บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Europe

รหัสทัวร์ :
EUR EK020(EK)DEC
ประเทศ :
Europe
สายการบิน :
Emirate Airlines

ทัวร์อิตาลี่ สโลวีเนีย ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน (EK)ธ.ค.62

รหัสทัวร์: EUR EK020(EK)DEC

 • ล่องเรือชมบ้านเรือนชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซียดินแดนแสนโรแมนติก
 • Noventa Di Piave Designer Outlet เลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ
 • ถ้ำโพสทอยนา ถ้ำที่มีขนาดใหญ่และสวยที่สุดในยุโรปมีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี
 • ปราสาทลูบลิยานา ที่ตั้งอยู่บนเขา สร้างในสมัยศตวรรษที่11
 • โบสถ์พระแม่มารีย์ โดยการนั่งเรือไม้โบราณข้ามไปยังเกาะกลางทะเลสาบเบลด
 • ปราสาทเบลด ตั้งอยู่บนริมผ ติดกับทะเลสาบเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด
 • กรุงบูดาเปสต์ ได้รับการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ

กำหนดการเดินทาง

26 ธันวาคม 62 – 1 มกราคม 63 54,900

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ                                         (ไทย)

22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง

ดูไบ – เมืองเวนิส – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – สะพานถอนหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – โบสถ์ซานมาร์โค                        (ดูไบ – อิตาลี)

01.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK135  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
13.25 น. เดินทางถึง สนามบินมาร์โคโปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระเรียบร้อยแล้ว…เดินทางไปสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซียดินแดนแสนโรแมนติกเป็นเมืองที่ไม่เหมือนใครโดยใช้เรือแทนรถใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก มีเกาะน้อยใหญ่กว่า118เกาะและมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า400แห่งขึ้นฝั่งที่บริเวณซานมาร์โคศูนย์กลางของเกาะเวนิส….ชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีตเมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์อันเป็นสถานที่พำนักของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีตซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มาเเล้วคือคาสโนว่านั่นเอง นำท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรปจัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงามรวมทั้ง โบสถ์ซานมาร์โคที่มีโดมใหญ่5โดมตามแบบศิลปะไบแซนไทน์…อิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เช่นเดินเล่นชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส,เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โคที่สวยงาม,ช๊อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกอาทิเช่นเครื่องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิสเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำหรือนั่งจิบกาแฟในร้านCafé Florianที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีค.ศ.1720 สมควรแก่เวลานำท่านล่องเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ฝั่งเวนิส
ค่ำ อิสระอาหารค่ำบนเกาะเวนิสตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าของท่าน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Bedbank Venice Mestre หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

Noventa Di Piave Designer Outlet – เมืองพิราน – จัตุรัสตาร์ตินี – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – โบสถ์เซนต์ฟรังซิส – ถ้ำโพสทอยนา – เมืองลูบลิยานา   (สโลวีเนีย)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)…เดินทางสู่ Noventa Di Piave Designer Outlet ให้ท่านได้เลือกเดินซื้อสินค้าตามใจชอบ ซึ่งแต่ละร้านลดราคาสินค้ามากถึง 70 เปอร์เซนต์ มีร้านค้ากว่า 170 ร้าน  ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
กลางวัน  **อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า**
บ่าย เดินทางสู่ เมืองพิราน (Piran) เมืองสวยริมอ่าวพิราน เป็นจุดเด่นหนึ่งของชายฝั่งอะเดรียติกของประเทศสโลวีเนีย เมืองที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้เต็มไปด้วยบาร์และร้านอาหารที่มองเห็นวิวชายทะเลที่งดงามเป็นอย่างมาก เมืองนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเวนิส โดยมีกลิ่นอายของอิตาลีเล็กน้อยและมีผลงานสถาปัตยกรรมล้ำค่าที่ได้รับการดูแลอย่างสวยงาม นำท่านชมทัศนียภาพของอ่าวพิรานอ่าวตรีเอสเตและทะเลเอเดรียติกจากบริเวณริมน้ำของเมือง เดินลัดเลาะไปตามท่าจอดเรือที่จอดเรียงรายเป็นแถวยาวสวยงามและถ่ายรูปกับบ้านหลากหลายสีสันบริเวณหน้าหาด นำท่านเดินเข้าไปยังใจกลางเมืองที่งดงาทและมีเสน่ห์ และเงียบสงบท่ามกลางบ้านเรือนสีขาวหลังคากระเบื้องสีส้ม….ชมจัตุรัสตาร์ตินี เพื่อชมรูปปั้นบรอนซ์สมัยศตวรรษที่19 ของนักไวโอลินและนักประพันธ์เพลงจูเซปเป ตาร์ตินี จัตุรัสรูปวงรีแห่งนี้ยังมีศาลาว่าการเมืองสมัยศตวรรษที่19 อีกด้วย….ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ โบสถ์เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นช่วงปีค.ศ.1200 อัศจรรย์ใจไปกับภาพนูนที่น่าประทับใจของพระเยซูและนักบุญปีเตอร์เหนือทางเข้าชื่นชมและเพลิดเพลินไปกับสถาปัตยกรรมโกธิกและอาคารบ้านเรือนสีแดงแบบศิลปะเวนิสที่อยู่ใกล้เคียงกัน…นำท่านเดินทางสู่ เมืองโพสทอยนา เมืองเล็กๆในประเทศสโลวีเนียที่มีชื่อเสียงทางด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ….ชม ถ้ำโพสทอยนา ถ้ำที่มีขนาดใหญ่และสวยที่สุดในยุโรปมีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปีภายในถ้ำมีหินอกหินย้อยหลากหลายแบบที่ระยิบระยับสวยงามแปลกตาและมีสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีห้องต่างๆ มากมายภายในถ้ำลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ ราวกับวิมานเนรมิตเดินเท้าและนั่งรถไฟฟ้าภายในถ้ำชมปลามนุษย์อันมีชื่อเสียงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในถ้ำ ผิวสีเนื้อคล้ายมนุษย์ ลำตัวยาวคล้ายงูมีแขนและขา ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.1768 อาศัยอยู่ในที่มืด ถ้ำแห่งนี้เปิดให้บริการกว่า88ปีแล้วภายในถ้ำมีทางเชื่อมต่อกันเป็นระยะทางกว่า20 กิโลเมตร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองลูบลิยานาดินแดนที่อยู่บริเวณยุโรปกลางด้วยความบอบช้ำจากสงครามและประวัติศาสตร์ที่สั่งสมมานานกว่าพันปีจึงทำให้สโลวีเนียกลายเป็นดินแดนที่มีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของยุโรปที่ชวนให้ระลึกถึงอิทธิพลของจักรวรรดิต่างๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่านสู่ที่พัก M Hotel ljublijana หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

เมืองลูบลิยานา – สะพานมังกร – เพรเซเรน สแควร์ – ปราสาทลูบลิยานา เมืองเบลด – โบสถ์พระแม่มารีย์ – ปราสาทเบลด – เมืองกราซ (สโลวีเนีย – ออสเตรีย)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3)…นำท่านเที่ยวชม เมืองลูบลิยานา เมืองหลวงที่น่าหลงไหลของสโลวีเนีย ชมสะพานมังกร เป็นสะพานที่มีความโดดเด่นสะดุดตาบริเวณหัวสะพานที่มีการออกแบบสร้างเป็นรูปมังกรบินขนาดใหญ่ สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นทางข้ามแม่น้ำลูบลิยานิกา ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษที่ 20 สมัยของกษัตริย์ฮังการี นับว่าเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป นำท่านผ่านชมปราสาทลูบลิยานา ที่ตั้งอยู่บนเขา เดิมเป็นป้อมปราการ สร้างในสมัยศตวรรษที่ 11 โดยเชื่อว่าสร้างโดยไม้และหินในระยะเริ่มแรก และถูกสร้างใหม่ในศตวรรษที่ 12 ในช่วงสมัย ราชา Ottokar II ของโบฮีเมียนและเปลี่ยนมาในสมัยของ Rudolph of Habsburg ภายหลังและในศตวรรษที่ 15 ก็ได้ถูกทำลายลงและสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง จากนั้นเดินชม ย่านทาวน์สแควร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถ์เซนต์นิโคลัส  และชมสถาปัตยกรรมอันงดงามของตัวโบสถ์ ที่โดดเด่นด้วยยอดโดมสีเขียวและหอคอยคู่ที่อยู่เหนือหลังคาโบสถ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบลด เมืองแห่งปราสาทกลางทะเลสาปสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางหุบเขาจูเลียนแอลป์ ประเทศสโลวีเนีย ทะเลสาปเบลดเกิดจากการละลายตัวของธารน้ำแข็งจากภูเขาจูเลียนแอลป์ และแหล่งน้ำธรรมชาติจากใต้ดินซึ่งทำให้น้ำในทะเลสาบนี้ใสบริสุทธิ์ ทะเลสาปเบลดมีเกาะตรงกลาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โบสถ์พระแม่มารีย์ นำท่านเข้าชม โบสถ์พระแม่มารีย์ โดยการนั่งเรือไม้โบราณ ข้ามไปยังเกาะกลางทะเลสาบเบลด ของเหล่านักแสวงบุญตั้งแต่ศตวรรษที่ 13-14 จากท่าเรือจะต้องเดินขึ้นบันไดไปอีก 99 ขั้นก็จะถึงยังตัวโบสถ์ มีประเพณีท้องถิ่นสโลวีเนียเชื่อกันว่าคู่สมรสใหม่ให้ฝ่าย ชายอุ้มฝ่ายหญิงปีนบันได 99 ขั้นนี้ และฝ่ายหญิงจะต้องไม่ส่งเสียงดังใดๆทั้งสิ้น ถ้าทำสำเร็จชีวิตสมรสจะรักกันยืนยาว และที่โบสถ์กลางน้ำยังมีกระดิ่งที่เชื่อกันว่าใครได้ไปสั่นกระดิ่งแล้วจะโชคดี….นำท่านเข้าชม ปราสาทเบลด ปราสาทแสนสวยที่ตั้งอยู่บนริมผา ติดกับทะเลสาบเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งจักรพรรดิ์เฮนริคที่ 2 แห่งเยอรมันยกให้เป็นสถานที่พักของบิชอป อัลเบี่ยม แห่งบริเซนในปี ค.ศ.1004 หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ เมืองมรดกโลกของออสเตรีย ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของออสเตรีย เมืองการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยกว่า 6 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดก่อตั้งในปีค.ศ. 1585 ชื่อเมือง “กราซ” หมายถึง “ปราสาทน้อย” ในอดีต เนื่องจากเป็นเมืองหน้าด่านทางใต้จึงต้อง ทำสงครามกับกองทัพเติร์ก  ตัวเมืองเก่าได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้และในปีค.ศ. 2003 ได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงด้านวัฒนธรรมของยุโรป
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่านสู่ที่พัก Hotel Ramada Graz หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

เมืองกราซ – ย่านเมืองเก่า – จัตุรัสเมนสแควร์ – กรุงบูดาเปสต์    (ออสเตรีย – ฮังการี)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)….นำท่านชม ย่านเมืองเก่าของเมืองกราซ ซึ่งรอดพ้นจากการถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เปรียบเสมือนอัญมณีใจกลางเมืองเป็นย่านเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสเมนสแควร์ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นจัตุรัสตลาดหลักตั้งแต่ช่วงต้นสมัยกลาง และกลายเป็นจุดศูนย์ รวมของเมืองนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ถนนสายหลักทั้งหมดในย่านใจกลางเมือง อาคารหลังเด่นบนจตุรัสเมนสแควร์ คือ Rathaus หรือศาลากลาง สิ่งก่อสร้างใจกลางจตุรัสเมนสแควร์คือ น้ำพุ Erzherzog Johann จากศตวรรษที่ 19 ชื่นชมรูปปั้นอาร์ชดยุกแห่งฮับส์บูร์กขนาดใหญ่ ผู้ดำเนินงานปฏิรูปหลายครั้งและส่งผลประโยชน์ต่อเมืองกราซและรัฐสติเรีย นอกจากสถานที่เที่ยวชมเก่าแก่ต่างๆ และจตุรัสเมนสแควร์ ยังมีร้านจำหน่ายสินค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ที่มีชานหน้าร้านให้เลือกแวะอีกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย เดินทาง กรุงบูดาเปสต์  ประเทศฮังการี ใจกลางกรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ”  ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Park Inn Radisson Budapest หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก

โบสถ์แมทเธียส – ป้อมชาวประมง                  (ฮังการี – ดูไบ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)…นำท่าน ชมบริเวณรอบนอก โบสถ์แมทเธียส ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส  ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมากและยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิกหลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หน้า ป้อมชาวประมง จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน
15.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์  เที่ยวบินที่ EK112  (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
22.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่เจ็ด

ดูไบ – กรุงเทพฯ

03.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK384 (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
12.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
************************************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
อัตราค่าบริการ

 • เด็กอายุ 2-11 ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่2 ท่านไม่มีเตียง ลด 2,000 บาท
 • พักเดี่ยว 8,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 2. ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 7. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 4. ค่าธรรมเนียม,ค่าบริการในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500/ ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 5. ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)
 6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (2 ยูโร x 3 แห่ง = 6 ยูโร)
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย   วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
  เงื่อนไขการจอง

 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
 2. ชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อ เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. ในการจองคิวยื่นวีซ่าไม่สามารถทำการเลื่อนคิวได้หลังจากที่มีการจองคิวไปแล้ว หากผู้เดินทางต้องการเลื่อนคิวท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลื่อนคิวด้วยตัวท่านเอง (อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับศูนย์รับยื่น)
การยกเลิกการเดินทาง

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมายเหตุ

 1. เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 5-11 ขวบ
 2. กรุ๊ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผู้เดินทางครบ 30 ท่าน ขึ้นไป
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 4. อัตราค่าบริการคิดคำนวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันเดินทาง
 5. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 6. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 8. ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 9. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัท เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
 10. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 11. ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยืนยันการเดินทางได้ หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทำการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า)
( **ผู้เดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทำการสแกนลายนิ้วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นัดหมาย** )

 1. พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน กลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 2. รูปถ่ายสีขนาด2นิ้ว จำนวน2ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ(ถ้ามี)
 4. ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่งและอัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรปหลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนด
 5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน(พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 6. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Statement) (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
 7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับ มาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่านั้น
 9. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมเป็นภาษาอังกฤษ โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่างถูกต้อง
 10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพทั้งนี้บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 12. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทั้งหมด
 13. การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดำเนินการขั้นตอนการยื่นวีซ่าได้
 14. ถ้าผู้สมัครมีหน้าวีซ่าเชงเก้น (Schengen) ให้ถ่ายสำเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นมาให้หมดทุกหน้ามีอายุไม่เกิน 5  ปี
 15. รบกวนให้ผู้สมัครเซ็นชื่อให้ครบถ้วน ใน checklist (กระดาษสีเขียวเท่านั้น) และ application form (ขาวดำเทา)มาให้ครบถ้วน
 16. สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่ม Passport ไปใช้ขณะดำเนินการพิจารณา VISA ทุกกรณี
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสารหากท่านต้องการให้ทางเราดำเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **
 แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่มเติม (สำคัญมาก)**ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  คำถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย แต่กรุณาตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทางภาษาไทย]………………………………………………………………………..

นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………….……………………………….………….…………….

นามสกุลตอนเกิด[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………..…………..

ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………….…………………………………………………………….…………

วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………สถานที่เกิด(จังหวัด/ประเทศ)…………………….……………

สัญชาติปัจจุบัน …………………สัญชาติโดยกำเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………………..….…

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..รหัสไปรษณีย์…………………………………

โทรศัพท์(มือถือ)………………………….………E-mail……………………………………….………….

ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ)

และสัญชาติของผู้มีอำนาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………..………

สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………..

ที่อยู่ที่ทำงานหรือสถานศึกษา………………………………………………………………………………..

…………………………………………………..รหัสไปรษณีย์…………………………………………………

ตำแหน่งงาน ………………………………………………………………………………………………………

โทรศัพท์ที่ทำงาน…………………………โทรสารที่ทำงาน………………………………………………

รายได้ต่อเดือน…………………………บาท  รายได้อื่น…………………..จำนวน……………………….

แหล่งที่มา………………………………………………………………………………………………………….

สถานภาพ              โสด     แต่งงาน            แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)  หม้าย  หย่า

ชื่อ-นามสกุล  บิดา……………………………………………………………………………………………………………….

ชื่อ-นามสกุล มารดา……………………………………………………………………………………………..

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส…………………………………………………………………………………………..

วันเกิด คู่สมรส…………………………………………………………………………………………………….

จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส…………………………สัญชาติของคู่สมรส……………………………………

วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่เคย

เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่……………………….ถึงวันที่………………………………………..

เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้

ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)………………………………………………………………….

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่

ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)……………………………………………………………………….

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักของผู้ร้องขอ

ตัวผู้ขอวีซ่าเอง มีผู้อื่นออกให้

โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล………………………………………..

ที่อยู่…………………………….…………………………..………

******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อิตาลี่ สโลวีเนีย ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน (EK)ธ.ค.62
รหัสทัวร์
EUR EK020(EK)DEC
สายการบิน
Emirate Airlines
ประเทศ
Europe
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว