บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN XIY02(SL)MAR-MAY
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Thai Lion Air

ทัวร์ซีอาน หยุนไถซาน เทศกาลดอกโบตั๋น6วัน5คืน(SL)มี.ค.-พ.ค.63

รหัสทัวร์: CHN XIY02(SL)MAR-MAY

+++ เที่ยวครบไฮไลท์ 2 มณฑลเหอหนาน-ส่านซี +++

+++พักโรงแรม 4 ดาว และ 5 ดาว +++

+++ ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง +++

 • ซีอาน อดีตราชธานี 12 ราชวงศ์ จุดเริ่มต้นเส้นทางสายไหม
 • สุสานกองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมกษัตริย์ผู้รวมแผ่นดินจีน
 • เจดีย์ห่านป่าใหญ่ จัตุรัสหอระฆัง ตลาดอิสลาม
 • ถ้ำหินหลงเหมิน พุทธสถานเก่าแก่อายุกว่าพันปี มรดกโลกจากยูเนสโก้
 • เส้าหลิน ชมวัดเส้าหลิน, ป่าเจดีย์ 200 องค์
 • ชมการแสดงกังฟูเส้าหลิน และ โชว์ราชวงศ์ถัง
 • อุทยานหยุนไถซาน อุทยานสวรรค์แห่งเหอหนาน
 • รถไฟความเร็วสูง ซีอาน – เจิ้งโจว
 • ลิ้มรสเมนู เกี๊ยวน้ำจักรพรรดิ  เป็ดย่าง และสุกี้

กำหนดการเดินทาง

12-17, 19-24, 26-31 มีนาคม 2563 31,999
10 – 15 เมษายน  35,699 
2-7 เมษายน 32,599
24-29 เมษายน 34,699 
30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 34,699 
6-11 พฤษภาคม 32,599
28 พฤาภาคม – 3 มิถุนายน 32,599

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – เจิ้งโจว

09.30น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสายขาออกระหว่างประเทศ ประตู 8      เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
12.20 น. ออกเดินทางไป นครเจิ้งโจว เมืองเอกของมณฑลเหอหนาน โดยเที่ยวบินที่  SL964

*** บริการชุดอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง และจัดที่นั่ง ***

17.20 น. เดินทางถึงสนามบินซินเจิ้ง  นครเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเหลืองตอนปลายของที่ราบจีนเหนือ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน มีพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะต่างๆเป็นจำนวนมากปัจจุบันเจิ้งโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีนหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS ZHENGZHOU HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง

เจิ้งโจว – อุทยานหยุนไถซาน – หุบผาหินแดงหงสือเสีย – เจิ้งโจว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2) นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียวจั๊ว (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานสวรรค์หยุนไถซาน อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีน อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน มีพื้นที่ประมาณ 190 ตารางกิโลเมตร ซึ่งที่นี่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างงดงาม ปานประหนึ่งอุทยานแห่งสรวงสวรรค์ ธารน้ำใสอยู่เบื้องล่าง ป่าไม้เขียวขจีล้อมรอบ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในอุทยาน (3)
บ่าย นำท่านเที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ให้ท่านได้เดินเลาะเลียบชมความงดงาม สดชื่นรื่นรมย์กับสายน้ำใสสะอาด ยามตกกระทบโขดหิน  และในบางครั้งอาจได้เห็นแสงสีรุ้งทอพาดโค้งผ่านในช่วงกลางวัน สำหรับช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว บรรดาต้นไม้ต่างๆภายในอุทยานก็พากันเปลี่ยนจากสีเขียวเป็น เหลือง ส้ม แดง แต่งแต้มไปทั่วทั้งอุทยาน จนทำให้ได้รับการขนานนามว่า จิ่วไจ้โกวน้อย อีกด้วย…     นำท่านเดินทางกลับเจิ้งโจว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเข้าที่พัก  HOLIDAY INN EXPRESS ZHENGZHOU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เจิ้งโจว – เติงเฟิง – วัดเส้าหลิน  – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู – ลั่วหยาง –ถนนโบราณหมิงชิง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (5) นำท่านเดินทางไปเติงเฟิง  …..ชม วัดเส้าหลิน (รวมค่ารถเล็ก) ซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม กังฟู  นำชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์ ชม ป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน จากนั้นชม การแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรียน ฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน  …..
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่  ลั่วหยาง (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับเป็นที่สองรองจากซีอาน  พระนางบูเซ็คเทียนโปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตั้งให้เป็นราชธานีในสมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง พระราชทานนามเมืองว่า นครเสินตู มีความหมายว่า เทพนคร….. นำท่านผ่านชม ประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง และ ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศ ถนนโบราณหมิงชิงเจีย ที่เต็มไปด้วยร้านค้าขายของของชาวบ้าน ทั้งอาหาร ชา ขนม เครื่องเคลือบ ผ้าพันคอ  และของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS LOUYANG YICHUAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ลั่วหยาง–ถ้ำหินหลงเหมิน  (รวมรถเล็ก)  – ศาลเจ้ากวนอู – เทศกาลดอกโบตั๋น – หลิงเป่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (8) นำท่านชม ถ้ำหินหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ้ำประตูมังกร (รวมค่ารถเล็ก) หมู่ถ้ำพันพระที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอี๋เจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่สำคัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือและสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไป แล้วสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำ สร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชั้นสูงในสมัยนั้นๆ บูเช็คเทียนสมัยเป็นฮ่องเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมาก เพื่อบูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้ การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจุบันยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 นำชมวัดถ้ำเฟิ่งเซียนซื่อ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่กลางแจ้งแวดล้อมด้วยพระโพธิสัตว์และทวยเทพ กล่าวกันว่าใช้พระพักตร์ของพระนางบูเช็คเทียนเป็นแบบในการแกะสลัก …..
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย นำท่านไปชม ศาลเจ้ากวนอู ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยางประมาณ 7 กิโลเมตร ภายในศาลเจ้าประกอบด้วย 3 ตำหนัก มีสิงโตหินจำนวน 104 ตัวตั้งเรียงราย โดยตำหนักใหญ่มีรูปปั้นกวนอูขนาดใหญ่ เพื่อให้คนมาสักการะบูชา โดยเฉพาะคนจีน และคนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ให้ความเคารพนับถือและศรัทธาต่อกวนอู ในฐานะเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์อีกองค์หนึ่ง นอกเหนือจากเทพเจ้างักฮุย นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู (หลังจากแพ้สงครามถูกจับตัดหัว และ ซุนกวนได้นำศีรษะส่งไปให้โจโฉ เพื่อยุให้โจโฉและเล่าปี่โกรธแค้นต่อกัน แต่โจโฉกลับนำเอาศีรษะของกวนอูไปฝังไว้แทน เนื่องจากชื่นชมในตัวกวนอู)  โดยบริเวณรอบๆศาลเจ้าปลูกป่าสนไว้มากมายจนเป็นที่มาของชื่อ กวนหลิน ….. (เฉพาะ เม.ย.-ต้น พ.ค.)ชม เทศกาลดอกโบตั๋นแห่งเมืองลั่วหยาง เทศกาลใหญ่ประจำปีช่วงเดือน เม.ย.- ต้นเดือนพ.ค. อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินและถ่ายภาพดอกโบตั๋นนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการชมสวนและ ดอกไม้จากทั่วโลกต่างเฝ้ารอเวลาที่จะได้ไปสัมผัสความงดงามของดอกโบตั๋น ดอกเล็ก ดอกน้อยหลากสีสันสวยงาม ทั้งชมพู,แดง, ขาว,บานเย็น เหลือง และม่วง ที่บานสะพรั่งตามสวนต่างๆทั่วเมืองลั่วหยาง….สมควรนำท่านเดินทางสู่เมือง หลิงเป่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) พักผ่อนอิริยาบถ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
นำท่านเข้าที่พัก   RAMADA ENCORE HOTEL  LINGBAO   ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

หลิงเป่า – ซีอาน – พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถเล็ก) –   จัตุรัสหอระฆัง – ตลาดอิสลาม โชว์ราชวงศ์ถัง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (11) นำท่านเดินทางไปยังตำบลหลินถง  ซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี  (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)  สถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
บ่าย นำเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี  (รวมรถเล็ก) หุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คน ใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นำท่านชมบริเวณที่คาดว่าเป็น สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ ปัจจุบันมีการค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเสื่อม สภาพของวัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก  …..นำท่านเดินทางเข้าเมืองซีอาน ……อิสระตามอัธยาศัย บริเวณ จัตุรัสหอระฆัง และตลาดอิสลาม เลือกหาซื้อพื้นเมือง, ของที่ระลึก ฝากคนทางบ้าน เดินดูย่านการค้าอิสลามกลางใจเมือง เลือกซื้อของที่ระลึก ชิมขนม และอาหารพื้นเมือง…..
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13) เมนูเกี๊ยวจักรพรรดิ
นำชม โชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสุดๆ
นำท่านเข้าที่พัก  LANXI INTERNATIONAL HOTEL XIAN , SWISSTOUCHES HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก

ซีอาน – เจดีย์ห่านป่าใหญ่  – รถไฟความเร็วสูง – เจิ้งโจว – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (14) นำท่านเดินทางสู่ วัดฉือเอิน  ซึ่งเป็นที่ตั้งของต้าเยี่ยนถ่า เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถังเกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั๋งมาเป็นเจ้าอาวาส และแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่นำมาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็นผู้ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่าขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฎก  ลักษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชั้น สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิง ได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด….. นำท่านผ่านชม กำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า600ปี(ค.ศ.1374-1378) และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี กำแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทั้งสี่ด้านรวม 13 ประตู บริเวณด้านข้างยังมีสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)
นำท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟซีอาน เพื่อเดินทางกลับเจิ้งโจว
……น. ออกเดินทางกลับสู่เจิ้งโจว  โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวน……
*** ทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง ***
เดินทางถึงเจิ้งโจว แล้ว นำท่านเดินทางไปยังสนามบิน
18.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ SL 965
21.50 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
***********************************************
***** รายการทัวร์นี้ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ******
อัตราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ 2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง -กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์***กระเป๋าสัมภาระน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.1 ใบ และ กระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. *
 1. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาวและ 5 ดาวจีน 5  คืน
 2. ค่าอาหาร 15 มื้อตามรายการ
 3. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 5. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 6. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักส่วนเกิน 20 ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท (ใช้สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทางเท่านั้น)***กรณีที่เคยเดินทางไปใน 22 ประเทศนี้ ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปของประเทศจีนได้*** อิสราเอล, อัฟกานิสถาน, ปากีสถาน, อุซเบกิสถาน, ทาจิกิสขาน, เติร์กเมนิสถาน, อิหร่าน, อิรัก, ตุรกี, อียิปต์ ซาอุดิอาระเบีย, ซีเรีย, เลบานอน, จอร์แดน, อินเดีย, ศรีลังกา, ลิเบีย, ซูดาน, แอลจีเรีย, ไนจีเรี, คาซัคสถาน และ รัฐปาเลสไตน์***
 1. กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปต้องขอวีซ่าเดี่ยวจากสถานทูตจีนในประเทศไทยทุกท่านต้องชำระค่าวีซ่า  เพิ่ม 650 บาท สำหรับพาสปอร์ตไทย และใช้เวลาในการขอวีซ่า 4 วันทำการ
 1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 600 บาท(เก็บจากลูกค้าต่อคนตลอดทริป)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่ากรุ๊ป

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 2. ในวันเดินทางกรุณาเตรียม รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า*** ใช้เฉพาะกรณีที่ต้องยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตจีนในประเทศไทย ***

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า *** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,125 บาทต่อท่าน
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 1,650 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 2,775 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้นไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี
 5. หลังจากการจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดย จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือเหตุผลใดๆก็ตาม ซึ่งอยู่นอกเหนือความ รับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯไม่คืนเงิน และไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน, การสไตรค์, ปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล, ปัญหาความล่าช้าของสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอันเนื่องมาจากสายการบิน
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 5. Bกรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 6. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ
 2. การจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่ต้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็นพิเศษ …..บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนในต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามที่ร้องขอหรือไม่
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ความรับผิดชอบ  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ซีอาน หยุนไถซาน เทศกาลดอกโบตั๋น6วัน5คืน(SL)มี.ค.-พ.ค.63
รหัสทัวร์
CHN XIY02(SL)MAR-MAY
สายการบิน
Thai Lion Air
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว