บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN KMG07(MU)OCT
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Sichuan Airlines

ทัวร์ย่าติง แชงกรีล่า ลี่เจียง 7วัน 6คืน(MU)ต.ค.62

รหัสทัวร์: CHN KMG07(MU)OCT

 • ย่าติง อุทยานธรรมชาติ ดินแดนบริสุทธิ์แห่งสุดท้าย
 • ชม 3 ภูเขาศักิดิ์สิทธิ์ ทะเลสาบไข่มุก ทุ่งหญ้าลั่วหรง
 • แชงกรีล่า (จงเตี้ยน) ดินแดนสุขสงบที่ทุกคนอยากไปสัมผัส
 • วัดลามะซงจ้านหลิง เจดีย์จ้วนจิง
 • ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก กระเช้าใหญ่ Glacier Park
 • เมืองโบราณลี่เจียง เมืองมรดกโลกจากยูเนสโก้
 • ชมการแสดง Impression Lijiang
 • ต้าหลี่ เมืองโบราณแห่งอาณาจักรน่านเจ้า และ เจดีย์สามองค์
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง – คุนหมิง
11-17 ตุลาคม 2562 35,499
16-22 ตุลาคม 35,499
23-29 ตุลาคม 35,499

 

 

กำหนดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ  – คุนหมิง – ต้าหลี่

05.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ  เคาน์เตอร์โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES
07.50 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MU 2584  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
11.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานฉางสุ่ย (CHANGSHUI INTERNATIONAL AIRPORT) เมืองคุนหมิง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว….นำท่านไปยังภัตตาคาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านออกเดินทางไปยังเมือง ต้าหลี่ เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน อยู่ในมณฑลยูนนาน อยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่ กับภูเขาฉางซาน เป็นเมืองที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 20 เชื้อชาติ เดิมชื่อ หนันเจ้า หรือ ที่คนไทยเรารู้จักในนาม อาณาจักรน่านเจ้า(ค.ศ.738-903) จากนั้นชนชาติไป๋ เข้ามาปกครองต่อ และสถาปนาเป็นอาณาจักรต้าหลี่(ค.ศ. 937)และในภายหลังได้ถูกกองทัพของ กุบไลข่าน ทำลายลงในปีค.ศ.1253 แต่ร่องรอยของอารยะธรรมเก่าแก่ของต้าหลี่ยังคงปรากฏให้เห็นจนถึงทุกวันนี้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก GREEN EAST HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) – แชงกรีล่า – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – หุบเขาเสือกระโจน เจดีย์จ้วนจิง – เมืองโบราณจงเตี้ยน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) นำท่านชม ต้าหลี่กู่นำเฉิง หรือเมืองโบราณต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันเงียบสงบของเมือง ไท่เหอ เมืองหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ชมซากเมืองเก่า และกำแพงเมืองโบราณ และหลักศิลาหนันเจ้าสูง 3 เมตร สร้างขึ้นในปีค.ศ.766 ซึ่งบันทึกระบบการปกครองและเศรษฐกิจของรัฐไว้…นำท่านเดินทาง ผ่านชม เจดีย์ 3 องค์ หรือ ซานถ่า สัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ โดดเด่นและงดงามริมทะเลสาบเอ๋อไห่ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์ซึ่งมีอายุกว่า 1,000 ปี โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตร สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง ทำให้มีลักษณะเดียวกับเจดีย์ที่เมืองซีอาน ส่วนอีกสององค์เล็กสร้างขึ้นภายหลังในสมัยราชวงศ์หยวน เป็นช่วงที่พุทธศาสนา ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศจีน  ในปี ค.ศ. 1978 ได้บูรณะเจดีย์และมีการค้นพบโบราณวัตถุสมัย ค.ศ.ที่ 7 -10 กว่า 600 ชิ้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านออกเดินทางต่อไปยัง แชงกรีล่า ดินแดนแห่งความฝัน ที่คนทั้งโลกตามหาจากหนังสือ The Lost Horizon ที่เขียนโดย Mr.James Hilton ซึ่งในสงครามโลกครั้งที่สอง ได้โดยสารเครื่องบินและเครื่องบินลำดังกล่าว ได้ตกลงสถานที่แห่งหนึ่งที่สวยงามและสงบสุขเหมือนกับความฝัน ทำให้คนทั้งโลกออกตามหาและค้นพบที่อำเภอตี๋ชิง เขตจงเตี้ยน บริเวณตะเข็บรอยต่อของมณฑลยูนนานและทิเบต ห่างจากลี่เจียงประมาณ 170 กิโลเมตร เป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 – 4,000 เมตร เป็นทุ่งหญ้าป่าสนสลับกับทุ่งดอกไม้ ตลอดเส้นทาง ท่านจะได้สัมผัสความงามของทัศนียภาพสองข้างทาง ของถนนลอยฟ้า และทิวเขาสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยหิมะตลอดเส้นทาง ท่ามกลางเมฆขาว ฟ้าสดใส และอากาศอันบริสุทธิ์…ระหว่างเส้นทางแวะชมความงดงามของแม่น้ำแยงซีหรือ ฉางเจียงตี้ยี่กวน บริเวณที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพโค้งแรกของแม่น้ำแยงซี  ซึ่งเกิดจากแม่น้ำที่ไหลลงมาจากที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต แล้วกระทบกับผาหินสูงชัน ทำให้น้ำไหลหวนกลับไปในรูปตัว U…..จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาเสือกระโจน เป็นหุบเขาลึกและช่องแคบลือชื่อของแม่น้ำจินซาเจียง หุบเหวลึกเกือบ 1000 เมตร บริเวณกลางแม่น้ำมีโตรกหิน ซึ่งเล่ากันว่าเสือกระโจนข้ามฟากโดยใช้โตรกหินนี้  จึงเป็นที่มาของชื่อหุบเขาเสือกระโจน บริเวณนี้น้ำไหลเชี่ยวกราก เมื่อปะทะโขดหินจึงเกิดสียงดังสนั่นไปไกลถึง 10 กิโลเมตร…….นำท่านชม เจดีย์จ้วนจิง (เจดีย์รูปทรงระฆัง) ให้ท่านสักการะพระจงคาปา พระพุทธรูปแบบศิลปะทิเบตและหมุนระฆังเพื่ออธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นให้ท่านเดินชม เมืองโบราณจงเตี้ยน   อาคารบ้านเรือนล้วนก่อสร้างแบบโบราณ  มีซอกซอยเล็กๆ ให้เดินลัดเลาะชมบรรยากาศ และร้านค้ามากมาย  ทั้งของที่ระลึกแบบทิเบตหลากชนิด,  เช่น เครื่องเงิน, หินทิเบตสีฟ้า เหลือง แส้หางจามรี เครื่องประดับดินเผา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่านเข้าที่พัก  HEAVEN SUNSHINE HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม

แชงกรีล่า – ย่าติง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6) นำท่านออกเดินทางไปยังเมือง ย่าติง (ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง)…..สมญานาม  แชงกรีล่าแห่งสุดท้าย   ดินแดนบริสุทธิ์แห่งสุดท้ายบนโลกมนุษย์   จากหมู่บ้านเล็กๆ ในตำบลรื่อหว่า  อำเภอเต้าเฉิง ของทิเบต เริ่มเป็นที่รู้จักครั้งแรกจากบทความและภาพถ่าย  ของ โจเซฟ  เอฟ ร็อค นักผจญภัยชาวอเมริกัน ที่ตีพิมพ์ในหนังสือ National Geographic ในปี ค.ศ.1928 ที่ได้บรรยายความงดงามของธรรมชาติ ทั้งภูเขาหิมะ, ทะเลสาบน้ำใสดังกระจก, ทุ่งหญ้าผืนใหญ่ และป่าไม้เขียวขจี   ทำให้ย่าติงกลายเป็นแดนสวรรค์บนโลกมนุษย์  และเป็นอีกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิต
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย นำท่านออกเดินทางต่อ   พักผ่อนอิริยาบถ ชมทัศนียภาพระหว่างเส้นทาง …. เดินทางถึงย่าติง ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,900 เมตร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
นำท่านเข้าที่พัก RAMADA ENCORE HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

อุทยานย่าติง – ทุ่งหญ้าลั่วหรง – วัดชงกู่  – ทะเลสาบไข่มุก – ย่าติง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9) นำท่านเดินทางสู่ อุทยานย่าติง เปลี่ยนใช้บริการรถของอุทยานเพื่อเที่ยวชมความงดงามของ ย่าติง  ชมทัศนียภาพอันงดงามของ 3 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ หรือ  ภูเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์    (The Three Holy Mountain) เป็นภูเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวทิเบตกราบไหว้บูชา เสมือนตัวแทนพระโพธิสัตว์ทั้ง 3 องค์ คือ ภูเขาเซียนหน่ายยื่อ หรือ พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ  6,032 เมตรจากระดับน้ำทะเล และสูงที่สุดในเมืองเต้าเฉิง, ภูเขาเขาหยางม่ายหยง หรือ พระโพธิสัตว์แห่งปัญญา  และภูเขาเขาเซี่ยโยโตเจีย หรือพระโพธิสัตว์แห่งพลังอำนาจ ซึ่งทั้งสองนี้มีสูงจากระดับน้ำทะเลเท่ากัน 5,958 เมตร …..นำท่านไปชม ทุ่งหญ้าลั่วหรง  ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่มีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะหยางม่ายหยง ซึ่งเป็นหนึ่งในสามยอดเขาศักดิ์สิทธิแห่งย่าติงตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้า  สีเขียวของทุ่งหญ้าลั่วหรงในฤดูร้อนจะกลายเป็นทุ่งสีทองในฤดูใบไม้ร่วง  บริเวณรอบๆกลายเป็นป่าเปลี่ยนสี  และเป็นจุดที่ดีที่สุดในการชม 3 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในอุทยาน (10)
บ่าย นำท่านไปชม วัดชงกู่    บริเวณเชิงภูเขาเซียนหน่ายยื่อ เป็นวัดทิเบตเก่าแก่อายุกว่า 700 ปี สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวทิเบตมากราบไหว้บูชา 3 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์…..เดินชมความงดงามของ ทะเลสาบไข่มุก ทะเลสาบสีเทอร์คอยซ์   น้ำใสดั่งกระจก สะท้อนแสงแดดเป็นประกายระยิบ  ในวันที่ท้องฟ้าสดใส จะเห็นเงาสะท้อนของภูเขาเซียนหน่ายยื่อบนพื้นน้ำทะเลสาบ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
นำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ย่าติง – แชงกรีล่า (แชงกรีล่า) – วัดลามะซงจ้านหลิน – ลี่เจียง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก (12) นำท่านออกเดินทางกลับสู่ แชงกรีลา (จงเตี้ยน) …..พักผ่อนอิริยาบถ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
บ่าย นำท่านชม วัดลามะซงจ้านหลิน สร้างเมื่อปี ค.ศ.1679โดยพระจ้าคังซี แห่งราชวงศ์ชิง สร้างเลียนแบบพระราชวังโปตาลา ของทิเบต และเป็นวัดทิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีพระอยู่ประจำวัดประมาณ 700 คน บริเวณโดยรอบมีที่พักสำหรับพระกว่า 100 ห้อง ภายในมีพระพุทธรูปปิดทอง อันสวยงาม….นำท่านเดินทางไปเมือง ลี่เจียง ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ทัศนียภาพอันงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชนเผ่าหน่าซี ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมน่าสนใจ คือ มีลักษณะทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ และมีภาษาสัญลักษณ์ หรือ อักษรภาพ เป็นของตัวเองซึ่งเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเผ่าหน่าซี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (14)
นำท่านเข้าที่พัก  JIXIANGYUAN HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก

ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) –  IMPRESSION  LIJIANG  – อุทยานน้ำหยก – เมืองโบราณลี่เจียง – สระมังกรดำ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (15) นำท่านไปยัง ภูเขาหิมะมังกรหยก ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นเทือกเขาหิมะมังกรหยก ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าในลี่เจียง ซึ่งยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 5,596 เมตร และมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี  นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าใหญ่ขึ้นสู่ จุดชมวิวสูงสุดของภูเขาหิมะมังกรหยกที่เรียกว่า สวนธารน้ำแข็ง (Glacier Park) ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ชมความงามของวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทาง เพลิดเพลินกับการเล่นหิมะ บนเขาหิมะมังกรหยก อิสระกับการเก็บภาพความประทับใจ  …..ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงจากยอดเขาหมายเหตุ :  กรณีที่มีการประกาศปิดให้บริการกระเช้าไฟฟ้า อันเนื่องมาจากเหตุผลด้านสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย, การปิดซ่อมบำรุง หรือเหตุผลใดๆ ก็ตาม …..บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวอื่นทดแทน…..นำท่านชมการแสดงสีเสียงอันยิ่งใหญ่ตระการตา IMPRESSION LIJIANG ของผู้กำกับชื่อดังของโลก จาง อวี้ โหมว โดยใช้ทุ่งหญ้าธรรมชาติเป็นเวทีกลางแจ้ง มีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง เพื่อให้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต นำเสนอและบอกเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16)
บ่าย นำท่านชม อุทยานน้ำหยก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลี่เจียง และเป็นที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าหน่าซี ภายในอุทยานประกอบด้วย ประตูสวรรค์ มีรูปปั้นซึ่งแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวา หมายถึง พ่อ ข้างซ้ายหมายถึง แม่ และน้ำตกมังกร ซึ่งไหล่ลงมาลดหลั่นกันเป็น 3 ชั้น  ชั้นแรก ชื่อ มังกรออกถ้ำ, ชั้นสอง ชื่อ มังกรเล่นน้ำ และชั้นสามชื่อ มังกรโบยบิน นอกจากนี้ยังมีต้นไม้เทวดาอายุกว่า 500 ปี ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนในท้องถิ่นด้วย….. …..นำชม เมืองโบราณลี่เจียง ชมชีวิตความเป็นอยู่แบบโบราณที่ยังคงหลงเหลือให้พบเห็น เมืองโบราณของชนเผ่าหน่าซี มีประวัติย้อนหลังไปถึงราชวงศ์หยวนอายุกว่า 800 ปี และองค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศรับรองให้เมืองเก่าลี่เจียงเป็น“เมืองมรดกโลก” ท่านจะได้ชม สถาปัตยกรรม,บ้านเรือน, ร้านค้า ,ชุมชน ซึ่งสร้างอยู่ริมลำธาร  น้ำในลำธารเกิดจากการละลายของหิมะและไหลลงมาจากเทือกเขา ใสสะอาดทำให้มีปลาจำนวนมากอาศัยอยู่ได้…นำท่านสู่ สระมังกรดำ หรือ “เฮยหลงถัน” เพื่อชมความงดงามของอุทยานขนาดใหญ่ ในบรรยากาศเงียบสงบและงดงามด้วยบึงน้ำใสสะอาดที่สะท้อนภาพของทิวทัศน์ภูเขาหิมะให้เห็นอย่างชัดเจน และเป็นจุดที่ท่านสามารถชมยอดเขาหิมะมังกรหยกได้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (17)
นำท่านเข้าที่พัก JIXIANGYUAN   HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

ลี่เจียง – รถไฟความเร็วสูง  – คุนหมิง – อุทยานน้ำตกคุนหมิง – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (18)…นำท่านไปยังสถานีรถไฟ เพื่อเดินทางกลับคุนหมิงด้วยรถไฟความเร็วสูง***** ทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าสัมภาระด้วยตัวเอง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง *****
08.25 น. ออกเดินทางสู่คุนหมิง โดยขบวนรถไฟ D8784
11.23 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟคุนหมิง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (19)
บ่าย นำทุกท่านแวะ  ร้านผ้าไหมจีน ชมและเลือกซื้อ ซึ่งนิยมนำมาผลิตเป็นอุปกรณ์เครื่องนอน อาทิเช่นผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก …..นำท่านชม อุทยานน้ำตกคุนหมิง อุทยานฯ มีจุดเด่นตรงน้ำตกขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้น  และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผันน้ำจากแม่น้ำหนิวหลานสู่ทะเลสาบเตียนฉือ ที่มีความกว้าง 400 เมตร และความสูง 12.5  เมตร ….. นำท่านแวะ ร้านจำหน่ายยาสมุนไพรจีน ซึ่งบำรุงและรักษาอาการของโรคต่างๆ ให้ท่านได้นวดฝ่าเท้าเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าพร้อมรับคำแนะนำจากแพทย์จีน เรื่องยาสมุนไพร สำหรับบำรุงสุขภาพของทุกท่าน …..นำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากที่ ถนนคนเดินคุนหมิง เลือกช้อปได้อย่างจุใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (20)
….. นำท่านเดินทางไปยังสนามบิน
23.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MU 2583 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
00.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
************************************************************
รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่างๆ  2  ร้านคือ ร้านนวดฝ่าเท้า และ ร้านผ้าไหม ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วย และมีผลกับราคาทัวร์   จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวกันทุกที่นั่ง ไม่มีราคาเด็ก
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-คุนหมิง -กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ ***กระเป๋าสัมภาระน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. และ กระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. ***
 2. ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง – คุนหมิง
 3. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 6  คืน
 4. ค่าอาหาร 20 มื้อตามรายการ
 5. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางและสุขภาพวงเงิน 2 ล้านบาท *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน 30 ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,650 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์  1,200 บาท(เก็บจากลูกค้าต่อคนตลอดทริป)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติคเกอร์หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,125 บาทต่อท่าน กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 1,650 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 2,775 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30  วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้นไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี
 5. หลังจากการจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า–ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือเหตุผลใดๆก็ตามซึ่งอยู่นอกเหนือความ รับผิดชอบของบริษัทฯบริษัทไม่คืนเงิน/ไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ(ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน)รวมทั้งเหตุสุดวิสัยเช่นภัยธรรมชาติต่างๆการนัดหยุดงาน,การสไตรค์,ปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล,ปัญหาความล่าช้าของสายการบิน,การยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอันเนื่องมาจากสายการบิน
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 2. Bกรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 3. รายการทัวร์นี้ไม่เหมาะสำหรับท่านที่เป็นโรคหัวใจ, ความดัน, แพ้ความกดอากาศในที่สูงและโรคประจำตัวอื่นๆ เนื่องจากเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 – 4,600 เมตร ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของท่านได้ โปรดพิจารณารายการทัวร์ให้เหมาะสมกับสุขภาพหรือปรึกษาแพทย์ก่อนการทำการจอง
 4. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

การเดินทางเป็นครอบครัว

 1. หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

ความรับผิดชอบ 

          บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ย่าติง แชงกรีล่า ลี่เจียง 7วัน 6คืน(MU)ต.ค.62
รหัสทัวร์
CHN KMG07(MU)OCT
สายการบิน
Sichuan Airlines
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว