Europe

รหัสทัวร์ :
EUR EAS8D(BR)OCT-DEC
ประเทศ :
Europe
สายการบิน :
EVA Air-80
EVA Air

ทัวร์ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี เชค 8 วัน (BR)

รหัสทัวร์: EUR EAS8D(BR)OCT-DEC

HOT PRO EASTERN EUROPE 8D5N

 • พระราชวังเชินบรุนน์  ชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์
 • บราติสลาวา  นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค
 • เวียนนา เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย
 • ปราก เมืองหลวงแห่งปราค ที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของความโรแมนติค

 

วันเดินทาง 8 วัน 5 คืน 

16-23,21-28 ตุลาคม 2560 59,900
7-14 ธันวาคม 59,900
28 ธันวาคม 2560– 4 มกราคม 2561 66,666

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น. นัดพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q,R สายการบิน อีวีเอ แอร์ (EVA AIR) โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋า สัมภาระและเอกสารการเดินทาง

วันที่สอง

เวียนนา ( ออสเตรีย ) – เยอร์–บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

03.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เที่ยวบินที่ BR061
(สำหรับกรุ๊ปเดินทางเดือน ธ.ค. ออกเดินทางสู่เวียนนา เวลา 03.40 น. เดินทางถึงเวียนนาเวลา 09.30 น.)
09.50 น. เดินทางถึงกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่นครหลวงของประเทศฮังการี  กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) “บูดาเปสต์” (Budapest) ระหว่างทางผ่านเมืองเยอร์ (ระยะทาง 123 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง)  อีกหนึ่งเมืองที่มีความสำคัญทางด้านการท่อง เที่ยวและมีความเก่าแก่มากเมืองหนึ่งของฮังการี หลายคนที่เคยมาเยือนต่างก็ยอมรับว่าเป็นเมืองที่น่ามาเยือนไม่น้อยไปกว่าเมืองท่องเที่ยวอื่นๆในยุโรปเลยทีเดียว เมืองเยอร์ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฮังการี อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2  ของประเทศฮังการี เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีการค้นพบหลักฐานของ การตั้งถิ่นฐานยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) (1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่กรุงบูดาเปสต์ (ระยะทาง 121  กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 45 นาที)   นครหลวงของประเทศฮังการีที่รวมเอาสองเมืองเข้าด้วยกัน คือเมือง “บูดา” กับเมือง “เปสต์” รวมกันเมื่อปี 1873 บูดาเปสต์นั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่มีความงดงามติดอันดับโลก จนได้รับสมญานามว่า “บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ”  ชมกรุงบูดาเปสต์  (Budapest)ชมบริเวณCastle Hill  ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปจากภายนอกของอาคารพระราชวังโบราณ ชมบริเวณรอบ โบสถ์แมทเธียส(Matthias Church)  ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียสซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมากและยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย สร้างในสไตล์นีโอ-โกธิคหลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้าผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่11 ที่อยู่หน้า ป้อมชาวประมง (Fishermen’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้เป็นอย่างดี ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียนนำชมจัตุรัสวีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ Millenary Monumentอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปีแห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์    นำท่านล่องเรือแม่น้ำดานูบ อันลือชื่อ(Danube Cruises) (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมของฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้วที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง “บูดา” และ “เปสต์” ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา(Orszaghaz) ซึ่งงดงามเป็นที่ร่ำลือด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชมสะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำดานูบ โดยนาย William Tierney Clark วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้นำมาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) (2)
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักMercure Budapest Buda Hotel หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่สาม

บูดาเปสต์ – บราติสลาวา (สโลวัค ) – ปราก ( เชค )

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)
นำท่านเดินทางสู่ กรุงบราติสลาวา (Bratislava) (ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ  ที่บริเวณพรมแดนของสโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับพรมแดนของสาธารณรัฐเช็ก ผ่านชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งสโลวัก โบสถ์เซนต์มาร์ติน  ชมภายนอกปราสาทบราติสลาวา ซึ่งตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง 4 ด้าน เป็นศิลปะผสมระหว่างแบบโกธิค , เรเนซองส์ และบารอค ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาเบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ ชมย่านมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ต่างๆโรงละคร และสถาบันทางวัฒนธรรม อิสระเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) (4)
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงปราก(Prague) (ระยะทาง 329 ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเชค  อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย  ซึ่งได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ ที่ยังคงความงามของโบราณสถาน ปราสาทราชวัง ซึ่งใช้สถาปัตยกรรมการก่อสร้างในยุคศตวรรษที่ 18 เป็นเอกลักษณ์ และเป็นยุคทองของกรุงปราก เหมือนกับได้ย้อนเวลากลับไปสู่สมัย 200 ปี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (อาหารจีน) (5)
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  Hotel International Prague หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่สี่

ปราสาทปราก – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูเดโจวิซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)
นำเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขา ตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918  ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14   นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก     ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344  ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ  พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น แล้วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แล้วเดินชม ย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึก วางจำหน่ายอยู่มากมาย  นำท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล (CharlesBridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา สไตล์โกธิคที่สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน จากนั้นนำท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock)ที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลาเพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัล ซึ่ง โบฮีเมียคริสตัล นั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่วยุโรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆก็นิยมนำไปเป็นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่งดงามยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) (7)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov City) (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง 45 นาที ) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชค ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1993 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นใน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทำให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992 จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา นำท่านชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีต และยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) (8)
หลังอาหารค่ำ นำท่านเดินทางสู่เมืองเชสกี้ บูเดโจวิซ (Ceske Budejovice) (ระยะทาง 26 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที)  เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเบียร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเชค ตั้งแต่ปี 1895 ภายใต้ยี่ห้อ Budvar และเป็นถิ่นกำเนิดของเบียร์ยี่ห้อ Budweiser ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  Grandhotel Zvon หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า

เชสกี้ บูเดโจวิซ – ฮัลล์สตัทท์ –  เวียนนา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (9)
นำท่านเดินทางสู่เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทาง 221 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง)  เมืองที่ได้ชื่อว่า เมืองริมทะเลสาบ ที่สวยที่สุดในโลก เป็นเมืองแรกๆในประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งของเหมืองเกลือ ซึ่งในยุคเหล็กและยุคกลาง เกลือถือเป็นสินค้าที่มีค่ามาก ผ่านชมทิวทัศน์ที่แสนงดงามและขุนเขาตลอดสองข้างทาง ท่านจะได้สัมผัสความมหัศจรรย์ภาพของหมู่บ้านที่มีองค์ประกอบของเทือกเขาอยู่ด้านหลังเสมือนราวกับภาพวาด ทำให้เมืองนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ปีก่อนคริสตกาลและยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย อิสระให้ท่านชมเมืองริมทะเลสวยสุดโรแมนติก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) (10)
นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 289 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย นครแห่งการดนตรี ระหว่างการเดินทางจะผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) (11)
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HotelKavalier หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่หก

เวียนนา – พาร์นดรอฟ (Parndorf) – เวียนนา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (12)
นำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Outlet Parndorf (ระยะทาง 48 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 45 นาที) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยมมากๆสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบในการช็อปปิ้ง ที่ McArthurGlen Outlet Parndorf  เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่รวบรวมสินค้าแบรนเนมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า และอื่นๆอีกมากมาย เช่น Prada, Gucci, Coach, Calvin Klein, Adidas  เป็นต้น  ***อิสระในการรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง***นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเวียนนา (ระยะทาง 48 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 45 นาที)  ผ่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1863-1869 แต่ตัวอาคารได้ถูกทำลายไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิดใหม่อีกครั้งในปีค.ศ.1955 ชมพระราชวังฮับส์บูร์กซึ่ง (Hofburg Palace) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13-20 ชมตึกรัฐสภา ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1873-1883
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) (13)
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HotelKavalier หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ – เวียนนา – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (14)
นำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์กซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรียเทเรซ่าให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง1,441 ห้องในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) (15)
นำท่านสู่ ถนนช้อปปิ้ง ( ถนนคาร์ทเนอร์)  ย่านการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งสมควรแก่เวลานำเดินทางสู่สนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
19.35 น. เดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย เที่ยวบินที่ BR062
(สำหรับกรุ๊ปเดินทางเดือน ธ.ค. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เวลา 19.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.30 น.)

วันที่แปด

กรุงเทพ ฯ

11.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*******************************************************
  อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)  

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่มีเตียงเสริมลด 2,000 บาท
 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริมลด 4,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 9,900/12,900 บาท

 

   
  อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ- เวียนนา // เวียนนา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ (ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาโปรโมชั่นไม่สามารถสะสมไมล์ได้)
 2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 3. น้ำหนักกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 4. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 5. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 6. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 7. ค่าทิปคนขับรถ
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท

 

   
  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 3. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 4. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ( เนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพ)
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ไกด์) 2 EURO ต่อคน / ต่อวัน  ตามมาตรฐานบริษัททัวร์ทั่วไป

 

   
  เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี

            บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

            ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่ 733-1-01222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9027
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง

 

   
  การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 5. ในกรณีออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

 

   
  เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย

 

   
หมายเหตุ

 1. เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 5-11 ขวบ
 2. กรุ๊ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผู้เดินทางครบ 20 ท่าน ขึ้นไป
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 4. อัตราค่าบริการคิดคำนวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันเดินทาง
 5. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 7. ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 8. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัท เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
 9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 10. ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยืนยันการเดินทางได้ หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้

 

ทัวร์ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี เชค 8 วัน (BR)
รหัสทัวร์: EUR EAS8D(BR)OCT-DEC

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147