมาณ 32 นาทีถึงท่าเรือนี้  ศูนย์กลางของเกาะเวนิส พาชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต  เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้  ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พำนักของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มาเเล้วคือ คาสโนว่านั่นเอง…. ต่อด้วยถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (San Marco Square) หรือที่ชาวเวนิสเรียกว่า ปีอัซซ่า ซานมาร์โค Piazza San Marco สวยงามที่สุดในอิตาลี ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม  มีหอระฆังแห่งซานมาร์โค (Campanile di San Marco) จุดชมวิวเมืองจากมุมสูงที่สวยที่สุด มีมหาวิหารซานมาร์โค (Basilica di San Marco) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม สร้างด้วยสถาปัตยกรรมตั้งแต่ยุคไบเซนไทน์ถึงเรอเนสซองซ์ ผสมกับศิลปะตะวันออก เป็นที่เก็บพระศพของเซ็นท์มาร์ค และหอนาฬิกาตอร์เร เดลโลโรโลโจ (Torre dell’ orogio) เป็นรูปหล่อสำริดรูปแขกมัวร์ 2 คน ที่ใช้ค้อนทุบระฆังบอกเวลาทุกชั่วโมง และก็มีวังดยุคแห่งเวนิส Palazzo Ducale พระราชวังเก่าแก่แบบยุคกอทิก  อิสระให้ท่านได้มีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก นั่งเรือกอนโดล่า และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่ , หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720
*** กิจกรรมนั่งเรือกอนโดล่า ยังไม่รวมกับค่าทัวร์ ***
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านเที่ยวบนเกาะเวนิสอย่างเต็มที่
—- โปรดตรงต่อเวลานัดหมาย  เพื่อนำคณะท่านฯ ล่องเรือกลับขึ้นสู่ฝั่งเวนิส เมสเตร้ —-
หลังจากนั้นคณะท่านฯ ออกเดินทางต่อสู่ เมืองเบอร์กาโม (Bergamo) เป็นอีกหนึ่งเมืองเสน่ห์แห่งอิตาลี ระยะทาง 228 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางรวม 3 ชั่วโมง 30 นาที) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของแคว้นลอมบาร์ดีย์ (Lombardy) หนึ่งใน 20 แคว้นของประเทศอิตาลี และมีชื่อเสียงเกี่ยวกับบรรยากาศของความเป็นเมืองยุคกลางที่มีเสน่ห์  รวมไปถึงประวัติศาสตร์แห่งเสียงเพลง การเต้นรำพื้นบ้าน ซึ่งผสมผสานไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายของศิลปะและประวัติศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ…..พาท่านเยี่ยมชมเมือง ซึ่งมีใจกลางเมือง 2 แห่ง ตั้งแต่สมัยศตวรรษ 1 หรือ 49 ปีก่อนคริสต์ศักราช คือเมืองอัลต้า (เหนือ) “Citta Alta” และเมืองบาสซ่า(ใต้) “Bassa Citta” โดยทั้งสองเมืองเชื่อมต่อกันด้วยกระเช้าไฟฟ้าและเส้นทางเดินป่า  ปรับเปลี่ยนอิริยาบถในการชมเมืองสูง “Citta Alta ” โดยการนั่งรถรางไฟฟ้า  (Funicular railway) ขึ้นไป  ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนั้นล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองแบบเวนิส ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17   อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงามของเมือง  พร้อมชมวิวแบบพาโนราม่าจากจุดชมวิวเขตเมืองสูง จนได้เวลาอันสมควร…แวะย่านจัตุรัสเก่าเปียสซ่า เว็คเคียร์ (Piazza Vecchia หรือ Old square) ที่นับได้ว่าเป็นมรดกโลกของเมืองนี้ เป็นย่านใจกลางเมืองเก่าที่แวดล้อมไปด้วยเหล่าอาคารที่แสดงออกถึงการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมของยุคกลางและเรเนสซองส์   และผ่านชม “มหาวิหารซานต้า มาเรีย มายอเร” (Santa Maria Maggiore) อีกหนึ่งมหาวิหารที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1137 หลังจากนั้นก็มีการเพิ่มเติมหอระฆังเข้ามาอีกในปี 1436  สิ่งที่โดดเด่นของมหาวิหารก็คงจะเป็นรูปปั้นสิงโตคู่ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับซุ้มประตูโค้งด้านหน้ามหาวิหาร   ส่วนอีกวิหารที่อยู่ติดกันคือ “วิหารคอลเลโอนี” (Colleoni chapel) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ นักบุญบาร์โธโลมิ , มาร์ค และ จอห์นแบบติส โดยโบสถ์ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1472 – 1476    สิ่งที่โดดเด่นของวิหารก็คงเป็นโดมขนาดใหญ่ที่ได้รับการตกแต่งด้วยหินอ่อนหลากหลายสีสัน   อิสระให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศของเมือง พร้อมเก็บภาพความประทับใจ….
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
พักค้างคืน ณ โรงแรม NH BERGAMO หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ห้า

เบอร์กาโม –  โคโม่ – ชมเมือง & ทะเลสาบโคโม่ – ลูกาโน – ชมย่านเมืองเก่า – ลูเซิร์น – ชมเมือง – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้ชาเปล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (8)
คณะท่านฯ เดินทางสู่  เมืองโคโม่ (Como) ระยะทาง 91 กม. (ใช้เวลาเดินทางรวม  1 ชั่วโมง 30 นาที)  ศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ้าไหมของอิตาลีที่มีชื่อเสียง  ที่บ้านเรือนปลูกสร้างในสไตล์ของวิลล่าและบ้านพักต่างอากาศ  แวะชมเมือง และวิวทิวทัศน์ ณ ทะเลสาบโคโม่ (Como Lake หรือ Lago di Como)  ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดของอิตาลี   รายล้อมไปด้วยภูเขาสูงที่มีป่าไม้เขียวชะอุ่ม  หลายจุดบนชายฝั่งเป็นช่องเขาแคบและหน้าผาที่สวยงาม   ทางทิศเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นกำแพงธรรมชาติที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนบริเวณนี้   นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับเศรษฐีร่ำรวยและชนชั้นสูงมาตั้งแต่ยุคโรมันจวบจนถึงปัจจุบัน  จากนั้นพาท่านข้ามพรมแดนอิตาลี – สวิสเซอร์แลนด์  เมืองลูกาโน (Lugano) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland) ระยะทาง 33 กม. (ใช้เวลาเดินทางรวม  45 นาที)  เมืองตากอากาศที่มีกลิ่นอายเมดิเตอร์เรเนียนมีเสน่ห์ชื่อดังของสวิส  อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ในภาคใต้ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์  ในเขตรัฐทีชีโน (Ticino)  โดยตัวเมืองนั้นถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขา……อีกทั้งยังตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูกาโน (Lugano Lake) ทะเลสาบที่ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ – อิตาลี  และได้รับการขนานนามว่า “สวิสริเวียร่า” ในฐานะเป็นเมืองตากอากาศของชาวสวิส  พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบลูกาโนที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (9)
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมย่านเมืองเก่า  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองที่มีลักษณะเป็นจัตุรัสสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน และยังเป็นที่ตั้งของย่านการค้า รวมไปถึงเหล่าอาคารเก่าแก่ของเมือง ถือเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่จะทำให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของตัวเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี  ได้เวลาอันสมควร…..นำคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) ระยะทาง 169 กม. (ใช้เวลาเดินทางรวม 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองพักตากอากาศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในสวิสฯ แต่ยังรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี  แวะถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต (Dying Lion Monument) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่16 แห่งฝรั่งเศส
ต่อด้วยเดินข้าม สะพานไม้ชาเปล (Kapellbrucke) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1333 มีความยาวถึง 204 เมตร โดดเด่นด้วยหอคอยน้ำ Wasserturm หอคอยทรงแปดเหลี่ยมขนาดใหญ่ยักษ์ที่ตั้งอยู่เกือบๆ จะใจกลางสะพาน  เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ำ “รุซซ์” (REUSS RIVER) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการซื้อสินค้ามากมาย  ทั้งสินค้าชั้นนำของสวิส และแบรนด์ดังท้องถิ่นตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนำ ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
พักค้างคืน ณ โรงแรม RADISSON BLU  HOTEL LUCERNE หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่หก

ลูเซิร์น – กรินเดอวาลด์กรุน – นั่งรถไฟฟ้า (สู่) ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง – นั่งรถไฟฟ้า (สู่) เลาเท่นบรุนเน่น – ซูริค – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (11)
ออกเดินทางต่อสู่  เมืองกรินเดอวาลด์กรุน (Grindelwald Grund) ระยะทาง 85 กม. (ใช้เวลาเดินทางรวม 1 ชั่วโมง 15 นาที)  หมู่บ้านกลางหุบเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงาม  อันได้ชื่อว่าเป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศ  เมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกและยังเป็นจุดเริ่นต้นของการผจญภัยแห่งสวิสแอลป์ที่สวยงามครั้งยิ่งใ  หญ่และน่าประทับใจ….เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจุงฟราวบาห์เนน (Jungfrau Bahnen)  พิชิตยอดเขาจุงฟราว (Mount Jungfrau) ซึ่งตลอด 2 ข้างทาง ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนอันงดงามดุจดั่งภาพวาดระหว่างการเดินทาง  โดยรถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมความงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์จนเดินทางถึงยอดเขาจุงฟราว ยอร์ค 3,454 เมตรจากระดับน้ำทะเล  ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of  Europe  (จุดสูงสุดในยุโรปที่รถไฟขึ้นไปถึง) และเข้าชมถ้ำน้ำแข็ง 1,000ปี  Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่างๆ  ต่อด้วยอิสระชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ SPHINK  พร้อมสัมผัสความงดงามของ ธารน้ำแข็งอเลิท์ซ กลาเซียร์ (Aletsch Glacier) ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” มีความยาวถึง 22 กิโลเมตร ยาวที่สุดในบรรดาทุ่งน้ำแข็งของเทือกเขาแอลป์ทั้งยุโรปและหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย  อิสระให้ท่านได้สัมผัสความเย็นยะเยือกของไอน้ำแข็ง และเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา อาทิ สโนว์บอร์ด, สุนัขลากเลื่อน  และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดจากที่ทําการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป  *** กิจกรรมต่างๆบนเขาและเครื่องเล่นต่างๆ ยังไม่รวมกับค่าทัวร์ ***
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาจุงเฟรา (12)
อิสระให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่……ในการเก็บภาพเป็นที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน  และให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม  จนได้เวลาอันสมควร…….นำทุกท่านเดินทางกลับ โดยใช้เส้นทางที่สุดแสนจะโรแมนติกอีกเส้นหนึ่ง  ช่วงขากลับ….. ออกเดินทางจากสถานี JUNGFRAUJOCH สู่สถานี KLEINE SCHEIDEG และจากสถานี KLEINE SCHEIDEG สู่เมืองเลาเท่นบรุนเน่น (Lauterbrunnen) จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองซูริค ระยะทาง 129 กม. (ใช้เวลาเดินทางรวม 2 ชั่วโมง 30 นาที) ดินแดนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองยุโรปโบราณท่ามกลางความเจริญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและของทวีปยุโรป เมืองซูริคและยังเป็นศูนย์กลางของย่านธุรกิจ
ถึงเมืองซูริค นำท่านผ่านชมโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองซูริค ก่อตั้งขึ้นในปี 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ กษัตริย์หลายพระองค์ให้การอุปถัมภ์และสิทธิการใช้ที่นี่เป็นโรงกษาปณ์ในซูริคจนกระทั่งศตวรรษที่ 13 หลังจากนั้นมีการปฏิรูปสิทธิการครอบครองโบสถ์และสำนักแม่ชีให้เป็นของเมืองซูริค  อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายบน ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4  กิโลเมตร  เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรูเป็นจำนวนมาก   อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย….
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13)
พักค้างคืน ณ โรงแรม PARK INN RADISSON ZURICH AIRPORT  หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่เจ็ด

ซูริค – อิสระตามอัธยาศัย – สนามบินซูริค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม  (14) อิสระให้ท่านได้พักผ่อน หรือช้อปปิ้งเล็กน้อยตามอัธยาศัย……
ได้เวลาอันสมควร….นำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค  เพื่อขึ้นเครื่องเตรียมตัวกลับสู่ประเทศไทย  และมีเวลาทำ TAX REFUND ก่อนขึ้นเครื่อง
13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 971 ( ใช้เวลาบินโดยรวม 10 ชั่วโมง 55 นาที )  มีบริการพร้อมเสริฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายผ่านจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่งระหว่างบินสู่ประเทศไทย

วันที่แปด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

05.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…….
………………………………………………………………………………
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน) 

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง ไม่มีราคาเด็ก
 • พักเดี่ยว เพิ่ม 9,900 บาท
อัตรานี้รวม  

 1. ค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศ แบบชั้นประหยัด โปรโมชั่น W,V CLASS ไป – กลับพร้อมกัน สายการบินไทย ตามในรายการที่ระบุไว้
 2. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน และค่าประกันภัยของสายการบินไทย (โดยคิดจากอัตรา ณ วันที่ 23 พ.ย.61 )
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางสำหรับหิ้วขึ้นเครื่อง 7KG ต่อท่าน/ต่อเที่ยว, กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 30KG ต่อท่าน / ต่อเที่ยว
 4. ค่าโรงแรมที่พัก ระดับมาตรฐาน 4 ดาว  ตามที่ระบุไว้ในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าอาหารทั้งของคาว – หวาน/ผลไม้ และเครื่องดื่ม (เช่น น้ำดื่ม) ตามมาตรฐานระดับภัตตาคาร
 7. ค่าพาหนะเดินทาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 8. พิเศษ Free WIFI บนรถบัส
 9. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญของทางบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 10. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นตลอดการเดินทาง
 11. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอิตาลี
 12. ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ (กรณีที่ท่านประสงค์ซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯได้)
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางสำหรับหน่วยงานข้าราชการ และบุคคลธรรมดา
 2. ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ , ค่าอาหาร /ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ, ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  ค่าซักรีด และอื่นๆ
 4. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนดไว้
 5. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถตลอดการเดินทาง ( ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 24 ยูโร / ต่อ 1 ท่านลูกค้า) ส่วนค่าทิปของหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่านเป็นหลัก
 6. ค่าธรรมเนียมน้ำมันหรือภาษีสนามบินที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมหลังจากวันที่ 23/11/2561
เงื่อนไขของตั๋ว

 1. อัตราค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศ แบบชั้นประหยัด โปรโมชั่น W,V CLASS ไป – กลับพร้อมกัน  เส้นทาง : กรุงเทพฯ – มิลาน (ประเทศอิตาลี) // ซูริค (ประเทศสวิสเซอร์แลนด์) – กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย ซึ่งราคาถูกตรวจสอบ ณ วันที่ 23/11/2561
 1.  ราคาบัตรโดยสารที่นำเสนอนั้นเป็นราคาเริ่มต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากทางสายการบินในวัน – เวลาที่ทำการสำรองที่นั่ง หากราคาตั๋วสูงกว่าราคาที่แจ้ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง  หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง และต้องทำการออกตั๋วก่อนที่นั่งจะหมด และต้องจองก่อนวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากค่าภาษีน้ำมันและค่าประกันภัยที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมัน ทางบริษัทฯจะทำการแจ้งท่านก่อนวันที่มีการออกตั่ว โดยใช้เอกสารอ้างอิงจากสายการบินเป็นหลักฐาน ในกรณีเปลี่ยนแปลงราคาข้างต้น
เงื่อนไขของทัวร์

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์ หรือบอกเลิกตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศ, สภาพการจราจร , การเมือง, สายการบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า แต่ยึดถือประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเป็นสำคัญ
 2. อัตราค่าบริการทั้งหมด คิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาบัตรโดยสาร ณ 23/11/2561 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการทั้งหมด ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
 3. การเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ (ผู้ใหญ่) 30 / ต่อ 1 คณะ  บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบ 
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 5. โรงแรมที่พักเป็นโรงแรมที่เสนอราคาแต่ยังมิได้ทำการจองใดๆทั้งสิ้น หากเป็นช่วงเทศกาลหรืองานแฟร์ต่างๆ  หากโรงแรมไม่สามารถสำรองห้องได้  ให้คิดราคาเพิ่มขึ้นตามความเป็นจริงจากผู้เดินทางได้
 6. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมารวมการบริการเช่นกัน   ดังนั้นหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุเอาไว้  เช่น  ค่าอาหาร, ค่านำเที่ยวสถานที่ต่างๆ   ท่านจะขอหักค่าบริการคืนไม่ได้  เพราะบริษัทฯต้องอยู่ภายใต้การจัดการที่มีเงื่อนไขกับองค์กรนั้นเช่นกัน  เช่น การยกเลิกวินาทีสุดท้ายหลังจากการยืนยันแล้ว เป็นต้น 
 7. การถูกปฎิเสธวีซ่าและการออกจากเมืองไทยหรือถูกปฎิเสธการเข้าเมืองจากประเทศนั้นๆในรายการทัวร์ ในกรณีที่ท่านมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ   หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย   หรือด้วยว่าเหตุผลใดๆจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้  บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
 8. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเล่มสีเลือดหมู       
 9. กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อเดินทางไปกับทัวร์ของบริษัทฯ   โปรดขอคำยืนยันจากฝ่ายขายก่อน ว่าทัวร์นั้นๆมีการยืนยันการเดินทางจริง  ก่อนที่ท่านจะทำการออกตั๋วภายในประเทศ หรือจองรถทัวร์มายังกรุงเทพฯ   หากท่านทำการออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานขายแล้ว    และหากทัวร์นั้นมีการถูกยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง   บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 10. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด มีการชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ  ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของทางบริษัทฯ แล้ว
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 25,000 บาท  เพื่อทำการออกตั๋วเครื่องบินของท่านเลยทันที
 2. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9207
 3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 6  สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์การคืนมัดจำ
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 – 29 วันทำการ  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์  และค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 7-14 วันทำการ หักค่ามัดจำ 80% ของราคาทัวร์  และค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 6 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดเต็มจำนวน เนื่องจากบริษัทฯมีการทำสำรองจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน  รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆกับบริษัททัวร์ในประเทศหรือต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
 5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 6. ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 20 วัน ก่อนวันเดินทางให้ทางบริษัทฯ ***ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง***
 7. หากท่านจองและให้เอกสารในการยื่นวีซ่าล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่าน ไม่ผ่าน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าอิตาลี (ต้องโชว์ตัว)

ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 2-3 อาทิตย์ในวันทำการ ไม่มียื่นด่วน

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้นเอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า    6  เดือน     และมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า  , หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) เพื่อใช้ประกอบกรณีเป็นเล่มใหม่ และยังไม่เคยใช้งาน  ** บางสถานทูต จำเป็นต้องยื่นเล่มเก่า (ตัวจริง) คู่กับเล่มใหม่ 
 1. รูปถ่าย รูปสี หน้าตรง ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.  ใบหน้า 80 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 2 ใบ และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน  เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น ไม่ใช่รูปสติ๊กเกอร์   ห้ามสวมแว่นตาแฟชั่น (ต้องเป็นแว่นสายตาเท่านั้น) หรือเครื่องประดับ หรือหมวก , ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย  และไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศรีษะ  รูปตามตัวอย่าง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน, สำเนาบัตรข้าราชการ (ถ้ามี), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุล) พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)   ** บางสถานทูต จำเป็นต้องใช้ฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ยื่นคู่กับฉบับภาษาไทย **
 3. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า , สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)   ** บางสถานทูต จำเป็นต้องใช้ฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ยื่นคู่กับฉบับภาษาไทย **
 4. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
  • กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ หัวจดหมายเป็นหัวบริษัทฯ โดยระบุตำแหน่งงาน, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา   โดยระบุชื่อประเทศ  มีตราประทับของบริษัทฯพร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
  • กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้า , สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ , หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน  พร้อมทั้งเซ็นชื่อกรรมการผู้มีอำนาจรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ   (คัดลอกสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)  มีลายเซ็นของเจ้าพนักงานผู้คัดลอกเอกสารให้
  • กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา   ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น  หัวจดหมายเป็นหัวโรงเรียน  มีตราประทับของโรงเรียนพร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจในการออกเอกสาร  พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน หรือ นักศึกษา 
 • กรณีเป็นข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากต้นสังกัด ระบุตำแหน่ง  เงินเดือน อายุการทำงาน มีตราประทับของหน่วยงาน พร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกเอกสาร
 • กรณีเกษียณอายุ ใช้หนังสือรับรองการเกษียณอายุจากหน่วยงาน (กรณีเคยเป็นข้าราชการ) พร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกเอกสาร , เขียนจดหมายรับรองการเกษียณอายุงานด้วยตัวท่านเองเป็นภาษาอังกฤษ (กรณีเคยเป็นพนักงานเอกชนทั่วไป) ** บางสถานทูต จำเป็นต้องมี เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า เช่น  สถานทูตโปแลนด์ เป็นต้น **
 1. หลักฐานการเงิน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น) 

6.1    สเตทเม้น (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ปรับยอดเงินเป็นปัจจุบัน มีตราประทับของธนาคารพร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกหน้า หริอจดหมายรับรองจากธนาคาร  กรุณาระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  แทนการใส่ชื่อของแต่ละสถานฑูต ต้องมีตราประทับของธนาคารพร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคาร  หรือสำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์  ย้อนหลัง 6 เดือน ปรับยอดเงินเป็นปัจจุบัน เซ็นชื่อเจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า และควรเลือกเล่มบัญชีที่มีการเข้า – ออกของเงินสม่ำเสมอ มียอดคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 หลัก  เพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านมีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายการเดินทาง *** บางสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีฝากประจำ และพิจารณาเอกสารที่ออกโดยทางธนาคารเท่านั้น ***  หรือเอกสารอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น ใบซื้อหุ้น, ใบกองทุน , สำเนาโฉนดที่ดิน , สลิปเงินเดือน (กรณียังเป็นพนักงานต้องใช้) , ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการบํานาญ

6.2   ในกรณีที่ต้องให้บุคคลอื่นรับรองค่าใช้จ่ายให้  ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยชัดเจน พร้อมทั้งเอกสารประกอบอย่างอื่นของผู้รับรองการเงิน เช่น สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับรอง และเอกสารอื่นที่สามารถบ่งบอกถึงความสัมพันธ์กัน และเหตุผลในการออกค่าใช้จ่ายให้ท่านได้

 1. เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีสำเนาสูติบัตร  และถ้าไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง  จะต้องไปทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอ หรือเขตที่ท่านอาศัยอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย  พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดา /มารดา กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า  พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก  และเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น
 2. ผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล  เช่น สถานทูตออสเตรเลีย  (ค่าใช้จ่ายในการขอใบรับรองแพทย์ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)

*** การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูตเท่านั้น  บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนในการยื่นเอกสารให้เท่านั้น ***

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา  หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ 8วัน(TG)ก.พ.-มี.ค.62
รหัสทัวร์
EUR SUN01(TG)FEB-MAR
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
Europe
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว