บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Europe

รหัสทัวร์ :
EUR EK012(EK)APR-MAY
ประเทศ :
Europe
สายการบิน :
Emirate Airlines

ทัวร์สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9วัน 6คืน (EK)เม.ย..-พ.ค.62

รหัสทัวร์: EUR EK012(EK)APR-MAY

 • ชมปราสาทเอดินเบอระอันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง
 • ถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารยอร์ค มหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษ
 • ถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด แห่งทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เจ้าของสมญานาม ปิศาจแดง
 • สโตนเฮนจ์ วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษนับเป็น 1ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปี
 • ชมกรุงลอนดอนอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เช่น พระราชวังบัคกิ้งแฮม , หอนาฬิกาบิ๊กเบน , จัตุรัสพิคคาเดลลี่             
 • ชมบริติชมิวเซียม พิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในโลก
 • ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำเทมส์ ซึ่งไหลผ่านกลางกรุงลอนดอน

กำหนดการเดินทาง

8-16 เมษายน 2562 75,900
13-21 เมษายน  2562 75,900
17-25 พฤษภาคม 2562  65,900

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ

22.00น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T       สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

วันที่สอง

ดูไบ – เอดินเบอระ – ปราสาทเอดินเบอระ                       (ยูเออี-สก็อตแลนด์)

01.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
04.45 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อ
09.55 น. เดินทางสู่เมืองเอดินเบอระ ประเทศสก็อตแลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 23 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
14.50 น. ถึงสนามบินเมืองเอดินเบอระ ประเทศสก็อตแลนด์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางย่านเมืองเก่าสู่ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายสำคัญที่เชื่อมสู่พระตำหนักโฮลี่รู๊ด  (Palace of Holyroodhouse) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย นำท่านเข้าชมปราสาทเอดินเบอระ (Edinburgh Castle)อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและกำแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อรำลึกถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่พระราชฐานชั้นในส่วนที่เป็น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (1)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Courtyard by Marriott Glasgow Airport Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

กลาสโกว์ – มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์ – วินเดอร์เมียร์ – เพรสตัน (สก็อตแลนด์ – อังกฤษ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)….นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์ (Glasgow Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิค มหาวิหารแห่งนี้เป็นสุสานฝังศพของนักบุญ Saint Mungo ผ่านชมศาลาว่าการเมือง (City Chamber), มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ (Glasgow University) เป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกสร้างโดยพระประสงค์ของพระเจ้าเจมส์ที่ 2 ในปี ค.ศ.1451 ปัจจุบันถือเป็นมหาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ในสหราชอาณาจักร, ศูนย์ประชุม Clyde Auditorium สถานที่จัดงานคอนเสิร์ต นิทรรศการและการประชุมต่างๆ โดยโครงสร้างของตัวอาคารนั้นมีลักษณะคล้ายโอเปร่าเฮ้าส์จำลอง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย เดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ สู่เขตเลคดิสทริค อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ที่ท่านจะได้ชื่นชมกับความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบ นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเพรสตัน เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ถึง1,000 ปี มีอาคารเก่าแก่ที่โดดเด่นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาคารสำหรับการอนุรักษ์ถึง 770 แห่ง เป็นเมืองที่มีพื้นที่กว้างขวางตั้งแต่ทุ่งมัวร์ในหุบเขาเบคอนและพื้นที่ป่าทางธรรมชาติอันหลากหลาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Macdonald Tickled Trout Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

ยอร์ค – มหาวิหารยอร์ค – แมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด (อังกฤษ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)…เดินทางสู่เมืองยอร์ค เมืองโรมันโบราณที่ยังมีกำแพงเมืองโบราณล้อมรอบ ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำอูสและแม่น้ำฟอสส์ เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปี นำท่านถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารยอร์ค หรือ ยอร์ค มินสเตอร์ (YORK MINSTER) มหาวิหาร  แห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษ เมืองแห่งนี้มีบิช้อปประจำเมืองในราวปี 314 ทำให้เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อคริสต์ศาสนาแห่งแรก ๆ ของอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นโบถส์แบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษเหนือ งดงามด้วยกระจกสีตกแต่งอยู่ภายในวิหาร และยังเป็นมหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นที่สองรองจากมหาวิหารโคโลญจน์ในประเทศเยอรมนี หน้าต่างใหญ่ชื่อ “GREAT EAST WINDOW” สร้างเสร็จเมื่อปี 1408 เป็นหน้าต่างประดับกระจกสีที่ใหญ่ที่สุดในโลก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองหลวงทางภาคเหนือของอังกฤษ เป็นเมืองแนวหน้าแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด แห่งทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลชื่อก้องโลกที่มีสมาชิกแฟนคลับมากที่สุดในโลก เจ้าของสมญานาม “ปิศาจแดง” สนามเริ่มก่อสร้างในปี 1909 และเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 1910 ปัจจุบันมีความจุ 76,212 คน มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกนานาชนิด ที่ MEGA STORE เช่น เสื้อ ผ้าพันคอ หมวก เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Clayton Manchester Airport Hotel หรือ ระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – บ้านเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ส – คาร์ดิฟฟ์ (อังกฤษ-เวลส์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(8)….นำท่านเดินทางสู่เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน  เมืองบ้านเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์ส….นำท่านชมเมืองสเตรทฟอร์ดที่คงรักษาสภาพแวดล้อมแบบชนบทของอังกฤษแท้ ๆ ไว้ได้อย่างสมบูรณ์…นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า บ้านเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ส (SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE) กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษที่ได้รับการยกย่องทั่วไปว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลกมักเรียกขานเขาว่าเป็นกวีแห่งชาติของอังกฤษและ กวีแห่งเอวอน (BARD OF AVON) ชมบ้านที่เคยเป็นที่อาศัยของเชคสเปียร์ เป็นบ้านหลังคามุงด้วยฟาง ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอร์ด ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันได้ปรับเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้ว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย เดินทางสู่เมืองคาร์ดิฟฟ์เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยังเป็นเมืองท่าสำคัญริมทะเลไอริช เมืองที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือชาวโรมันสมัยเรืองอำนาจ นำท่านชมเมืองคาร์ดิฟ อดีตเมืองที่ส่งออกถ่านหินมากที่สุดเมืองหนึ่ง ผ่านชมศาลาว่าการเมือง พิพิธภัณฑ์ สนามกีฬามิเลนเนียมสเตเดี้ยม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (10)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Clayton Cardiff Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก

บาธ – โรงอาบน้ำแร่โรมัน – สโตนเฮนจ์ – ลอนดอน              (อังกฤษ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)…นำท่านเดินทางสู่เมืองบาธ ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะอังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว ….นำท่านเข้าชมโรงอาบน้ำแร่โรมัน ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นสถานที่อาบน้ำแร่โดยอาศัยน้ำจากบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่จะมีน้ำไหลออกมาอย่างต่อเนื่องถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส ที่เมืองบาธมีบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ 3 แห่ง บ่อที่ใหญ่ที่สุดคือที่ ROMAN SACRED SPRING น้ำผุดจากใต้ดินลึก 3,000 เมตร มีแร่ธาตุถึงกว่า 43 ชนิด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่สโตนเฮนจ์ วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษนับเป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปี ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่า ทำไมสิ่งนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาแต่จากลักษณะของการก่อสร้าง ทำให้ทราบว่าผู้ก่อสร้างต้องมีฐานอำนาจอยู่ไม่น้อย เพราะมีการขนหินสีฟ้ามาจากเวลส์ใช้ในการนี้…..นำท่านเดินสู่กรุงลอนดอน เมืองใหญ่ที่ให้ความสำคัญพื้นที่สีเขียว มีสวนสาธารณะอยู่ใจกลางเมืองหลายแห่ง สวนสาธารณะเหล่านี้มีต้นไม้นานาพันธุ์ตกแต่งด้วนน้ำพุ และรูปปั้นอย่างสวยงาม มีสระน้ำซึ่งมีนกเป็ดน้ำ และหงส์ว่ายวน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Hilton Gatwick Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด

ลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – บริติชมิวเซียม – ห้างแฮร์รอดส์ – ล่องเรือแม่น้ำเทมส์)                                                  (อังกฤษ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (14)…นำท่านชมกรุงลอนดอนอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ อันยาวนานเป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบันและเป็นศูนย์รวม สถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก  ผ่านชม  พระราชวังบัคกิ้งแฮม ที่ประทับแห่งพระราชินีอังกฤษ ก่อนนำท่านเก็บภาพสวยๆที่ หอนาฬิกาบิ๊กเบน สัญลักษณ์ที่สำคัญของลอนดอนที่ตั้งอยู่เคียงข้างอาคารรัฐสภาที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ ผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิบ้านเลขที่ 10, ถนนดาวน์นิ่งทำเนียบนายกรัฐมนตรี, จัตุรัสทราฟัลการ์, อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน, พิคคาเดลลี เซอร์คัส,  ย่านโซโห ฯลฯ นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ ชมทิวทัศน์งดงามของสองฝากฝั่งแม่น้ำเทมส์ ซึ่งไหลผ่านกลางกรุงลอนดอน ล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น จัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษ,หอนาฬิกาบิ๊กเบนชมความงดงามสองฝั่งของแม่น้ำเทมส์ผ่านจัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์,มหาวิหารเซนต์ปอล,ลอนดอนบริดจ์ เป็นการท่องเที่ยวลอนดอนที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง จุดสวยงามที่สุด เมื่อมองจากจุดกลางแม่น้ำคือ อาคารรัฐสภา บิ๊กเบนและหอคอยลอนดอน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)
บ่าย นำท่านชมบริติชมิวเซียม (British Museum) หรือที่นิยมเรียกกันว่า พิพิธภัณฑ์อังกฤษในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก มีการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบื้องต้นวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลนซึ่งเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการแก่สาธารณะเป็นครั้งแรกในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อันเป็นสถานที่ตั้งของอาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันบริติชมิวเซียมเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุต่างๆ จากทุกทวีป จำนวนกว่า 7 ล้านชิ้น ซึ่งล้วนมีชื่อเสียง และมีการบันทึกเรื่องราวของวัฒนธรรมมนุษน์จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันอิสระท่าน ช้อปปิ้งที่ห้างแฮร์รอดส์ ห้างหรูหราอันโด่งดังย่าน KNIGHTSBRIDGE เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในลอนดอน ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงลอนดอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นห้างหรูในเวลาเดียวกัน ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 300 ร้าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (16)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Hilton Gatwick Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่แปด

บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ – ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด – สนามบิน                           (อังกฤษ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(14)…. นําท่านเดินทางสู่ ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ย่านช้อปปิ้งใหญ่ของลอนดอนที่ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพเยี่ยมจาก มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ์ และห้างอื่นๆ อีกมากมาย นำท่านเดินทางต่อไปยัง   บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ (Bicester Outlet Village)…..นำท่านชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทั้งของอังกฤษเช่น Fontaine, Armani, Bally, Bodum, Bose, Burberry, CalvinKlein, D&G, DKNY, Diesel, Dior, Dunhill Ermenegildo Zegna, Fendi, Gucci, Guess, Hugo, Boss, Jaeger, Jigsaw, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Max Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith  เป็นต้น
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าสำหรับท่าน
……..น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ลอนดอน อิสระท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบน อีกมากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.45 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 10    (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่เก้า

ดูไบ – กรุงเทพฯ                                                       (ยูเออี-ไทย)

07.35 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********************************
หมายเหตุ : ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

**** สำหรับผู้ที่เดินทางวันที่ 8-16 เมษายน 2562 จะมีตารางการบินขาไปและขากลับแตกต่างจากวันเดินทางอื่นๆ (โปรแกรมการเดินทางเป็นไปตามเดิม) ขาไป EK371 กรุงเทพฯ-ดูไบ / EK27 ดูไบ-กลาสโกว์ ขากลับ EK004 ฮีทโธรว์-ดูไบ / EK418 ดูไบ-กรุงเทพ ****

อัตราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ 2-11 ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียง ลด 2,000  บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 12,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 2. ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน)ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ
 3. ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่าUNITED KINGDOM (UK) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 8. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ไม่รวม
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 4. ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ปอนด์ x 7 วัน = 14 ปอนด์)
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท
เงื่อนไขการจอง

 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ20,000บาทพร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง(หลังจองภายใน 3 วัน)
 2. ชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด)เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทางให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้งหากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
การยกเลิกการเดินทาง

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
 หมายเหตุ

 1. เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 5-11 ขวบ
 2. กรุ๊ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผู้เดินทางครบ 30 ท่าน ขึ้นไป
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 6. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 7. สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 8. โรงแรมที่พักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน  (TRIPPLE   ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม
เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทำการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า)
 1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุไม่ต่ำกว่า6เดือนก่อนวันหมดอายุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตามควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 2. รูปถ่ายสีขนาด2นิ้วจำนวน2ใบ(**ต้องมีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน6เดือนและเหมือนกันทั้ง2รูป)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 4. ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่งและอัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนด
 5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน3 เดือนพร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง6เดือน (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 6. STATEMENTย้อนหลัง6เดือน(นับจากวันปัจจุบัน)ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอและมีจำนวนไม่ต่ำกว่า6หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนาสถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
 7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับ มาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 8. กรณีเป็นนักเรียน,นักศึกษจะต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ(ตัวจริง) เท่านั้น
 9. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมเป็นภาษาอังกฤษ โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตโดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่างถูกต้อง
 10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและปรดแต่งกายสุภาพทั้งนี้บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 12. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทั้งหมด
 13. การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดำเนินการขั้นตอนการยื่นวีซ่าได้
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสารหากท่านต้องการให้ทางเราดำเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **
 
แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่มเติม (สำคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  คำถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย แต่กรุณาตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทางภาษาไทย]…………………………………………………………………

นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………….………………………………………….…………….

นามสกุลตอนเกิด[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………..

ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………….…………………………………………………

วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………สถานที่เกิด(จังหวัด/ประเทศ)……………………………

สัญชาติปัจจุบัน ……………………สัญชาติโดยกำเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………………

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….รหัสไปรษณีย์………………………….

โทรศัพท์(มือถือ)……………………………..…………E-mail…………………………………..….

ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ)

และสัญชาติของผู้มีอำนาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์………………………………………………………

……………………………………………………………………………..……………………………

สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ)     ……………………………………………………

ที่อยู่ที่ทำงานหรือสถานศึกษา……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………………..

ตำแหน่งงาน …………………………………………………………………………………………………..

โทรศัพท์ที่ทำงาน…………….โทรสารที่ทำงาน………………รายได้ต่อเดือน………………บาท

รายได้อื่น……………………จำนวน………………แหล่งที่มา………………………………………….

สถานภาพ       โสด   แต่งงาน  แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)    หม้าย     หย่า

ชื่อ-นามสกุล  บิดา……………………………………………………………………………………………

ชื่อ-นามสกุล มารดา………………………………………………………………………………………….

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส……………………………………………………………………………………….

วันเกิด คู่สมรส………………………………………………………………………………………………..

จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส……………………………..สัญชาติของคู่สมรส…………………………..

วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่เคย

เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่………………………….ถึงวันที่………………………………………

เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้

ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)………………………………………………………………….

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่

ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)……………………………………………………………………….

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักของผู้ร้องขอ

ตัวผู้ขอวีซ่าเอง                               มีผู้อื่นออกให้

โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล…………………………………..

ที่อยู่…………………………….…………..…………………

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9วัน 6คืน (EK)เม.ย..-พ.ค.62
รหัสทัวร์
EUR EK012(EK)APR-MAY
สายการบิน
Emirate Airlines
ประเทศ
Europe
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว