China

รหัสทัวร์ :
CHN YUA7D(TG)FEB-MAR
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Air_TG
Thai Airways (TG)

ทัวร์หยวนหยาง หลัวผิง ซิงยี่ 7วัน6คืน(TG)มี.ค.61

รหัสทัวร์: CHN YUA7D(TG)FEB-MAR

 • หยวนหยาง ไร่นาขั้นบันไดขนาดใหญ่นับพันไร่ หนึ่งในมรดกโลกทางธรรมชาติ
 • หลัวผิง ชมท้องทุ่งดอกคาโนล่า หรือ โหย่วไช่ฮัว เหลืองอร่ามละลานตา
 • ซิงยี่ ป่าภูเขาหมื่นยอดว่านฟงหลิง, ล่องเรือชมทะเลสาบว่านเฟิงหู
 • น้ำตกเก้ามังกร และ หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ
 • คุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิแห่งมณฑลยูนนาน

วันเดินทาง

28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2561 26,599
6-12, 13-19, 20 -26 มีนาคม 2561 26,599

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก    

กรุงเทพฯ – คุนหมิง – เจี้ยนสุ่ย

08.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
 10.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 612 (บริการอาหารแลเครื่องดื่มบนเครื่อง)
14.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานฉางสุ่ย (CHANGSHUI INTERNATIONAL AIRPORT) เมืองคุนหมิง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว …..นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจี้ยนสุ่ย นำท่านไปยังเมืองเจี้ยนสุ่ย อยู่ทางทิศใต้ของคุนหมิงระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที เจี้ยนสุ่ย เป็นเมืองเก่าแก่โบราณ สมัยราชวงศ์หยวนเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม และการค้าขาย ปัจจุบันมีโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เห็นคือ หอ เฉาหยาง ป้อมและกำแพงสีแดงลักษณะ ที่ยังคงงามสง่า กับถนนคนเดินกู่เฉิง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเข้าที่พัก  TONG XIN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง         

เจี้ยนสุ่ย – หมู่บ้านตระกูลจู – อารามขงจื๊อ – หยวนหยาง – นาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในประเทศ จีน – เหล่าหูจุ่ย (ชมพระอาทิตย์ตกดิน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2) นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านตระกูลจู สร้างโดยจูฉางเจิง คหบดีที่ร่ำรวยจากการค้าขาย และทำเหมืองแร่ สร้างบ้านแบบสถาปัตยกรรมราชวงศ์ชิง ภายในบริเวณบ้านมีลานกว้างขนาดต่างๆ ถึง 42 แห่ง ส่วนตัวอาคารนับจำนวนห้องได้ถึง 214 ห้อง ประดับประดาตกแต่งบ้านด้วยกระถางบอนไซ ตุ๊กตาหินแกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆ จากนั้นนำท่านชมอารามขงจื๊อ เป็นวัดขงจื๊อที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน เดิมใช้เป็นโรงเรียนทางการเมืองผลิตบัณฑิตออกมาจำนวนมาก ภายในมีรูปปั้นขงจื๊อขนาดใหญ่ ไว้ให้คนมาสักการะ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองหยวนหยาง (ระยะทางจากเมืองเจี้ยนสุ่ยประมาณ 120 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง หรือห่างจากเมืองคุนมิงประมาณ 400 ก.ม.) ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองชาวฮานี และอี๋แห่งหงเหอ พื้นที่ประมาณ 2,000 ตร.กม. เป็นเขตภูเขา ประชากรประมาณ 3.7 แสนคน กว่า 88 % เป็นชนเผ่า เช่น อี๋ แม้ว เย้า ไต และฮานี (อาข่า) ด้วยที่ตั้งของหยวนหยางเป็นเขตภูเขา พื้นที่เพาะปลูกและวิถีชีวิตของเกษตรกร ดำเนินกันไปตามสภาพของพื้นที่ ทำนาขั้นบันไดกันมากว่าพันปี ถ่ายทอดวิถีชีวิตจากรุ่นสูรุ่นจนเป็นวัฒนธรรมของตนเอง นาข้าวที่นี่จะทำเพียงปีละครั้งโดยอาศัยน้ำฝนที่ตกลงมาและ และน้ำที่ถูกกักเก็บไว้โดยผืนป่าธรรมชาติ และเมื่อถึงต้นฤดูใบไม้ผลิ ผืนนาเหล่านี้ก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำ ซึ่งจะช่วยย่อยสลายตอซังต้นข้าวให้ย่อยสลายกลายเป็นธาตุอาหารของดิน  เพื่อเตรียมการเพาะปลูกข้าวที่จะเริ่มต้นในเดือน มีนาคม และไปจบลงด้วยการเก็บเกี่ยวในเดือน ต.ค.-พ.ย. ของทุกปี  ภาพของไร่นาขั้นบันไดขนาดใหญ่ ที่ปรากฏสู่ภายนอกนั้น จึงบังเกิดความสวยงามแตกต่างกันไปในและช่วงเวลาของวัน และฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นยามเช้าที่เมฆหมอก และควันไฟจากการทำอาหารของชาวนาล่องลอยอ้อยอิงอยู่เหนือแปลงนาข้าว, ภาพแสงแดด ตกกระทบกับผืนน้ำในนาข้าวส่องประกายสดใส, ภาพรุ้งกินน้ำพาดผ่าน หรือแปลงนาขาวสีเขียวคดเคี้ยวไปมา เหมือนงูเขียวเลื้อยเลี้ยวกันไปมานับหมื่นนับแสนตัว …..นำท่านไปยังจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ เหล่าหูจุ่ย หรือ ปากเสือโคร่ง ซึ่งเป็นจุดชมวิวสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่บริเวณนี้กว่า 3 พันไร่ ตระการตากับภาพที่ปรากฏแก่สายตาของท่าน มีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่จินตนาการ เช่น ภาพงูนับหมื่นตัวพากันเลื้อยกันไปมา, เกลียวคลื่นที่ม้วนตัวเข้าหาฝั่ง …..อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพมุมกว้างของไร่นาขั้นบันได ยามแสงอาทิตย์ตกกระทบในบรรยากาศยามเย็น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่านเข้าที่พัก SHENGCUN YUN TI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

หยวนหยาง –  หมู่บ้านโตอี้ซู่ (ชมพระอาทิตย์ขึ้น) – สือหลิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6) นำท่านไปชมทิวทัศน์ยามพระอาทิตย์ขึ้นอีกมุมหนึ่งของหยวนหยางที่ หมู่บ้านโต้อีซู่ พื้นที่ติดกับภูเขาใหญ่ 3 ด้าน เหมือนอ่าวขนาดใหญ่ โดยมีหมู่บ้านตั้งรายรอบภูเขา มองดูคล้ายดอกเห็ดเล็กๆกระจายไปทั่ว ด้วยสภาพพื้นที่คล้ายกับอ่าว ทำให้เป็นจุดชมทะเลเมฆ และนาขั้นบันไดที่ดีที่สุด อิสระถ่ายภาพและชื่นชมความงามยามแสงอาทิตย์ยามเช้า สาดส่องไปทั่วหุบเขา ปานประหนึ่งภาพวาดของศิลปิน ….. ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย นำท่านออกเดินทางไปยัง อำเภอสือหลิน ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง พักผ่อนอิริยาบถบนรถ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
นำท่านเข้าที่พัก  BO SHENG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

สือหลิน – หลัวผิง – ทุ่งดอกคาโนล่า – จุดชมวิวเทือกเขาไก่ทอง – น้ำตกเก้ามังกร  – ซิงยี่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8) นำท่านออกเดินทางไปยัง หลัวผิง ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง  หลัวผิงเป็นเมืองที่มีชายแดนติดต่อด้านทิศตะวันตกของมณฑลกุ้ยโจว เป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชนเผ่าอี๋ , ม้ง, หุย และปู้อี ผ่านชมธรรมชาติอันสวยงามระหว่างเส้นทาง   หลัวผิงเป็นแหล่งปลูกพืชน้ำมันโหยวไช่ฮวา  หรือ คาโนล่า มากที่สุดของจีน มีพื้นที่ปลูกประมาณ 8 หมื่นไร่  ซึ่งนำไปสกัดเป็นน้ำมันเพื่อใช้ในการบริโภค หรือทำอาหาร  ….. ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม ไร่นาหลัวผิงจะปกคลุมด้วยสีเหลืองทองของทุ่งดอกน้ำมันโหยวไช่ หรือดอกคาโนล่าสีเหลืองทอง ที่ พร้อมใจกันเบ่งบานไปทั่วทุกแห่งหนจะเปรียบประดุจพรมสีเหลืองทองปูลาดไปทั้งหุบ เปรียบเสมือนอุทยานดอกไม้ขนาดใหญ่ของประเทศจีน …..อิสระชมธรรมชาติและถ่ายภาพธรรมชาติอันสวยงามของทุ่งดอกคาโนล่าสีเหลืองทองกว้างไกลสุดสายตา ณ จุดชมวิวเทือกเขาไก่ทอง  …..
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย นำท่านเดินทางไปยัง น้ำตกเก้ามังกร ห่างจากเมืองหลัวผิงประมาณ 20 ก.ม.  นำท่านขึ้นกระเช้าไปชมทัศนียภาพมุมสูงและความงดงามของน้ำตก เป็นน้ำตกที่แบ่งเป็นชั้นๆ กว่า 10 ชั้น และชั้นที่ใหญ่ที่สุดสูงประมาณ 56 เมตร กว้างประมาณ 110 เมตร  ความยาวทั้งหมดของน้ำตกประมาณ 2 กิโลเมตรสายน้ำจากแม่น้ำเก้ามังกรไหลเทลงมาจากหน้าผาภูเขาที่สูงชัน กระเต็นขึ้นมาสะท้อนกับแสงอาทิตย์เกิดสายรุ้งรอบน้ำตกสวยงามตระการตา จัดเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในภาคใต้ของประเทศจีน…..  นำท่านเดินทางไปยัง ซิงยี่ เป็นเมืองอยู่ในแนวพรมแดนระหว่างมณฑลยูนนานและมณฑลกุ้ยโจว (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
นำท่านเข้าที่พัก MENGLECHENG HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า 

อุทยานป่าเขาหมื่นยอด – ทะเลสาบหมื่นยอด (รวมล่องเรือ) – หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (11) นำท่านเที่ยวชม อุทยานป่าเขาหมื่นยอด (ว่านฟงหลิน ) ภาพพาโนรามาอันมโหฬาร และยิ่งใหญ่ของภูเขาหินปูนรูปโดม รูปกรวย รูปปิรามิดที่ปรากฏเป็นภูเขาหินปูนยาวพรืดสลับซับซ้อนแน่นขนัดไปสุดสายตา ยอดเขาเรียงรายนับพันนับหมื่นยอด ท่ามกลางไร่น่า แม่น้ำ และหมู่บ้านผสมผสานกัน  ภูมิประเทศอันสวยงามมหัศจรรย์หาชมได้ยากนัก …..จากนั้นนำท่านไปล่องเรือชมธรรมชาติของ ทะเลสาบเขาหมื่นยอด (ว่านเฟิงหู) เป็นทะเลสาบที่เกิดจากการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ ทำให้น้ำท่วมภูเขาเป็นบริเวณกว้าง จนกลายเป็นทะเลสาบที่เต็มไปด้วยเกาะแก่งนับร้อยเกาะ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
บ่าย นำท่านไปยัง หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ  ห่างจากเมืองซิงยี่ประมาณ 60 กิโลเมตร เป็นหุบเหวหินปูนที่เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำหม่าหลิง แถวบริเวณป่าเขาหมื่นยอด มานานนับล้านปี หุบเหวนี้มีระยะทางยาวประมาณ 15 กิโลเมตร และระดับความลึก 200 – 400 เมตร  ตลอดแนวหุบเหวมีน้ำตกสายน้อย สายใหญ่นับร้อยสายจนเป็นที่มาของชื่อ หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13)
นำท่านเข้าที่พัก MENGLE CHENG HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก 

ซิ่งยี่ – คุนหมิง – ถนนคนเดินจินปีลู่  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (14) นำท่านออกเดินทางกลับสู่คุนหมิง ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15) เมนูเป็ดย่าง
บ่าย นำทุกท่านเยี่ยมชมและเลือกซื้อ ผ้าไหมจีน ซึ่งนิยมนำมาผลิตเป็นอุปกรณ์เครื่องนอน อาทิเช่นผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก ….. แวะชมและชิมชาหลากชนิด โดยเฉพาะ ผูเอ๋อร์ ซึ่งเป็นชาที่ได้รับความนิยม เพราะช่วยลดระดับไขมันในเส้นเลือด กำจัดอัลกอฮอล์ เพิ่มการเผาผลาญอาหาร ไขมัน และเสริมประสิทธิภาพในการขับถ่ายได้…จากนั้นนำท่านแวะ ร้านจำหน่ายยาสมุนไพรจีน ซึ่งบำรุงและรักษาอาการของโรคต่างๆ ให้ท่านได้นวดฝ่าเท้าเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าพร้อมรับคำแนะนำจากแพทย์จีน เรื่องยาสมุนไพร สำหรับบำรุงสุขภาพของทุกท่าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (16)
นำท่านไปยัง ถนนคนเดินจินปี้ลู่ เป็นถนนเก่าแก่อยู่ในใจกลางเมืองคุนหมิง เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ เครื่องประดับอัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ   ตอนกลางของถนนมีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกตซึ่งภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จี ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของนครคุนหมิงด้วย
นำท่านเข้าที่พัก DYNASTY  INTERNATIONAL  HOTEL , LONG WAY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

คุนหมิง – วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (17) นำท่านแวะ ร้านหยก  ชมหยกและผลิตภัณฑ์จากหยกชั้นดีของประเทศจีน…..   นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง  ไหว้รูปเจ้าแม่กวนอิม 24 พระหัตถ์ และพระพุทธชินราชจำลองที่อดีตนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ เกรียงศักดิ์  ชมะนันท์ ได้มอบให้เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีพุทธศาสนิกชนระหว่างไทย-จีน  วัดหยวนทงแห่งนี้สร้างในสมัยราชวงศ์ถังเป็นวัดหลวงเก่าแก่ประจำเมืองคุนหมิง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและมีประวัติยาวนานกว่า 1,200ปี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (18)
หลังอาหารนำท่านไปยังสนามบิน
15.20 น. ออกเดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ TG 613
16.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
************************************************
***** ตารางบินไปและกลับคุนหมิง ในวัน พฤหัสบดีและวันอาทิตย์ จะแวะจอดรับและส่งผู้โดยสารที่สนามบินเชียงใหม่  TG 616  BKK-KMG  เวลา 09.30 น. -14.05 และ TG 617  KMG-BKK  เวลา 15.20 – 18.10 น *****
รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่างๆ  4   ร้านคือ ร้านหยก ยาจีน, ผ้าไหม และชาผูเอ๋อร์  ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วย และมีผลกับราคาทัวร์   จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

อัตราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน)     

 • เด็กอายุตั้งแต่ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม  5,000 บาท 
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-คุนหมิง -กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  6  คืน
 3. ค่าอาหาร 18 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าวีซ่า ปกติ 4  วันทำการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

                  *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน  20 ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 10 หยวนต่อวัน ต่อคน (7 วัน x 10 หยวน x 2 วัน = 140 หยวน)

             หัวหน้าทัวร์ 50 บาทต่อวันต่อคน (7 วัน x 50 บาท = 350 บาท)

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย

  12. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติคเกอร์หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

13.ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูต

          จีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,050 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,650 บาทต่อท่าน  

 14.กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท              สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน 

เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน  แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน    หากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 2. รายการทัวร์นี้ไม่เหมาะสำหรับท่านที่เป็นโรคหัวใจ, ความดัน, แพ้ความกดอากาศในที่สูงและโรคประจำตัวอื่นๆ เนื่องจากเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 – 4,600 เมตร ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของท่านได้  โปรดพิจารณารายการทัวร์ให้เหมาะสมกับสุขภาพของท่านก่อนการทำการจอ
 3. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่    (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ทัวร์หยวนหยาง หลัวผิง ซิงยี่ 7วัน6คืน(TG)มี.ค.61
รหัสทัวร์: CHN YUA7D(TG)FEB-MAR

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147