Russia

รหัสทัวร์ :
RUS SUN01(EK)16OCT
ประเทศ :
Russia
สายการบิน :
emirates-40
Emirate Airlines

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (EK) 8 วัน

รหัสทัวร์: RUS SUN01(EK)16OCT

FOCUS ON RUSSIA 8D5N

 • เยือนดินแดนที่ใหญ่ที่สุดในโลก  รัสเซีย อดีตประเทศมหาอำนาจอันเจริญรุ่งเรือง
 • ท่องไปยังเมืองราชินีแห่งยุโรปเหนือ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
 • ตื่นตากับสถาปัตยกรรม ณ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ  พระราชวังฤดูหนาว(พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ) พระราชวังนิโคลัส พาเลซ
 • เที่ยวชมพระราชวังแคทเธอรีน  โบสถ์หยดเลือด
 • ชมแลนด์มาร์คของรัสเซีย มหาวิหารสีสดทรงหัวหอม เซ็นต์บาซิล ชมจัตุรัสแดง
 • มองกรุงมอสโคว์แบบ 360 องศา ที่จุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลล์
 • สัมผัสความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเครมลิน มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
 • ตื่นตาสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก
 • ช้อปปิ้งจุใจ ที่ถนนเนฟสกี้  ห้างสรรพสินค้าGUM  และถนนอาราบัท
 • พิเศษ!! ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองรัสเซีย  และตื่นตาตื่นใจกับรัสเซี่ยนเซอร์คัส
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN จากเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก สู่ กรุงมอสโคว์

วันเดินทาง 8 วัน 5 คืน

16-23 ตุลาคม 2560 59,900

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  

23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น  4 ประตูทางเข้าเลขที่  9 เคาน์เตอร์  T สายการบินเอมิเรตส์  (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง 

ดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – นครเซนปีเตอร์สเบิร์ก – เที่ยวชมเมืองโดยรอบ  

02.25 น. ออกเดินทางสู่ นครเซนปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่EK371 (ใช้เวลาบินโดยประมาณ  6 ชั่วโมง 25 นาที )
05.35 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง ระหว่างที่รอท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งนี้ ที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
09.35 น. ออกเดินทางสู่  นครเซนปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 175(ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง 5 นาที )
14.40 น. เดินทางถึง สนามบินปุกคาวา (PULKOVO) นครเซนปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าเวลาของประเทศไทย 4 ชั่วโมง)ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลากรเรียบร้อยแล้วนำคณะเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง   ระหว่างทางท่านจะได้ชมความวิจิตรงดงามของ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหรือเลนินกราดเดิม ที่สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์ มหาราช เมื่อปี ค.ศ. 1703  นครแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของชาวเมืองหลายครั้ง  และยังเป็นอู่กำเนิดอำนาจของการปฏิวัติรัสเซียที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลก เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกประกอบด้วย  44 เกาะ เชื่อมต่อกันด้วยแม่น้ำ-ลำคลองอีก 86 สาย สวยงามจนได้รับฉายาว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ”  นครแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 200 ปี ตัวเมืองนั้น ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนครที่สวยและสมบูรณ์มากที่สุดในด้านงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง จากการถูกรังสรรค์โดยศิลปินทั่วทุกมุมแผ่นดินยุโรป
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหารจีน (1)

วันที่สาม 

พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว (พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ) – พระราชวังนิโคลัส พาเลซ – ชมโชว์พื้นเมือง และร่วมกาล่าดินเนอร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ…ชมความงามของ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือปีโตรเดอร์วาเรส หรือเปโตรควาเรสต์ริมฝั่งทะเลบอลติคสร้างในปี ค.ศ.1705 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซึ่งพระองค์ใช้เป็นที่พักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อนโดยมีความประสงค์จะให้พระราชวังนี้มีความงดงามยิ่งกว่าพระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเพื่อแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองของรัสเซียออกแบบโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงและช่างฝีมือจากประเทศต่างๆมากมายสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อคและนีโอคลาสิคที่ใช้ประดับประดาห้องหับต่างๆ เช่น ห้องบอลรูม ห้องท้องพระโรง นำคณะท่านตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมน้ำพุอันโดดเด่นอลังการด้วยทองเหลืองอร่ามลดหลั่นกันถึง 27 ขั้นตกแต่งด้วยรูปปั้นอีก 255 ชิ้น และร่มรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารจีน (3)
บ่าย นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว เริ่มสร้างในสมัยของพระนางอลิซาเบธ  (พระธิดาของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช)ในปีค.ศ.1754 ผ่านชมเสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ และเข้าชมภายในพระราชวังที่ประกอบด้วยห้องต่างๆมากมายมากกว่า1,050  ห้อง  ณ  สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่  5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทยกับรัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่  2 ของรัสเซียอีกด้วย  ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น  พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (HERMITAGE MUSEUM) ที่เก็บรวบรวมสิ่งของล้ำค่าจากทั่วโลกกว่า 3 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปิกัสโซ,แรมบรันด์, แวนโก๊ะฯลฯอิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ…นำท่านเดินทางต่อสู่ พระราชวังนิโคลัสพาเลซ NIKOLAEVSKYPALACE สร้างในปี ค.ศ.1853-1861  เพื่อใช้เป็นที่ประทับของแกรน์ดดยุกนิโคเลย์ (Grand Duke Nikoley)  โอรสของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงศิลปะพื้นเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส (4)
เชิญทุกท่านลิ้มรสไข่ปลาคาร์เวียร์ พร้อมจิบว้อดก้าและนำท่าน ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองของชาวรัสเซีย การแสดงแต่ละชุดสนุกสนานด้วยชุดสีสันสดใสจังหวะดนตรีที่เร่าร้อนนักเต้นรำพริ้วไหวพร้อมเพรียงกันเป็นมนต์สเน่ห์ที่ไม่ควรพลาด
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Azimut Hotel St.Petersburg หรือเทียบเท่า ( 4 ดาว)

วันที่สี่ 

พระราชวังแคทเธอรีน – โบสถ์หยดเลือด – ถนนเนฟสกี้ – มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นำท่านเดินทางสู่เมืองพุชกิ้นเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน   (CATHERINE PALACEหรือTSARKOYE SELO)สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นพระราชวังที่สวยงามประดุจเพรชน้ำเอกเป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนของพระมเหสีองค์โปรดคือพระนางแคเธอรีนที่ 1 ต่อมายกให้พระธิดาอลิซาเบธ ในปีค.ศ.1741 สถาปนิกผู้ออกแบบคือ BartolomeoFrancesco Rastrelli  ในยุคของพระนางแคเธอรีนมหาราช มีการบูรณะและต่อเติมภายนอกพระราชวังตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสาน ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใสมีหลังคารูปโดมสีทอง โดยนำเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบรัสเซียและศิลปะแบบบารอคมารวมกันและเป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนของพระเจ้าซาร์ต่อมาเรื่อยๆจนถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์โรมานอฟ พระเจ้านิโคลัสที่ 2 ก็มาพำนักอยู่และถูกจับตัวจากพรรคคอมมิวนิสต์ที่นี่ ส่วนภายในพระราชวังมีห้องพักผ่อนจำนวน 50 ห้อง เช่น ห้องโถงรูปภาพ ห้องอาหารค่ำสีเขียว เป็นต้นโดยเฉพาะห้องอำพัน(แอมเบอร์รูม)ซึ่งเป็นห้องที่สวยงามมาก ประกอบด้วย อำพัน ทั้งห้อง ไม่ว่าจะเป็นผนังห้องรูปภาพ และเครื่องใช้ต่างๆ  ประดับด้วยอำพันมาตกแต่งทั้งหมดอิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (6)
บ่าย นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์หยดเลือด(SPILLED  BLOOD CHURCH)โบสถ์แห่งการกลับคืนของพระคริสต์ โดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่3 ทรงสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่2(พระบิดา)ที่ถูกลอบปลงพระชนม์ในปีค.ศ.1881 พระองค์ทรงนำรูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซียในค.ศ.ที่16-17 มาใช้ในการก่อสร้างสถาปัตยกรรมมีลักษณะรูปทรงคล้ายวิหารเซนต์บาซิล ที่กรุงมอสโคว์…นำท่านชมถนนเนฟสกี้(NEVSKY PROSPEKT)  เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะถนนประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบริ์ก ความยาวของถนน 4.5 กิโลเมตร เริ่มต้นที่หน้าพระราชวังฤดูหนาว สิ้นสุดที่สถานีรถไฟมอสโก บนถนนมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ในช่วงศตวรรษที่ 18-20 เป็นทั้งสถานที่ย่านการค้า ย่านที่อยู่อาศัย พระราชวัง โรงละคร ร้านค้า โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ประวัติการสร้างถนนเนฟสกี้สร้างในปีค.ศ. 1710 ในสมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ด้วยฝีมือของสถาปนิก Alexandre Jean Baptiste Le Blond เดิมในปี ค.ศ. 1738 เรียกว่า Nevskaya Perspective ภายหลังมีการก่อสร้าง ตกแต่งเพิ่มเติมจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 1760 เป็นถนนเส้นหลักของเมืองและในปี ค.ศ. 1783 เปลี่ยนชื่อเป็น Nevsky Prosperkt…อิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย….จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ซึ่งเป็นวิหารที่มีความหรูหราโดยจะเห็นได้จากเสาหินแกรนิตสีน้ำตาลทองรวมทั้งสิ้นประมาณ 48 ต้น น้ำหนักต้นละ 114 ตัน สูงไม่ต่ำกว่า 20 เมตรเป็นเสาหินทั้งแท่ง โดยมีเสาหินที่หายากอื่นๆอีกมาก เช่น มาลาไคต์ เสาหินสีเขียว (MALACHITE)  และลาปิส เสาหินสีน้ำเงิน (LAPIS) วิหารแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นวิหารที่มีโดมใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกรองจาก Santa Marie Dei Fiori in Floence ,St. Pual in London and St. Peter In Rome  ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีโดมใหญ่ที่สุดยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัมวิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งนี้นับว่ามีผู้สร้างมากถึง 400,000 คน ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส August de montferrand ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 40 ปี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหารจีน (7)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  Azimut Hotel St.Petersburg  หรือเทียบเท่า( 4 ดาว)

วันที่ห้า 

นครเซนปีเตอร์เบิร์ก – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่กรุงมอสโคว์ – ชมวิว ณ สแปร์โรว์ฮิลล์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
นำท่าน ผ่านชม ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล (PETER AND PAUL FORTRESS)  เป็นจุดกำเนิดของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  เป็นสิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมือง ตั้งชื่อโดยใช้ชื่อของนักบุญปีเตอร์และนักบุญปอล 2สาวกของพระผู้เป็นเจ้า สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชครั้งแรกสร้างด้วยไม้ มีความสูงของยอดแหลม คือ122.5 เมตร มีจุดมุ่งหมายเพื่อเอาไว้ป้องกันของทหารสวีเดน แต่เมื่อป้อมเสร็จ…ก็ไม่ได้ใช้งาน เนื่องจากทหารสวีเดนไม่ได้รุกรานอีกเลย  มีการสร้างขึ้นใหม่ด้วยหินในค.ศ.1706 – 1740…ผ่านชมเรือลาดตระเวน ออโรร่า ที่จอดปลดประจำการเป็นอนุสรณ์แห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสำคัญของชาวรัสเซีย เมื่อเดือนต.ค.1917 เรือลำนี้เคยใช้เป็นเรือพระที่นั่งของผู้แทนพระเจ้าซาร์ที่ส่งมาร่วมงานพระราชพิธีราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นกษัตริย์ในรัชกาลที่ 6*** หมายเหตุ–เรือออโรร่าอาจอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมซึ่งไม่สามารถชมได้***
กลางวัน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารจีน (9)
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางต่อสู่ กรุงมอสโคว์
……… น. นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์  โดยรถไฟความเร็วสูง SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเยอรมัน
……… น. ถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์  จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศชั้น VIP
……….น. นำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของมอสโคว์ สแปร์โรว์ฮิลหรือ เลนินฮิล ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์โลโมโนชอฟ มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย  ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดอาคารสไตล์ สตาลินกอธิค  อิสระให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามกว้างไกลของตัวเมืองมอสโคว์  พร้อมเก็บภาพประทับใจได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหารจีน (10)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  MOSCOW IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเท่า( 4 ดาว)

วันที่หก 

มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – ห้างสรรพสินค้า GUM – สถานีรถไฟใต้ดิน – อาราบัท – พิเศษ!!  รัสเซี่ยนเซอร์คัส 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)
นำท่านชมความยิ่งใหญ่อลังการของ มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์(ST. SAVIOR CATHEDRAL ) หรือวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์มหาวิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่1เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะจากสงครามนโปเลียนเมื่อปี 1812 ใช้เวลาก่อสร้างนาน 45 ปีงดงามด้วยยอดโดมสีทอง5 โดมที่ถูกหล่อด้วยแผ่นทองทั้งหมดซึ่งตัดกับสีขาวของอิฐผนังโบสถ์ความสูงโดยรวม  103  เมตร เนื้อที่ 6,805 ตารางเมตรเป็นโดมคริสตจักรนิกายออร์โธดอกซ์ที่สูงที่สุดในโลก ภายในโบสถ์มีการตกแต่งที่ไม่เหมือนโบสถ์อื่นในรัสเซีย คือตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสกซึ่งออกแบบโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นรวมไปถึงภาพเขียนพระเยซูและนักบุญต่างๆ ที่วาดขึ้นอย่างวิจิตร ต่อมาสตาลินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นได้สั่งให้ทุบโบสถ์ทิ้งเพื่อดัดแปลงเป็นสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก จนกระทั่งประธานาธิบดี บอริสเยลซิน ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ด้วยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจำลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ เปิดให้เข้าชมครั้งแรกในปีค.ศ.2000 เพื่อร่วมงานเฉลิมฉลองกรุงมอสโคว์ครบรอบ 850 ปี  ปัจจุบันใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย…จากนั้นนำท่านชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขา 7 ลูก มีแม่น้ำมอสควาไหลผ่านกลางเมือง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์จัตุรัสแดง(RED SQUARE) จัตุรัสเเดงหรือ Red Squareซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของรัสเซียเป็นอย่างมาก สีแดงในความหมายของภาษารัสเซียคือความสวยงาม  และความดีงาม  ซึ่งเป็นสีประจำของพรรคคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นจัตุรัสแห่งนี้ถูกเป็นสถานที่สำคัญใช้ในการจัดงานหรือพิธีสำคัญของรัสเซียมาอย่างยาวนาน หากจะเปรียบไปคงเช่นเดียวกับสนามหลวงในกรุงเทพฯ ของประเทศไทย เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลกสร้างในปีค.ศ.17 ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโคว์ สร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อนนับล้านชิ้นตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื้นที่ลานกว้าง   ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้นเป็นที่ตั้งของ กิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุได้จากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลมและภายในวงกลมนี้เอง ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลัง เพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโควอีกครั้งลานกว้างของจัตุรัสแดงนี้มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตรทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัยบริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมาย  อาทิเช่น…ผ่านชมอนุสรณ์สถานเลนิน  อนุสรณ์สถานของผู้นำพรรคบอลเชวิคที่ปัจจุบันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต,หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนอังกฤษ,พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์  อาคารเก่าแก่ที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของรัสเซีย จากนั้นชมภายนอก วิหารเซ็นต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL)หนึ่งในสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว์ ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม9 ยอดสีสันสดใส  ความสูงของยอดโบสถ์ 47.5 เมตร   ตั้งตระหง่านสง่างามขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปีออกแบบโดยสถาปนิกปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก จึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบ ด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด…..อิสระท่านในการเดินช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ห้างสรรพสินค้า GUM  ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงมอสโคว์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในรัสเซียตัวอาคารสวยงามมาก ออกแบบโดย Aleksander Pomerantsev ในปี 2432-24-36 ในรูปแบบเรียกว่า Russian Revival มีหลังคากระจกโค้ง โครงเหล็กให้แสงส่องเข้ามาให้ความสว่างแก่ตัวอาคารได้เป็นอย่างดี   เป็นการประหยัดพลังงานระเบียงทางเดินก่ออิฐถือปูน เดินได้ตลอด มีความสวยงามมาก น่าเดินเล่นไม่ควรพลาดชม ภายในห้างมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน จำหน่ายสินค้าแทบทุกประเภทรวมถึงสินค้ายี่ห้อดังๆ รวมไปถึงร้านอาหาร คาเฟ่  และภัตตาคาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารจีน (12)
บ่าย จากนั้นนำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความสวยงามใต้ภิภพเป็นเสน่ห์ชวนหลงใหลอีก    อย่างหนึ่งของกรุงมอสโก ด้วยการก่อสร้างที่ยากมากในสมัยนั้น(พ.ศ. 2474และการตกแต่งภายในแต่ละสถานีล้วนวิจิตรการตา ไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม งานสเตนกราส (กระจกสี) อีกทั้งโคมไฟและลายประดับดาต่างๆ ล้วนปราณีต วิจิต บรรจง การให้สีต่างๆ เมื่อเปิดไฟแล้วดูอบอุ่น กลมกลืนกันไม่มีการขัดแย้งเลย การสร้างรถไฟใต้ดินเป็นไปตามโครงการพัฒนาประเทศ 5 ปีแรก ของ โจเซฟ สตาลิน ใช้กำลังทหารและเยาวชนทั้งชายและหญิงกว่า 13,000 คน อีกทั้งยังมีอาสาสมัครอีกมากมาย รถไฟสายแรกที่สร้างเสร็จ คือ Park Kultury เสร็จสินปี พ.ศ. 2478 ยาว11.6 กิโลเมตร ตอจากนั้นอีก 4 ปี เปิดอีก 22 สถานี ตามเจตนารมณ์ของเลนินที่ต้องการรองรับผู้โดยสารให้ได้ถึง 1 ล้านคน   แรงจูงใจที่ทำให้สร้างรถไฟใต้ดิน เพื่อให้ประชาชนให้เห็นถึงความยิงใหญ่ และเพื่อให้ประชาชนชื่นชอบในระบอบการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันมี 165 สถานี รวมระยะทาง 265 กิโลเมตร ความเร็วเฉลี่ย 90 กม./ชม. ในช่วงสงครามกับเยอรมันนี ใช้เป็นที่หลบภัยและเพื่อเป็นที่กำบังต่อสู่กับทหารนาซี….นำท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยบน ถนนอาราบัทซึ่งเป็นถนนคนเดิน( Walking street )ทั้ง 2 ข้างทางของถนนเต็มไปด้วยร้านค้าขายของที่ระลึกชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษที่15 ในประวัติเมืองมอสโก บันทึกว่าเคยเกิดเพลิงไหม้ครั้งหนึ่งเมื่อปี1493 ในสมัยศตวรรษที่16 ในรัชสมัยกษัตริย์อีวานจอมโหด ถนนสายนี้เป็นที่อยู่อาศัยของตำรวจลับ ต่อมาในสมัยศตวรรษที่17 เป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนาง และศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ พอมาถึงศตวรรษที่ 20 มีการสร้างตึก 2 ชั้นและ 3 ชั้นดังที่เห็นได้ในปัจจุบัน ปี 1917 ตึกเหล่านี้ใช้เป็นอพาร์ทเมนท์ที่อยู่ร่วมกันหลายครอบครัวของชนชั้นกรรมกร แต่พอมาถึงสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอาราบัทเป็นที่ย่านพักของเกิดมีชนชั้นใหม่ นั่นก็คือ สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ประมาณปี 1985 ถนนอารบัตได้กลายเป็นถนนคนเดิน ต่อมาก็เป็นถนนที่ใครๆก็รู้จัก และคึกคักที่สุด เพราะเป็นแหล่งชุมนุมศิลปิน จิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ศูนย์วัฒนธรรม โรงละคร เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหารจีน (13)
นำท่านชม รัสเซี่ยนเซอร์คัส ชื่อดังก้องโลก ภายในเป็นอัฒจันทร์ทรงกลมล้อมรอบภาพที่เห็นจึงเป็นการมองจากที่สูง มีการแสดงของคน  การแสดงกายกรรมไต่ลวด การขี่ม้าผาดโผน การแสดงมายากลที่ชวนคิด  เกือบทุกฉากสลับกับการเต้นรีวิวประกอบดนตรีของสาวงามรัสเซีย  มีวงดนตรีวงใหญ่บรรเลงสดๆ แสง สี เสียงเข้ากับจังหวะลีลาบรรยากาศในแต่ละฉากที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลินไม่รู้จบ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ MOSCOW IZMAILOVO DELTA  หรือเทียบเท่า( 4 ดาว)

วันที่เจ็ด 

พระราชวังเครมลิน (โบสถ์อัสสัมชัญ,ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์,หอระฆังอีวาน) – พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอรี่แชมเบอร์ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (14)
จากนั้นนำท่านชม พระราชวังเครมลิน สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่สวยงามอันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า850 ปีประกอบด้วย700 ห้องมีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 20,000 ตรม. ผ่านชมโบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบถส์ที่เก่าแก่ที่สุดและสำคัญที่สุดของรัสเซีย โดยพระเจ้าอิวานที่ 3 มหาราช สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1475-1479 ก่อสร้างทับลงบนโบถส์ที่เก่าแก่โดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของอิตาลียุคนั้นคือ  อริสโตเติ้ล ปิโอราอานติ, ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ และหอระฆังพระเจ้าอีวาน เป็นระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เนื่องจากในขณะหล่อ มีการผิดพลาดทางเทคนิค จึงทำให้แตกออกระฆังนี้หนักกว่า 200 ตันสูง 6 เมตร เป็นเนื้อทองสัมฤทธิ์หล่อในค.ศ.ที่ 18 ใช้ช่างหล่อถึง 200 คน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (15)
บ่าย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอรี่แชมเบอร์  เริ่มก่อสร้างตามพระบัญชาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นที่เก็บของสะสมของเจ้าชายมัสโควีในช่วง ค.ศ. 14 -15  ต่อมามีการต่อเต็ม และสร้างใหม่  ภายในเป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ากว่า 4,000 ชิ้น  วัตถุล้ำค่าในพิพิธภัณฑ์แสดงถึงความมั่งคั่งและมีคุณค่าสูงของงานฝีมือ รวบรวมไว้ในอดีตกาลประกอบด้วยบรรดาศาสตราวุทยุทโธปกรณ์ เครื่องบรรณาการบัลลังก์งาช้าง/บัลลังก์เพชร   เครื่องป้องกันตัว หมวก   เสื้อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่องเงิน/ทอง/เพชรพลอย /เครื่องทรงของกษัตริย์รัสเซียพระเจ้าซาร์และซารีน่า    รวมถึงชุดไข่ฟาแบร์เช่ซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหารจีน (16)
19.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
23.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK132 (ใช้เวลาบิน5ชั่วโมง10นาที)

วันที่แปด    

ดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

05.55 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์  เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
09.40 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 รับรองท่านด้วยอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที )
19.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
********************************************************
หมายเหตุ : 

 1. รายการท่องเที่ยวและเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนได้ ถ้าหากสถานที่แห่งนั้นปิด , การจารจรที่ติดขัด หรือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าชมได้  ทางบริษัทฯ ขอสงวน  สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนหรือทดแทน รายการเข้าชมนั้น ๆ ในมูลค่าเท่าเทียมกันหรือมากกว่า ตามความเหมาะสม โดยจะยึดเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ
 2. อัตราค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัดแบบหมู่คณะไป-กลับพร้อมกันโดยสายการบินเอมิเรตส์เส้นทาง กรุงเทพฯ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก // มอสโคว์ – กรุงเทพฯ ราคาตรวจสอบ ณ วันที่3 ก.ค. 60 (จะยืนยันให้เมื่อได้รายชื่อมาทำการจองที่นั่งที่แน่นอน)
 3. ราคาตั๋วที่นำเสนอนั้นเป็นราคาเริ่มต้น  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากทางสายการบินในวันเวลาที่ทำการสำรองที่นั่งและยังมิได้ดำเนินการใดๆ การสำรองที่นั่งกับสายการบินนั้น หากราคาสูงกว่าราคาที่แจ้ง บริษัทฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิ่ม ตามที่เกิดขึ้นจริง
 4. บริษัทฯใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตั๋วเครื่องบิน อันเนื่องมาจากค่าภาษีน้ำมัน และค่าประกันภัยที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันหลังจากวันที่นำเสนอราคา(ตามวันที่ระบุในเอกสาร)โดยใช้เอกสารอ้างอิงจากสายการบินเป็นหลักฐาน ในกรณีเปลี่ยนแปลงราคาข้างต้น
 5. กรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงตามที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้ ทางบริษัทฯใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ดังกล่าว (จำนวนผู้เดินทางอย่างน้อย 26 ท่าน / ต่อ 1 คณะ)
 6. โรงแรมที่พักเป็นโรงแรมที่เสนอราคาแต่ยังมิได้ทำการจองใดๆทั้งสิ้น หากเป็นช่วงเทศกาลหรืองานแฟร์ต่างๆ หากโรงแรมไม่สามารถสำรองห้องได้ให้คิดราคาเพิ่มขึ้นตามความเป็นจริงจากผู้เดินทางได้

 

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)   

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง  ลด 3,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 9,000 บาท
  อัตรานี้รวม  

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการระบุ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EMIRATES)
 2. ค่าTax+Fuel Charged+Insurance ของสนามบินทุกแห่ง(คิดจากอัตรา ณ วันที่ 3 ก.ค 60 )การเปลี่ยนแปลของสายการบินในภายหลัง  ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
 3. ค่าโรงแรมที่พัก ตามรายการที่ระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน)
 4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 5. ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ตามรายการ
 6. ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตามรายการ
 7. ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญการของบริษัทฯจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 8. อาหารเสริม ระหว่างมื้ออาหาร เช่น น้ำพริกต่างๆ  ซอสปรุงรส น้ำปลา น้ำจิ้ม มาม่า ลูกอม ขนมขบเคี้ยว ฯลฯ
 9. น้ำดื่มแจกบนรถวันละ 1 ขวด
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท แบบกลุ่ม   (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
   
  อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 2. ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 3. ค่าวีซ่ารัสเซีย สำหรับสัญชาติอื่น  (สัญชาติไทยไม่ต้องทำวีซ่า)
 4. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด *** ทางสายการบินอนุญาติให้โหลดสัมภาระใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ใบ  และสามารถถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน  7 กิโลกรัม  ***
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก,และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก,ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 6. ค่าทิปไกด์และคนรถท้องถิ่น วันละประมาณ 3USD/คน/วัน
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
   
  เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  30,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย  สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่ 733 – 1 – 01222 – 4   (บัญชีกระแสรายวัน)
 2. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 – 514 9027
 3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
   
  เงื่อนไขการยกเลิก

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกการจองทัวร์แจ้งก่อนอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือ ก่อนหน้านั้นทางบริษัทฯจะคืนค่ามัดจำให้ทั้งหมด   ยกเว้นคณะที่เดินทางตรงช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือ คณะที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้
 3. หากยกเลิกภายใน15-29วันทำการก่อนการเดินทางหักค่ามัดจำ50%และค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการยื่นวีซ่า(ถ้ามี)
 4. หากยกเลิกภายใน 7-14 วันทำการก่อนการเดินทางหักค่ามัดจำ80%ของราคาทัวร์ทั้งหมดและค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการยื่นวีซ่า(ถ้ามี)
 5. หากยกเลิกน้อยกว่า 6 วันทำการก่อนการเดินทางทางบริษัทฯขอเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดเต็มจำนวน เนื่องจากบริษัทฯมีการทำสำรองจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆกับบริษัททัวร์ในประเทศหรือต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
 6. ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 20 วัน ก่อนวันเดินทางให้ทางบริษัทฯ***ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯอาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง***
 7. หากท่านจองและให้เอกสารในการยื่นวีซ่าล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่าน ไม่ผ่าน บริษัทฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
   
  หมายเหตุ

 1. เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 26 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 4. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมืองและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมืองอันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง
 6. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มสีน้ำเงิน)เดินทางกับคณะบริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเล่มสีเลือดหมู
 7. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 8. ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 9. ตั๋วโปรโมชั่น ชั้น Economy Class  ต้องเดินทางไป – กลับพร้อมกัน ตามเส้นทางของตั๋วที่บริษัทฯ ออกให้เท่านั้น
 10. ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ท่านต้องจ่ายค่าห้องพักเดี่ยว ตามระบุในตารางอัตราค่าบริการ

 

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (EK) 8 วัน
รหัสทัวร์: RUS SUN01(EK)16OCT

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147