บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN CKG02(WE)25NOV
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Thai Smile Airways

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ฉงชิ่ง อวู่หลง 6วัน 5คืน(WE)25 พ.ย.62

รหัสทัวร์: CHN CKG02(WE)25NOV

 • ล่องเรือสำราญระดับ 6 ดาว  “ CENTURY GLORY”
 • ชมทัศนียภาพงดงามสองฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง
 • อลังการ์เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าปา ยิ่งใหญ่ระดับโลก
 • อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์  มรดกโลกยูเนสโก้
 • ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย , หงหยาต้ง
 • เมนูอาหาร สุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง

กำหนดการ

25 – 30  พฤศจิกายน  2562 39,599

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก     

กรุงเทพฯ – มหานครฉงชิ่ง – หงหยาต้ง – เรือสำราญ  Century Glory

09.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
11.10 น. ออกเดินทางสู่  นครฉงชิ่ง  โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 684
***** บริการอาหารและเครื่องดื่ม *****
15.15 น. เดินทางถึงนครฉงชิ่ง เมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ที่มีฐานะเทียบเท่ามณฑล (อีก 3 นครคือ ปักกิ่ง,เทียนจิน และ เซี่ยงไฮ้ ) เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำแยงเซีเกียงมาแต่โบราณ ตัวเมืองตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำแยงซี และแม่น้ำเจียหลิงเจียง ถูกขนานนามว่า เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก ปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนัก    หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว…..นำท่านเที่ยวชม หงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น้ำเจียหลิง โครงการประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าจำหน่ายสินค้า,ร้านอาหารพื้นเมือง, ร้านน้ำชา โรงละครซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุคสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม…
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (1)
หลังอาหารนำท่านพักผ่อนเรือสำราญ CENTURY  GLORY  ระดับ 6 ดาว
***** ห้องพัก Deluxe room ขนาด 26 ตรม. พร้อมระเบียงชมทัศนียภาพ *****

วันที่สอง          

ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง –พักผ่อนชมธรรมชาติ และร่วมกิจกรรมสังสรรค์บนเรือ – เมืองเฟิงตู – เจดีย์สือเป่าไจ้ – งานเลี้ยงรับรองบนเรือ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  (2)นำท่านล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำแยงซีเกียง  ผ่านชมช่องแคบซานเสียซึ่งมีความยาว 192 กิโลเมตร ประกอบด้วยช่องแคบ ฉวีถังเสีย, อูเสีย และซีหลิงเซีย โดยมีจุดเริ่มต้นที่ เมืองไป๋ตี้เฉิง อำเภอเฟิ่งเจี่ย มณฑลเสฉวน และสิ้นสุดที่ด่านหนันจิน เมืองอี๋ชาง มณฑลเจียงซี ระว่างเส้นทางล่องเรือท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพของธรรมชาติของฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง อันแสนงดงาม และแวะเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละ  อิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย
เลือกซื้อออปชั่นชมเมืองเฟิงตู  (ราคา 290 หยวนต่อท่าน) : นำท่านขึ้นฝั่งเมืองเฟิงตู เป็นเมืองขนาดกลางตั้งอยู่ระหว่างอำเภอหวั่นเซียน  สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ตามความเชื่อในลัทธิเต๋าและพุทธศาสนาของคนจีนในสมัยนั้น โดยจำลองเป็นเมืองนรก เพื่อสั่งสอนให้คนเข้าใจในเรื่อง บาปบุญคุณโทษ..
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ (3)
บ่าย นำท่านขึ้นฝั่งเพื่อเดินทางโดยรสบัสไปชมความงามของ เจดีย์สือเป่าไจ้ ตั้งอยู่ติดขนาบเขาหวี้อิ้น ทางทิศเหนือของแม่น้าแยงซีเกียง สร้างขึ้นในยุคราชวงศ์หมิง สมัยปีว่านลี่โครงสร้างลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายเจดีย์ ทำจากไม้และเชื่อมต่อกันโดยไม่ใช้ตะปูเลย มี12 ชั้น สูงประมาณ 56 เมตร นับเป็นสิ่งมหศัจรรย์ที่ถูกจัดอันดับไว้ว่าเป็น 1 ใน 8 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกก็ว่าได้ …ได้เวลาสมควรนำท่านกลับขึ้นเรืออิสระพักผ่อนบนเรือสำราญตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ (4) พบกับการเลี้ยงรับรองโดยกัปตันเรือและลูกเรืออย่างอบอุ่นสนุกสนานกับกิจกรรมสังสรรค์และชมการแสดงซึ่งทางเรือจัดไว้ต้อนรับ นอนหลับพักผ่อนบนเรือสำราญ CENTURY  GLORY  ระดับ 6 ดาว

วันที่สาม

ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง – ฉวีถังเสีย – อูเสีย –เมืองไป๋ตี้เฉิง – เสิ่นหนงซี – กัปตันเลี้ยงอำลา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารบนเรือ (5) ชมทัศนียภาพแม่น้ำแยงซีเกียงยามเช้า ตามอัธยาศัย โดยเรือจะแล่นผ่าน ช่องแคบฉวีถังเสีย ซึ่งมีความกว้าง 150 เมตร และมีความยาวเพียง 8 กิโลเมตร ตลอดสองฝั่งเป็นภูเขาสูงประมาณ 1,000-1,500 เมตรสวยงาม และดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวด้วย เนื่องจากทางทิศตะวันตกของช่องแคบ ที่มีชื่อประตูขุยเหมินนั้น กระแสน้ำบริเวณนี้ค่อนข้างเชี่ยวกราก ต้องใช้กำลังในการนำเรือแล่นฝ่ากระแสน้ำ ใช้เวลาในการล่องผ่านช่องแคบนี้เพียง 30 นาที…ล่องผ่าน ช่องแคบอูเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบใหญ่อันดับหนึ่งในบรรดาช่องแคบของแม่น้ำแยงซีเกียง มีความยาว 42 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณภูเขาหวูซาน มีทัศนียภาพโดดเด่นเป็นพิเศษ สองฝั่งแม่น้ำมีแนวเขา ที่มีลักษณะเหมือนนำก้อนหินจัดวางเป็นชั้น ๆ อย่างมีระเบียบ และมียอดเขา 12 ลูกตั้งตระหง่านอยู่สองฟาก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ (6)
บ่าย เลือกซื้อออปชั่นชมเมืองไป๋ตี้เฉิง (ราคา 290 หยวนต่อท่าน)  :  เมืองไป๋ตี้เฉิง หรือเรียกอีกชื่อว่า เมืองจักรพรรดิขาว อยู่ในเขตอำเภอเฟิ่งเจีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของปากช่องแคบฉวีถังเสีย บนยอดเขาสูงกว่า 750 เมตร ตามตำนานกล่าวว่า ไป๋ตี้เฉิงสร้างในปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเมื่อกงซุนซู่ยึดได้แคว้นสู่ (มณฑลเสฉวน) แล้วได้สร้างเมืองบนภูเขา เมืองนั้นมีไอน้ำสีขาวกระจายออกมาจากบ่อน้ำและไอน้ำนั้นมีลักษณะเหมือนมังกร จึงเรียกว่าไป๋ตี้ ( มังกร หมายถึง กษัตริย์ และมีประวัติว่าขุนนางกงซุนซู่ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก)  ที่ตั้งของเมืองล้อมรอบด้วยน้ำ 3 ด้าน และภูเขาอยู่ด้านซ้าย ภายในเมืองโบราณแห่งนี้ประกอบด้วยวัดอู่หัว, ตำหนักหมิงเหลียง และศาลาชมดาว รูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างราชวงศ์หมิง และชิง นอกจากนี้ยังมีรูปเคารพของหลิวเป่ย,จูเกอะเหลียง, กวนอู, จางเฟ่ย ในยุคสามก๊กประดิษฐานอยู่ที่นี่ด้วย….นำท่านเปลี่ยนลงเรือเล็กเพื่อชมความงามของ เสิ่นหนงซี ต้นน้ำเกิดจากเสิ่นหนงเจี้ยเลยได้ซื่อว่า เสิ่นหนงซี ที่มีความยาว 60 กิโลเมตร ก่อนจะไหลเข้าแม่น้ำแยงซีเกียง ได้รวมกับแม่น้ำอีก 17 สาย สองข้างทางมีหุบเขาปกคลุม น้ำใส และไหลเชี่ยว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ (7) พร้อมร่วมงานเลี้ยงอำลาจากทางเรือนอนหลับพักผ่อนบนเรือสำราญ CENTURY  GLORY  ระดับ 6 ดาว
นำท่านเดินทางเข้าที่พัก Yangtze Gold Cruises หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

 เขื่อนซานเสียต้าปา– อี๋ชาง – รถไฟความเร็วสูง – ฉงชิ่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ (8) นำท่านขึ้นจากเรือไปชมโครงการ เขื่อนซานเสียต้าป้า หรือ เขื่อนสามผา หรือเขื่อนสามหุบเขา (Three Gorges multipurpose water control project) เขื่อนยักษ์ระดับโลก ที่ได้รับการรับรองจากกินเนสบุ๊ค เป็นเขื่อนเอนกประสงค์สร้างขวางกั้นแม่น้ำแยงซีเกียง สันเขื่อนมีความยาว 3,035 เมตร สูง 185 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่องระบายน้ำของเขื่อนยาว 483 เมตร มีประตูให้เรือผ่าน 5 ชั้น และเขื่อนนี้ถูกสร้างให้รับแรงสั่นสะเทือน จากแผ่นดินไหว ได้ถึง 7 ริกเตอร์ โดยปัจจุบันผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้พื้นที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน และช่วยป้องกันน้ำท่วมสองฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง…นำท่านนั่งรถต่อไปยัง เมืองอี๋ชาง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย นำท่านไปยังสถานีรถไฟเมืองอี๋ชาง เพื่อเดินทางกลับฉงชิ่งโดยรถไฟความเร็วสูง
….. ออกเดินทางโดยขบวนรถที่….. (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที) พักผ่อนอิริยาบถ *** ทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง ***
….. เดินทางถึงสถานีรถไฟฉงชิ่งแล้ว นำท่านไปยังภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
นำท่านเดินทางเข้าที่พัก LE MERIDIEN  CHONGQING  NAN’AN  HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ฉงชิ่ง – อวู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ – ระเบียงแก้ว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  โรงแรม (11) นำท่านเดินทางสู่เมือง อวู่หลง (Wulong) เมืองตากอากาศ โอบล้อมด้วยภูเขาสูง มีแม่น้ำอู่เจียงไหลผ่าน ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฉงชิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
บ่าย นำท่านสู่ อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน และ รถกอล์ฟ) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ.2007 อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์แห่งนี้เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่…. นำท่านทดสอบความกล้า และความตื่นเต้นเร้าใจ กับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแก้ว ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ยื่นออกไปจากขอบหน้าผา 11 เมตร มีความกว้าง 26 เมตร ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ เป็นระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพโดยรอบ และด้านล่างที่สามารถมองทะลุไปยังก้นหุบเขา*** กรณีที่ทางอุทยานประกาศปิด หรือไม่อนุญาตให้ไปชมวิว ณ ระเบียงแก้ว ด้วยเหตุผลของอุทยานฯ จะไม่มีการคืนเงิน หรือจัดรายการอื่นทดแทน เนื่องจากอุทยานได้รวมค่าใช้จ่ายไว้ทั้งหมดแล้ว
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13)
นำท่านเข้าที่พัก GALAXY MINYOUN CHONGQING XIANNV MOUNTAIN RESORT ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก

อวู่หลง – ฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (14)….นำท่านเดินทางกลับมายังตัวเมืองฉงชิ่ง  พักผ่อนอิริยาบถบนรถ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15) เมนูสุกี้หม้อไฟฉงชิ่
บ่าย นำท่านไปยัง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะในการทำสงครามกับญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง  เต็มไปด้วยร้านค้า กว่า 3,000  ร้านอาหาร ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ ให้ท่านอิสระเดินชมและช้อปปิ้งสินค้าได้เวลาสมควรนำท่านไปยังสนามบิน
16.05 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 685
***** บริการอาหารและเครื่องดื่ม*****
18.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
**********************************************
รายการทัวร์เส้นทางล่องเรือเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ
อัตราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 11,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับกรุงเทพฯ – ฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์
 2. ค่าที่พักระดับ 5 ดาว บนเรือสำราญ 3 คืน ,โรงแรมที่ฉงชิ่ง 1 คืน ,โรงแรมที่อวู่หลง 1 คืน(ห้องละ2ท่านต่อห้อง)
 3. ค่าอาหาร 15 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,650 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 7. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ เก็บจากลูกค้า 1,000บาท ต่อคนตลอดทริป
 8. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 9. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็นผู้แจ้งราคาน้ำหนักส่วนที่เกิน*
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหูห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 1. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,125 บาทต่อท่าน
 1. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 1,650 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 2,775 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้นไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี
 5. หลังจากการจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน  แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือเหตุผลใดๆก็ตาม ซึ่งอยู่นอกเหนือความ    รับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯไม่คืนเงิน และไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน, การสไตรค์, ปัญหาจากสุขภาพส่วนบุคคล, ปัญหาความล่าช้าของสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอันเนื่องมาจากสายการบิน
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน    หากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 5. Bกรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 6. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆกรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 3. ห้องพักบนเรือเป็นห้องพักคู่ กรณีพัก 3 คนต้องเสริมเตียง คนที่ 3 คิดราคาปกติ ไม่มีส่วนลด (ตามเงื่อนไขของเรือ)
การเดินทางเป็นครอบครัว

 1. หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ความรับผิดชอบ  

 1. บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ฉงชิ่ง อวู่หลง 6วัน 5คืน(WE)25 พ.ย.62
รหัสทัวร์
CHN CKG02(WE)25NOV
สายการบิน
Thai Smile Airways
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว