China

รหัสทัวร์ :
CHN NAN6D(CZ)DEC-MAR
ประเทศ :
China
สายการบิน :
China Southern Airlines
China Southern Airlines

ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า เต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน (CZ)ธ.ค.60-มี.ค.61

รหัสทัวร์: CHN NAN6D(CZ)DEC-MAR

 • หมู่บ้านอายุวัฒนะ หมู่บ้านที่มีคนอายุยืนมากที่สุดของโลก
 • ชมความอลังการ  น้ำตกเต๋อเทียน  น้ำตกชายแดนใหญ่อันดับ 2 ของโลก
 • ล่องเรือลอดถ้ำหน้าต่างสวรรค์
 • ชมหินงอกหินย้อย ณ ถ้ำคริสตัล  
 • ล่องเรือไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน จุดชมวิว AAAA ระดับชาติ
 • ท่องเที่ยวเต็มที่  ไม่มีเข้าร้านรัฐบาล

วันเดินทาง 6 วัน 5 คืน

28 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 30,800
25-30 มกราคม 2561 29,900
1-6, 22-27 กุมภาพันธ์ 29,900
8-13 มีนาคม 29,900

 

 

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – หนานหนิง

11.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 (แถว U 3-7) สายการบินไชน่าเซ้าเทิร์นแอร์ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน (จอดรถส่งผู้โดยสาร ได้ที่อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10)
13.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองหนานหนิง  โดยเที่ยวบินที่ CZ6100
16.00 น. ถึงเมืองหนานหนิง  เขตปกครองชนชาติจ้วงหรือเขตปกครองตนเองกว่างซี มีเมืองหลวงคือนครหนานหนิง หนานหนิงอยู่ติดกับมณฑกวางตุ้ง ฮ่องกง มาเก๊า หนานหนิงตั้งอยู่ตรงกลางลุ่มน้ำหนานหนิงและอยู่บนสองฝั่งของแม่น้ำยงเจียง ที่เมืองนี้มีชาวจ้วงอยู่เยอะจริงได้ชื่อว่ากว่างซีจ้วง ชาวจ้วงที่อยู่แบบนี้มีความเป็นมาใกล้เคียงกับไทย นับตัวเลขหนึ่ง สองสามเหมือนไทย การมาเที่ยวหนานหนิงเหมือนการย้อนกลับไปดูอดีดของคนไทยเมืองหนึ่งหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเข้าที่พัก NANNING  WINWIN HOTEL ระดับ  5  ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง

หนานหนิง – ปาหม่า – ถ้ำคริสตัล – โชว์วัฒนธรรมชนเผ่าเหยา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2)
นำท่านเดินทางสู่ ปาหม่า เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่ามีคนอายุยืน 1 ใน 3 ของโลก ตามหลักการการสำรวจวัดจากคน 2,400 คน จะมีคนอายุเกิน 90 ปี ประมาณ 10 คน แต่เมืองปาหม่ามีคนอายุกว่า 100 ปี มีถึง 16 คน จึงได้รับเกียรติเป็นหมู่บ้านอายุยืนที่สุดในโลก สาเหตุอาจจะมาจาก 1.เมืองนี้มีแรงดึงดูดมากกว่าที่อื่น 2.อากาศที่มีความหนาแน่นของออกซิเจน 6,000-8,000 หน่วย ในขณะที่ทั่วไปมีออกซิเจนแค่ 600 หน่วย ก็ถือว่าดีแล้ว 3.อาหารการกินที่ขึ้นชื่อ หมูหอมที่มีน้ำหนักโตสุดไม่เกิน 25 กิโลกรัม ฝอหม่าสมุนไพรที่มีสรรพคุณละลายไขมันในเส้นเลือด ปลามัน เป็นปลาที่เวลาทอดไม่ต้องใช้น้ำมัน จะมีมันออกจากตัวปลาเอง และข้าวโพด ที่เป็นอาหารหลักของผู้สูงอายุปาหม่า และในเมืองปาหม่านี้จะมีผู้ป่วยจากโรคต่างๆ มาพักรักษาตัว ด้วยอากาศ และอาหาร จึงทำให้เมืองปาหม่ามีคอนโดสำหรับผู้ประสงค์เช่า ขึ้นเป็นดอกเห็ดเต็มไปหมดทั้งเมือง สำหรับรองรับผู้ที่ต้องการมาบำบัดรักษาตัวที่เมืองนี้ และเมืองปาหม่าก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นอย่างมาก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำคริสตัล เป็นถ้ำที่มีหินงอก หินย้อยที่มีสีขาวดั่งหิมะและสวยงามเหมือนคริสตัล ปกติความหนาแน่นของออกซิเจนทั่ว ๆ ไปจะอยู่ที่ 8,000-18,000 หน่วย แต่ภายในถ้ำนี้มีความหนาแน่นของออกซิเจนถึง 36,000-90,000 หน่วย ถือว่าเป็นถังออกซิเจนที่ใหญ่ที่สุด กล่าวกันว่าหากท่านใดได้เข้าไปสัมผัสอากาศและความสวยงามภายในถ้ำแล้วจะรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในสรวงสวรรค์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
หลังอาหารนำท่านชม โชว์วัฒนธรรมชนเผ่าเหยา เป็นโชว์เวทีกลางน้ำ
นำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY VILLA HOTEL & SUITES, BAMAหรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ – หมู่บ้านอายุวัฒนะ – พิพิธภัณฑ์คนอายุยืน – จิ้งซี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5)
นำท่านชม ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ เป็นถ้ำที่อยู่ห่างจากเมืองปาหม่าประมาณ 20 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมความงามของหินงอก หินย้อย ภายในถ้ำ ยังมีค้างคาว นกนางแอ่น นกนานาชนิด จึงทำให้ถ้ำนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า ถ้ำร้อยนก ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ผ่านความมืดความสว่างผสมผสานกันเหมือนดั่งหยินหยาง ซึ่งเป็นความสมดุลย์สมบูรณ์ของธรรมชาติ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนที่นี่มีอายุยืน และน้ำในถ้ำเมื่อต้องกับแสงเกิดประกายแสงงดงามตามธรรมชาติ เมื่อล่องออกจากปากถ้ำก็เหมือนดั่งท่านกำลังผ่านหน้าต่างสวรรค์ …..จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านอายุวัฒนะ (หมู่บ้านคนอายุยืน ท่านสมารถเตรียมของขวัญ หรือซองอั่งเปา ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้ตัวเอง มีแต่ความสุข ให้ท่านผู้เฒ่าอายุยืน) เนื่องจากการสำรวจประชากรตามสติถิ คนใน 200 คน จะมี 8 คน ที่อายุยืน แต่หมู่บ้านนี้ คนใน 200 คน มีคนที่อายุยืนถึง 86 คน ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับความเป็นหยินหยาง ความสมดุลย์สมบูรณ์ของธรรมชาติจึงทำให้คนที่นี่อายุยืน ติดอันดับ 1 ใน 3 หมู่บ้านคนอายุยืนของโลก มีคนจีนในทุกๆเมืองมาพักรักษาตัว เช่นคนที่เป็นโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าจะอยู่ได้ไม่เกิน3 เดือน แต่ปรากฏว่ามาพักรักษาตัวอยู่ที่เมืองนี้มีชีวิตอยู่เกิน 3 เดือน เรียกได้ว่าหากท่านใดได้มาอยู่อาศัยที่นี่จะทำให้มีอายุยืนขึ้น ให้ท่านได้สัมผัสอากาศ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่าเย้าปาหม่านี้ จากนั้นกลับตัวเมือง นำท่านชมพิพิธภัณฑ์คนอายุยืน เป็นที่รวบรวมประวัติของบุคคลที่มีอายุยืนของเมืองปาหม่า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองจิ้งซี (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเขตชายแดนภาคตะวันตกเฉียงใต้ของกวางสี มีประชากรกว่า 90% เป็นชาวจ้วง ที่อาศัยอยู่ในเขตจิ้งซี ในช่วงฤดูร้อนไม่ร้อง ฤดูหนาวไม่หนาว ภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวมีจำนวนมาก ทิวทัศน์สวยเหมือนกุ้ยหลิน, สภาพภูมิอากาศเหมือนคุนหมิง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านเข้าที่พัก HUAXI  INTERNATIONAL HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สี่

จิ้งซี – ตำบลจิ่วโจว – สวนสาธารณะเอ๋อฉวน – ถนนซิ่วชิ่วเจีย –เต๋อเทียน – น้ำตกเต๋อเทียน – พรมแดนจีน เวียดนาม no.53

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8)
นำท่านอออกเดินทางสู่ ตำบลจิ่วโจว ชม สวนสาธารณะเอ๋อฉวน เป็นหนึ่งในแปดแห่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองจิ้งซี มีประวัติศาสตร์เจ็ดก่วาร้อยปี มีตำนานประเพณีพื้นบ้านโบราณหลากหลาย มี รูปปั้นหินตะโกนและสถานที่ท่องเที่ยว เช่ง วัดมังกร อนุสาวรีย์ห่าน เจ้าหญิงนิทรา ต้นไม้คู่รัก อื่น ๆ อีกมากมาย …..จากนั้นนำท่านสู่ถนนซิ่วชิ่วเจีย …..ซิ่วชิ่วเป็นสินค้าโอท็อป ของเมืองกวางสี และนิยมซื้อหาเพื่อมอบเป็นของขวัญ ถนนสายนี้จึงใช้ชื่อนี้มาตั้ง เป็นถนนเอกลักษณ์ในประเทศจีน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย นำท่านเดินทางไปยัง ชายแดนจีน-เวียดนาม ที่เมืองเต๋อเทียน มณฑลกวางสี เพื่อสัมผัสกับความยิ่งใหญ่อลังการของ “น้ำตกเต๋อเทียน” (Detian) อันเลื่องชื่อ เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียชม น้ำตกเต๋อเทียน ตั้งอยู่ที่อำเภอต้าซินของกว่างสีซึ่งตั้งอยู่ชายแดนจีน-เวียดนามมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์แห่งหนึ่ง พื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมภูเขาและ ลำน้ำที่สวยงามอยู่ในแหล่งเดียวกัน ประกอบเป็นภาพที่สวยงามตามธรรมชาติที่มีพื้นที่กว้างหลายร้อยตารางกิโลเมตร บริเวณนี้มียอดเขารูปทรงต่าง ๆ นานาท่ามกลางหมอกเมฆ น้ำทะเลสาบใสเหมือนกระจกเงา ลำน้ำเสมือนหนึ่งสายหยก ก้อนหินสูงตระหง่าน ต้นไม้โบราณสูงเสียดฟ้า กล่าวได้ว่า ทุกก้าวเดินล้วนเป็นภาพที่สวยงาม รวมแล้วมีจุดชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่งนำท่านชม น้ำตกเต๋อเทียน เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจากน้ำตกไนแองการ่า) ตัวน้ำตกมีความกว้าง 120 เมตร สูงประมาณ 70 เมตร ที่อยู่ในจีนมี 3 ชั้น มีขนาดใหญ่กว่าฝั่งเวียดนาม ที่เป็นลักษณะน้ำตกชั้นเดียว (เวียดนามเรียกน้ำตกตาปาเกรียน) ความใหญ่โตของน้ำตกชวนตื่นตาตื่นใจ แม้จะอยู่ในสถานที่ไกลออกไป ก็ยังสามารถได้ยินเสียงครึกโครมกึกก้องของสายน้ำไหลอย่างชัดเจน น้ำตกแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง ……จากนั้นขึ้นฝั่งด้านข้างเพื่อเดินขึ้นไปชมน้ำตกชั้น 2 และชั้นบน ก่อนจะเดินขึ้นไปชมหลัก เขตแดนเสาเลขที่ 53 ที่กั้นพรมแดนจีน-เวียดนาม ระหว่างทางก่อนถึง 200 เมตร จะมีร้านค้าขายสินค้าชนิดที่ว่าได้บรรยากาศแบบจีนพื้นเมืองโดยแท้จริงหลังอาหารเดินทางต่อสู่เมืองหมิงซื่อ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
หลังอาหารนำท่านชมการแสดงพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พัก MINGSHI  SHANZHUANG  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ล่องเรือไม่ไผ่ชมวิวหมิงสื่อเถียนเหยียน + ชมการแสดงชนกลุ่มน้อย – หนานหนิง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (11)
หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือไม่ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน  หากจากตัวเมืองประมาน 53 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิว AAAA ระดับชาติ รัศมี 20 กมของอุทยาน มีภูเขาและน้ำที่สวยงาม สวยพอๆ กับเมืองกุ้ยหลินก็ว่าได้ รอบชายฝั่งมีบ้านชาวนา สะพานไม้กระดานเดียว ทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศแบบชนบทมาก จุดชมวิวที่มีการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่สมบูรณ์ ที่นี้ดังมากยิ่งขึ้น เพราะมีซีรีส์ทีวี”ฮวาเชียนกู่”มาถ่ายทำที่นี่ และชมการแสดงชนกลุ่มน้อย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
บ่าย นำท่านเดินทางกลับ หนานหนิง เป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ อีกทั้งเป็นเมืองสำคัญของเขตบุกเบิกพัฒนาริมชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศจีน(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13)
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีความคึกคัก ท่านสามารถเลือกซื้อและเลือกชมสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ของพื้นเมือง ของที่ระลึกต่างๆเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าราคาถูก มีให้เลือกมากมาย
นำท่านเข้าที่พัก NANNING  WINWIN  HOTEL  ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก

หนานหนิง – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (14)
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
11.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CZ6099
12.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
************************************************
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 5,800 บาท         
หมายเหตุ…สัมภาระที่จะโหลดใต้ท้องเครื่อง ทั้งไปและกลับ ได้เพียงท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโล  หาก เกิน สายการบินเรียกเก็บ ชิ้นละ 450 หยวน
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่าวีซ่าปกติ 4 วันทำการ
 3. ค่าที่พักโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋า 1 ใบไม่เกิน 23  ก.ก.
 5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 6. บัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 7. อาหารครบทุกมื้อตามรายการ
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่งๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  เป็นต้น.
 2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น
 3. ค่าน้ำหนักเกิน 23  ก.ก.
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนักท่องเที่ยว ( ถ้ามี )
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน  แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 2. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 3. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
  ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
   
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่    (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า เต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน (CZ)ธ.ค.60-มี.ค.61
รหัสทัวร์: CHN NAN6D(CZ)DEC-MAR

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147