Europe

รหัสทัวร์ :
EUR EK009(EK)AUG
ประเทศ :
Europe
สายการบิน :
emirates-40
Emirate Airlines

ทัวร์นอร์เวย์ ล่องเรือซองก์ฟยอร์ด 7 วัน (EK)

รหัสทัวร์: EUR EK009(EK)AUG

WINTER NORWAY 7 DAYS

 • ออสโล เมืองหลวงแห่งนอร์เวย์ ชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง 
 • ล่องเรือชม ซองก์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์
 • นั่งรถรางจากใจกลางเมืองเบอร์เก้นขึ้นสู่ยอดเขา FLOYEN
 • ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก ย่านบริ๊กเก้นในเมืองเบอร์เก้น

วันเดินทาง

23-29 สิงหาคม 2560 49,900

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ-ดูไบ

22.00น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8-9 แถว Tสายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง

ดูไบ – ออสโล – อุทยานฟร็อกเนอร์ – ศาลาว่าการเมืองออสโล – เมืองบุสเครุด

01.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
05.00 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
07.15 น. เดินทางสู่ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EK 159 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
12.20 น. ถึงสนามบิน เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว….นำท่านเที่ยวชมกรุงออสโล นครเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี เป็นเมืองหลวงมาตั้งแต่สมัยไวกิ้งเรืองอำนาจ….ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งนอร์เวย์….จากนั้นเข้าชม อุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมแสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ-วิเกอแลนด์นำคณะถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองบุสเครุด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
เข้าสู่ที่พัก  ณ THON HOTELHALINGDAL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

เมืองกอล – สชฟอล์ม – ล่องเรือชมซองก์ฟยอร์ด – กู๊ดวาเก้น – เมืองเบอร์เก้น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(2)…..นำท่านสู่เมืองฟอล์ม เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนความสูงถึง 866 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา เป็นเมืองเริ่มต้นของการชมซองก์ฟยอร์ด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย นำท่านล่องเรือชม ซองก์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเข้ามาในแผ่นดินโดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีสู่เมืองกู๊ดวาเก้น…..นำท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์เก้น โดยรถโค้ชเมืองใหญ่อันดับสองได้รับยกย่องว่าเป็นเมืองวัฒนธรรม และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านตะวันตกสุดของนอร์เวย์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ THON BERGEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

ย่านบริ๊กเก้น – นั่งรถรางขึ้นยอดเขา FLOYEN – เมืองบุสเครุด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)…. นำท่านชม ย่านบริ๊กเก้น ในเมืองเบอร์เก้น ตัวเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก สถานที่สวยงามที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและเป็นท่าเรืออันเก่าแก่ที่มีความสำคัญต่ออาณาจักรการค้าขายในยุคสันนิบาตฮันเซียติก อาคารอายุกว่า 900 ปี และเขตวอเตอร์ฟร้อนท์ ซึ่งเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่น และ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการบันทึกภาพมากที่สุด และได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้ (Unesco)….จากนั้นนำท่านนั่งรถรางจากใจกลางเมืองเบอร์เก้นเพื่อขึ้นสู่ ยอดเขา FLOYEN เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่งดงามเมื่อขึ้นไปถึงสถานีชั้นบนสุด ที่มีความสูง 320 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล อิสระถ่ายภาพ ชมวิวแบบมุมพาโนรามา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย นำคณะเดินทางสู่ เมืองบุสเครุด ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของลำธารที่กัดเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่…ผ่านหมู่บ้านชนบทสู่เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียงหลักพันคน แต่มีทรัพยากรทางธรรมชาติอาทิ เหล็ก, โลหะ อยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีความสำคัญในด้านกีฬาฤดูหนาว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
เข้าสู่ที่พัก  ณ THON HOTELHALINGDAL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

เกโล่ – ออสโล – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – คาร์ลโจฮันเกท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8)…นำท่านเดินทางสู่เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพของธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีในบรรยากาศ ฤดูร้อนของสแกนดิเนเวีย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้ง ที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือ ในชีวิตประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีเป็นตำนานของชาวไวกิ้ง เรือถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้ง ใช้เรือทั้งในเรื่องของการรบ ทำการค้า และออกสำรวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีคำกล่าวว่า ถ้าไม่มีเรือไวกิ้งก็จะไม่มียุคที่รุ่งเรืองที่สุดของชาวไวกิ้งจากนั้นนำคณะเที่ยวชมเมืองอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวย่าน คาร์ลโจฮันเกท ถนนช้อปปิ้ง ที่มีชื่อเสียงของกรุงออสโล
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
เข้าสู่ที่พัก  ณ RADISSON BLU PARK HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก

สกีจัมพ์-ดูไบ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (11)… นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สนามกีฬาสกีจัมพ์โฮลเม่นโคลล์บาคเค่น ตั้งอยู่นอกเมืองออสโล…..ได้เวลาสมควรนำท่านสู่สนามบิน
13.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK160(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
23.25 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่เจ็ด

ดูไบ-กรุงเทพฯ

03.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK376(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
12.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
****************************************************************
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุตั้งแต่ 2-11 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริมลด 2,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 10,000 บาท
  อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
 2. ค่าที่พัก โรงแรมระดับ 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรมมเนียมทุกกรณี)
 4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ
 8. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม      1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ

 1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (2 ยูโร / วัน  / คน)
 4. คนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร / วัน  / คน)
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี

            บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

            ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่ 733-1-01222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149027
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
  หมายเหตุ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

ทัวร์นอร์เวย์ ล่องเรือซองก์ฟยอร์ด 7 วัน (EK)
รหัสทัวร์: EUR EK009(EK)AUG

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147