Russia

รหัสทัวร์ :
RUS ALI8D(EY)APR
ประเทศ :
Russia
สายการบิน :
Etihad Airways

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (EY) เม.ย.61

รหัสทัวร์: RUS ALI8D(EY)APR

The Best of Russia

 • สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณ อนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือพวกตาตาร์
 • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย
 • พระราชวังเครมลิน จุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี
 • รัสเซี่ยนเซอร์คัส การแสดงละครสัตว์ กายากรรม และ มายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจ
 • บินภายในสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • ร่วมรับประทานอาหารค่ำมื้อพิเศษแบบกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส พาเลซ
 • ชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ที่ซึ่งแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองของรัสเซีย
 • พระราชวังแคทเธอรีน ชมห้องอำพัน เป็นสุดยอดงานศิลป์ที่ประมาณค่ามิได้

วันเดินทาง 8 วัน 5 คืน

24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 59,900

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ  (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

17.45 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าเลขที่ 8 เคาน์เตอร์ Q  สายการบินเอทิฮัด (ETIHAD AIRWAYS)  บริการดีเยี่ยมติด 8 ใน 10 ของThe World’s Top 10 Airlines in 2017  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
20.45  น. ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์  สหพันธรัฐรัสเซีย  โดยสายการบินเอทิฮัด  (ETIHAD AIRWAYS)  เที่ยวบินที่ EY 401  (ใช้เวลาบินโดยรวม 6 ชั่วโมง 30 นาที)

วันที่สอง

อาบูดาบี ( แวะเปลี่ยนเครื่อง ) – กรุงมอสโคว์ – ชมวิว  ณ สแปร์โรว์ฮิล –  สถานีรถไฟใต้ดิน – จัตุรัสแดง – วิหารเซ็นต์บาเซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์

00.15 น. ถึง เมืองอาบูดาบี  ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์   เพื่อแวะเปลี่ยน ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสาย  และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง  DUTY FREE  ที่หรูหราและอลังการ   หมายเหตุ : เนื่องจากสนามบินมีขนาดใหญ่  ดังนั้นเมื่อเครื่องลงจอดแล้ว…..รบกวนผู้เดินทางทุกท่านโปรดนั่งรอหัวหน้าทัวร์อยู่บนเครื่องก่อน  เพื่อที่หัวหน้าทัวร์จะได้นำท่านลงจากเครื่องพร้อมๆกัน  ไปขึ้นรถ หรือเดินต่อไปยังอาคารสำหรับผู้โดยสารต่อเครื่อง  และเพื่อเป็นการป้องกันการสับสนและพลัดหลงกัน
03.05 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงมอสโคว์  สหพันธรัฐรัสเซีย   โดยสายการบินเอทิฮัด   เที่ยวบินที่   EY065 (ใช้เวลาบินโดยรวม  5 ชั่วโมง  25 นาที)
07.30 น. เมื่อเครื่องบินสัมผัสขอบฟ้า  นำท่านเข้าสู่น่านฟ้าของสหพันธรัฐรัสเซีย  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าเวลาของประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  คณะเดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว แห่งกรุงมอสโคว์  หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลการกร   รวมถึงตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระเป็นที่เรียบร้อย  v  นำคณะท่านขึ้นรถปรับอากาศเพื่อเดินทางขึ้นสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์  สแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิล (Sparrow Hill)  ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์โลโมโนชอฟ มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย     เป็นหนึ่งในเจ็ดอาคารสไตล์ สตาลินกอธิค    อิสระให้ท่านเดินชมทัศนียภาพอันสวยงามกว้างไกล 360 องศาของตัวเมืองมอสโคว์  พร้อมเก็บภาพประทับใจได้ตามอัธยาศัย….
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (1) จากเชฟฝีมือดี ที่พร้อมให้บริการ
นำท่านชมความสวยงามใต้ภิภพ  สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Metro) เป็นเสน่ห์ชวนหลงไหลอีกอย่างหนึ่งของกรุงมอสโคว์  ด้วยการก่อสร้างที่ยากมากในสมัยนั้น (พ.ศ. 2474)  และการตกแต่งภายในแต่ละสถานีล้วนวิจิตรการตา ไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม งานสเตนกราส (กระจกสี) อีกทั้งโคมไฟและลายประดับดาต่างๆ ล้วนปราณีต วิจิตบรรจง การให้สีต่างๆ เมื่อเปิดไฟแล้วดูอบอุ่น กลมกลืนกันไม่มีการขัดแย้งเลย การสร้างรถไฟใต้ดินเป็นไปตามโครงการพัฒนาประเทศ 5 ปีแรก ของ โจเซฟ สตาลิน ใช้กำลังทหารและเยาวชนทั้งชายและหญิงกว่า 13,000 คน อีกทั้งยังมีอาสาสมัครอีกมากมาย รถไฟสายแรกที่สร้างเสร็จ คือ Park Kultury เสร็จสินปี พ.ศ. 2478 ยาว 11.6 กิโลเมตร ต่อจากนั้นอีก 4 ปี เปิดอีก 22 สถานี ตามเจตนารมณ์ของเลนินที่ต้องการรองรับผู้โดยสารให้ได้ถึง 1 ล้านคนแรงจูงใจที่ทำให้สร้างรถไฟใต้ดิน เพื่อให้ประชาชนให้เห็นถึงความยิงใหญ่ และเพื่อให้ประชาชนชื่นชอบในระบอบการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันมี 165 สถานี รวมระยะทาง 265 กิโลเมตร ความเร็วเฉลี่ย 90 กม. / ชม. ในช่วงสงครามกับเยอรมันนี ใช้เป็นที่หลบภัยและเพื่อเป็นที่กำบังต่อสู่กับทหารนาซี จากนั้นนำท่านสัมผัสกับความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขา 7 ลูก มีแม่น้ำมอสควาไหลผ่านกลางเมือง    ชมย่านธุรกิจการค้าที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ จัตุรัสแดง  (Red Square)  ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีความเก่าแก่ สีแดง ในความหมายของภาษารัสเซีย คือความสวยงาม และความดีงาม ซึ่งเป็นสีประจำของพรรคคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้น จัตุรัสแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่สำคัญที่ใช้ในการจัดงานหรือพิธีสำคัญของรัสเซียมาอย่างยาวนาน   หากจะเปรียบไปแล้วคงเฉกเช่นเดียวกับสนามหลวงในกรุงเทพมหานครของประเทศไทย เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก สร้างในปี ค.ศ. 17    ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโคว์   สร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อน นับล้านชิ้นถูกตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื้นที่ลานกว้าง……ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้นเป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย  สังเกตุได้จากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม    และภายในวงกลมนี้เอง   ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลัง เพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโควอีกครั้ง   ลานกว้างของจัตุรัสแดงนี้มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร   ทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย   บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมาย  อาทิเช่น  ผ่านชมอนุสรณ์สถานเลนิน  อนุสรณ์สถานของผู้นำพรรคบอลเชวิคที่ปัจจุบันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต, หอนาฬิกาซาวิเออร์   ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนอังกฤษ , พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ อาคารเก่าแก่ที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของรัสเซีย       ต่อด้วยนำท่านชม(ภายนอก) ความงามของวิหารเซ็นต์บาเซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หนึ่งในสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว์ ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม 9  ยอด   สีสันสดใส  ความสูงของยอดโบสถ์ 47.5 เมตร   ตั้งตระหง่านสง่างามขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน   สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible)    เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี  ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4   ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มากจึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบ ด้วยการควักดวงตาทั้งสอง    เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด…..ต่อด้วยอิสระให้ท่านในการเดินช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ห้างสรรพสินค้า GUM  ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงมอสโคว์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตัวอาคารสวยงามมาก ออกแบบโดย Aleksander Pomerantsev ในปี 2432-24-36 ในรูปแบบเรียกว่า “Russian Revival” มีหลังคากระจกโค้ง   โครงเหล็กให้แสงส่องเข้ามาให้ความสว่างแก่ตัวอาคารได้เป็นอย่างดี   เป็นการประหยัดพลังงานีระเบียงทางเดินก่ออิฐถือปูน เดินได้ตลอด มีความสวยงามมาก น่าเดินเล่นไม่ควรพลาดชม ภายในห้างมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน  จำหน่ายสินค้าแทบทุกประเภทรวมถึงสินค้ายี่ห้อดังๆ รวมไปถึงร้านอาหาร คาเฟ่ และภัตตาคาร นำคณะท่านชม (ภายนอก) ความยิ่งใหญ่อลังการของ  มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ (ST. SAVIOR CATHEDRAL ) หรือ “ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย “   ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์  มหาวิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1  เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะจากสงครามนโปเลียน  เมื่อปี 1812   ใช้เวลาก่อสร้างนาน 45 ปี   งดงามด้วยยอดโดมสีทอง 5 โดมที่ถูกหล่อด้วยแผ่นทองทั้งหมด  ซึ่งตัดกับสีขาวของอิฐผนังโบสถ์  ความสูงโดยรวม  103  เมตร  เนื้อที่ 6,805 ตารางเมตร  เป็นโดมคริสตจักรนิกายออร์โธดอกซ์ที่สูงที่สุดในโลก   ภายในโบสถ์มีการตกแต่งที่ไม่เหมือนโบสถ์อื่นในรัสเซีย  คือตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสกซึ่งออกแบบโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น  รวมไปถึงภาพเขียนพระเยซูและนักบุญต่างๆ ที่วาดขึ้นอย่างวิจิตร  แต่ต่อมา สตาลิน ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นได้สั่งให้ทุบโบสถ์ทิ้งเพื่อดัดแปลงเป็นสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก  จนกระทั่งประธานาธิบดี บอริสเยลซิน ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ด้วยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจำลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ เปิดให้เข้าชมครั้งแรกในปี ค.ศ. 2000 เพื่อร่วมงานเฉลิมฉลองกรุงมอสโคว์ครบรอบ 850 ปี  ปัจจุบันใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหารจีน  (2)
พักค้างคืน ณ  IZMAILOVO DELTA  HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม

พระราชวังเครมลิน ( โบสถ์อัสสัมชัญ , ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ , หอระฆังพระเจ้าอีวาน ) –  พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอรี่แชมเบอร์ – อาราบัท – รัสเซี่ยนเซอร์คัส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (3)
นำท่านชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่สวยงามอันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ประกอบด้วย 700 ห้อง มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 20,000 ตารางเมตร   ผ่านชมโบสถ์อัสสัมชัญ  เป็นโบถส์ที่เก่าแก่ที่สุดและสำคัญที่สุดของรัสเซีย โดยพระเจ้าอิวานที่ 3 มหาราช สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1475-1479 ก่อสร้างทับลงบนโบถส์ที่เก่าแก่โดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของอิตาลียุคนั้นคือ  อริสโตเติ้ล ปิโอราอานติ, ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ และหอระฆังพระเจ้าอีวาน เป็นระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เนื่องจากในขณะหล่อ มีการผิดพลาดทางเทคนิค จึงทำให้แตกออกระฆังนี้หนักกว่า 200 ตันสูง 6 เมตร เป็นเนื้อทองสัมฤทธิ์หล่อในค.ศ.ที่ 18 ใช้ช่างหล่อถึง 200 คน   ต่อด้วยพาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอรี่แชมเบอร์ (State Armoury Museum)  เริ่มก่อสร้างตามพระบัญชาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นที่เก็บของสะสมของเจ้าชายมัสโควีในช่วง ค.ศ. 14 -15  ต่อมามีการต่อเต็ม และสร้างใหม่  ภายในเป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ากว่า 4,000 ชิ้น วัตถุล้ำค่าในพิพิธภัณฑ์แสดงถึงความมั่งคั่งและมีคุณค่าสูงของงานฝีมือ รวบรวมไว้ในอดีตกาลประกอบด้วยบรรดาศาสตราวุทยุทโธปกรณ์ เครื่องบรรณาการ  บัลลังก์งาช้าง / บัลลังก์เพชร  เครื่องป้องกันตัว หมวก   เสื้อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่องเงิน/ทอง/เพชรพลอย / เครื่องทรงของกษัตริย์รัสเซียพระเจ้าซาร์และซารีน่า    รวมถึงชุดไข่ฟาแบร์เช่ซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง……
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (4)
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยบน  ถนนอาราบัท (Arabat Street)  ซึ่งเป็นถนนคนเดิน ทั้ง 2 ข้างทางของถนนเต็มไปด้วยร้านค้าขายของที่ระลึก ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15     ในประวัติเมืองมอสโคว์บันทึกว่าเคยเกิดเพลิงไหม้ครั้งหนึ่งเมื่อปี  1493  ในสมัยศตวรรษที่ 16 ในรัชสมัยกษัตริย์อีวานจอมโหด ถนนสายนี้เป็นที่อยู่อาศัยของตำรวจลับ ต่อมาในสมัยศตวรรษที่ 17 เป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนาง  และศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ พอมาถึงศตวรรษที่ 20 มีการสร้างตึก 2 ชั้นและ 3 ชั้นดังที่เห็นได้ในปัจจุบัน ปี 1917 ตึกเหล่านี้ใช้เป็นอพาร์ทเมนท์ที่อยู่ร่วมกันหลายครอบครัวของชนชั้นกรรมกร แต่พอมาถึงสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอาราบัทเป็นที่ย่านพักของเกิดมีชนชั้นใหม่ และประมาณปี 1985 ปัจจุบันได้กลายเป็นถนนคนเดิน เป็นที่ใครๆก็รู้จัก และคึกคักที่สุด เพราะเป็นแหล่งชุมนุมศิลปิน จิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ศูนย์วัฒนธรรม โรงละคร เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน (5)
ได้เวลาอันสมควร…..นำท่านตื่นตาตื่นใจไปกับคณะละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก รัสเซี่ยนเซอร์คัส ภายในเป็นอัฒจันทร์ทรงกลมล้อมรอบ  ภาพที่เห็นจึงเป็นการมองจากที่สูง  นอกจากการแสดงละครสัตว์แล้วก็ต้องมีการแสดงของคน  การแสดงกายกรรมไต่ลวด การขี่ม้าผาดโผน การแสดงมายากลที่ชวนคิด   เกือบทุกฉากสลับกับการเต้นรีวิวประกอบดนตรีของสาวงามรัสเซีย  มีวงดนตรีวงใหญ่บรรเลงสดๆ แสง สี เสียงเข้ากับจังหวะลีลาบรรยากาศในแต่ละฉากที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลินไม่รู้จบ..(หมายเหตุ – การแสดงขึ้นอยู่ในแต่ละวัน ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้ )
พักค้างคืน  ณ    IZMAILOVO DELTA   HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่

กรุงมอสโคว์ – (บิน) สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –  ชมเมือง –  มหาวิหารเซนต์ไอแซค  – ถนนเนฟสกี้ โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังนิโคลัส พาเลซ – พิเศษ!!! ร่วมกาล่าดินเนอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (6)
08.00 น. คณะออกเดินทางสู่สนามบิน  เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปยัง นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
10.05 น. ออกเดินทาง สู่ นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยสายการบินไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S7045 (เนื่องจากประเทศรัสเซียค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋า  โดยกำหนดไว้ไม่เกินท่านละ20 กิโลกรัม   ซึ่งในบางครั้งทางสายการบินอาจขอให้ผู้โดยสารนำสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องนำมาชั่งรวมกันด้วย ดังนั้นอาจจะทำให้ท่านต้องเสียค่าระวางของสัมภาระส่วนที่เกิน 20 กิโลกรัมเพิ่ม  จึงขอให้ท่านผู้เดินทางคำนวนน้ำหนักของสัมภาระของท่านให้ดีก่อนเดินทาง)
11.40 น. ถึงสนามบินปุกคาวา ( Pulkovo ) นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (7)
จากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ระหว่างทางท่านจะได้ชมความวิจิตรงดงามของ  นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือเลนิน กราดเดิม ที่สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์ มหาราช เมื่อปี ค.ศ. 1703  นครแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของชาวเมืองหลายครั้ง  และยังเป็นอู่กำเนิดอำนาจของการปฏิวัติรัสเซียที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลก เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกประกอบด้วย  44 เกาะ เชื่อมต่อกันด้วย แม่น้ำ-ลำคลองอีก 86 สาย สวยงามจนได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งยุโรปเหนือ นครแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 200 ปี ตัวเมืองนั้น   ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนครที่สวยและสมบูรณ์มากที่สุดในด้านงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง  ต่อด้วยนำชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral)  มหาวิหารที่มีความหรูหรา และสวยงามที่สุด  โดยจะเห็นได้จากเสาหินแกรนิตสีน้ำตาลทองรวมทั้งสิ้นประมาณ 48 ต้น น้ำหนักต้นละ 114 ตัน สูงไม่ต่ำกว่า 20 เมตรเป็นเสาหินทั้งแท่ง   โดยมีเสาหินที่หายากอื่นๆอีกมาก เช่น มาลาไคต์ เสาหินสีเขียว (MALACHITE)  และลาปิส เสาหินสีน้ำเงิน (LAPIS) วิหารแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นวิหารที่มีโดมใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกรองจาก Santa Marie Dei Fiori in Floence , St. Pual in London and   St. Peter In Rome  ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีโดมใหญ่ที่สุด   ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม   ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส August de montferrand  ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 40 ปี  (ค.ศ. 1818 – 1858)   ผ่านชมอนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช   ยอดกษัตริย์ของชาวรัสเซีย ถูกสร้างในสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราช เพื่ออุทิศแด่นักบุญเซนต์ไอแซค…นำท่านเดินเที่ยวชมถนนเนฟสกี้ (Nevsky  Prospekt)  เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะถนนประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบริ์ก ความยาวของถนน 4.5 กิโลเมตร เริ่มต้นที่หน้าพระราชวังฤดูหนาว สิ้นสุดที่สถานีรถไฟมอสโก บนถนนมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ในช่วงศตวรรษที่ 18-20 เป็นทั้งสถานที่ย่านการค้า ย่านที่อยู่อาศัย พระราชวัง โรงละคร ร้านค้า โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ประวัติการสร้างถนนเนฟสกี้ สร้างในปี ค.ศ. 1710 ในสมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ด้วยฝีมือของสถาปนิก Alexandre Jean Baptiste Le Blond เดิมในปี ค.ศ. 1738 เรียกว่า Nevskaya Perspective ภายหลังมีการก่อสร้าง ตกแต่งเพิ่มเติม จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 1760 เป็นถนนเส้นหลักของเมืองและในปี ค.ศ. 1783 เปลี่ยนชื่อเป็น Nevsky Prosperkt   ที่ใช้มาถึงปัจจุบัน    และแวะถ่ายรูปคู่  โบสถ์หยดเลือด (Spilled  Blood Church)  โบสถ์แห่งการกลับคืนของพระคริสต์   โดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3   ทรงสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 (พระบิดา) ที่ถูกลอบปลงพระชนม์ในปี   ค.ศ. 1881   พระองค์ทรงนำรูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซียใน ค.ศ. ที่  16-17  มาใช้ในการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมมีลักษณะรูปทรงคล้ายวิหารเซนต์บาซิล ที่กรุงมอสโคว์ ภายในประด้วยหินหลากสี ที่ทำเป็นเรื่องราวของนักบุญและเรื่องราวในไบเบิล นอกจากนี้ยังประดับด้วยภาพวาดฝีมือจิตรกรที่มีชื่อเสียง อย่าง Andrei Riobushkin  เป็นต้น จากนั้นนำคณะออกเดินทางต่อสู่    พระราชวังนิโคลัส พาเลซ  “ Nikolaevsky Palace ” สร้างในปี  ค.ศ.1853 -1861   เพื่อใช้เป็นที่ประทับของแกรน์ดดยุกนิโคเลย์   (Grand Duke Nikoley)   โอรสของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย   และใช้ร่วมกาล่าดินเนอร์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8) มื้อพิเศษแบบกาล่าดินเนอร์  ณ  พระราชวังนิโคลัส พาเลซ  ชิมคาเวียร์  และลิ้มรสวอดก้าแบบต้นตำรับของรัสเซีย
พักค้างคืน ณ  PARK  INN  BY  RADISSON  PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ห้า

นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เมืองปีเตอร์ฮอฟ –  พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – เมืองพุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (9)
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ   เพื่อเข้าชมความงามของ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือปีโตรเดอร์วาเรส     หรือเปโตรควาเรสต์ Peterhof (Petrodvorets)  ริมฝั่งทะเลบอลติค ถูกสร้างในปี ค.ศ.1705   ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซึ่งพระองค์ใช้เป็นที่พักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อน โดยมีความประสงค์จะให้พระราชวังนี้มีความงดงามยิ่งกว่าพระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส   เพื่อแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองของรัสเซีย   ออกแบบโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงและช่างฝีมือจากประเทศต่างๆมากมาย สิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ที่ใช้ประดับประดาห้องหับต่างๆ เช่น ห้องบอลรูม ห้องท้องพระโรง  ขอเชิญคณะท่านตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมน้ำพุอันโดดเด่นอลังการด้วยทองเหลืองอร่าม ลดหลั่นกันถึง 27  ขั้น  ตกแต่งด้วยรูปปั้นอีก 255  ชิ้น  และร่มรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์    อิสระให้ท่านได้เดินชม และเพลินเพลินไปกับสวนสวย และประติมากรรมน้ำพุ  พร้อมเก็บภาพความประทับใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  (10)
นำท่านเดินทางสู่เมืองพุชกิ้น (Pushkin)  เข้าชม พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace หรือ Tsarkoye Selo) สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช   เป็นพระราชวังที่สวยงามประดุจเพรชน้ำเอก ใช้เป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนของพระมเหสีองค์โปรด  คือ พระนางแคเธอรีนที่ 1 ต่อมาก็ยกให้พระธิดาอลิซาเบธในปี  ค.ศ. 1741  สถาปนิกผู้ออกแบบคือ Bartolomeo Francesco Rastrelli ต่อมาในยุคของพระนางแคเธอรีนมหาราช มีการบูรณะและต่อเติม  ภายนอกพระราชวังตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสาน ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่ง โดยนำเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบรัสเซียและศิลปะแบบบารอคมารวมกัน และเป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนของพระเจ้าซาร์ต่อมาเรื่อยๆ จนถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์โรมานอฟ พระเจ้านิโคลัสที่ 2 ก็มาพำนักอยู่และถูกจับตัวจากพรรคคอมมิวนิสต์ที่นี่       ส่วนภายในพระราชวังมีห้องพักผ่อนจำนวน 50 ห้อง เช่น ห้องโถงรูปภาพ ห้องอาหารค่ำสีเขียว เป็นต้นโดยเฉพาะห้องอำพัน(แอมเบอร์รูม) ซึ่งเป็นห้องที่สวยงามมาก ประกอบด้วย อำพัน ทั้งห้อง ไม่ว่าจะเป็นผนังห้องรูปภาพ และเครื่องใช้ต่างๆประดับด้วยอำพันมาตกแต่งทั้งหมด……อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส   ได้เวลาอันสมควร…..นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน (11)
พักค้างคืน ณ  PARK  INN BY RADISSON PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่หก

นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูหนาว –  (นั่ง) รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่กรุงมอสโคว์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (12)
พาท่านชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace)   เริ่มสร้างในสมัยของพระนางอลิซาเบธ (พระธิดาของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช)    ในปี ค.ศ. 1754  ผ่านชมเสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ และเข้าชมภายในพระราชวัง  ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ  สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทยกับรัสเซีย    พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย   ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum)  ที่เก็บรวบรวมสิ่งของล้ำค่าจากทั่วโลกกว่า 3 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่,  ปิกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะฯลฯ  อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ…..
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
ได้เวลาอันสมควร…..นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ  เพื่อเดินทางสู่กรุงมอสโคว์
13.00 น. คณะออกเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง  SAPSAN EXPRESS TRAIN  ขบวน 765A  (ตารางเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง  กรุณาตรวจสอบกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง) ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 58 นาที
16.58  น. ถึงสถานี Moscow Leningradsky  พร้อมตรวจเช็คสัมภาระของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (14)
พักค้างคืน ณ  IZMAILOVO DELTA  HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่เจ็ด

กรุงมอสโคว์ – สนามบินโดโมเดโดโว – อาบูดาบี (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม  (15)
ได้เวลาอันสมควร….นำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินโดโมเดโดโว   เพื่อขึ้นเครื่องเตรียมตัวกลับสู่ประเทศไทย
12.50 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย   โดยสายการบินเอทิฮัด  (ETIHAD AIRWAYS)  เที่ยวบินที่ EY 068  (ใช้เวลาบินโดยรวม 5 ชั่วโมง 15 นาที)
19.05 น. ถึงเมืองอาบูดาบี  ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์   เพื่อแวะเปลี่ยน ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสาย  และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง  DUTY FREE  ที่หรูหราและอลังการ   หมายเหตุ : เนื่องจากสนามบินมีขนาดใหญ่  ดังนั้นเมื่อเครื่องลงจอดแล้ว…..รบกวนผู้เดินทางทุกท่านโปรดนั่งรอหัวหน้าทัวร์อยู่บนเครื่องก่อน  เพื่อที่หัวหน้าทัวร์จะได้นำท่านลงจากเครื่องพร้อมๆกัน  ไปขึ้นรถ หรือเดินต่อไปยังอาคารสำหรับผู้โดยสารต่อเครื่อง  และเพื่อเป็นการป้องกันการสับสนและพลัดหลงกัน
21.30 น. ออกเดินทางต่อสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  โดยสายการบินเอทิฮัด   เที่ยวบินที่   EY402 (ใช้เวลาบินรวม 6 ชั่วโมง 40 นาที)

วันที่แปด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

07.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……..
………………………………………………………………………………
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ 3-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ลด 3,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 9,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน (เดี่ยวโปรโมชั่น) ไป – กลับ ตามรายการระบุ โดยสายการบินเอทิฮัด (ETIHAD AIRWAYS) 
 2. ค่า Tax + Fuel Charged + Insurance ของสนามบินทุกแห่ง (คิดจากอัตรา ณ วันที่ 1 ก.พ. 2561 )  การ          เปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บ   ตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามมาตรฐานสากล ตามรายการที่ระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน)
 4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 5. ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ตามรายการระบุ ได้คัดสรรเมนูและให้ท่านได้ลิ้มรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละ ประเทศ
 6. ค่าพาหนะ (รถโค้ชมาตราฐานยุโรป) ในการนำเที่ยวตามรายการ
 7. ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญการของบริษัทฯจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 8. น้ำดื่มแจกบนรถวันละ 1 ขวด / ต่อวัน / ต่อท่าน
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท แบบกลุ่ม (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 2. ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 3. ค่าธรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวประเทศบอสเนีย & โครเอเชีย (ไม่ต้องโชว์ตัว) ราคา 7,700 บาท
 4. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (ที่ใช้ยื่นวีซ่า) ของ บ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ แบบ BASIC PLAN           (เงื่อนไขคุ้มครองหรือต้องการเพิ่มความคุ้มครอง โปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่)
 5. ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 6. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด *** ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระ ใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ  และสามารถถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน  7 กิโลกรัม  ***
 7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก,และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี พิเศษ
 8. ค่าทิปไกด์และคนรถท้องถิ่น วันละประมาณ 2 EURO/ต่อคน/ต่อวัน
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท   
 2. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9207
 3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 6 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น   ทางบริษัทฯจะคืนค่ามัดจำให้ทั้งหมด
  ยกเว้นคณะที่เดินทางตรงช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือคณะที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้  
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 – 29 วันทำการ  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์  และค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 7-14 วันทำการ หักค่ามัดจำ 80% ของราคาทัวร์  และค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 6 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดเต็มจำนวน เนื่องจากบริษัทฯมีการทำสำรองจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน  รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆกับบริษัททัวร์ในประเทศหรือต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 • ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 20 วัน ก่อนวันเดินทางให้ทางบริษัทฯ ***ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง***

หากท่านจองและให้เอกสารในการยื่นวีซ่าล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่าน ไม่ผ่าน บริษัทฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขในการเดินทาง

 1. โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว    บริษัทฯใคร่ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์   หรือบอกเลิกตามความเหมาะสม  อันเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน  โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า  แต่ยึดถือประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเป็นสำคัญ โปรแกรมท่องเที่ยวจะสมบูรณ์ครบถ้วน จะจัดส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว  เครื่องบิน  ค่าประกันภัยสายการบิน  ค่าธรรมเนียมน้ำมัน  หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท   หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 3. 3. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางตามที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้ หากมีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว  ทางบริษัทฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
 4. บริษัทฯใคร่ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 5. 5. บริษัทฯจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนอย่างสุดความสามารถในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรม  หรือบริษัทขนส่ง   หากเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง  สิ่งของรวมถึงของมีค่า  แต่ไม่ได้รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆแล้ว
 6. 6. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมารวมการบริการเช่นกัน     ดังนั้นหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุเอาไว้เช่น ค่าอาหาร, ค่านำเที่ยวสถานที่ต่างๆ   ท่านจะขอหักค่าบริการคืนไม่ได้  เพราะบริษัทฯต้องอยู่ภายใต้การจัดการที่มีเงื่อนไขกับองค์กรนั้นเช่นกัน  เช่น   การยกเลิกวินาทีสุดท้ายหลังจากการยืนยันแล้ว เป็นต้น ยกเว้นมีการคืนค่าใช้จ่ายส่วนไหนบริษัทฯจะคืนท่านตามจำนวนนั้น เท่าที่ตัวแทนแต่ละประเทศคืนให้  
 7. 7. การถูกปฎิเสธวีซ่า และการออกจากเมืองไทย หรือถูกปฎิเสธการเข้าเมืองจากประเทศนั้นๆ ในกรณีที่ท่านมี สิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง    หรือความประพฤติ    ส่อไป   ในทางเสื่อมเสีย     หรือด้วยว่าเหตุผลใดๆ    จนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้          บริษัทฯ ใคร่ขอ  สงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
 8. 8. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ   หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง   เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเล่มสีเลือดหมู     
 9. 9. กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อเดินทางไปกับทัวร์ของบริษัทฯ โปรดขอคำยืนยันจากฝ่ายขายก่อน  ว่าทัวร์นั้นๆมีการยืนยันการเดินทางจริง  ก่อนที่ท่านจะทำการออกตั๋วภายในประเทศ หรือจองรถทัวร์มายังกรุงเทพฯ     หากท่านทำการออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานขายแล้ว    และหากทัวร์นั้นมีการถูกยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง   บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 10. 10. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและได้อ่านโปรแกรมท่องเที่ยวและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัทฯ แล้ว

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (EY) เม.ย.61
รหัสทัวร์: RUS ALI8D(EY)APR

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147