Europe

รหัสทัวร์ :
EUR EK017(EK)NOV
ประเทศ :
Europe
สายการบิน :
emirates-40
Emirate Airlines

ทัวร์ออสเตรีย สโลวีเนีย โครเอเชีย 7 วัน (EK)

รหัสทัวร์: EUR EK017(EK)NOV

 • เวียนนาเมืองที่มั่งคั่งด้วยศิลปะและการดนตรี
 • มรดกโลกของออสเตรีย เมืองกราซ
 • เมืองลุบเบลียนา เมืองหลวงแห่งสโลวีเนีย
 • อุทยานแห่งชาติทะเลสาปพลิทวิตเซ่
 • มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น อายุกว่า 800 ปี

วันเดินทาง 7 วัน 4 คืน 

8–14  พฤศจิกายน 45,900

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ        

23.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T       สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

วันที่สอง

ดูไบ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะ สตัดปาร์ค – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์             

02.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
05.35 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
08.55 น. เดินทางสู่เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK127 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
12.55 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญจากอดีตกาลมาสู่ปัจจุบัน เป็นเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งราชวงศ์ฮับส์บวร์กเป็นราชวงศ์ที่มีบทบาทเด่นที่สุดในประเทศ เวียนนา เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นเมืองที่มั่งคั่งด้วยศิลปะและการดนตรีระดับโลก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(1)
บ่าย นำบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย หลังจากนั้นนำท่านสู่ ถนนคาร์ทเนอร์ (Kartner Strasse) ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา ซึ่งท่านสามารถใช้เวลาเดินชมสินค้านานาชนิดหรือชมความงามของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่น ในศิลปะแบบโกธิค ใจกลางเมืองหรืออาจใช้เวลาว่างทดลองชิมเวียนนาคอฟฟี่ พร้อมเค้กที่มีชื่อเสียง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
เข้าสู่ที่พัก  ณ  Arion Cityhotel Vienna หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

เวียนนา – พระราชวังฮับส์บูร์ก – อนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า – THE DESIGNER OUTLET PARNDORF – กราซ                                                                                                                     

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
…นำท่านแวะถ่ายรูปกับพระราชวังฮับส์บูร์ก(Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่20…นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ด้านหน้าของอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามยิ่ง…จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย
กลางวัน **อิสระรับประทานอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน**
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองกราซ (Graz) เมืองมรดกโลกของออสเตรีย ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของออสเตรีย เมืองการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยกว่า 6 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดก่อตั้งในปี ค.ศ. 1585 ชื่อเมือง “กราซ” หมายถึง “ปราสาทน้อย” ในอดีต เนื่องจากเป็นเมืองหน้าด่านทางใต้ จึงต้อง ทำสงครามกับกองทัพเติร์ก      ตัวเมืองเก่าได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ Unesco และในปี ค.ศ. 2003 ได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงด้านวัฒนธรรมของยุโรป นอกจากนั้นเมืองแห่งนี้ยังเป็นเมืองเกิดของพระเอกฮอลลีวู้ดชื่อดัง อาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์ อีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
เข้าสู่ที่พัก  ณ Ramada Graz หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

กราซ – เขตเมืองเก่า – หอนาฬิกาประจำเมือง – ลุบเบลียนา – จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน – สะพานมังกร                  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
…นำท่านชมเขตเมืองเก่า(Old Town) ซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าดั้งเดิมที่ตั้งมานานหลายศตวรรษ ตรอกซอกซอยในเขตเมืองเก่าคือพยานของวัฒนธรรมอันโดดเด่นที่มีอายุยาวนานหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนด้วยท่วงทำนองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมแม้ว่าทางด้านการเมืองกราซจะเฟื่องฟูอยู่เพียงช่วงสั้นๆก็ตามทอดตัวอยู่เชิงเขาชลอสแบร์กพร้อมชมหอนาฬิกาประจำเมือง (Schlossberg clock tower)ที่มีชื่อเสียแห่งเมืองกราซเป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมัยทั้ง โกธิค เรอเนส์ซองส์ และบารอกจนถึงยุคย้อนยุคและยุคยูเกนดัชทิล(อาร์ตนูโว)จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชมย่านการค้าที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกกว่าที่เวียนนาหรือเพลิดเพลินกับเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอันสวยงาม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองลุบเบลียนา (Ljubljana) เมืองหลวงของ ประเทศสโลวีเนียและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน สโลวีเนีย แม้จะเป็นเมืองที่เล็กๆ แต่เปี่ยมไปด้วยบรรยากาศเรียบง่าย สงบเรียบร้อยและเป็นระเบียบ นำท่านชม จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน (PRESEREN SQUARE) จัตุรัสที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับจัตุรัสบริเวณบันไดสเปนใจกลางกรุงโรม จัตุรัสเป็นรูปหล่อของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของสโลวีเนีย ชมสะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) เป็นเรื่องความผูกพันของชาวสโลวีเนียที่เชื่อกันว่าเจสันได้ขโมยขนแกะทองคำมา และได้เดินทางผ่านมายังลูบลีอานาและได้ปะทะกับมังกรแห่งลูบลีอานา ดังนั้นมังกรจึงกลายเป็นสัญลักษณ์อีกชิ้นที่ประดับอยู่บนตราประจำเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองและเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
เข้าสู่ที่พัก  ณ Central Hotel Ljubljana หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

พลิตวิตเซ่ – อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิตเซ่ – ซาเกรบ                                                     

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
….นำท่านสู่เมืองพลิตวิตเซ่ (Plitvice) แห่งแคว้น Istria & Kvarner ระหว่างทางชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโครแอต ซึ่งเป็นชนชาติหนึ่งในเผ่าสลาฟ ผ่านชมทัศนียภาพและธรรมชาติอันงดงามของขุนเขาตอนกลางของประเทศ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเหตุการณ์ความไม่สงบของประเทศในการสู้รบระหว่างสองชนชาติ ชาวโครแอตและชาวเซิร์บ เมืองพลิทวิตเซ่เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนโครเอเชียค่อนข้างมากเป็นเมืองที่มีความสวยงามและเต็มไปด้วยธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถกล่าวได้ว่าท่านใดที่เดินทางไปโครเอเชียแล้วไม่ได้เดินทางไปที่เมืองพลิทวิตเซ่ จะถือว่าไปไม่ถึงโครเอเชีย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย นำท่านเข้าสู่อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิตเซ่ (Plitvice Lakes National Park) ที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ และรับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี ค.ศ.1949 ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ท่ามกลางทะเลสาบ 16 แห่ง และป่าไม้นานาพันธุ์จนองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 นำท่านเดินชมธรรมชาติไปตามทางเดินเท้า ที่จัดไว้อย่างเป็นสัดส่วน ลัดเลาะไปตามทะเลสาบ และน้ำตกตื่นตา ตื่นใจกับความบริสุทธิ์ สดชื่นใจ จากนั้นนำท่านล่องเรือชมความสวยงามของท้องน้ำสีครามในทะเลสาบตลอดจนไม้ป่าจำพวกสนสุดแสนประทับใจกับความงดงาม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองซาเกรบ(Zagreb)เมืองหลวงของโครเอเชียศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซาว่า(Sava)และไหล่เขาเม็ดเว็ดนิก้า(Medvednica)ระหว่างผ่านชมธรรมชาติและความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่าเขาสลับทุ่งหญ้า ฟาร์มเกษตรที่อุดมสมบูรณ์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
เข้าสู่ที่พัก  ณ Panorama Zagreb หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก

ซาเกรบ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – มหาวิหารแห่งซาเกรบ – ประตูหิน – ตลาดกลางเมือง – สนามบิน                    

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(11)
…นำท่านชมเมืองเก่าของกรุงซาเกรบ ซึ่งจัดแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ Lower & Upper Town ได้อย่างลงตัว ผ่านชมโรงละครแห่งชาติที่สร้างขึ้นในสไตล์นีโอบาร็อค จากนั้นผ่านชมอาคารรัฐสภา (Sabor) ที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของชนชาติโครแอตที่แยกตัวเองจากยูโกสลาเวียในอดีต(Zagreb)ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น สถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 800 ปี และปัจจุบันได้บูรณปฏิสังขรณ์ในสไตล์ นีโอ-โกธิค ที่งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์สำคัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์ เซนต์ปอลล์ นำท่านชมกำแพงหินโบราณ ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่สร้างรายล้อมเมืองเก่าที่คงความอัศจรรย์ของภาพพระแม่มารี ที่ไม่ผูกทำลายเมืองไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1731 ผ่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ค (Church of St.Mark) ที่โดดเด่นด้วยหลังคาที่มีการปูกระเบื้องเป็นสีสัน ลวดลายตราหมากรุกแดงขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโครเอเชีย แวะถ่ายภาพคู่กับมหาวิหารแห่งซาเกรบ (Zagreb Cathedral) มหาวิหารสังกัดโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองซาเกรบสร้างขึ้นในแบบสไตล์นีโอโกธิค ในช่วงศตวรรษที่ 11 ซึ่งถือว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโครเอเชีย และยังเป็นศูนย์กลางของคริสต์จักรในประเทศโครเอเชียอีกด้วย นำท่านเดินชมเมืองตอนบนผ่านประตูหิน (Stone Gate) ที่เคยเหตุการณ์ไฟไหมในอดีต แต่มีรูปของพระแม่มารี ยังคงเหลืออยู่เพียงสิ่งเดียว เป็นความมหัศจรรย์ที่รูปของพระแม่มารีไม่โดนไฟไหม้ ทำให้ในปัจจุบันชาวพื้นเมืองนิยมมาไหว้บูชาหรือขอบคุณกับสิ่งปาฏิหาริย์ ที่เคยขอแล้วได้ดังที่ต้องการ สังเกตจากแผ่นหินที่ติดโดยรอบ จะสลักคำว่า HVALAที่แปลว่า ขอบคุณในภาษาท้องถิ่น จากนั้นนำท่านชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ที่มีสีสันสดใส ขายไม้ดอก ไม้ประดับ, ผลไม้ราคาถูกและผ้าลูกไม้สวยๆแบบต่างๆ จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK130 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่เจ็ด

ดูไบ – กรุงเทพฯ                                                                                                       

23.05 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
03.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 384(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*******************************
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)  

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริมลด 2,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 8,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
 2. ค่าที่พัก (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ
 8. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (2 ยูโร / วัน  / คน)
 5. คนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร / วัน  / คน)
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 บาท  x 7 วัน)

 

 

เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี

            บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

            ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่ 733-1-01222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149027
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
ทัวร์ออสเตรีย สโลวีเนีย โครเอเชีย 7 วัน (EK)
รหัสทัวร์: EUR EK017(EK)NOV

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147