บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Europe

รหัสทัวร์ :
EUR EK012(EK)MAR-JUN
ประเทศ :
Europe
สายการบิน :
Emirate Airlines

ทัวร์สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9วัน 6คืน(EK)มี.ค.-มิ.ย.63

รหัสทัวร์: EUR EK012(EK)MAR-JUN

 • ชมปราสาทเอดินเบอระอันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง
 • ถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารยอร์ค มหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษ
 • ถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด แห่งทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เจ้าของสมญานาม ปิศาจแดง
 • สโตนเฮนจ์ วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษนับเป็น 1ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปี
 • ชมกรุงลอนดอนอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เช่น พระราชวังบัคกิ้งแฮม , หอนาฬิกาบิ๊กเบน , จัตุรัสพิคคาเดลลี่                       
 • ชมบริติชมิวเซียม พิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในโลก
 • ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำเทมส์ ซึ่งไหลผ่านกลางกรุงลอนดอน

กำหนดการเดินทาง

4-12  มีนาคม 2563 57,900
8-16, 10-18 เมษายน 67,900
28 เมษายน – 6 พฤษภาคม 59,900
2-10, 5-13 พฤษภาคม 59,900
2-10 มิถุนายน 59,900

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ                                                                             (ไทย)

22.00น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

วันที่สอง

ดูไบ – เอดินเบอระ – ปราสาทเอดินเบอระ      (ยูเออี – สก็อตแลนด์)

01.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
05.00 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
08.45 น. เดินทางสู่เมืองเอดินเบอระ ประเทศสก็อตแลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK23 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
13.00 น. ถึงสนามบินเมืองเอดินเบอระ ประเทศสก็อตแลนด์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว…นำท่านเดินทางย่านเมืองเก่าสู่ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายสำคัญที่เชื่อมสู่พระตำหนักโฮลี่รู๊ด  (Palace of Holyroodhouse) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย…นำท่านเข้าชมปราสาทเอดินเบอระ (Edinburgh Castle)อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและกำแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อรำลึกถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่พระราชฐานชั้นในส่วนที่เป็น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Courtyard by Marriott Glasgow Airport Hotel หรือ ระดับเดียวกัน

วันที่สาม

กลาสโกว์ – มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์ – วินเดอร์เมียร์ – เพรสตัน(สก็อตแลนด์ – อังกฤษ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)…นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์(Glasgow Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคมหาวิหารแห่งนี้เป็นสุสานฝังศพของนักบุญ Saint Mungoผ่านชมศาลาว่าการเมือ(City Chamber, มหาวิทยาลัยกลาสโกว์(Glasgow University)เป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกสร้างโดยพระประสงค์ของพระเจ้าเจมส์ที่ 2ในปีค.ศ.1451ปัจจุบันถือเป็นมหาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ในสหราชอาณาจักร, ศูนย์ประชุม Clyde Auditorium สถานที่จัดงานคอนเสิร์ต นิทรรศการและการประชุมต่างๆ โดยโครงสร้างของตัวอาคารนั้นมีลักษณะคล้ายโอเปร่าเฮ้าส์จำลอง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย เดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ สู่เขตเลคดิสทริค อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง…นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ที่ท่านจะได้ชื่นชมกับความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบ….นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเพรสตัน เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ถึง1,000 ปี มีอาคารเก่าแก่ที่โดดเด่นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาคารสำหรับการอนุรักษ์ถึง 770 แห่ง เป็นเมืองที่มีพื้นที่กว้างขวางตั้งแต่ทุ่งมัวร์ในหุบเขาเบคอนและพื้นที่ป่าทางธรรมชาติอันหลากหลาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Macdonald Tickled Trout Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

ยอร์ค – มหาวิหารยอร์ค – แมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด   (อังกฤษ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)…เดินทางสู่เมืองยอร์ค เมืองโรมันโบราณที่ยังมีกำแพงเมืองโบราณล้อมรอบ ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำอูสและแม่น้ำฟอสส์ เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปี…นำท่านถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารยอร์ค หรือ ยอร์ค มินสเตอร์ (YORK MINSTER) มหาวิหาร แห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษ เมืองแห่งนี้มีบิช้อปประจำเมืองในราวปี314 ทำให้เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อคริสต์ศาสนาแห่งแรกๆของอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นโบถส์แบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษเหนือ งดงามด้วยกระจกสีตกแต่งอยู่ภายในวิหาร และยังเป็นมหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นที่สองรองจากมหาวิหารโคโลญจน์ในประเทศเยอรมนี หน้าต่างใหญ่ชื่อ “GREAT EAST WINDOW” สร้างเสร็จเมื่อปี 1408 เป็นหน้าต่างประดับกระจกสีที่ใหญ่ที่สุดในโลก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองหลวงทางภาคเหนือของอังกฤษ เป็นเมืองแนวหน้าแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม…นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด แห่งทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลชื่อก้องโลกที่มีสมาชิกแฟนคลับมากที่สุดในโลก เจ้าของสมญานาม “ปิศาจแดง” สนามเริ่มก่อสร้างในปี 1909 และเริ่มใช้ตั้งแต่ปี1910 ปัจจุบันมีความจุ 76,212 คน มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกนานาชนิด ที่ MEGA STORE เช่น เสื้อ ผ้าพันคอ หมวก เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Clayton Manchester Airport Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – บ้านเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ส – คาร์ดิฟฟ์ (อังกฤษ – เวลส์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(8)…นำท่านเดินทางสู่เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน เมืองบ้านเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์ส….นำท่านชมเมืองสเตรทฟอร์ดที่คงรักษาสภาพแวดล้อมแบบชนบทของอังกฤษแท้ ๆ ไว้ได้อย่างสมบูรณ์…นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า บ้านเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ส (SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE) กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษที่ได้รับการยกย่องทั่วไปว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลกมักเรียกขานเขาว่าเป็นกวีแห่งชาติของอังกฤษและ “กวีแห่งเอวอน” (BARD OF AVON) ชมบ้านที่เคยเป็นที่อาศัยของเชคสเปียร์ เป็นบ้านหลังคามุงด้วยฟาง ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอร์ด ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันได้ปรับเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้ว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองคาร์ดิฟฟ์เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยังเป็นเมืองท่าสำคัญริมทะเลไอริช เมืองที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือชาวโรมันสมัยเรืองอำนาจ นำท่านชมเมืองคาร์ดิฟ อดีตเมืองที่ส่งออกถ่านหินมากที่สุดเมืองหนึ่ง ผ่านชมศาลาว่าการเมือง พิพิธภัณฑ์ สนามกีฬามิเลนเนียมสเตเดี้ยม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Clayton Cardiff Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก

บาธ – โรงอาบน้ำแร่โรมัน – สโตนเฮนจ์ – ลอนดอน   (อังกฤษ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)..นำท่านเดินทางสู่เมืองบาธ ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะอังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว….นำท่านเข้าชมโรงอาบน้ำแร่โรมัน ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นสถานที่อาบน้ำแร่โดยอาศัยน้ำจากบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่จะมีน้ำไหลออกมาอย่างต่อเนื่องถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส ที่เมืองบาธมี บ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ 3 แห่ง บ่อที่ใหญ่ที่สุดคือที่ ROMAN SACRED SPRING น้ำผุดจากใต้ดินลึก 3,000 เมตร มีแร่ธาตุถึงกว่า 43 ชนิด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สโตนเฮนจ์ วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษนับเป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปี ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่า ทำไมสิ่งนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาแต่จากลักษณะของการก่อสร้าง ทำให้ทราบว่าผู้ก่อสร้างต้องมีฐานอำนาจอยู่ไม่น้อย….นำท่านเดินสู่กรุงลอนดอน เมืองใหญ่ที่ให้ความสำคัญพื้นที่สีเขียว มีสวนสาธารณะอยู่ใจกลางเมืองหลายแห่ง สวนสาธารณะเหล่านี้มีต้นไม้นานาพันธุ์ตกแต่งด้วนน้ำพุ และรูปปั้นอย่างสวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Hilton Gatwick Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด

ลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – บริติชมิวเซียม – ห้างแฮร์รอดส์ – ล่องเรือแม่น้ำเทมส์     (อังกฤษ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (14)….นำท่านชมกรุงลอนดอนอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ อันยาวนานเป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบันและเป็นศูนย์รวม สถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก….ผ่านชม  พระราชวังบัคกิ้งแฮม ที่ประทับแห่งพระราชินีอังกฤษ ก่อนนำท่านเก็บภาพสวยๆที่ หอนาฬิกาบิ๊กเบน สัญลักษณ์ที่สำคัญของลอนดอนที่ตั้งอยู่เคียงข้างอาคารรัฐสภาที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ ผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิบ้านเลขที่ 10, ถนนดาวน์นิ่งทำเนียบนายกรัฐมนตรี, จัตุรัสทราฟัลการ์, อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน, พิคคาเดลลี เซอร์คัส,  ย่านโซโห ฯลฯ นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ ชมทิวทัศน์งดงามของสองฝากฝั่งแม่น้ำเทมส์ ซึ่งไหลผ่านกลางกรุงลอนดอน ล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น จัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษ,หอนาฬิกาบิ๊กเบนชมความงดงามสองฝั่งของแม่น้ำเทมส์ผ่านจัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์,มหาวิหารเซนต์ปอล,ลอนดอนบริดจ์ เป็นการท่องเที่ยวลอนดอนที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง จุดสวยงามที่สุด เมื่อมองจากจุดกลางแม่น้ำคืออาคารรัฐสภา บิ๊กเบนและหอคอยลอนดอน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)
บ่าย นำท่านชมบริติชมิวเซียม (British Museum) หรือที่นิยมเรียกกันว่า พิพิธภัณฑ์อังกฤษในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลกมีการก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2296 (ค.ศ.1753)ในเบื้องต้นวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลนซึ่งเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการแก่สาธารณะเป็นครั้งแรกในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2302(ค.ศ.1759) ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อันเป็นสถานที่ตั้งของอาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันบริติชมิวเซียมเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุต่างๆ จากทุกทวีป จำนวนกว่า 7 ล้านชิ้น ซึ่งล้วนมีชื่อเสียง และมีการบันทึกเรื่องราวของวัฒนธรรมมนุษน์จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน….อิสระท่านช้อปปิ้งที่ ห้างแฮร์รอดส์ ห้างหรูหราอันโด่งดังย่านKNIGHTSBRIDGEเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในลอนดอนถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงลอนดอนเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นห้างหรูในเวลาเดียวกันประกอบด้วยร้านค้ากว่า300ร้าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (16)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Hilton Gatwick Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่แปด

บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ – ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด – สนามบิน       (อังกฤษ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (17)…นําท่านเดินทางสู่ ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ย่านช้อปปิ้งใหญ่ของลอนดอนที่ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพเยี่ยมจาก มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ์ และห้างอื่นๆ อีกมากมาย นำท่านเดินทางต่อไปยัง บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ(Bicester Outlet Villag….นำท่านชมสินค้าแบรนด์เนมต่างทั้งของอังกฤษเช่นFontaine,Armani,Bally,Bodum,Bose, Burberry,CalvinKlein,D&G, DKNY,Diesel,Dior,Dunhill Ermenegildo Zegna, Fendi, Gucci, Guess,Hugo, Boss, Jaeger, Jigsaw, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Max Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith  เป็นต้น
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าสำหรับท่าน
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ลอนดอน อิสระท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบน อีกมากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
20.15 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK10 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่เก้า

ดูไบ – กรุงเทพฯ                                      (ยูเออี – ไทย)

07.20 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
************************************************************
หมายเหตุ : ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
อัตราค่าบริการ

 • เด็กอายุ 2-11 ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่2 ท่านไม่มีเตียง ลด 2,000 บาท
 • พักเดี่ยว เพิ่ม 12,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 2. ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน)ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ
 3. ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่าUNITED KINGDOM (UK) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 8. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 4. ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ปอนด์ x 7 วัน = 14 ปอนด์)
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท
เงื่อนไขการจอง

 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ20,000บาทพร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง(หลังจองภายใน 3 วัน)
 2. ชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
การยกเลิกการเดินทาง

 1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด (ในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้วขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)
 2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
หมายเหตุ

 1. เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 5-11 ขวบ
 2. กรุ๊ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผู้เดินทางครบ 30 ท่าน ขึ้นไป
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 6. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 7. สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 8. โรงแรมที่พักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน  (TRIPPLE   ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม
เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทำการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า
 1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุไม่ต่ำกว่า6เดือนก่อนวันหมดอายุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตามควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 2. รูปถ่ายสีขนาด2นิ้วจำนวน2ใบ(**ต้องมีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน6เดือนและเหมือนกันทั้ง2รูป)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 4. ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่งและอัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนด
 5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน3 เดือนพร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง6เดือน (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 6. STATEMENTย้อนหลัง6เดือน(นับจากวันปัจจุบัน)ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอและมีจำนวนไม่ต่ำกว่า6หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนาสถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
 7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับ มาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 8. กรณีเป็นนักเรียน,นักศึกษจะต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ(ตัวจริง) เท่านั้น
 9. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมเป็นภาษาอังกฤษ โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตโดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่างถูกต้อง
 10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและปรดแต่งกายสุภาพทั้งนี้บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 12. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทั้งหมด
 13. การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดำเนินการขั้นตอนการยื่นวีซ่าได้
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสารหากท่านต้องการให้ทางเราดำเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **
แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่มเติม (สำคัญมาก)**ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  คำถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย แต่กรุณาตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทางภาษาไทย]………………………………………………………………………..

นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………….……………….……………………….……………….

นามสกุลตอนเกิด[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………..

ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………….………………………………..………………………

วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด………………..……สถานที่เกิด(จังหวัด/ประเทศ)……….….…………….

สัญชาติปัจจุบัน ………………………….สัญชาติโดยกำเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………………

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………………………….

โทรศัพท์(มือถือ)…………………………..…….…………E-mail………………………………………….

ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีลอำนาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์…………………………………………………………….……………………..

………………………………………….………………………………………………………………………….…

สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………..

ที่อยู่ที่ทำงานหรือสถานศึกษา…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….รหัสไปรษณีย์……………………………………….

ตำแหน่งงาน ……………………………………………………………………………………………………..

โทรศัพท์ที่ทำงาน……………………………โทรสารที่ทำงาน…………………………………………….

รายได้ต่อเดือน………………………บาท  รายได้อื่น………………….จำนวน…………………………..

แหล่งที่มา………………………………………………………………………………………………………….

สถานภาพ       โสด   แต่งงาน      แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)       หม้าย          หย่า

ชื่อ-นามสกุล  บิดา……………………………………………………………………………………………….

ชื่อ-นามสกุล มารดา……………………………………………………………………………………………..

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส……………………………………………………………………………………………

วันเกิด คู่สมรส…………………………………………………………………………………………………….

จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส……………………………..สัญชาติของคู่สมรส……………………………….

วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่เคย

เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่……………………….ถึงวันที่……………………………………………..

เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้

ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)………………………………………………………………………

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่

ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)…………………………………………………………………………….

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักของผู้ร้องขอ

ตัวผู้ขอวีซ่าเอง                               มีผู้อื่นออกให้

โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล…………………………………………

ที่อยู่…………………………….………..…………………………

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9วัน 6คืน(EK)มี.ค.-มิ.ย.63
รหัสทัวร์
EUR EK012(EK)MAR-JUN
สายการบิน
Emirate Airlines
ประเทศ
Europe
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว