Europe

รหัสทัวร์ :
EUR CRO8D(EK)MAR-MAY
ประเทศ :
Europe
สายการบิน :
Emirate Airlines

ทัวร์โครเอเชีย พลิทวิตเซ่ ดูบรอฟนิค 8 วัน(EK)มี.ค.-พ.ค.61

รหัสทัวร์: EUR CRO8D(EK)MAR-MAY

SPECIAL  CROATIA 8 DAYS

 • นั่งรถรางชมเมืองเก่าของกรุงซาเกร็บ ซึ่งมีแหล่งโบราณสถานเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
 • ชม มหาวิหาร มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ที่ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี
 • เดินชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market)ตลาดเก่ากลางแจ้งที่เก่าแก่ที่มีสีสันสดใส
 • อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่(Plitvice Lake National Park)หนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่งดงามแห่งหนึ่งของยุโรป
 • ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE ที่เชื่อมระหว่างทะเลสาบล่างขึ้นสู่ชั้นบนของอุทยาน(LOWER&UPPER LAKE)
 • เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติค”
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดเขา SRD ที่มีความสูง 400 เมตร เพื่อชมเมือง

วันเดินทาง

24-31 มีนาคม 2561   44,800
31 มีนาคม – 7 เมษายน 2561 44,800
24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 44,800
22-29  พฤษภาคม 2561 44,800

 

 

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ  (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

23.00 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าเลขที่ 8 เคาน์เตอร์ T  สายการบินเอมิเรตส์ (EMIRATES)  สะสมไมล์ Skywards ได้  บริการดีเยี่ยมติด 4 ใน 10 ของThe World’s Top 10 Airlines in 2017 เจ้าหน้าที่ รอคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง

ดูไบ ( แวะเปลี่ยนเครื่อง ) – ซาเกร็บ – ชมเมือง – โบสถ์เซนต์มาร์ค – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ประตูหินตะวันออก – ช้อปปิ้ง ณ ตลาดกลางเมือง

02.00 น. เดินทางสู่เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย   โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EMIRATES)    เที่ยวบินที่ EK 371  (ใช้เวลาบินโดยรวม 7 ชั่วโมง)
06.00 น. ถึงนครดูไบ     ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์     เพื่อแวะเปลี่ยน ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสาย และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง  DUTY FREE  ที่หรูหราและอลังการ  มีสารพัดสิ่งให้ท่านได้เลือกซื้อ  หมายเหตุ : เนื่องจากสนามบินที่นครดูไบมีขนาดใหญ่  ดังนั้นเมื่อเครื่องลงจอดแล้ว…..รบกวนผู้เดินทางทุกท่านโปรดนั่งรอหัวหน้าทัวร์อยู่บนเครื่องก่อน  เพื่อที่หัวหน้าทัวร์จะได้นำท่านลงจากเครื่องพร้อมๆกัน  ไปขึ้นรถต่อไปยังอาคารสำหรับผู้โดยสารต่อเครื่อง   เพื่อเป็นการป้องกันการสับสนและพลัดหลงกัน 
08.30 น. ออกเดินทางต่อสู่  เมืองซาเกร็บ  ประเทศโครเอเชีย   โดยสายการบินเอมิเรตส์    เที่ยวบินที่   EK129( ใช้เวลาบินโดยรวม  6 ชั่วโมง  20 นาที )
12.35 น. เมื่อเครื่องบินสัมผัสขอบฟ้า  นำท่านเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศโครเอเชีย  คณะเดินทางถึง สนามบิน PLESO INTERNATIONAL AIRPORT หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลการกร   รวมถึงตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระเป็นที่เรียบร้อย   นำคณะท่านขึ้นรถปรับอากาศเพื่อเดินทางเข้าสู่เมืองซาเกร็บ (Zagreb)  เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี  มีแม่น้ำสายหลักชื่อ  ซาวา (Sava River)  ไหลผ่านด้านหนึ่งของเมือง  นอกจากนี้ประเทศโครเอเชียยังเป็นประเทศต้นกำเนิดของ “เนคไท” อาภรณ์อันงามสง่าและเป็นสากลของสุภาพบุรุษอีกด้วย…..
13.30 น. นำท่านผ่านชมจัตุรัส BAN JELACIC  ที่มีรูปปั้นของนายพลบาน  โจซิฟ เจลาซิค  (Ban Josip Jelacic)  ที่เป็นวีระบุรุษของประเทศ  โดยนำทหารชาวโครแอตต่อต้านฮังการีในสมัยต้นศตวรรษที่ 19   และนำท่านเดินชมย่านเมืองเก่าของกรุงซาเกร็บ   ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เมืองตอนบน (Upper Town) และ เมืองตอนล่าง ( Lower Town)  ที่เชื่อมต่อกันด้วยรถราง  FUNICULAR  ที่มีความยาวสั้นที่สุดในยุโรป   นำคณะนั่งรถราง……..การชมเมืองจะเริ่มจากเมืองเก่าที่เป็น  Upper Town ซึ่งมีแหล่งโบราณสถาน  และเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมาย  ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถเดินลัดเลาะตรอกซอกซอยเล็กๆ ไปเรื่อยๆ จนไปถึงบริเวณ Lower Town    ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นย่านธุรกิจที่มีความคึกคักมากกว่าบริเวณ  Upper Town ผ่านชม อาคารรัฐสภา (SABOR) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1918 ในโอกาสที่โครเอเชียแยกตัวออกจากอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน (AUSTROHUNGARIAN EMPIRE)    โดยมีการประกาศแยกตัวอย่างเป็นทางการบริเวณระเบียงชั้นบนของอาคาร   หลังจากนั้นมีการตัดสินใจแยกตัวออกจากระบบสังคมนิยมยูโกสลาเวียขึ้น ณ ที่แห่งนี้ในปี ค.ศ. 1991 และประกาศตัวเป็นประเทศอิสระไม่ขึ้นกับประเทศใด   จากนั้นผ่านบันทึกภาพทำเนียบประธานาธิบดี (PRESIDENTIALPALACE หรือ BANSKI DVORI)    ซึ่งเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีของโครเอเชีย  ต่อด้วยชม จัตุรัส โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark’s Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark’s Church) เป็นหัวใจของส่วน Upper Town สร้างขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 กระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์โดดเด่นมองเห็นได้แต่ไกล  เป็นตราสัญลักษณ์ของราชอาณาจักรทรุนแห่งโครเอเชีย ดัลเมเชีย และ สลาโวเนีย (The Truine Kingdom of Croatia, Dalmatia and Slavonia) ตราหมากรุกขาวแดงเครื่องหมายโครเอเชีย, ลีโอพาร์ด 3 ตัวคือแคว้นดัลเมเทีย  และสโลเวเนียคือแถบฟ้าแดง  ส่วนด้านขวาหมายถึงซาเกร็บ รอบๆโบสถ์จะมีโคมไฟที่ใช้น้ำมันในการจุดไฟให้สว่างตลอดเวลา เป็นธรรมเนียมมาแต่ดั้งเดิม……จากนั้นนำท่านชม มหาวิหาร The Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary หรือมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ที่ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ – กอธิก ในช่วงศตวรรษที่ 11  งดงามด้วยหอระฆังแฝด ปลายยอดแหลมสีทอง   ภายในประดิษฐานรูปปั้นนักบุญองค์สำคัญต่างๆ อย่างนักบุญปีเตอร์     แท่นบูชาโลงแก้วบรรจุร่างจำลองของอาร์คบิชอปสตีเฟ่นผู้ต่อสู้กับลัทธิเผด็จการฟาสซิสต์ ถือว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโครเอเชีย และยังเป็นศูนย์กลางของคริสต์จักรในประเทศโครเอเชีย ด้านหน้าของมหาวิหารมีบ่อน้ำพุที่เป็นแบบ นีโอ-กอธิก บนยอดเสาเป็นรูปปั้นสีทองของพระแม่มารี ส่วนที่ฐานของเสาเป็นรูปปั้นนางฟ้าสีทองทั้ง 4 ตั้งอยู่รายรอบตัวมหาวิหาร
ต่อด้วยชม ประตูหินตะวันออก (Stone gates) หรือ  Kamenita Vrata  ประตูหินที่มี      ชื่อเสียงเครื่องหมายทางเข้าด้านทิศตะวันออกของเมือง ประตูสุดท้ายที่เหลืออยู่จากห้าประตู  ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ตามตำนานเล่าว่าไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี ค. ศ. 1731 เผาทำลาย บ้านเรือนละแวกนี้จนราบคาบ ยกเว้นแต่ Stone Gate ซึ่ง ภายในมีรูปภาพ Jesus and      Mary พร้อมมงกุฎ เป็นของที่ระลึกจากสมเด็จพระสังฆราชเมื่อคราวที่มาเยือนซาเกร็บ ที่ ไม่ได้รับความเสียหายเลย ชาวบ้านเชื่อว่ารูปภาพนี้ศักดิ์สิทธิ์จึงพากันกราบไหว้บูชาหรือ        ขอบคุณกับสิ่งปาฎิหาริย์ ที่เคบขอแล้วได้ดังที่ต้องการ ท่านจะสังเกตเห็นจากแผ่นหินที่ติดโดยรอบ จะสลักคำว่า “HVALA” ที่แปลว่า “ ขอบคุณ” ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น  ผ่านชมโรงละครแห่งชาติโครเอเชีย (Croatian National Theatre)  สร้างขึ้นในปี 1895 โดยรูปแบบของอาคารนั้นสร้างขึ้นในสไตล์นีโอบาร็อค มีลักษณะเป็นรูปตัว U และรายรอบไปด้วยสวนสาธารณะจนได้รับสมญานามว่า “The Green Horse shoe” โรงละครแห่งชาติโครเอเชีย ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของ  “Marshal Tito Square” เป็นหนึ่งในจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงแห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดของซาเกร็บด้วย  ต่อด้วยเดินชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market)  ตลาดเก่ากลางแจ้งที่เก่าแก่ที่มีสีสันสดใส ขายพวกไม้ดอกไม้  ผลไม้ราคาถูกและผ้าลูกไม้สีสันสวยงามแบบต่างๆ
188.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร   (1)
พักค้างคืน ณ โรงแรม PANORAMA  หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม

ซาเกร็บ – พลิทวิตเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ – ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE – สปลิท (Unesco)

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (2)
09.00 น. นำท่านเดินทางสู่  เมืองพลิทวิตเซ่ (PLITVICE) แห่งแคว้น ISTRIA & KVARNER  เพื่อจะนำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Plitvice  Lake National Park) หนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่งดงาม แห่งหนึ่งของยุโรป และยังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1979     ทะเลสาบพลิทไวซ์ตั้งอยู่ในดินแดนทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของ ยุโรป ในส่วนของประเทศโครเอเชีย(Croatia) แม่น้ำโครานา(Korana) ทำให้เกิดทะเลสาบ 16 แห่งไหล  ผ่านหินปูนและหินชอล์กเชื่อมต่อกับ Cascades น้ำตกเล็กๆที่ไหลไล่ระดับลงมาเป็นชั้นๆเล็กๆ และ   waterfalls น้ำตกขนาดใหญ่ที่สูงชัน Plitvice Falls (น้ำตกพลิทไวซ์)  ชวนมหัศจรรย์กับอุทยาน แห่งชาติทะเลสาบพลิทไวซ์หนึ่งในป่าไม้ที่มีอายุมากรุ่นสุดท้ายในยุโรป ภูมิประเทศเป็นที่มหัศจรรย์                 บ่งบอกถึงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้มีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมไปด้วยพืชและสัตว์ ทะเลสาบถูกแบ่งเป็น  2 กลุ่มใหญ่ คือ ชั้นบนและชั้นล่าง การเปลี่ยนของสภาพอากาศตามฤดูกาลระหว่างชายฝั่งและเขตภาคพื้นทวีป
นำท่านสู่ท่าเรือ ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE ที่เชื่อมระหว่างทะเลสาบล่างขึ้นสู่ชั้นบนของอุทยาน                     (LOWER & UPPER LAKE)     จากนั้นเพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและอลังการของ LOWER             LAKE   ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และงดงามท่ามกลางหุบเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่าน อีก                      ทั้งยังเชื่อมต่อด้วยน้ำตกต่างๆมากมาย       นำท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่            เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกันทั้ง 16 แห่ง    และนอกจากนั้นบริเวณรายล้อมยังเต็มไปด้วยถ้ำน้อย     ใหญ่กว่า 20 ถ้ำ  และชม Big Waterfalls ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งนี้
12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ในอุทยาน (3)
13.00 น. ได้เวลาอันสมควร….นำท่านเดินทางต่อสู่เมือง สปลิท (Split) โดยใช้เส้นทางลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอาเดรียติคที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีส้ม สลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ เมืองสปลิท เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศโครเอเชียรองลงมาจากเมืองซาเกรบ ศูนย์กลางการพาณิชย์   การคมนาคม แหล่งอารยธรรมของแคว้นดัลเมเชีย และเป็นเมืองชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนที่ใหญ่ที่ สุดในโครเอเชีย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดด้วย สปลิตนับอายุได้กว่า 1,700 ปี สวยงามดั่งสวรรค์บนดิน เมืองแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกๆของโลก และ เป็นต้นกำเนิดของสุนัขพันธ์ดัลเมเชียน
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
พักค้างคืน  ณ    โรงแรม DUGOPOLJE KATARINA หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่

สปลิท  – พระราชวังไดโอคลีเชียน – วิหารจูปีเตอร์ – ยอดระฆังแห่งวิหาร – วิหารดอมนิอุส – อ่าวมาลีสตอน – ดูบรอฟนิค (Unesco)

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (5)
09.00 น. นำท่านเดินชมรอบๆ  พระราชวังไดโอคลีเชียน (Diocletian Palace)  สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของ  จักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่  4  ที่ต้องการสร้างพระราชวังสาหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปี  ค.ศ. 1979  ภายในประกอบด้วย วิหารจูปีเตอร์ (Catacombes)  สุสานใต้ดินที่มีชื่อเสียงและวิหารต่างๆห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินเชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ลาน  Peristyle ซึ้งล้อมด้วยเสาหินแกรนิต  3  ด้าน และเชื่อมด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรงดงาม  ยอดระฆังแห่งวิหาร (The  Cathedral Belfry) แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตาดิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหาร นอกจากนี้ยังมี มหาวิหารเทพเจ้าจูปิเตอร์, โบสถ์แห่งเทพวีนัส, วิหารดอมนิอุส (Cathedral of St.Domnius) ที่ จัดเรียงรายรวมกันอย่างลงตัว  ชมจัตุรัสประชาชน ชมรูปปั้นของ GREGORY OF NIN ผู้นำศาสนา           คนสำคัญของโครเอเชีย ในยุคศตวรรษที่10
10.30 น. ได้เวลาอันสมควร….นำท่านเดินทางต่อสู่  อ่าวมาลีสตอน (Mali Ston)  ก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน ท่านจะได้ข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศบอสเนีย   (แวะถ่ายรูป)  บริเวณเมืองที่มีชื่อว่า  เมืองนีอุม  (Neum)    ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของโครเอเชีย  มีเวลาแวะให้ท่านซื้อของฝากติดไม้ติดมือ   ต่อด้วยนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับเข้าสู่ประเทศโครเอเชีย    จากนั้นนำท่านปรับเปลี่ยนอิริยาบถ      โดยการล่องเรือ 45 นาที เยี่ยมชมฟาร์ม      เลี้ยงหอย   ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงและชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก พร้อมด้วยเครื่องเคียง   จิบไวน์สดเติมเต็มรสชาติท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของอ่าวมาลี สตอน  ** หมายเหตุ – ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันที่เดินทาง ** 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik)  เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย  ตลอดสองข้างทางตื่นตาตื่นใจกับอาคารบ้านเรือนที่มีหลังคาสีแสดแดงที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่ง เมืองแห่งนี้นับเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป ได้รับการ              ขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติค” ด้วย ความที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองโดยเฉพาะเรื่องของการวาง ผังเมืองที่สวยงาม ในอดีตนั้น “ดูบรอฟนิค” เคยเป็น  เมืองมหาอำนาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นต้นมาเป็นศูนย์กลางในการควบคุมการเดินเรือในทะเลเอเดรียติคและ เมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางธุรกิจ เป็นอย่างมาก….. ด้วยเหตุนี้เอง “ดูบรอฟนิค” จึงเป็นเมืองที่ร่ำรวย มีเงินทองเหลือเฟือ ในการตกแต่งพระราชวัง โบสถ์ วิหาร จัตุรัส น้ำพุ และ บ้านเรือนต่างๆ อย่างงดงามตามยุคสมัย เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมทั้งกอธิค เรเนซองค์ และ บาโรคเต็มไปทั้งเมืองตัว เมืองโบราณดูบรอฟนิค เคยเป็นเป้าหมายการถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่ง อนุสาวรีย์ต่างๆ ได้รับความเสียหาย และทรุดโทรม  และหลังจากในปี 1995   ได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT   เพื่อสงบศึก และเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ UNESCO   และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนที่เสียหายขึ้นมาใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันเมืองนี้จึงกลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่ง
18.00 น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
พักค้างคืน ณ โรงแรม ADRIA หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ห้า           

ดูบรอฟนิค – ชมเมืองเก่า – ประตูหลัก – นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมือง – ซาดาร์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (8)
นำท่านเดินเที่ยว ชมบริเวณเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งตั้งอยู่ในโอบล้อมกำแพงโบราณสูงตระหง่านตรงบริเวณพื้นที่ริมทะเลอาเดรียติก เป็นเขตชุมชนเริ่มแรกที่บรรพบุรุษชาวดูบรอฟ-นิกมาสร้าง บ้านเมืองไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 7และสร้างกำแพงเมืองแข็งแรงขึ้นล้อมเมืองไว้ในศตวรรษที่ 13 เพื่อป้องกันภัยจากศัตรู เช่น พวกอาหรับ เวเนเชียนมาชีโดเนียนและเซิร์บ ภายในเขตเมืองเก่ามากมายด้วยสิ่งก่อสร้างโบราณ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ นำท่านเดินเที่ยวชมตัวเมืองโดยเริ่มต้นจากประตูหลัก (Pile Gate) นำไปสู่ Stradum พื้นทางเดินเป็นหินอันเป็นถนนสายหลักจาก น้ำพุโบราณทรงกลม (Onfrio Fountain) ไปจนสุดมุมถนนล้วนเรียงรายไปด้วยสถานที่สำคัญ เช่น Franciscan Monastery  วิหารในสถาปัตยกรรมโกธิก ภายในมีร้านขายยาที่    เก่าแก่ที่สุดของยุโรป ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1391 …..จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซึ่งเป็นสถานที่นัดพบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต   รวมถึงสถานที่ลงโทษผู้กระทำผิดด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ ระลึกกับ เสาหินอัศวิน(Orlando Column) หอนาฬิกา (Bell Tower) ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัด ซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรูปปั้นของนักบุญ St.Blaise ซึ่งมีโบสถ์ ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลังและ โบสถ์ The Cathedral Treasury สถานที่เก็บอัฐิของนักบุญ St.Blaise ภาพเขียนและชิ้นงาน ศิลปะรวมถึงวัตถุล้ำค่าจำนวนมากและยัง มีส่วนผลิตเหรียญกษาปณ์และทองของชั่งที่มีชื่อเสียงของดูบรอฟนิก รวมถึงผ่านชมพระราชวังสปอนซา       (Sponza Palace) อีกด้วย      จากนั้นอิสระท่านในการเดินช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของ  ฝากตามอัธยาศัย…. นำท่านเดินทางสู่สถานีเคเบิลคาร์   เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดเขา SRD ที่มีความสูง 400 เมตร     เพื่อชมวิวทิวทัสน์ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีส้มและความ                   งดงามของทะเลอาเดรียติก  ยามสีน้ำเงินของทะเลตัดกับสีส้มแสดของกระเบื้องหลังคาเมืองเก่า ช่าง                     สวยงามเกินคำบรรยายใดๆ  อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเมืองจุใจ……
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันอาหารมื้อพิเศษ (กุ้งล็อบสเตอร์ย่างเสริฟคู่กับเส้นสปาเก็ตตี้เหนียวนุ่ม) ณ ภัตตาคาร (9)
13.00 น. ได้เวลาอันสมควร……นำท่านออกเดินทางต่อสู่  เมืองซาดาร์ (Zadar) เมืองที่มีประวัติศาสตร์มากว่า    3,000 ปีและเป็นเมืองท่าสำคัญของทะเลเอเดรียติค ที่มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบัน อดีต    เมืองหลวงเก่าของ ภูมิภาคดัลเมเชีย (Dalmatia) ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอัน เก่าแก่มา                ตั้งแต่สมัยโรมันอีกด้วย นอกจากนี้แล้วเมืองหลวงเก่าแห่งนี้ ยังเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวเรือที่มาค้าขายในแถบนี้ เนื่องจากเคยเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าขายมาตั้งแต่สมัยอดีต….
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
 พักค้างคืน ณ โรงแรม KOLOVARE หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่หก

ซาดาร์ – ชมเมือง – โบสถ์เซนต์ โดแนท – มหาวิหารเซนต์ อนาตาเซีย – ชมฟอรัมหรือย่านชุมชนช้อปปิ้งตลาดกลางเมือง – Sea Organ –  โอพาเทีย – รูปปั้นสัญลักษณ์นางแห่งนกนางนวล 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (11)
09.00 น. นำท่านเที่ยวชมตัวเมืองซาดาร์  ชมประตูเมืองเก่าสมัยเวนีซมามีอิทธิพลเหนือซาด้าร์  อันงดงามด้วยลวดลายและสัญญลักษณ์ต่างๆ ชมบริเวณด้านนอกของโบสถ์เซนต์ โดแนท (St.Donat)  ซึ่ง เป็นโบสถ์สำคัญประจำเมือง  และมหาวิหารเซนต์ อนาตาเซีย (St. Anastasia Church)  ที่งดงามด้วยศิลปผสมโรมาเนสก์และโกธิค    ชมฟอรัมหรือย่านชุมชน (Roman Forum) ของโรมันเมื่อสองพันปีก่อนที่นักโบราณคดีจะใช้ความอุตสาหะในการขุดค้นพบหลักฐานสำคัญต่างๆในการอยู่อาศัยของชาวโรมัน      ชมตลาดกลางเมือง ที่มีชีวิตชีวาสดใสด้วยผัก ผลไม้ ไม้ดอกและอื่นๆ อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดิน…….นำท่านสู่ริมเมืองซาดาร์ โดยที่นี่จะมีความพิเศษตรงที่ มี SeaOrgan                      (ออร์แกนน้ำทะเล) ที่แรกและที่เดียวของโลก    ซึ่งปกติออร์แกนทั่วไปใช้ลมเป็นตัวผลิตเสียง แต่ Sea Organ ของที่นี่ใช้คลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งทำให้เกิดเสียงต่างๆ  สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเครื่อง           ดนตรีโดยอาศัยเกลียวคลื่นที่ซัดเข้ากระทบกับ บันไดหินอ่อนและท่อใต้ขั้นบันไดก่อให้เกิดเป็นท่วงทำนองเสียงดนตรี เป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nikola Basic ซึ่งเปิดให้สาธารณะชน  เข้าชมนับแต่วันที่ 15 เมษายน ปี ค.ศ. 2005 ที่ผ่านมา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ในอุทยาน (12)
13.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่ภาคตะวันตกของประเทศโครเอเชีย  ซึ่งมีชื่อเรียกภูมิภาคนี้ว่าแคว้น  “อิสเตรีย (Istria)เยี่ยมชมเมืองโอพาเทีย (Opatija) เป็นเมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก” ชื่อเดิมของเมืองนี้ในภาษาอิตาลี คือ   “Abbazia” ด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ประกอบกับอยู่ริม ทะเลอะเดรียติก ที่มีวิลล่าหรูหราสไตล์ออสเตรียจึงทำให้โอพาเทียเป็นเมืองท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย           นำท่านชมตัวเมืองแวะถ่ายรูปคู่กับนางแห่งนกนางนวล  (Maiden  with the Seagull) ซึ่งเป็นรูปปั้นแกะสลักโดย  ZVONKO CAR นักประติมากรที่มีชื่อเสียง  รูปหญิงสาวงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือยืนเด่นถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง อิสระให้ท่านได้ชื่นชม บรรยากาศ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(13)
พักค้างคืน ณ โรงแรม GRAND HOTEL ADRIATIC หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่เจ็ด

โอพาเทีย – ซาเกร็บ – สนามบิน PLESO INTERNATIONAL AIRPORT – ดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (14)
09.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองซาเกร็บ เพื่อขึ้นเครื่องเตรียมตัวกลับสู่ประเทศไทย
11.30 น. พาคณะท่านเข้าเช็คอินขึ้นเครื่อง…..ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าในร้านปลอดภาษีภายในสนามบิน
15.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EMIRATES)  เที่ยวบินที่ EK 130 ( ใช้เวลาบินโดยรวม 5 ชั่วโมง 25 นาที )
22.55 น. ถึงนครดูไบ   ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์   เพื่อแวะเปลี่ยน ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสาย และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง  DUTY FREE อีกครั้ง หมายเหตุ : เนื่องจากสนามบินที่นครดูไบมีขนาดใหญ่  ดังนั้นเมื่อเครื่องลงจอดแล้ว…..รบกวนผู้เดินทางทุกท่านโปรดนั่งรอหัวหน้าทัวร์อยู่บนเครื่องก่อน  เพื่อที่หัวหน้าทัวร์จะได้นำท่านลงจากเครื่องพร้อมๆกัน  ไปขึ้นรถต่อไปยังอาคารสำหรับผู้โดยสารต่อเครื่อง   เพื่อเป็นการป้องกันการสับสนและพลัดหลงกัน 

วันที่แปด

ดูไบ ( แวะเปลี่ยนเครื่อง ) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

03.40 น. เดินทางต่อสู่ประเทศไทย โดยโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EMIRATES)    เที่ยวบินที่ EK 376 สะดวกสบายกับความล้ำสมัยของเครื่องบินแอร์บัส A380  แอร์บัส 380  ซึ่งจะมอบประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับให้กับท่าน   ด้วยความกว้างของที่นั่ง 18.5 นิ้ว มีระยะห่างระหว่างแถวที่นั่งกว้าง32 นิ้ว พร้อมด้วยจอภาพเพื่อความบันเทิงขนาด 10.6 นิ้ว  และบริการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ  อินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทุกท่านบนเครื่อง(ใช้เวลาบินโดยรวม 6  ชั่วโมง 05 นาที)
12.50 น ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
**********************************************************
อัตราค่าบริการ   (บาทต่อท่าน)  

 • เด็กอายุ 3-11ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม ลด 2,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 6,300 บาท
***ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตั๋วเครื่องบินอันเนื่องมาจากค่าภาษีน้ำมันและค่าประกันภัยที่เพิ่มขึ้นจากราคาเปลี่ยนแปลงราคาข้างต้นน้ำมันหลังจากวันที่นำเสนอราคา (ตามวันที่ระบุในเอกสาร) โดยใช้เอกสารอ้างอิงจากสายการบินเป็นหลักฐาน***
เงื่อนไขราคา

 1. ตั๋วเดี่ยวโปรโมชั่น ชั้น Economy Class ตามเส้นทางของตั๋วที่บริษัทฯ ออกให้เท่านั้น ไม่สามารถระบุเลขที่ นั่งได้  เนื่องจากตามสภาวะที่นั่งของสายการบิน ทางบริษัทฯสามารถทำรีเควทที่นั่งให้เท่านั้น
 1. ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ท่านต้องจ่ายค่าห้องพักเดี่ยว ตามระบุในตารางอัตราค่าบริการ
 2. ทางบริษัทฯใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ดังกล่าว (จำนวนผู้เดินทางอย่างน้อย  30 ท่าน / ต่อ 1 คณะ)
อัตรานี้รวม  

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ตามรายการระบุ ตั๋วเดี่ยวราคาโปรโมชั่น โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EMIRATES)
 2. ค่า Tax + Fuel Charged + Insuranceของสนามบินทุกแห่ง (คิดจากอัตรา ณ วันที่ 19 ธ.ค. 2560 )  การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามมาตราฐานสากล ตามรายการที่ระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน)
 4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 5. ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ตามรายการระบุ ได้คัดสรรเมนูและให้ท่านได้ลิ้มรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 6. ค่าพาหนะ (รถโค้ชมาตราฐานยุโรป) ในการนำเที่ยวตามรายการ
 7. ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญการของบริษัทฯจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 8. น้ำดื่มแจกบนรถวันละ 1 ขวด / ต่อวัน / ต่อท่าน
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท แบบกลุ่ม (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 2. ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวประเทศโครเอเชีย (ไม่ต้องโชว์ตัว) ราคา 5,500 บาท
 4. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (ที่ใช้ยื่นวีซ่า) ของ บ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ แบบ BASIC PLAN             (เงื่อนไข           คุ้มครองหรือต้องการเพิ่มความคุ้มครอง โปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่)
 5. ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 6. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด *** ทางสายการบินอนุญาติให้โหลดสัมภาระใต้ เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ใบ  และสามารถถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน  7 กิโลกรัม  ***
 7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก,และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี       พิเศษ
 8. ค่าทิปไกด์และคนรถท้องถิ่น วันละประมาณ 2 EURO/ต่อคน/ต่อวัน
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท   
 2. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9207
 3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 6 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น   ทางบริษัทฯจะคืนค่ามัดจำให้ทั้งหมด
       ยกเว้นคณะที่เดินทางตรงช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือคณะที่มีการการันตี       ค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้  
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 25-29 วันทำการ  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์  และค่าธรรมเนียมหรือ   ค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 22-24 วันทำการ หักค่ามัดจำ 80% ของราคาทัวร์  และค่าธรรมเนียมหรือ   ค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 21 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดเต็มจำนวน เนื่องจาก    บริษัทฯมีการทำสำรองจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน  รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆกับบริษัททัวร์ในประเทศหรือต่างประเทศ     เรียบร้อยแล้ว
 5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัด จำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน     พิเศษ เช่น  EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด      เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 6. ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 20 วัน ก่อนวันเดินทางให้ทางบริษัทฯ  ***ในกรณีที่เอกสารของ  ท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสีย         ค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง***
 7. หากท่านจองและให้เอกสารในการยื่นวีซ่าล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของ ท่าน ไม่ผ่าน บริษัทฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
เงื่อนไขในการเดินทาง

 1. โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น  เป็นเพียงการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว    บริษัทฯใคร่ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์   หรือบอกเลิกตามความเหมาะสม  อันเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน  โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า  แต่ยึดถือประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเป็นสำคัญ โปรแกรมท่องเที่ยวจะสมบูรณ์ครบถ้วน จะจัดส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว  เครื่องบิน  ค่าประกันภัยสายการบิน  ค่าธรรมเนียมน้ำมัน  หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท   หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 3. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางตามที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้ หากมีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว  ทางบริษัทฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
 4. บริษัทฯใคร่ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนอย่างสุดความสามารถในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรม  หรือบริษัทขนส่ง   หากเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง  สิ่งของรวมถึงของมีค่า  แต่ไม่ได้รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆแล้ว
 6. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมารวมการบริการเช่นกัน     ดังนั้นหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุเอาไว้เช่น ค่าอาหาร, ค่านำเที่ยวสถานที่ต่างๆ   ท่านจะขอหักค่าบริการคืนไม่ได้  เพราะบริษัทฯต้องอยู่ภายใต้การจัดการที่มีเงื่อนไขกับองค์กรนั้นเช่นกัน  เช่น   การยกเลิกวินาทีสุดท้ายหลังจากการยืนยันแล้ว เป็นต้น ยกเว้นมีการคืนค่าใช้จ่ายส่วนไหนบริษัทฯจะคืนท่านตามจำนวนนั้น เท่าที่ตัวแทนแต่ละประเทศคืนให้  
 7. การถูกปฎิเสธวีซ่า และการออกจากเมืองไทย หรือถูกปฎิเสธการเข้าเมืองจากประเทศนั้นๆ ในกรณีที่ท่านมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ        สิ่งของห้ามนำเข้าประเทศหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง    หรือความประพฤติส่อไป      ในทางเสื่อมเสีย     หรือด้วยว่าเหตุผลใดๆ    จนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้           บริษัทฯใคร่ขอ         สงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
 8. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ   หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง   เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเล่มสีเลือดหมู  
 9. กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อเดินทางไปกับทัวร์ของบริษัทฯ โปรดขอคำยืนยันจากฝ่ายขายก่อน  ว่าทัวร์นั้นๆมีการยืนยันการเดินทางจริง  ก่อนที่ท่านจะทำการออกตั๋วภายในประเทศ หรือจองรถทัวร์มายังกรุงเทพฯ     หากท่านทำการออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานขายแล้ว    และหากทัวร์นั้นมีการถูกยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง   บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 10. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและได้อ่านโปรแกรมท่องเที่ยวและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัทฯ แล้ว
เอกสารประกอบการขอวีซ่าโครเอเชีย (ไม่ต้องโชว์ตัว)(ระยะดำเนินการ 2-3 อาทิตย์ ในวัน – เวลาทำการ )

(การอนุม้ติวีซ่าโครเอเชีย ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นผู้อำนวยความสะดวกแด่ท่านเท่านั้น )

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีจำนวนหน้าวีซ่าเหลืออย่างน้อย 2 หน้า สำหรับประทับตราวีซ่า (VISA) พร้อมทั้งนำเล่มเก่าแนบมาด้วย และถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางและหน้าที่ต่ออายุ ( ถ้ามี )
 2. หนังสือเดินทางเล่มเก่า ใช้ประกอบกรณีเปลี่ยนเล่มใหม่
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุล)
 5. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า
 6. หลักฐานการทำงาน : กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN  แทนการใส่ชื่อของแต่ละสถานฑูต
 • เจ้าของกิจการ ให้นำใบทะเบียนพาณิชย์  หรือหนังสือรับรองหุ้นส่วนที่มีชื่อผู้เดินทาง พร้อมลายเซ็นกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท   (หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน  หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
 • ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ กรณีเกษียณอายุ ใช้บัตรสำเนาบัตรข้าราชการ
 • นักเรียนหรือนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาด้วย

หลักฐานทางการเงิน  : กรณีใช้จดหมายรับรองจากธนาคาร กรุณาระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใส่ชื่อของแต่ละสถานฑูต  และถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวหรือสมุดบัญชีเงินฝากประจำ (ไม่รับกระแสรายวัน) ย้อนหลัง 6 เดือน โดยอัพเดทการเงินเดือนปัจจุบัน

ทัวร์โครเอเชีย พลิทวิตเซ่ ดูบรอฟนิค 8 วัน(EK)มี.ค.-พ.ค.61
รหัสทัวร์: EUR CRO8D(EK)MAR-MAY

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147