บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Russia

รหัสทัวร์ :
RUS BRA6D(TG)OCT
ประเทศ :
Russia
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์รัสเซีย กรุงมอสโคว์ 6วัน4 คืน (TG)ต.ค.61

รหัสทัวร์: RUS BRA6D(TG)OCT

 • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย
 • สถานีรถไฟใต้ดิน กรุงมอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก
 • รัสเซี่ยนเซอร์คัส การแสดงละครสัตว์ กายากรรม และ มายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจ
 • ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย
 • OUTLET VILLAGE อิสระช้อปปิ้ง สินค้าแบนด์ดัง

กำหนดการเดินทาง

4-9 ตุลาคม 2561 59,500
25-30 ตุลาคม 59,500

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ  – กรุงมอสโคว์         

08.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D (เช็คอินกรุ๊ป)สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
10.30  น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ TG 974
16.15 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดว่า กรุงมอสโคว์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
พักค้างคืน Best Western Vega , Delta Hotel , Alfa Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

กรุงมอสโคว์

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
เช้า นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมือง เซอร์กาเยฟโปสาด (ซาร์กอส) ZAGROSK ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโคว์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร  ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่ร่งดงามนำชมวิหารเก่าแก่ ที่สร้างในศตวรรษที่ 14 เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวศริสต์ นิกายออร์โธดอกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ชมหอระฆังเก่าแก่ BELL TOWER บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และวิหารนักบุญเซ็นต์ เซอร์เจียส ที่ผู้คนเคารพและศรัทธา มากราบไหว้บูชาท่าน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย นำคณะชม Novodevichy Convent อารามเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ที่เคยเป็นที่คุมขัง พระนางโซเฟีย และบรรดาเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิง ในประวัติศาสตร์ราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันใช้เป็นสุสานสำหรับสุภาพสตรีคนสำคัญๆ ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 นางไรซ่า กอบาชอพ ฯลฯจากนั้น นำคณะขึ้นสู่จุดสูงสุดของ กรุงมอสโคว์ที่ เนินเขาสแปโรว์ แวะถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยมอสโคว์ นำคณะชม วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีของกรุงมอสโคว์
17.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารจีน (4)
19.00 น. นำท่านชม ละครสัตว์บรรลือโลก รัสเซีย ที่ท่านจะเพลิดเพลินไปกับละครสัตว์  และกายกรรมที่จัดแสดงให้ชมอย่างตื่นเต้น เร้าใจ
22.30 น. นำท่านเข้าที่พัก ณ  Best Western Vega , Delta Hotel , Alfa Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

กรุงมอสโคว์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (5)
นำท่านเดินทางไปยังตลาด IZMAILOVO MARKET (ห่างจากโรงแรม 400 ม.) ให้เวลาท่านอย่างอิสระเพื่อเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ตลาดนัดจตุจักรของกรุงมอสโคว์ ที่รวบรวมสินค้านานาชนิด ไว้จำหน่ายในราคาถูกสุดสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดก, ผ้าคลุมไหล่, อำพัน ฯลฯ ตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  (6)
บ่าย นำคณะชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่งประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง,ราชรถทองคำ,เครื่องบรรณาการจาก ราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ที่หาชมได้ยากยิ่ง จากนั้นชมโบสถ์อัสสัมชัญ, ปืนใหญ่ยักษ์ และหอระฆังพระเจ้าอีวานชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร Japanese Set (7)
21.00 น. นำท่านเข้าที่พัก  ณ Best Western Vega , Delta Hotel , Alfa Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

กรุงมอสโคว์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (8)
เช้า นำท่านเดินทางสู่ โคโลเมนซึโกเย่ (Kolomenskoye) พระราชวังไม้ซึ่ง ตั้ง อยู่ริมฝั่งแม่น้ำมอสควา เป็นพระราชวังเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอเล็กซิส บิดาของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซึ่งได้ระดมช่างฝีมือเยี่ยมกว่า สองแสนคนเพื่อมาสร้างพระราชวังแห่งนี้โดยเฉพาะ นอกจากนั้น บริเวณพระราชวังยังมีจุดชมวิวที่สวยงามอีกหลายจุดเช่นกัน
12.30 น รับประทานอาหารกลางวัน แบบ BBQ  ที่ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย อิสระในการช็อปปิ้งที่ OUTLET VILLEAGE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง CALVIN KLEIN , ESPRIT , BENETTON
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย (10)
21.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  Best Western Vega , Delta Hotel , Alfa Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

กรุงเทพฯ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (11)
เช้า นำท่านเข้าชมเมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขา7ลูก มีแม่น้ำมอสควาไหลผ่านกลางเมือง ชมย่านธุรกิจการค้า จตุรัสแดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในมอสโคว์ต้นแบบของจัตุรัสเทียนอันเหมินของปักกิ่ง,วิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอิวานจอมโหดประกอบด้วย หอสวดทรงหัวหอม  9 โรง  ซึ่งเชื่อมต่อกันเป็นอย่างกลมกลืน ชมสุสานเลนิน อนุสรณ์สถานของผู้นำพรรคบอลเชวิคที่ปัจจุบันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต อิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปยี่ห้อต่างๆ ให้ท่านได้ถ่ายรูป ณ ลานเซลฟี่ Park Zayardie สถานที่เที่ยวใหม่ล่าสุดของรัสเซีย ของขวัญที่รัฐบาลจัดเป็นสวนสารธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  (12)
บ่าย นำท่านไปช็อปปิ้งยัง ถนนคนเดินย่านอารบัต (ARABAT STREET) เป็นถนนที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนาง และศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรค คอมมิวนิสต์ ปัจจุบันถนนอารบัต กลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็นแหล่งของศิลปิน จิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ศูนย์วัฒนธรรม และโรงละคร เป็นต้น หรือนำท่านไปยัง VEGA MALL ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้เวลาท่านได้ช้อปปิ้งอย่างอิสระ สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางไปยังสนามบินโดโมเดโดว่า กรุงมอสโคว์เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพ
18.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975

วันที่หก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

07.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
………………………………………………………………………………
อัตราค่าบริการ   (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง 
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 7,000 บาท
อัตรานี้รวม  

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นทัศนาจร หมู่คณะ ไป-กลับ สายการบินไทย(กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – กรุงเทพฯ)
 2. ค่าที่พัก รวม 4 คืน มอสโคว์
 3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่ารถปรับอากาศรับ-ส่งคณะ ตามรายการเดินทาง
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ รวมค่าเข้าชมละครสัตว์รัสเซีย
 6. ค่าบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท แบบกลุ่ม (เงื่อนไขตาม   กรมธรรม์)
 8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย
 9. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถท้องถิ่น
 10. ค่าบริการขนกระเป๋า ที่โรงแรม / สนามบิน / สถานีรถไฟ
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก,และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 5. ค่ากระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่า 1 ใบ นำหนักจำกัดเพียง 20 กิโลกรัม

        ***สายการบินภายในประเทศรัสเซียเข้มงวดในเรื่องน้ำหนักเกินอย่างมาก***

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

**หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องยื่นวีซ่าเมื่อเข้าประเทศรัสเซีย**

ใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย

เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท   
 2. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9207
 3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 45 วัน ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
 3. ยกเลิกก่อน16-30วันขึ้นไป ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 25-44 วันหักค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท
 4. ยกเลิกก่อน 10-15 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 20-24 วัน หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 5. ยกเลิกก่อน 8-10 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 14-19 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์
 6. ยกเลิกก่อน 1-7 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 1-13 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 7. ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเข้าเมืองโดยเจตนา ไม่สุจริต หักค่าใช้จ่าย 100%
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. หากจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน แต่ไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง หากจำนวนผู้เดินทางไม่ครบ 15 ท่าน
หมายเหตุ

 1. เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 5-11 ขวบ
 2. หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศรัสเซีย สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน กรุณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบิน ของสายการบิน การเดินเรือรถไฟ พาหนะท้องถิ่น และการถูกปฏิเสธให้เข้าเมืองในต่างประเทศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญเสีย ความล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆเนื่องจาก บริษัทฯ ได้ทำการสำรองจ่ายค่าบริการทั้งหมดให้กับตัวแทนก่อนการเดินทาง
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือการขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน
 6. การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหว่างเดินทาง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในรายการนั้นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการที่ท่านไม่ได้ใช้ หรือแยกออกจากคณะ หากไม่ได้รับการแจ้งยกเลิกบางรายการของท่านก่อนการเดินทาง 10 วัน
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินการ โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า และจะคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ ตามความเป็นจริงที่ได้รับจาก โรงแรม, บริษัทรถ, สายการบิน
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของทางบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 10. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัทฯ แล้ว

 

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย กรุงมอสโคว์ 6วัน4 คืน (TG)ต.ค.61
รหัสทัวร์
RUS BRA6D(TG)OCT
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
Russia
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว