Russia

รหัสทัวร์ :
RUS BRA8D(TG)OCT-DEC
ประเทศ :
Russia
สายการบิน :
Air_TG
Thai Airways (TG)

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน (TG)

รหัสทัวร์: RUS BRA8D(TG)OCT-DEC

RUSSIA SAINT PETERBURG 8D 6N

 • ชมพระราชวังเคลมลินและจตุรัสแดง
 • วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย
 • วิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์
 • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • พระราชวังฤดูร้อน ปีเตอร์ฮอฟ หรือวังเปโตรโวเรสต์
 • เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองที่สวยงามที่สุดของโลก

วันเดินทาง 8 วัน 5 คืน

19-26 ตุลาคม 2560 83,500
16-23 พฤศจิกายน 83,500
28 ธันวาคม 60 – 4 มกราคม 61 โปรดสอบถาม

 

รายการ่ท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – กรุงมอสโคว์         

07.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D (เช็คอินกรุ๊ป)สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
10.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ TG 974
15.55 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดว่า กรุงมอสโคว์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเข้าที่พัก Renaissance Monarch Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – เนินเขาสแปโรว์ – อารามชี โนโวดีชีนี คอนแวนน์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซ็นต์บาซิล – วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ – ละครสัตว์บันลือโลก รัสเซีย

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2)
เช้า นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง,ราชรถทองคำ,เครื่องบรรณาการจาก ราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ที่หาชมได้ยากยิ่ง จากนั้นชมโบสถ์อัสสัมชัญ, ปืนใหญ่ยักษ์ และหอระฆังพระเจ้าอีวานชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(3)
บ่าย นำท่านชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่ยิ่งใหญ่ นำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์ที่เนินเขาสแปโรว์ แวะถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยมอสโคว์ นำท่านชม อารามชี โนโวดิชีนี คอนแวนน์เก่าแก่อายุกว่า300ปี ที่เคยเป็นที่คุมขังพระนางโซเฟีย และบรรดาเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิงในประวัติศาสตร์ราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันใช้เป็นสุสานสำหรับสุภาพสตรีคนสำคัญๆระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1นางไรซ่า กอบาชอพ ฯลฯผ่านชมย่านธุรกิจการค้า จัตุรัสแดง ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย วิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานจอมโหด ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปยี่ห้อต่างๆ นำท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีของกรุงมอสโคว์ จากนั้นนำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่งประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง
18.00 น. นำท่านชม ละครสัตว์บรรลือโลก รัสเซีย ที่ท่านจะเพลิดเพลินไปกับละครสัตว์  และกายกรรมที่จัดแสดงให้ชมอย่างตื่นเต้น เร้าใจ
20.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเข้าที่พัก Renaissance Monarch Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

โคโลเมนสโกเย่ – Outlet Village

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)
เช้า นำท่านเดินทางสู่ โคโลเมนสโกเย่ (Kolomenskoye) พระราชวังไม้ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมอสควา เป็นพระราชวังเก่าแก่ที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของชนชั้นสูงในอดีต ที่ยังไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวก โดยจะต้องพึ่งพาข้าราชบริภารที่ต้องคอยรับใช้ใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการต้มน้ำอุ่นให้เจ้านายอาบ ฯลฯ ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอเล็กซิสบิดาของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซึ่งได้ระดมช่างฝีมือเยี่ยมกว่าสองแสนคนเพื่อมาสร้างพระราชวังแห่งนี้โดยเฉพาะ นอกจากนั้นบริเวณพระราชวังยังมีจุดชมวิวที่สวยงามอีกหลายจุดอีกด้วย
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  SITLOS RESTAURANT (6)
บ่าย จากนั้นนำคณะเดินทางสู่OUTLET VILLAGE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง CALVIN KLEIN , ESPRIT , BENETTON ADIDAS, VANS, BOSS, GUCCI ฯลฯ  อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดนัดจตุจักรของกรุงมอสโคว์ ที่รวบรวมสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ไว้จำหน่ายในราคาถูกสุดสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดก, ผ้าคลุมไหล่, อำพัน ฯลฯ ตามอัธยาศัย
19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านเข้าที่พัก Renaissance Monarch Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

รถไฟความเร็วสูง – พระราชวังฤดูร้อน ปีเตอร์ฮอฟ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8)
เช้า นำท่านเดินสู่สถานีรถไฟกรุงมอสโคว์ เพื่อเดินทางสู่ นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
09.30 น. ออกเดินทางสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูงซับซาน (SAPSAN)
13.20 น. ถึงสถานีรถไฟ นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก รถโค้ชปรับอากาศรอรับ…จากนั้นนำท่านเดินทาสู่ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ พระราชวังฤดูร้อน ปีเตอร์ฮอฟ หรือ วังเปโตร โวเรสต์ หลังจากทรุดโทรมไปในช่วงสงครามโลกที่ 2 สมัยเยอรมันยึดครอง ก็ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่จนเกือบสมบูรณ์แบบ เปโตร โวเรสต์ (ปีเตอร์ฮอฟ) พระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ตั้งอยู่อ่าวฟินแลนด์ ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตก 29 กิโลเมตร โดดเด่นเป็นพิเศษ คือ น้ำพุอลังการ (ปิดในฤดูหนาว) เดิมทีพระเจ้าปีเตอร์มหาราช สร้างวังนี้ในปี 1720 ตามแบบเรียบง่ายของสถาปนิก ฌอง บัฟติสต์ เลอบลองด์ ที่เห็นวิจิตรโอ่อ่าในขณะนี้เป็นการตกแต่งเพิ่มเติมโดยซาลีน่าอลิธซาเบธ ร่องรอยสไตล์บาร็อกเดิมอันงดงามของพระเจ้าปีเตอร์และเลอบลองด์ยังคงมีให้ เห็น ปีเตอร์ฮอฟ สร้างอยู่บนทำเลงามบนเนินธรรมชาติดุจดังแวร์ซายส์ริมทะเล การสร้างน้ำพุซับซ้อนบนเนินดินเลนชื้นแฉะเป็นเรื่องที่ยากมากในสมัยนั้น ด้านหน้าของพระตำหนักคือ สวนน้ำซึ่งมีบันใดน้ำตกใหญ่เป็นส่วนที่เด่นที่สุด พร้อมรูปปั้นแซมซันฉีกปากสิงโตด้วยมือเปล่า ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทยกับรัสเซียจากนั้นนำคณะกลับเข้าเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)
20.30 น. นำท่านเข้าที่พัก Courtyard Vasilevsky Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

พุชกิ้น – แคทเธอรีนพาเลซ – พระราชวังยูซุปปอฟ พาเลซ – มหาวิหารเซ็ฯต์ไอแซค

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (10)
เช้า นำท่านออกเดินทางสู่เมือง พุชกิ้น เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมความงดงามของ แคทเธอรีนพาเลซ พระราชวังฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก โดยพระราชวังนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัย พระเจ้าปีเตอร์มหาราช หรือในช่วงระหว่างปี1717-1723และถูกสร้างใหม่ในช่วงระหว่างปี 1743-1756 แคทเธอรีนพาเลซ เป็น พระราชวังหลวงอันสวยงาม เป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนของพระมเหสีองค์โปรดคือ พระนางแคทเธอรีนที่ 1 โดยพระราชวังถูกสร้างขึ้นในสไตล์สถาปัตยกรรมแบบคลาสิก ตกแต่งประดับประดาผนังห้องด้วยลายปูนปั้นต่างๆ เพดานเขียนภาพเฟรสโก้ (เขียนภาพขณะที่ปูนยังไม่แห้ง ถ้าเขียนผิดต้องทุบทิ้ง ฉาบปูนใหม่เขียนใหม่) ที่มีความสวยงามมาก พระราชวังแห่งนี้มีห้องหับต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอำพัน(แอมเบอร์รูม) ที่นำยางสนหลายร้อยล้านปีมากรุผนังและเพดานในการประดับประดาห้อง ที่นี่มีมูลค่าการก่อสร้าง/ทะนุบำรุงนับร้อยล้านเหรียญสหรัฐ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
บ่าย นำคณะเข้าชม พระราชวังยูซุปปอฟ พาเลซ ของเจ้าชายฟิลิกซ์ ยูซุปปอฟ ราชนิกูลผู้วางแผนสังหารนักบุญคนบาป รัสปูติน ที่งดงามด้วยเฟอร์นิเจอร์หรูหรานานาชนิด ชมโรงละครประจำพระราชวังที่ตกแต่งด้วยกำมะหยี่สีแดงสดที่ยังคงรักษาเอาไว้เป็นอย่างดี พร้อมชมห้องรัสปูติน สถานที่ซึ่งจอมสะกดจิตผู้แข็งแกร่งอย่างรัสปูติน ต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่  จากนั้นนำคณะชม มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มองต์ แฟร์ร็อง ใช้เวลาสร้างถึง 40 ปี ภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และ มาลาไคท์หลากสี ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่น หนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (12)
20.00 น. นำท่านเข้าที่พัก Courtyard Vasilevsky Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่หก           

พระราชวังฤดูหนาว – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงม้า – มหาวิหารคาซาน – เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ – ท่าเรือพาณิชย์โบราณ – วิหารเลือด – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ถนนเนฟสกี้ ปรอสเป็ค – ชมโชว์พื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (13)
เช้า นำชมความยิ่งใหญ่ของ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ หรือ พระราชวังฤดูหนาวแรกเริ่มมีในปีค.ศ.1764 พระนางแคทเธอรีนได้ทรงซื้อภาพเขียนจากยุโรปกว่า250ชิ้น จึงต้องสร้างห้องสำหรับเก็บ และแสดงภาพส่วนพระองค์ขึ้นโดยที่พระนางเรียกห้องแสดงภาพนี้ว่า เฮอร์มิเทจ มีภาพเขียนที่ทรงโปรดปรานกว่า3,000ภาพ เหรียญโบราณ และอัญมณีมีค่างานที่มีคุณค่าถูกเก็บสะสมในพระราชวังฤดูหนาวสะสมต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งรัชสมัยของพระเจ้านิโคลัสที่1มีการจัดหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด และได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่ให้คนทั่วไปเข้าชมได้ ปัจจุบันมีสิ่งของต่างๆที่ทรงคุณค่าจัดแสดงอยู่เกือบ3ล้านชิ้น เช่น ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่,ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก และศิลปะวัตถุล้ำค่าต่างๆ อาทิเช่น นาฬิกานกยูง,แจกันมาลาไคท์ รวมถึงวัตถุของอียิปต์โบราณ…จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านถนนเนฟสกี้ ถนนประวัติศาสตร์สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1710 มีความยาวกว่า 4.5กิโลเมตร เรียงรายไปด้วยสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14)
บ่าย นำท่านชม นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือที่อาจเรียกว่า เปโตรกราด หรือ เลนินกราด เป็นเมืองท่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศรัสเซีย จุดศูนย์กลางแห่งความเจริญที่เก่าแก่ที่สุด สมัยที่เคยเรืองอำนาจในยุโรปได้รับการขนานนามว่า หน้าต่างของยุโรป เนื่องจากเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสวยงาม มีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมตะวันตก เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประกอบด้วย 44 เกาะ เชื่อมต่อกันด้วยแม่น้ำลำคลองอีฟ86 สาย สวยงามจนได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งยุโรปเหนือ นครแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 300ปี ตัวเมืองได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนครที่สวยและสมบูรณ์มากที่สุดในด้านงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง นำท่านแวะถ่ายรูปที่ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงม้า BRONZE HORSEMAN ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมือง สร้างใน ปี ค.ศ.1768–1782 โดยคำสั่งของพระนางแคทเธอรีนมหาราช โดยศิลปินชาวฝรั่งเศส เอเตียน มอริส ฟาวโคเน่ต์ ฐานของอนุสาวรีย์เป็นหินขนาดใหญ่ที่สุดที่ขนย้ายโดยมนุษย์ หนักถึง 1,500 ตัน จากนั้นนำท่านชมด้านหน้า มหาวิหารคาซาน ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซึ่งเป็นมหาวิหารออโธด๊อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดใน เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็นสถาปัตยกรรมในรูปศิลปะแบบนีโอคลาสสิก มีลักษณะรูปทรงครึ่งวงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอย่างเป็นระเบียบ เนื่องจากสาเหตุหนึ่งมาจากเพราะตั้งอยู่ในใจกลางเมือง จึงทำให้ประชาชน หรือนักท่องเที่ยวพบเห็นได้ง่าย โดยด้านหน้าของมหาวิหารจะมีสวนสาธารณะไว้สำหรับเป็นที่พักผ่อนของชาวรัสเซียอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี ANICHKOV BRIDGE เป็นสะพานเก่าที่แสดงถึงศิลปะการบังคับม้า โดยมีรูปปั้น 4 อิริยาบถอยู่บริเวณคอสะพานริมเขื่อนแม่น้ำเนว่า ผ่านชม เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ยอดกษัตริย์ของชาวรัสเซีย ท่าเรือพาณิชย์โบราณ, วิหารเลือด (SPILLED BLOOD CHURCH)ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3 จากนั้นชมเรือลาดตระเวน“ออโรร่า” ที่จอดปลดประจำการ เป็นอนุสรณ์แห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสำคัญของชาวรัสเซีย เรือลำนี้เคยใช้เป็นเรือพระที่นั่งของผู้แทนพระเจ้าซาร์ที่ส่งมาร่วมงาน พระราชพิธีราชาภิเษก  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นกษัตริย์ในรัชกาลที่ 6 ของไทยจากนั้นนำท่านชม  ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กับ นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยพระบัญชาของยอดกษัตริย์ ปีเตอร์มหาราช  ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย ตามอัธยาศัยที่ย่าน  ถนนเนฟสกี้ ปรอสเป็ค
19.00 น. นำท่านชมโชว์พื้นเมือง ณ พระราชวัง นิโคลัส พาเลซพร้อมค๊อกเทล วอดก้า และคาเวียร์ ให้ชิมจนจุใจ
20.30 น. รับประทานอาหารคำ ณ ภัตตาคาร (15)  แบบการ์ล่าดินเนอร์พร้อมเปียนโนบรรเลง ในพระราชวัง นิโคลัส พาเลซ
นำท่านเข้าที่พักCourtyard Vasilevsky Hotelหรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

โบสถ์ ST.Nicolas Church – กรุงมอสโคว์ – กรุงเทพฯ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (16)
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม โบสถ์ ST.NICOLAS CHURCH หนึ่งในมหาวิหารที่สวยงามด้วยศิลปะแบบบาร็อค จากนั้น…นำท่านดินทางสู่ OUTLET VILLAGE อิสระให้ท่าน เลือกซื้อสินค้า ตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  (17)
……….น. จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน
14.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินภายในประเทศรัสเซียS7 040
16.10 น. ถึงสนามบิน กรุงมอสโคว์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
18.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975

วันที่แปด

กรุงเทพฯ        

07.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*******************************
อัตราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน)   

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียงเสริม ลด 7,000 บาท
 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ลด 8,500 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 16,000 บาท
  อัตรานี้รวม

 1. ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร(หมู่คณะ)ไป-กลับ สายการบินไทย (กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – กรุงเทพฯ)และเที่ยวบินภายในประเทศ ไซบีเรียน แอร์ไลน์ (S7) หรือ แอร์โร่ฟลอต รัสเซี่ยน แอร์ไลน์ (SU) (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์) รวม 3 เที่ยวบิน
 2. ตั๋วรถไฟความเร็วสูงซับซาน (SAPSAN) ชั้น 2ND CLASS
 3. ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ, ค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 4. ค่าที่พักโรงแรมชั้นหนึ่ง รวม 6 คืน มอสโคว์ ที่โรงแรม Renaissance Monarch Hotel หรือเทียบเท่าและ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โรงแรม Courtyard Vasilevsky Hotel หรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ พร้อมกาลาดินเนอร์ ในวังนิโคลัส พาเลส
 6. ค่ารถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่งคณะ ตามรายการเดินทาง
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ รวมค่าเข้าชมละครสัตว์รัสเซีย
 8. ค่าบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันการเดินทาง (อุบัติเหตุ) ตามเงื่อนไขประกันกลุ่มในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
 10. ค่าทิปยกกระเป๋าในโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของลูกค้าเอง
   
  อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น (ท่านละ 45$ US ผู้ใหญ่ / เด็ก ราคาเดียวกัน)
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (ตามที่ท่านเห็นสมควรกับการได้รับบริการ)
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 4. ค่าธรรมเนียมค่าทำหนังสือเดินทาง
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์
 6. ค่ากระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่า 1 ใบ นำหนักจำกัดเพียง 23 กิโลกรัม(สายการบินภายในประเทศรัสเซียเข้มงวดในเรื่องน้ำหนักเกินอย่างมาก)
   
  เอกสารใช้ยื่นวีซ่า **หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องยื่นวีซ่าเมื่อเข้าประเทศรัสเซีย**ใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
   
  เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  30,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี 

          บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัดธนาคารกสิกรไทย

          สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่ 733 – 1 – 01222 – 4   (บัญชีกระแสรายวัน)

          หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 – 514 9027

 1. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 2. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
   
  การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 45 วัน ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
 3. ยกเลิกก่อน16-30วันขึ้นไป ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 25-44 วันหักค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท
 4. ยกเลิกก่อน 10-15 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 20-24 วัน หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 5. ยกเลิกก่อน 8-10 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 14-19 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์
 6. ยกเลิกก่อน 1-7 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 1-13 วัน   หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 7.  ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเข้าเมืองโดยเจตนา ไม่สุจริต หักค่าใช้จ่าย 100%
   
  เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. หากจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน แต่ไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน ราคาเพิ่ม 3,000.-บาทต่อท่านทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง หากจำนวนผู้เดินทางไม่ครบ 15 ท่าน
   
  หมายเหตุ

 1. เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 5-11 ขวบ
 2. หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศรัสเซีย สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน กรุณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบิน ของสายการบิน การเดินเรือรถไฟ พาหนะท้องถิ่น และการถูกปฏิเสธให้เข้าเมืองในต่างประเทศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วย  การถูกทำร้าย การสูญเสีย ความล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆเนื่องจาก บริษัทฯ ได้ทำการสำรองจ่ายค่าบริการทั้งหมดให้กับตัวแทนก่อนการเดินทาง
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ในกรณีที่มีการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือการขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน
 6. การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหว่างเดินทาง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในรายการนั้นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการที่ท่านไม่ได้ใช้ หรือแยกออกจากคณะ หากไม่ได้รับการแจ้งยกเลิกบางรายการของท่านก่อนการเดินทาง 10 วัน
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินการ โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า และจะคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ ตามความเป็นจริงที่ได้รับจาก โรงแรม, บริษัทรถ, สายการบิน
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของทางบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 10. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัทฯ แล้ว
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน (TG)
รหัสทัวร์: RUS BRA8D(TG)OCT-DEC

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147