บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN YAN5D(WE)
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Thai Smile Airways

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ฉงชิ่ง อี๋ชาง 5วัน 4คืน(WE)มี.ค.-พ.ค.62

รหัสทัวร์: CHN YAN5D(WE)

ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ฉงชิ่ง 5วัน 4คืน

 • ล่องเรือสำราญ ระดับ 5 ดาว CENTURY SUN CRUISE
 • ชมทัศนียภาพงดงามสองฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง
 • อลังการ์เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าปา ยิ่งใหญ่ระดับโลก
 • หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว และ หงหยาต้ง
 • เมนูอาหาร สุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง

กำหนดการเดินทาง

*** สอบถาม ***

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ฉงชิ่ง

08.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
11.05 น. ออกเดินทางไป นครฉงชิ่ง  โดยเที่ยวบินที่ WE 684 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
15.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเจียงเป่ย นครฉงชิ่ง เมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ที่มีฐานะเทียบเท่า มณฑล (อีก 3 นครคือ ปักกิ่ง,เทียนจิน และเซี่ยงไฮ้) เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำแยงเซีเกียงมาแต่โบราณ ตัวเมืองตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำแยงซี และแม่น้ำเจียหลิงเจียง ถูกขนานนามว่า เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก ปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนัก  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว  ….. นำท่านไปยังภัตตาคาร …… นำท่านชม หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่   อาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้านคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้  อิสระให้ท่านสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง เลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหารนำท่านลงเรือและพักผ่อนในเรือสำราญ CENTURY SUN  CRUISE ระดับ 5 ดาว
http://www.centuryrivercruises.com/en/fleet-sun-info.html

วันที่สอง

ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง – พักผ่อนชมธรรมชาติ และร่วมกิจกรรมสังสรรค์บนเรือ หรือเลือกซื้อออปชั่นเมืองเฟิงตู – เจดีย์สือเป่าไจ้ – ร่วมงานเลี้ยงรับรอง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  (2) นำท่านล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำแยงซีเกียง  ผ่านชมช่องแคบซานเสียซึ่งมีความยาว 192 กิโลเมตร ประกอบด้วยช่องแคบ ฉวีถังเสีย, อูเสีย และซีหลิงเซีย โดยมีจุดเริ่มต้นที่ เมืองไป๋ตี้เฉิง อำเภอเฟิ่งเจี่ย มณฑลเสฉวน และสิ้นสุดที่ด่านหนันจิน เมืองอี๋ชาง มณฑลเจียงซี ระว่างเส้นทางล่องเรือท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพของธรรมชาติของฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง อันแสนงดงาม และแวะเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละเมือง เรือจะแล่นผ่านเมืองเฟิงตู หรือเมืองผี…อิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อออปชั่นเที่ยวชมเมืองเฟิงตู

Option : เที่ยวชมเมืองเฟิงตู เป็นเมืองขนาดกลางตั้งอยู่ระหว่างอำเภอหวั่นเซียน  สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ตามความเชื่อในลัทธิเต๋าและพุทธศาสนาของคนจีนในสมัยนั้น โดยจำลองเป็นเมืองนรก เพื่อสั่งสอนให้คนเข้าใจในเรื่อง บาปบุญคุณโทษ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ (3)
บ่าย นำท่านเที่ยวชม เจดีย์สือเป่าไจ้ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำแยงซีเกียงในฉงชิ่ง สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ภายในเจดีย์โบราณสูง 12 ชั้น ทำจากไม้และเชื่อมต่อกันโดยไม่ใช้ตะปู ปัจจุบันวัดถูกล้อมด้วยเขื่อนขนาดเล็กเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนซานเสียจึงทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นและไปทำลายบริเวณของวัด เขื่อนขนาดเล็กจึงเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้วัดได้รับความเสียหายนั่นเอง  จากนั้นเดินทางกลับขึ้นสู่เรือเพื่อร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจัดไว้สำหรับนักท่องเที่ยว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ (4) ร่วมงานเลี้ยงรับรองจากกัปตันเรือและทีมงานลูกเรือ สนุกสนานกับกิจกรรมสังสรรค์และชมการแสดงซึ่งทางเรือจัดไว้ต้อนรับ นอนหลับพักผ่อนบนเรือสำราญCENTURY SUN CRUISE

วันที่สาม

ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบฉวีถังเสีย – อิสระพักผ่อนบนเรือหรือเลือกซื้อออปชั่น – เมืองโบราณไป๋ตี้เฉิง , ช่องแคบอูเสีย, เสินหนงชี, และซีหลิงเสีย – งานเลี้ยงอำลา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารบนเรือ (5)  ชมทัศนียภาพแม่น้ำแยงซีเกียงโดยเรือจะแล่นผ่าน ช่องแคบฉวีถังเสีย ซึ่งมีความกว้าง 150 เมตร และมีความยาวเพียง 8 กิโลเมตร ตลอดสองฝั่งเป็นภูเขาสูงประมาณ 1,000-1,500 เมตรสวยงาม และดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวด้วย เนื่องจากทางทิศตะวันตกของช่องแคบ ที่มีชื่อประตูขุยเหมินนั้น กระแสน้ำบริเวณนี้ค่อนข้างเชี่ยวกราก ต้องใช้กำลังในการนำเรือแล่นฝ่ากระแสน้ำ ใช้เวลาในการล่องผ่านช่องแคบนี้เพียง 30 นาทีอิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อออปชั่นเที่ยวชมเมืองโบราณไป๋ตี้เฉิง

Option : ชมเมืองโบราณไป๋ตี้เฉิง หรือเรียกอีกชื่อว่า เมืองจักรพรรดิขาว อยู่ในเขตอำเภอเฟิ่งเจีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของปากช่องแคบฉวีถังเสีย บนยอดเขาสูงกว่า 750 เมตร ตามตำนานกล่าวว่า ไป๋ตี้เฉิงสร้างในปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเมื่อกงซุนซู่ยึดได้แคว้นสู่ (มณฑลเสฉวน) แล้วได้สร้างเมืองบนภูเขา เมืองนั้นมีไอน้ำสีขาวกระจายออกมาจากบ่อน้ำและไอน้ำนั้นมีลักษณะเหมือนมังกร จึงเรียกว่าไป๋ตี้ ( มังกร หมายถึง กษัตริย์ และมีประวัติว่าขุนนางกงซุนซู่ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก)  ที่ตั้งของเมืองล้อมรอบด้วยน้ำ 3 ด้าน และภูเขาอยู่ด้านซ้าย ภายในเมืองโบราณแห่งนี้ประกอบด้วยวัดอู่หัว, ตำหนักหมิงเหลียง และศาลาชมดาว รูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างราชวงศ์หมิง และชิง นอกจากนี้ยังมีรูปเคารพของหลิวเป่ย,จูเกอะเหลียง, กวนอู, จางเฟ่ย ในยุคสามก๊กประดิษฐานอยู่ที่นี่ด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ (6)
เรือล่องผ่าน ช่องแคบอูเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบใหญ่อันดับหนึ่งในบรรดาช่องแคบของแม่น้ำแยงซีเกียง มีความยาว 42 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณภูเขาหวูซาน มีทัศนียภาพโดดเด่นเป็นพิเศษ สองฝั่งแม่น้ำมีแนวเขา ที่มีลักษณะเหมือนนำก้อนหินจัดวางเป็นชั้น ๆ อย่างมีระเบียบ และมียอดเขา 12 ลูกตั้งตระหง่านอยู่สองฝั่ง  …..จากนั้นนำท่านลงเรือเล็กเพื่อชมความงามของ  เสินหนงชี หรือธารน้ำนางฟ้า เป็นช่องแคบที่ตั้งอยู่ทางใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียง สองฝั่งข้างทางเป็นป่าทึบและหน้าผาสูงชั้น ฝั่งตรงข้ามเป็นเทือกเขานางฟ้า จึงได้ถูกขนานนามว่า ธารน้ำนางฟ้า…จากนั้นนำท่านกลับไปยังเรือสำราญโดยเรือจะแล่นผ่าน ช่องแคบซีหลิง ซึ่งเป็นช่องแคบที่สามแต่เป็นช่องแคบที่มีความยาวที่สุด 1 ใน 3 ของช่องแคบต่างๆในแม่น้ำแยงซีเกียง และเป็นช่องแคบที่ล่องเรือค่อนข้างยาก เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีเกาะแก่ง หินโสโครก อยู่ในลำน้ำค่อนข้างมาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ (7) พร้อมร่วมงานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ

วันที่สี่

เขื่อนซานเสียต้าปา– อำลาCENTURY SUN CRUISES – รถไฟความเร็วสูง – ฉงชิ่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ (8) นำท่านขึ้นจากเรือเพื่อชมโครงการ เขื่อนซานเสียต้าป้า หรือ เขื่อนสามผา หรือเขื่อนสามหุบเขา (Three Gorges multipurpose water control project) เขื่อนยักษ์ระดับโลก ที่ได้รับการรับรองจากกินเนสบุ๊ค เป็นเขื่อนเอนกประสงค์สร้างขวางกั้นแม่น้ำแยงซีเกียง สันเขื่อนมีความยาว 3,035 เมตร สูง 185 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่องระบายน้ำของเขื่อนยาว 483 เมตร มีประตูให้เรือผ่าน 5 ชั้น และเขื่อนนี้ถูกสร้างให้รับแรงสั่นสะเทือน จากแผ่นดินไหว ได้ถึง 7 ริกเตอร์ โดยปัจจุบันผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้พื้นที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน และช่วยป้องกันน้ำท่วมสองฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง  จากนั้นเดินทางไปเมืองอี๋ชาง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นำท่านไปยังสถานีรถไฟเมืองอี๋ชาง เพื่อเดินทางกลับฉงชิ่งโดยรถไฟความเร็วสูง
15.23 น. ออกเดินทางโดยขบวนรถที่  (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที) พักผ่อนอิริยาบถ*** ทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง ***
19.46 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟฉงชิ่งแล้ว นำท่านไปยังภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
นำท่านเดินทางเข้าที่พัก LE MERIDIEN  CHONGQING  NAN’AN ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ฉงชิ่ง – มหาศาลาประชาคม (ถ่ายรูปจากด้านนอก) – หงหยาต้ง – ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (11)  นำท่านไปยังมหาศาลาประชาคมหรือต้าหลี่ถัง  มหาศาลาประชาคม นี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2494 โดยจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งถูกจำลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานที่เมืองปักกิ่ง เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของนครฉงชิ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏรและเป็นโรงละคร …ชมและถ่ายรูปบริเวณภายนอกมหาศาลาประชาคม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12) เมนูสุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง
บ่าย นำท่านไปยัง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะในการทำสงครามกับญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง  เต็มไปด้วยร้านค้า กว่า 3,000  ร้านอาหาร ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ ให้ท่านอิสระเดินชมและช้อปปิ้งสินค้า  …..ได้เวลาสมควร นำท่านไปยังสนามบิน
16.15 น. ออกเดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ WE 685 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
18.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
**********************************************
อัตราค่าบริการ

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 9,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับกรุงเทพฯ – ฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์
 2. ค่าที่พักบนเรือสำราญ ระดับ 5 ดาว 3 คืน และ โรงแรมที่ฉงชิ่ง 5 ดาว 1 คืน(ห้องละ 2 ท่านต่อห้อง)
 3. ค่าอาหาร 12 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็นผู้แจ้งราคาน้ำหนักส่วนที่เกิน*
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
 3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ คนละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน (10 หยวน x 2 คน x 5 วัน = 100 หยวน) / หัวหน้าทัวร์ คนละ 50 บาทต่อคนต่อวัน
 4. ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหูห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 1. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,050 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,650 บาทต่อท่าน
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท  / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)  โดยการโอนเข้าบัญชี หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9207
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4  สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 1. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆกรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 1. หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ความรับผิดชอบ 

 1. บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ฉงชิ่ง อี๋ชาง 5วัน 4คืน(WE)มี.ค.-พ.ค.62
รหัสทัวร์
CHN YAN5D(WE)
สายการบิน
Thai Smile Airways
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว