บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Europe

รหัสทัวร์ :
EUR UKR01(PS)JUL-OCT
ประเทศ :
Europe
สายการบิน :
Ukraine Int Airlines

ทัวร์เคียฟ ยูเครน 5 วัน (PS) ก.ค.-ต.ค.61

รหัสทัวร์: EUR UKR01(PS)JUL-OCT

Kiev Ukraine 5Day 3Night

อันซีนเคียฟ เมืองหลวงของประเทศยูเครน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Ukraine International Airline (PS) เดินทางเดือน ก.ค.-ธ.ค. ราคา 39,900 บาท

 • กรุงเคียฟ เมืองหลวงของประเทศยูเครน
 • อนุสาวรีย์โกลเด้นเกต ปราการป้องกันตัวเมืองเตียฟตอนบน
 • มหาวิหารอารามหลวง 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของยูเครน
 • พิพิธภัณฑ์เชอร์โนบิล สร้างอุทิศให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โรงไฟฟ้าระเบิด
 • อิสระช้อปปิ้งในห้างกัลลิเวอร์

วันเดินทาง 5วัน 3คืน

27-31 กรกฎาคม 2561 39,900
10-14 สิงหาคม 39,900
14-18 กันยายน 39,900
12-16, 19-23 ตุลาคม 39,900
16-20 พฤศจิกายน 39,900
7-11 ธันวาคม 39,900

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – เคียฟ

08.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R (เช็คอินกรุ๊ป) เคาน์เตอร์สายการบินยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
11.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเคียฟ โดยสายการบินยูเครน เที่ยวบินที่ PS272
18.30 น. ถึงสนามบิน BORISPOL INTERNATIONAL AIRPORT กรุงเคียฟ  หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางไปยังภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (1) บริการเซ็ตเมนูอาหารพื้นเมืองยูเครนและจอร์เจีย ภายในร้านและบริเวณรอบนอกตกแต่งร้านและสวนอย่างสวยงาม
นำท่านเข้าที่พัก RADISSON BLUE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

อนุสาวรีย์โกลเด้นเกต – พิพิธภัณฑ์เซอร์โนบิล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2) ) นำทุกท่านชมบรรยากาศกรุงเคียฟ เมืองหลวงของประเทศยูเครน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.482 โดยชนเผ่าสลาฟ และยังเป็น 1 ใน 5 เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในยุโรป ด้วยความลงตัวของผังเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำดนีปเปอร์ DNIPRO ทำให้ทัศนียาภาพสวยงาม 360 องศา นำท่านเดินชมย่านใจกลางเมืองผ่านชมย่านใจกลางเมือง  KHRESCHATYK MAIDAN CENTRAL SQUARE ซึ่งเป็นถนนสายหลักของเมือง จุดศูนย์รวมของวัยรุ่นในกรุงเคียฟ และเป็นบริเวณที่ตั้งสถานที่ราชการที่สำคัญ ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะมีปิดการจราจรในบริเวณนี้เพื่อเปิดเป็นถนนคนเดิน และที่รวบรวมศิลปินหลากหลายแขนงของกรุงเคียฟ ท่านจะพบเห็นชาวเมืองต่างพากันออกมาใช้เวลาว่างในวันหยุดกันอย่างอบอุ่น จากนั้นชมจัตุรัส (MYKHAILIVSKA) จัตุรัสที่สวยงามคลาสสิค เป็นจุดโดดเด่นที่สุดของเคียฟ ผ่านอาคารรัฐสภายูเครน อนุสาวรีย์แห่งมิตรภาพของรัสเซียและยูเครนสร้างด้วยหินแกรนิตโค้งเป็นรูป ครึ่งวงกลม  จากนั้นชม อนุสาวรีย์โกลเด้นเกต GOLDEN GATE MONUMENT ประตูเมืองเก่าที่เจ้าชายยาโรสลาฟสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 เป็นส่วนหนึ่งของปราการป้องกันตัวเมืองเคียฟตอนบน ปัจจุบันถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง ชม โอเปร่าเฮ้าท์ โรงละครเก่าแก่ และมีชื่อเสียงมากในยูเครนตกแต่งในสไตล์บาร็อก อิตาเลียนสไตล์ ห้องโถงแบบเกือกม้าที่แม้เสียงกระซิบจากเวทีก็สามารถได้ยินไปทั่วทั้งบริเวณ ชม บสถ์เซนต์ไมเคิล หรือ โดมทองคำ เป็นที่ประกอบพิธีทาง ศาสนาคริสต์นิกายยูเครนเนียนออร์โธด็อกซ์ อยู่ริมแม่น้ำนีเปอร์ สร้างในยุคกลางสมัยกษัตริย์ SVIATOPOLK II  LZIASLAVICH ที่ปกครองดินแดน KIEVAN RUS  โบสถ์เซนต์โซเฟีย เข้าชมภายในโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1037โดยกษัตริย์ยาโรสลาฟ ภายในประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคสีต่างๆกว่าล้านชิ้น โดยเฉพาะรูปพระแม่มารีที่ทำจากกระเบื้องโมเสคสีทองเหลืองอร่าม เป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของกษัตริย์ในอดีต โบสถ์เซนต์แอนดริว ที่เก่าแก่สวยงาม ก่อสร้างขึ้นในศตวรรษที่13 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ราสเตรลี่ ตัวโบสถ์ทำเป็นรูปโดมศิลปะแบบบารอกรายล้อมด้วยหอคอยสูงสี่ด้าน จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ฐานระเบียงที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามโดยรอบภายในตกแต่งไว้อย่างวิจิตรบรรจงด้วย ภาพวาด รูปปั้น รูปแกะสลักเคลือบทอง ประติมากรรมต่างๆ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น ZA DVOMA ZAITSYAMY (3)
อิสระช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน ANDRYIVSKY UZVIZ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ใจกลางเมืองในยุคกลาง ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกจากยูเครน จำพวกไม้แกะสลัก ผ้าคลุมไหล่ปักด้วยมือ ผ้าพันคอ ตุ๊กตาแม่ลูกดก ไข่ฟาแยร์เช และอื่นๆ จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เชอร์โนบิล (CHERNOBYL MUSEUM) เป็นสถานที่ที่สร้างอุทิศให้แก่ผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์โรงไฟฟ้าปรมาณูนิวเคลียร์ระเบิดในวันที่ 26 เมษายน 1986 ที่เมืองพรีเพียต ซึ่งตอนนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมหาศาลและต้องอพยพผู้คนออกจากพื้นออกจากพื้นที่ดังกล่าวมากกว่า 350,000 คน….จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งในห้างกัลลิเวอร์ (MALL GULLIVER) อาคารนี้เดิมเรียกว่า CONTINENTAL ต่อมาในปี  ค.ศ.2011 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น GULLIVER มัลติฟังก์ชั่น คอมเพล็กซ์ที่ทันสมัย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดิน PALATS SPORTU เป็นอาคารสำนักงานที่สูงที่สุดในเคียฟอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน (4)
นำท่านเข้าที่พัก RADISSON BLUE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

มหาวิหารอารามหลวง – พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5) นำทุกท่านชม มหาวิหารอารามหลวงแห่งหมู่ถ้ำพอร์จเชตกา ลาฟร่า MONASTERY OF THE CAVE (SPECHERSKA LAVRA) 1 ใน 7 สถานที่ในยูเครนที่องค์กร UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ให้เป็นเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของยูเครน อารามแห่งหมู่ถ้ำตั้งอยู่บนเชิงเขาที่มีถ้ำรอบๆ ภูเขา เนื้อทีกว้างขวางถึง 75 เอเคอร์ ริมฝั่งแม่น้ำดนีปเปอร์ เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายอีสเดิร์นออร์โธด็อกซ์ ตะวันออกในยุโรปตะวันออก นับตั้งแต่มีการก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 651  โดยนักบวชแอนโทนี่นักบวชผู้ต้องการความสงบเลือกถ้ำที่ภูเขาเบอร์เรสตอฟท์ เป็นอารามระดับสูงสำหรับนักบวชของนิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ ทำให้ในยุคนั้นมีนักบวชมากกว่า 2,000 คนที่หลั่งไหลเข้ามาปฏิบัติและสร้างอารามตามหมู่ถ้ำมากกว่า 200 แห่งในภูเขาลูกนี้จนกลายเป็นหมู่บ้านที่มีนักบวชมากที่สุดในยุโรปตะวันออก จุดเริ่มต้นของศตวรรษที่ 11 ในช่วงรัชสมัยของเจ้าชายสเวียโตสตรอฟท์ ผู้ก่อตั้งมอสโก มีความศรัทธาในคริสตจักรจึงรวบรวมทรัพย์สินส่วนพระองค์ในการสร้างมหาวิหารอารามหลวงถึง 6 แห่ง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ZTSARSKE  SELO (6)
บ่าย นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ชมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ปลดประจำการจากสมัยสงครามโลกครั้งที่นาซีเยอรมันบุกเข้ากรุงเคียฟ ซึ่งภายหลังจากสงครามสงบแล้วได้เก็บรวบรวมอาวุธต่างๆ เพื่อไว้เตือนใจชนรุ่นหลังให้ระลึกถึงเหล่าวีรชนผู้กล้าหาญ ชมแบล็กทิวลิปเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ลำเลียงร่างทหารที่เสียชีวิตพันชีวิตจากสงครามกลับมายังกรุงเคียฟ  ชมอนุสาวรีย์เทพีผู้ปกป้องกรุงเคียฟ (MOTHER OF UKRAINE) ที่สูงเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขาริมแม่น้ำดนีปเปอร์ (DNIPRO) จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่านการค้าที่ทันสมัย KHRESHCHATYK STREE  ช้อปสินค้า HI-END อาทิ เช่น LOUIS VUITTON, GUCCI, PRADA, BALLY, HELEN MARLEN, BVLOGARI, SHE & HE, BURBERY, SALVATORE FERRAGAMO หรือนั่งจิบกาแฟและเบอเกอรี่ที่ขึ้นชื่อของยูเครน ในร้าน WOLDONSKY BAKERY CAFÉ PATISSERIE
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น OPANA (7) สัมผัสรสชาติของไวน์และวอดก้าของยูเครน พร้อมดนตรีพื้นเมืองขับกล่อม
นำท่านเข้าที่พัก RADISSON BLUE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้านและวิถีชีวิตชนพื้นเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  โรงแรมที่พัก (8) อิสระช้อปปิ้งในห้าง GLOBUS ศูนย์การค้าที่มีชื่ออีกแห่งของยูเครน มีสินค้า STREE BRAND อาทิเช่น TRESPASS, ESPIRIT, MOTOR JEANS, POLO, GARAGE, CACHAREL, COLLIN’S, TOMMY, HILFIGER, MOREOVER, ECCO, FELLINI, STEP, CARLO PAXOLINI จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้านและวิถีชีวิตชนพื้นเมือง(FOLK-WOODEN ARCHITECH OPEN AIR MUSEUM)  พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกค้นพบในปี ค.ศ.  1993 มีพื้นที่มากกว่า 160 เฮกเตอร์ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำ PTICH ในศตวรรษที่ 19 ที่ดินแห่งนี้ถูกครอบครองโดยราชวงศ์เก่าแก่ของเบลารุส (THE ELSKYS) มานานกว่า 130 ปี และพัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมยูเครน เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปซึ่งรวบรวมมรดกทางชาติพันธุ์แห่งชาติที่จัดเป็นที่เก็บรวบรวมงานฝีมือด้านต่างๆ ของหลายชนชาติ ทั้งงานปั้น งานเหล็ก งานไม้ โบสถ์ไม้ กังหันลมเก่า โรงสี ตลอดถึงแสดงถึงประเพณีโบราณ วัฒนธรรมชนบท วิถีการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมของภูมิภาคต่างๆ ของประเทศยูเครน ย้อนอดีตไปเมื่อ 100 ปีก่อนหน้านี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (9)
สมควรแก่เวลาเดินทางต่อไปยังสนามบิน BORISPOL INTERNATIONAL AIRPORT เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
19.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ PS273

วันที่ห้า

กรุงเทพฯ

09.35 น. ถึงสนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
**********************************************
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง ไม่มีราคาเด็ก
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 11,500 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร เที่ยวบินระหว่างประเทศ สายการบินยูเครน อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ เส้นทางกรุงเทพ – เคียฟ – กรุงเทพ 2 เที่ยวบิน
 2. ค่าที่พัก รวม 3 คืน กรุงเคียฟ
 3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่ารถปรับอากาศรับ-ส่งคณะ ตามรายการเดินทาง
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ
 6. ค่าบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันการเดินทาง (อุบัติเหตุ) ตามเงื่อนไขประกันกลุ่มในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศยูเครน ประมาณท่านละ 2,500 บาท
 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 3. ค่าธรรมเนียมค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 5 ยูโร/คน/วัน)
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร/คน/วัน)
 7. ค่ากระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่า 1 ใบ นำหนักจำกัดเพียง 20 กิโลกรัม
 8. ค่าบริการขนกระเป๋า ที่โรงแรม / สนามบิน / สถานีรถไฟ
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 21 วัน
 3. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9027
 4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 6 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 5. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 6. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 7. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากเจ้าหน้าที่
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 1. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เอกสารประกอบการขอวีซ่ายูเครน

ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 14 วันทำการ

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด สำเนา 1 ชุด
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด ฉีกขาด มีรอยขีดเขียน (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)

 1. รูปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1.5×2 นิ้ว ใบหน้า 90 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่รูปถ่าย จำนวน 2 ใบ ห้ามตกแต่งรูป ต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น ห้ามสวมหมวก สวมแว่นตา
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน/สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) /ทะเบียนสมรส /ทะเบียนหย่า/ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน) พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 1. หลักฐานการทำงาน
  4.1 กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ระบุว่าเดินทางไปยูเครน และต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า (ต้องเป็นภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น) โดยชื่อลูกค้าที่ระบุในหนังสือรับรองทางการงาน ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต

4.2 กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทาง เป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนพร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญมาด้วย

 1. หลักฐานการเงิน
  5.1 สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน ปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัดยื่นวีซ่า
  5.2 หากต้องรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นในคณะ ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชี และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
 1. เบอร์มือถือที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมอีเมล์
 2. กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่แนบมาให้ถูกต้องด้วย เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ต้องส่ง ให้กับทางสถานทูต ทางสายการบิน ไม่สามารถกรอกแทนท่านได้ เพราะถ้าข้อมูลผิดพลาด ท่านอาจจะ ถูกปฏิเสธวีซ่าได้เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและ ขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เคียฟ ยูเครน 5 วัน (PS) ก.ค.-ต.ค.61
รหัสทัวร์
EUR UKR01(PS)JUL-OCT
สายการบิน
Ukraine Int Airlines
ประเทศ
Europe
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว