บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN BAM01(CZ)FEB-MAY
ประเทศ :
China
สายการบิน :
China Southern Airlines

ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า เต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน (CZ)ก.พ.-พ.ค.63

รหัสทัวร์: CHN BAM01(CZ)FEB-MAY

+++++ เส้นทางธรรมชาติหนานหนิง     เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง+++++

+++++ เที่ยวครบจุดไฮไลท์  ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง+++++

 • หมู่บ้านอายุวัฒนะ หมู่บ้านที่มีคนอายุยืนมากที่สุดของโลก
 • ชมที่สุดแห่งความงดงาม ณ ถ้ำคริสตัล ปาหม่า
 • ชมความอลังการ น้ำตกเต๋อเทียน  น้ำตกชายแดนใหญ่อันดับ 2 ของโลก
 • ล่องเรือลอดถ้ำหน้าต่างสวรรค์
 • ล่องเรือไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน จุดชมวิว AAAA ระดับชาติ
 • เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง, ห่านย่างฮ่องกง, หมูหอมปาหม่า, อาหารจีนแคะ

 

วันเดินทาง

28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563 24,999
11-16, 25-30  มีนาคม
24,999
1-6 เมษายน  24,999
10-15 เมษายน 26,999
30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 24,999
7-12 พฤษภาคม  24,999

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก    

กรุงเทพฯ – หนานหนิง 

16.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 แถว U  เคาน์เตอร์ CHINA SOUTHERN AIRLINES  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
19.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองหนานหนิง  โดยเที่ยวบินที่ CZ8428 *** บริการอาหารและเครื่องดื่ม***
22.40 น. ถึงเมืองหนานหนิง  เขตปกครองชนชาติจ้วงหรือเขตปกครองตนเองกว่างซี และเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 เขตปกครองตนเองของประเทศจีน เป็นมณฑลเดียวทางตะวันตกที่ติดกับทะเล และมีชายแดนทางบกติดกับประเทศเวียดนามระยะทางยาวกว่า 1,000 กม. บางครั้งเรียกว่า นครสีเขียว เนื่องจากอุดมไปด้วยพื้นที่สีเขียวจากพรรณพืชเขตร้อน …ประชาชนในเขตปกครองมีมากถึง 12 ชนเผ่า โดยเผ่าจ้วงมีมากที่สุด …..
นำท่านเข้าที่พัก NANNING  TIANYU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

หนานหนิง – ปาหม่า – ถ้ำหน้าต่างสวรรค์  – หมู่บ้านอายุวัฒนะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (1)      นำท่านเดินทางสู่ ปาหม่า  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่มีประชากรอายุยืน  1  ใน 3 แห่งของโลก ซึ่งผลจากการสำรวจ ประชากร 2400 คน จะมีผู้ที่มีอายุเกิน 90 ปี ประมาณ 10 คน แต่ที่ปาหม่ามีผู้มีอายุเกิน 100 ปี ถึง 16 คน ด้วยเหตุผลจากสภาพแวดล้อมและธรรมชาติของปาหม่า ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็น 1. ปริมาณออกซิเจนในอากาศที่มีสูงมาก สูงถึง 6,000 – 8,000 หน่วย เทียบกับที่อื่นๆมีเพียง 600 หน่วย 2. แรงดึงดูดมีมากกว่าที่อื่น 3. อาหารพื้นเมือง เช่นหมูหอม, สมุนไพรที่มีคุณสมบัติละลายไขมันในเส้นเลือด,ปลามัน และ ข้าวโพด …..ปาหม่าจึงเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมในการมาพักรักษาสุขภาพของผู้คนเป็นจำนวนมาก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย นำท่านล่องเรือชม ถ้ำหน้าต่างสวรรค์  หรืออีกชื่อเรียกว่า ถ้ำร้อยนก  เพราะภายในถ้ำมีนกนานาชนิดรวมทั้งนกนางแอ่นอาศัยอยู่   ชมบรรยากาศและความงดงามของหินงอก หินย้อยภายในถ้ำ  ระหว่างทางผ่านจะมีแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาตกกระทบกับผืนน้ำในโถงถ้ำ เกิดประกายระยิบระยับงดงามยิ่งนัก  …..นำท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านอายุวัฒนะ  หรือ หมู่บ้านคนอายุยืน ประชากรในหมู่บ้านแห่งนี้มีสัดส่วนของผู้มีอายุยืนจำนวนมากถึงกว่า 40 % ของจำนวนประชากรในหมู่บ้าน คือ ในจำนวน 200 คน จะมีผู้มีอายุยืนยาวถึง 86 คน ในขณะที่อื่นๆ จะมีเพียง 8 คน เท่านั้น นับว่าเป็นเรื่องน่าสนใจยิ่งนัก …..ให้ท่านได้สัมผัสอากาศ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม และชมโชว์วัฒนธรรมชนเผ่าเย้า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3) หลังอาหารอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าที่พัก BAMA  HUAYI  HOLIDAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ปาหม่า – ธารน้ำมิ่งเหอ – ถ้ำคริสตัล  – จิ้งซี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (4)   นำท่านผ่านชม  ธารน้ำมิ่งเหอ เป็นธารน้ำที่ไหลคดเคี้ยวไปมาผ่านหมู่บ้านและผืนนา เมื่อมองจากข้างบนแล้วจะมีลักษณะเหมือนตัวอักษรจีน命 ซึ่งมีความหมายว่าชีวิต …..จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม ถ้ำคริสตัล ถ้ำที่มีหินงอก หินย้อยที่มีสีขาวใสสวยงามเหมือนคริสตัล   ที่น่าสนใจคือ ปริมาณออกซิเจนภายในถ้ำซึ่งมีอยู่เป็น จำนวนมาก ประมาณ 36,000 – 90,000 หน่วย ในขณะที่บรรยากาศทั่วไปจะมีอยู่ประมาณ 8,000-18,000 หน่วย  ทำให้บรรยากาศภายในถ้ำสดชื่นมาก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย นำท่านเดินทางไปยังเมืองจิ้งซี (เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเขตชายแดนภาคตะวันตกเฉียงใต้ของกวางสี มีประชากรกว่า 90% เป็นชาวจ้วง  จิ้งซีมีภูมิอากาศเย็นสบาย และทัศนียภาพทางธรรมชาติสวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
นำท่านเข้าที่พัก HUAN QIU HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

จิ้งซี – สวนเอ๋อฉวน – ซิ่วซิ่วเจีย – น้ำตกเต๋อเทียน (รวมล่องแพ) – ต้าซิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7) นำท่านชม สวนเอ๋อฉวน เป็นหนึ่งในแปดแห่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองจิ้งซี    มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่าเจ็ดร้อยปี  มีตำนานประเพณีพื้นบ้านโบราณหลากหลาย และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ อีก จากนั้นนำท่านสู่ ถนนซิ่วชิ่วเจีย ….. เป็นแหล่งผลิตซิ่วชิ่วเป็นสินค้าโอท็อป ของเมืองกวางซี  และนิยมซื้อหาเพื่อมอบเป็นของขวัญ จึงใช้ชื่อนี้มาตั้งเป็นชื่อถนนและเป็นเอกลักษณ์ในประเทศจีน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
บ่าย นำท่านเดินทางไปสัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของ น้ำตกเต๋อเทียน (Detian) ตั้งอยู่ที่อำเภอต้าซินของกว่างซี   ชายแดนประเทศจีน-เวียดนาม  เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รองจากน้ำตกไนแองการ่า ความกว้างของน้ำตกเต๋อเทียน 120 เมตร สูง 70 เมตร แบ่งเป็น 3 ชั้น ในขณะที่ตัวน้ำตกฝั่งเวียดนาม หรือเรียกว่าน้ำตกตาปาเกรียน มีความสูงเพียงชั้นเดียว และมีขนาดเล็กกว่า  นำท่านล่องแพไม้ไผ่ชมความงดงามยิ่งใหญ่อลังการ์ของน้ำตกอย่างใกล้ชิด …..จากนั้นนำท่านขึ้นฝั่งเพื่อเดินเท้าไปยังชั้น 2 และชั้นบนของน้ำตก …..ชมหลักเขตแดนเสาที่ 53 แบ่งแนวชายแดนจีนและเวียดนาม…..นำท่านเดินทางสู่ ต้าซิน (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)
นำท่านเข้าที่พัก DAXIN  VIENNA  INTERNATIONAL  HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ต้าซิน – ล่องเรือไม่ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน – หนานหนิง –ถนนคนเดินหนานหนิง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (10) นำท่าน ล่องเรือไม่ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน  จุดชมวิวระดับ AAAA ของประเทศ ทัศนียภาพสองฝั่ง งดงามด้วยภูเขา, ลำน้ำ  และบรรยากาศอันสดชื่นรื่นรมย์ ในยามล่องแพ  ท่านจะได้พบเห็นวิถีชีวิตของชาวชนบท ที่ออกมาทำกิจกรรมประจำวัน  ……และชมการแสดงชนกลุ่มน้อย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
บ่าย นำท่านเดินทางกลับหนานหนิง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) …..อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหนานหนิง   เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีความคึกคัก ท่านสามารถเลือกซื้อและเลือกชมสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ของพื้นเมือง ของที่ระลึกต่างๆเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าราคาถูก มีให้เลือกมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (12)
นำท่านเข้าที่พัก NANNING  HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก

หนานหนิง – ชิงซิ่วซาน – กรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (13) นำท่านไปชม ชิงเซี่ยวซาน  หรือภูเขาชิงซิ่วจุดท่องเที่ยวสำคัญของหนานหนิง บนยอดเขาลูกนี้เป็นที่ประดิษฐานศาลเจ้ากวนอิมพันมือ อันเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ (ค.ศ.960-1127)  แกะสลักจากไม้จันทน์หอม พระพักตร์นิ่งสงบ สวยงาม เปี่ยมไปด้วยความเมตตา และมีพระพุทธรูป ขนาดใหญ่ 5 องค์ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะ  …ชมเจดีย์ 9 ชั้น จุดชมวิวตัวเมืองหนานหนิง วัดกวนอู เจดีย์มังกรช้าง สระมังกรและสระมรกต สวนต้นปรงขนาดยักษ์ และต้นปาล์ม ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน และสวนป่าเขตร้อน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14)
นำท่านไปยังสนามบิน
16.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CZ 8427 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
18.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
************************************************
รายการทัวร์เส้นทางหนานหนิง ปาหม่า เต๋อเทียน ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมือง
อัตราค่าบริการ

 • เด็กอายุตั้งแต่ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500  บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-หนานหนิง -กรุงเทพฯโดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES ***กระเป๋าสัมภาระน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. และ กระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. ***
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 5  คืน
 3. ค่าอาหาร 14 มื้อตามรายการ
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋า 1 ใบไม่เกิน 23 ก.ก.
 5. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 8.  ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท*** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***   
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนที่เกิน 23 ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,650บาท (พาสปอร์ตไทย)
 6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 900 บาท (เก็บจากลูกค้าต่อคน ตลอดทริป)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า

*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***

 1. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 2. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 3. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 4. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 5. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 6. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 7. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 8. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติคเกอร์หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,125 บาทต่อท่าน
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 1,650 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 2,775 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้นไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี
 5. หลังจากการจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือเหตุผลใดๆก็ตาม ซึ่งอยู่นอกเหนือความ รับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯไม่คืนเงิน และไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล, ปัญหาความล่าช้าของสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอันเนื่องมาจากสายการบิน
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 5. Bกรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 6. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็
 2. การจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่ต้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็นพิเศษ …..บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนในต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามที่ร้องขอหรือไม่
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ความรับผิดชอบ  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า เต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน (CZ)ก.พ.-พ.ค.63
รหัสทัวร์
CHN BAM01(CZ)FEB-MAY
สายการบิน
China Southern Airlines
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว