บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN XIY04(WE)APR-JUN
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Thai Smile Airways

ทัวร์หยุนไถซาน ลั่วหยาง 5วัน3คืน(WE)เม.ย.-มิ.ย.62

รหัสทัวร์: CHN XIY04(WE)APR-JUN

  • หยุนไถซาน อุทยานสวรรค์แห่งเหอหนาน
  • เส้าหลิน ชมวัดเส้าหลิน, ป่าเจดีย์ 200 องค์
  • ลั่วหยาง 1 ใน 4 ราชธานีโบราณ
  • ชมศาลเจ้ากวนอู พระราชวังบูเช็คเทียน
  • วัดม้าขาว วัดพุทธแห่งแรกของประเทศจีน
  • ชมการแสดงกังฟูเส้าหลิน และ โชว์ราชวงศ์ถัง

            +++  ราคาไม่รวม วีซ่า 1,500 บาท และทิป 1,000 บาท  +++

กำหนดการเดินทาง

6-10, 19- 23 , 25-29 เมษายน 24,999
4-8, 8-12 พฤษภาคม 24,999
30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 23,999
6-10, 20-24 มิถุนายน  23,999

รายการท่องเที่ยว

วันแรก กรุงเทพฯ – เจิ้งโจว
15.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 แถว Dเคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์(THAI SMILE)โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
18.00 น. ออกเดินทางไป นครเจิ้งโจว เมืองเอกของมณฑลเหอหนาน โดยเที่ยวบินที่ WE680 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)
23.10 น. เดินทางถึงสนามบินซินเจิ้ง  นครเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเหลืองตอนปลายของที่ราบจีนเหนือ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน มีพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะต่างๆเป็นจำนวนมากปัจจุบันเจิ้งโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีนหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านเดินทางเข้าที่พัก Zhongzhou International Hotel Zhengzhou  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่สอง เจิ้งโจว – เติงเฟิง – เส้าหลิน  – ป่าเจดีย์ – ชมโชว์กังฟูเส้าหลิน – ลั่วหยาง – ศาลเจ้ากวนอู – ถนนโบราณหมิงชิงเจีย
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์หยุนไถซาน ลั่วหยาง 5วัน3คืน(WE)เม.ย.-มิ.ย.62
รหัสทัวร์
CHN XIY04(WE)APR-JUN
สายการบิน
Thai Smile Airways
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว