บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Europe

รหัสทัวร์ :
AZG 10D(TK)MAR-SEP
ประเทศ :
Europe
สายการบิน :
Turkish Airlines (TK)

กำหนดการ

28 มีนาคม – 6 เมษายน  2563 79,900
27 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 79,900
3-12 กรกฎาคม 79,900
7-16 สิงหาคม 79,900
25 กันยายน – 4 ตุลาคม 79,900

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงอิสตันบูล

18.00 น. พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 9-10 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง
22.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65 (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.25 ชั่วโมง)

วันที่สอง

กรุงอิสตันบูล – เมืองบาคู

05.45 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)
08.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองบาคู โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 332(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 2.50 ชั่วโมง)
12.00 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองบาคู ประเทศอาเซอร์ไบจาน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (1)
นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ เมืองบาคู Baku เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของประเทศอาเซอร์ไบจาน ตั้งอยู่ชายฝั่งทางตอนใต้ของคาบสมุทรเล็กๆ ที่ยื่นออกไปในทะเลแคสเปี้ยนที่มีชื่อว่า อับชิรอน Abseron จะประกอบไปด้วยพื้นที่เป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ ย่านเมืองเก่า อิตแชรีแชแฮร์ ตัวเมืองปัจจุบัน และตัวเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยสหภาพโซเวียต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Icheri Shekher หรือ Inner Town of Baku ตั้งอยู่ใจกลางกรุง เป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีกำแพงป้อมล้อมรอบและโดยรอบกำแพงนั้นจะมีการสร้างป้อมหอคอย มีทั้งหมด 25 แห่งด้วยกัน และมีประตูทางเข้าออกถึง 5 แห่งด้วยกัน นำท่านชม พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน Palace of Shirvansshakh สถานที่พำนักของกษัตริย์แห่งราชวงศ์ชีวาน ผู้ซึ่งครองราชย์มาอย่างยาวนาน ในช่วงศตวรรษที่ 14-17   นำท่านแวะชม คาราวานซาราย Caravansaray หรือที่พักแรมของกองคาราวานในยุคค้าขายแห่งเส้นทางสายไหม ให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับ หอคอยไมเด้น Maiden Tower หอคอยซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่เก่าแก่ของเมืองเก่า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12 และถูกรายล้อมไปด้วยห้องอาบน้ำแบบโบราณในยุคอดีต
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (2)
พักค้างคืน ที่     Shah Palace Hotel  4*    หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เมืองบาคู – เมืองโกบัสตาน – เมืองบาคู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกบัสตาน Gobustan (ระยะทาง 78 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบาคู ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดมีภาพแกะสลักภาพบนหินของมนุษย์ในอดีตที่งดงาม Rock Petroglyphs นอกจากนั้นยังมีสถานที่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือภูเขาโคลนที่มีรูปร่างเหมือนภูเขาไฟ โดยที่จะมีโคลนสีดำพวยพลุ่งขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา นับเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ Mud Volcanoes/Mud Domes ให้ท่านได้ชม ความสวยงามของหินภูเขาที่มีการแกะสลักภาพที่เป็นรูปต่าง ๆ เรียกว่าเป็น พิพิธภัณฑ์เปิด Rock Painting Open Air Museum ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2007 ซึ่งภาพส่วนใหญ่จะเป็นภาพเกี่ยวกับกำดำรงชีวิต เช่น ภาพการล่าสัตว์ รูปคนเต้นรำ เรือ หมู่ดาวและภาพสัตว์นานาชนิด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาโคลน หรือ Mud Volcanoe (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศอาร์เซอร์ไบจาน โดยได้ ถูกบันทึกลงในกินเนสเวิร์ล Guinness World Record เมื่อวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 2004 นำท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของภูเขาโคลนที่มีชื่อเสียงที่สุด Mud Domes ซึ่งเกิดขึ้นที่บริเวณเดียวกันนี้มีอยู่ประมาณ 700 แห่ง ภูเขาดินโคลนนี้แห่งนี้เกิดจาก 3 สิ่งที่อยู่ใต้ดินรวมตัวผสานกัน คือ ดินเหลว ก๊าซ และ น้ำร้อน ที่อยู่ภายใต้ดินรวมตัวผสมผสานกัน จนทำให้มีการพลุ่งขึ้นมาบนพื้นดินจะมีลักษณะคล้ายกับรูปกรวย หรือ โดม ตามจินตนาการที่สวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองบาคู
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (4)
นำท่านสู่ บาคู บูเลอร์ วาร์ด Baku Boulevard เป็นทางเดินริมทะเลแคสเปี้ยนที่ประวัติยาวนานนับรับร้อยปี และได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในทางเดินเลียบทะเลที่ยาวที่สุด ทะเลแคสเปี้ยนเป็นทะเลปิดขนาดใหญ่ ซึ่งว่ากันตามตรงแล้วก็ไม่ใช่ทะเลสักทีเดียวเพราะมีลักษณะคล้ายทะเลสาบ ทำให้นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นทะเลปิดแล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย อิสระให้ท่านได้ภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย ให้ท่านได้แวะถ่ายภาพ จัตุรัสธงประจำชาติ National Flag Square ออกแบบโดยเดวิด แชมเบอร์ David Chambers สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 2010 มีความสูงประมาณ 162 เมตร และว่ากันว่าเป็นเสาธงที่สูงที่สุดในโลกถ่ายภาพกับ คริสตัลฮอลล์ Crystal Hall เป็นอาคารรูปร่างโดดเด่นและสวยงามอีกหลัง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2011 นับว่าเป็นอาคารที่แสดงให้เห็นถึงความทันสมัยของอาเซอร์ไบจาน ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับ อาคาร เฮย์ดาร์ อาลิ เยฟ เซ็นเตอร์ Heydar Aliyev Center หนึ่งในแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองบาคู สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความทันสมัยของเมืองบาคู ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง ซาฮา ฮาดิด Zaha Hadid รูปทรงภายนอกของอาคารคล้ายกับคลื่นสีขาว ภายในจะได้พบการจัดแสดงวัฒนธรรมความเป็นมารวมไปถึงประวัติของผู้นำอาเซอร์ไบจานตั้งแต่อดีต บางส่วนเป็นงานจัดแสดงหมุนเวียนเปลี่ยนไปเมื่อมีงานจัดแสดงสินค้าและพลาดไม่ได้กับกับจุดเช็คอิน เมื่อมาถึงเมืองบาคู ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับป้ายอักษร  I Love Baku นับว่าเป็นอีกจุดถ่ายภาพที่ไม่ควรพลาด  ได้เวลาพอสมควร นำท่าน ล่องเรือทะเล  แคสเปี้ยน ให้ท่านได้ได้สัมผัสบรรยากาศของการล่องเรือชมความงามของตึกรามบ้านช่องที่อยู่ริมทะเลสาบ สลับกับแสงสีไฟที่สวยงามตลอดเวลาของการล่องเรือ เป็นบรรยากาศที่เราและท่านไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีบรรยากาศอันสวยงามเช่นนี้อยู่ที่เมืองบาคู ประเทศอาเซอร์ไบจาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (5)
หลังจากรับประทานอาหารค่ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินเล่นย่ามค่ำคืนชมความสวยงามของตึกรูปทรงต่าง ๆ ที่มีการใช้สีสันของแสงไฟเป็นสีสันในย่ามค่ำคืนช่างเป็นภาพที่สวยงามเป็นอย่างมาก
พักค้างคืน ที่     Shah Palace Hotel  4*    หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เมืองบาคู – เมืองเชคี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชคี Sheki ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชมความสวยงามของสุเหร่า Yeddi Gumbaz Mosque (ระยะทาง 121 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นสุเหร่าใหญ่ประจำเมือง สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 10 ภายในมีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ณ สุเหร่าแห่งนี้จะมีชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลาม 2 นิกาย คือ นิกายชิอะห์ และ นิกายซุนนี ทำการละหมาดร่วมกันได้โดยปราศจากความขัดแย้งทางด้านนิกายที่มีความแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของนิกายนั้นไม่ได้เป็นปัญหาต่อการดำรงชีวิต ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสงบสุข
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (7)
นำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองเชคี Sheki (ระยะทาง 176 กิโลเมตร ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดเชคี ตั้งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของอาเซอร์ไบจาน และอยู่บริเวณเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศจอร์เจีย เมืองเชคีแห่งนี้เป็นเมืองที่มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก จึงทำให้มีน้ำตกน้อยใหญ่อยู่หลายแห่ง ในอดีตกาลนั้นเคยเป็นเมืองใหญ่ที่สำคัญในยุคของรัฐบาลอัลบาเนียนในช่วงศตวรรษที่ 1 ทำให้มีโบราณสถานหลงเหลือให้เห็นอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการแกะสลักไม้เป็นอย่างมาก มีการค้าขายกันอยู่ตลอดและเป็น หนึ่งในเส้นทางสายไหม ในอดีต จะมีที่พักแรมสำหรับกองคาราวานที่เดินทางมาทำการค้าและได้แวะพักที่เมืองเชคีแห่งนี้ มีโรงแรมบางโรงแรมที่นำสถานที่พักแรมของกองคาราวานมาทำเป็นธุรกิจโรงแรม ให้ท่านได้แวะชมสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมือง แวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (8)
พักค้างคืน ที่     Sheki Palace Hotel  4*    หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เมืองเชคี – กรุงทบิลิซี (ประเทศจอร์เจีย)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน เชคี ข่าน Palace of Sheki Khans อนุสรณ์สถานที่ทรงคุณค่าของเชคี สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1761-1762 ใช้เป็นที่ประทับของมุชต๊าด เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นโดยใช้ไม้สร้างเป็นส่วนใหญ่ สร้างขึ้นเป็นพระราชวัง 2 ชั้น ตกแต่งด้วยภาพสีเฟรสโก้ที่ยังคงความสวยงามอยู่
ตลอดกาล ภายในพระราชวังแห่งนี้จะตกแต่งไปด้วยกระจกสีอันงดงาม มีชื่อเรียกว่า Shebeke บริเวณรอบกระจกจะมีกรอบไม้ที่ต้องนำไม้มาตัดวางเป็นชิ้นเล็กชินน้อย ซึ่งมีความงดงามทั้งภายในและภายนอก บางส่วนของฝาผนังมีลายดอกไม้นานาพันธุ์ และภาพที่แสดงถึงการล่าสัตว์โบราณและการต่อสู้ การสร้างต้นแบบของพระเจ้า โดยใช้อิฐ หิน แม่น้ำ และ ต้นโอ๊ค บริเวณหน้าต่างโดยรอบจะประดับไปด้วยกระจกหลากสีสันทั้งหมด ตกแต่งเป็นลวดลายเรขาคณิตและหินนำมาตกแต่งที่มีลวดลายแบบอิสลาม ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ส่วนภายนอกพระราชวังก็มีต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุหลายร้อยปี จนทำให้ พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 ได้เวลาพอสมควรนำท่านอกเดินทางข้ามพรมแดนบริเวณ Lagodekhi Border สู่ประเทศจอร์เจีย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (10)
นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี่ Tbilisi (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์ที่ของเทือกเขาไร่น่า ได้เห็นวิถีการดำรงชีวิตตามชนบท
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคารพื้นเมือง  (11)
พักค้างคืน ที่     Holiday Inn Hotel  4*  หรือเทียบเท่า

วันที่หก

เมืองทบิลิซี่ – เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ – เมืองกอรี่ – เมืองคาซเบกี้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)…นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ Uplistsikhe (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านชม Uplistsikhe Cave หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่ตามประวัติศาสตร์ของชาวจอร์เจียได้มีการจดบันทึกเรื่องราวไว้ว่า ณ เมืองถ้ำแห่งนี้ได้มีการตั้งฐิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กว่า 3,000 ปี โดยช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญถึงขีดสุดคือ ในช่วง คริสตวรรษที่ 9-11 ก่อนที่จะถูกรุกรานและทำลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษที่ 11 หินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดและสลักเสลาเป็นช่องห้องโถงมากมาย คือที่ตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาลนครถ้ำแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์กับประเทศอินเดียและประเทศจีน   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี่ Gori (ระยะทาง 14 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ในอดีตมีความสำคัญทางด้านทหารในยุคกลาง เป็นที่ตั้งของกองกำลังที่อยู่บนถนนสายสำคัญ Georgian Military Highway นอกจากนี้ยังเป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นำที่มีชื่อเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์ นาดีราซี ผู้เป็นนักออกแบบชื่อดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (13)
นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน Museum of Stalin เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ พร้อมทั้งเรื่องราวต่าง ๆ ของสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ด้านข้างพิพิธภัณฑ์ยังมีขบวนรถไฟที่ใช้เป็นที่บัญชาการในการรบ ภายในรถไฟมีห้องทำงาน ห้องนอน ของสตาลิน จัดแสดงไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ได้เวลาพอสมควรนำท่านออกเดินทางต่อไปยัง อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย Russia Georgia Friendship Monument หรือสนธิสัญญา Georgievsk Monument (ระยะทาง 154 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 นาที) เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองร้อยปีของสนธิสัญญา Georgievsk และมิตรภาพที่ต่อเนื่องระหว่างโซเวียต จอร์เจีย กับ โซเวียต รัสเซีย ให้ท่านได้ภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย….จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ Kazbeki (ระยะทาง 29 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ   45 นาที) หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา Steansminda ชื่อนี้เปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้น เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทอร์กี้ ถือ เป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส Caucasus ที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคารพื้นเมือง (14)
พักค้างคืน ที่     The Room Hotel  4*    หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

เมืองคาซเบกี้ – เมืองกูดาอูรี่ – กรุงทบิลิซี่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15)..นำท่าน ขึ้นรถ  4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส Caucasus นำท่านชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ Gergeti Trinity Church หรือเรียกว่า โบสถ์สมินดา ซาเมบา Tsminda Sameba สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่บนเทือกเขาคาซเบกี้ ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 2,170 เมตร (*** ในกรณีที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ***) ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เช็คอิน ดื่มด่ำกับอากาศที่แสนบริสุทธิ์ พอสมควร…..จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี่ Gudauri (ระยะทาง 39 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (16)
นำท่านเดินทางสู่ ป้อมอนานูรี่ Ananuri Fortress (ระยะทาง 57 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ป้อมปราสาทที่ตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำอรักวี เป็นที่ประทับของ เอริสตาวิส หรือ ดยุคแห่งอรักวี ราชวงศ์ศักดินาผู้ปกครองดินแดนแห่งลุ่มแม่น้ำอารักวี และเป็นสมรภูมิรบแย่งชิงอำนาจกับเจ้าปกครองแคว้นอื่น ๆ หลายต่อหลายครั้ง ภายในป้อมปราการประกอบไปด้วยประสาท 2 หลัง โบสถ์ 2 แห่ง คือ โบสถ์แม่พระผู้พรหมจรรย์ และ โบสถ์แม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ (อัสสัมชัญ) และที่ฝังศพของดยุคแห่งอรักวี ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ The Chronicle of Georgia (ระยะทาง 62 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) หรือแท่งหินสีดำแกะสลักขนาดใหญ่ยักษ์ บนแท่นหินจะแกะสลักออกมาเป็นรูปต่าง ๆ และบอกเล่าเรื่องราวของประเทศจอร์เจียในอดีต สร้างขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกชื่อดัง เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี 1985 ประกอบไปด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร โดยที่แต่ละเสาจะแบ่งยอกเล่าเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วน คือ ล่างสุดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ ส่วนกลาง คือ เรื่องของชนชั้นสูงในจอร์เจีย และส่วนบนจะเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของประเทศ
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคาร อาหารจีน (17)
พักค้างคืน ที่     Holiday In Hotel  4*    หรือเทียบเท่า

วันที่แปด

กรุงทบิลิซี่ – เมืองมิทสเคต้า – กรุงทบิลิซี่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (18)  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า Mitskheta (ระยะทาง 27 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงทบิลีซี ในจังหวัดคาร์ทลี่ ทางด้านตะวันออกของจอร์เจีย เมืองนี้นับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศจอร์เจีย โดยปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมิทสเคต้าและเทียนิตี้ มีประชากรอาศัยยู่ประมาณ 20,000 คน เนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายแห่งจึง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 UNESCO World Heritage Site นำท่านชม วิหารจวารี Jvari Church หรืออารามแห่งกางเขน ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกซ์ ที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่แม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำมิควารี และ แม่น้ำอรักวี ภายในโบสถ์แห่งนี้มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโนแห่งคัปปาโดเกีย (ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศตุรกี) ได้นำไม้กางเขนมาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล  อิสระให้ท่านได้มีเวลาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย….จากนั้นนำท่านสู่ วิหารสเวติสโคเวลี Svetitskhoveli Cathedral สัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมานับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งกลายมาเป็นศาสนาประจำชาติ เมื่อปี ค.ศ. 337 และเป็นสิ่งก่อสร้างในยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นในคริสตวรรษ ที่ 11 ภายในมีภาพเขียนเฟรสโก้ ที่สวยมีความสวยงามเป็นอย่างมาก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (19)
นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงทบิลิซี Tbilisi (ระยะทาง 27 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)จากนั้นนำท่านไปยังเขตเมืองเก่า ชมบริเวณ โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน Sulphur Baths หรือภาษาจอร์เจียน เรียกว่า Abanotubani (อะบานูออูบานิ) เป็นสถานที่สำหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีแร่กำมะถัน ตามตำนานเล่าขานว่าในสมัยกษัตริย์วาคตัง ที่ 1 กอร์กัชลี นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณ  ดังกล่าว จึงทำให้ค้นพบบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ขึ้น ลักษณะของโรงอาบน้ำคล้าย ๆ กับออนเซนของชาวญี่ปุ่นผสมผสานกับการอาบน้ำแบบตุรกี นำท่านชมหมู่โรงอาบน้ำที่มีการสร้างและให้บริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบันที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย บางแห่งสร้างเป็นหลังคาโดม บางแห่งมีหอมินาเร่ต์ขนาบข้าง ประดับด้วยโมเสคชิ้นเล็กสวยงามยิ่ง ระหว่างทางท่านสามารถที่จะมองเห็นโบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์ที่เก่าแก่มากมาย นำท่านสู่ ถนนชาร์เดนี Shardeni Street ซึ่งเป็นถนนคนเดิน สองข้างทางไปด้วยร้านค้าที่เป็นลักษณะห้องแถวยาว ๆ และมีร้านขายกาแฟตกแต่งสไตล์น่ารัก ๆ ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงงานศิลปกรรมที่ผลิตด้วยมือ นอกจากนี้ยังมีพวกเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของจอร์เจีย ให้ท่านได้สัมผัสกับผู้คนที่เดินท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่เดินจับจ่ายซื้อสินค้าที่เนืองแน่นบนถนนแห่งนี้……จากนั้นนำท่านสู่ สะพานแห่งอิสรภาพ สะพานคนเดินสไตล์โมเดิร์น สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2010 โดยใช้เหล็กและกระจกใส สร้างข้ามแม่น้ำมตควารี เพื่อเชื่อมฝั่งเมืองเก่าและเมืองใหม่ของกรุง ทบิลิซี มีความยาวโดยประมาณ 150 เมตร ซึ่งสะพานแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงทบิลิซียุคใหม่ อิสระให้ท่านได้ภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินต่อสู่สถานีกระเช้า เพื่อนำท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า Narikala Fortress ให้ท่านได้ชมป้อมปราการ ซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของซูริส ทซิเค หมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกันและต่อมาในราวศตวรรษที่ 7สมัยราชวงศ์ฮุมัยยาด ได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด (ปี ค.ศ. 1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา Narin Qala ซึ่งมีหมายถึง ป้อมอันเล็ก Little Fortress และต่อมาบางส่วนก็ได้พังทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหว และได้ถูกรื้อทำลายลง ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพจากมุมสูงของป้อม จะเป็นมองบริเวณตัวเมืองทบิลิซี ได้อย่างชัดเจน
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคารพื้นเมือง (20)
พักค้างคืน ที่  Holiday Inn Hotel  4*    หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า

กรุงทบิลิซี –กรุงอิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (21) นำท่านชม โบสถ์ตรีนิตี้ Holy Trinity Cathedral of Tbilisi หรือ ซามีบา Sameba Cathedral มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์ แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนท้องถิ่น เป็นวิหารหลักของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ ในกรุงทบิลิซีก่อสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1995-2004 ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของศาสนาคริสนิกายออร์โธดอกซ์ตะวันออกทั่วโลก แม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นบถ์ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนท้องถิ่น ที่มีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์ โบสถ์เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามโดดเด่นเป็นอันมาก จากนั้นนำท่านสู่ โบสถ์เมเตห์คี Metekhi Church เป็นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อนกษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี  ได้สร้างป้อมและโบถส์ไว้ที่บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1278-1284 ได้มีการสร้างขยายโดยกษัตริย์ เซนต์ เดมิท รีอัส ที่ 2 ให้มีโดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์โธดอกซ์ ต่อมาได้ถูกทำลาย และได้มีการก่อสร้างขึ้นอีกหลายครั้ง จนในปี ค.ศ. 1235 ได้ถูกพวกมองโกลบุกทำลายและก็ได้สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (22)
จากนั้นนำท่านสู่ Tbilisi Mall ห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงของกรุงทบิลิซี ช้อปปิ้งสินค้าก่อนที่จะอำลาจอร์เจียด้วยความประทับใจ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนาบิน
17.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 383(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 2.35 ชั่วโมง)
19.00 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)
20.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 64 (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9.35 ชั่วโมง)

วันที่สิบ

สนามบินสุวรรณภูมิ

09.05 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***********************************************
 อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุตั้งแต่ 2 -11ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม ลด 2,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 15,000  บาท
อัตราค่าบริการนี้รวมถึง

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)
 2. ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
 3. ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
 4. ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
 5. ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
 6. เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
 2. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 8 วัน รวมเท่ากับ 40 USD)
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 10 วัน รวมเท่ากับ  30 USD)
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท
 2. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149021
 3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 45 วัน
 4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค้าใช้จ่าย หลังมีการมัดจำสายการบินและแลนด์แล้ว (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 20,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 45-59 วัน)
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% (เมษายน-ธันวาคม 43 วัน)
เงื่อนไขการออกเดินทาง

คณะเดินทางขั้นต่ำ 25 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 3. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 5. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องคอยดูแลเป็นพิเศษที่ต้องนั่งรถเข็น Whellchair, เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและสมาชิกภายในครองครัวของท่านจะต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครองครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นที่จะต้องคอยดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 6. ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
ตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 2. ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 3. ที่นั่ง Long Leg โดยปกติจะอยู่บริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะนั่งที่ทางสายการบินกำหนดไว้ เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินมีเหตุขัดข้อง ตัวอย่างเช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (ประตูฉุกเฉินมีน้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) มิใช่ผู้ที่ปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกาย และที่สำคัญอำนาจในการตัดสินใจในการอนุมัติเรื่องที่นั่ง Long Leg นั้น จะขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่เช็คอินของทางสายการบินเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถอนุญาตได้
 4. เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง

 1. ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียงTriple Room ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกันซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 2. โรงแรมหลายแห่งในประเทศตุรกี ในช่วงที่เป็นฤดูหนาว จะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ จะเปิดให้บริการในช่วงเฉพาะช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 3. โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยยกกระเป๋า หรือบางโรงแรมอาจจะมีแต่จะไม่เพียงพอต่อลูกค้าที่เข้าพัก ดังนั้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ท่านสามารถยกกระเป๋าของท่านเข้าห้องพักของท่านเองจะเป็นการดีที่สุด แต่ถ้าไม่สะดวกเจ้าหน้าที่จะบริการนำกระเป๋าไปวางยังหน้าห้องพักของท่านแต่จะใช้เวลานานพอสมควร
 4. โรงแรมระดับ 4 ดาว ที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทาง หรือเทียบเท่า
 5. ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 1. กรุณางดนำของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 2. วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ำหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
 3. หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 1. สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม
 2. สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 3. พนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณีที่ท่านต้องการจะได้กระเป๋าที่รวดเร็ว ขอแนะนำว่าท่านสามารถนำกระเป๋าขึ้นห้องด้วยตนเองจะเป็นการดีที่สุด แต่ถ้าไม่รีบร้อนทางมัคคุเทศก์ชาวไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะบริการยกกระเป๋ามาวางไว้หน้าห้องพักของท่าน
เอกสารประกอบการขอวีซ่า ประเทศอาเซอร์ไบจาน

 1. สแกนด์หน้าพาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. สแกนด์รูปถ่าย ขนาด 3.5 ซ.ม. x 5 ซ.ม. หรือ 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย คาซเบกี้ 10วัน(TK) มี.ค.-ต.ค.63
รหัสทัวร์
AZG 10D(TK)MAR-SEP
สายการบิน
Turkish Airlines (TK)
ประเทศ
Europe
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว