บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Europe

รหัสทัวร์ :
EUR EK011(EK)MAR-MAY
ประเทศ :
Europe
สายการบิน :
Emirate Airlines

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7วัน(EK)มี.ค.-พ.ค.62

รหัสทัวร์: EUR EK011(EK)MAR-MAY

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส  สวิสเซอร์แลนด์  

 • มหานครปารีส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
 • ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่น สูงตระหง่านคู่นครปารีส
 • ล่องเรือบาโตมุช ชมสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ
 • La Vallee Village Outlet ที่ช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังกว่า 70 ร้าน
 • นั่งกระเช้าหมุนแห่งแรกของโลก สู่ยอดเขาทิทลิส ที่เล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์
 • สะพานไม้ชาเพล หรือสะพานวิหาร เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ ที่สุดในโลก

วันเดินทาง 7 วัน 4 คืน 

19-25 มีนาคม 2562 49,900 
26 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 49,900 
13-19 เมษายน 2562 59,900
14-20 พฤษภาคม 2562 52,900

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ–ดูไบ                                                                      (ไทย)

17.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
20.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง

ดูไบ – ปารีส – หอไอเฟล – แกลลอเรียลาฟาแยตต์ – พีระมิดแก้วพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ร้านค้าปลอดภาษี – ล่องเรือบาโตมูซ                  (ยูเออี – ฝรั่งเศส)

00.50 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
03.20 น. เดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 71 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
08.00น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่น สูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889  นำท่านสู่ แกลลอเรียลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส เปิดกิจการใน ค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่คนปารีสชอบเดินช้อปปิ้งกันมากที่สุด แถมมีร้านอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศน์ที่สวยงามบนชั้น 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน ห้างสรรพสินค้านี้มีสินค้าหลายหลากยี่ห้อ และมีสิ่งของทุกประเภทไว้ล่อตาล่อใจนักช้อปปิ้ง มีแบรนด์ดัง ๆ ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน เช่น Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็นต้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า พีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงาน ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกใน ร้านค้าปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า นำท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่าง ๆ ตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  Holiday Inn Paris Marne La Vallee Hotel  หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

La Vallee Village Outlet-แรงส์-มหาวิหารแรงส์           (ฝรั่งเศส)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet  แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ง ที่ครบครันด้วยสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ
 กลางวัน ***** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง *****
นำท่านเดินทางสู่เมืองแรงส์ (Reims) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแคว้นช็องปาญ-อาร์แดน แคว้นที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นถิ่นกำเนิดของแชมเปญ นำท่านถ่ายรูปมหาวิหารแรงส์ (Reims Cathedral) มหาวิหารนอร์ทเทอดามที่ถูกใช้เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษัตริย์ฝรั่งเศส โดยมหาวิหารถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมแบบโกธิค และได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1991 ภายในมีหน้าต่างประดับกระจกสีที่สร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึง 20 ประดับหน้าต่างกุหลาบที่ได้รับการประดับด้วยกระจกสี มหาวิหารแห่งนี้ยังเป็นมหาวิหารที่ประกอบพิธีราชาภิเษกสวมมงกุฎการขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยของพระเจ้าโคลวิสในปี ค.ศ. 496 และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่นี่ก็คือการที่โจนออฟอาร์คนำกำลังของฝรั่งเศส บุกเข้ายึดมหาวิหารคืนจากอังกฤษในช่วงสงครามร้อยปีเพื่อประกอบพิธีราชาภิเษกพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 7 ในปีค.ศ. 1429
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Novotel Reims Hotel หรือระดับเดียวกันหรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ 

สตราสบูร์ก-จัตุรัสเกลแบร์-มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก-กอลมาร์-เมืองเก่ากอลมาร์     (ฝรั่งเศส)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นำท่านเดินทางสู่เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) เมืองมรดกโลกด้านมนุษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส (Alsace) แห่งฝรั่งเศส เป็นเมืองที่เรียกได้ว่า มี 2 วัฒนธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมัน เนื่องจากผลัดกันอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา สตราสบูร์กเป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมืองปัจจุบันได้ชื่น
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย นำท่านชม จัตุรัสเกลแบร์ จัตุรัสที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูร์ก โดยภายในจัตุรัสยังเป็นที่ตั้งของ รูปปั้นช็อง แบ๊บติสต์ เกลแบร์ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องสงครามการปฏิวัติของประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้แล้วภายในจัตุรัสยังเป็นที่ตั้งของ….นำท่านถ่ายรูปมหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก มหาวิหารประจำเมืองสตราสบูร์ก คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก มีความสูงอยู่ที่ 142 เมตร ซึ่งถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 1176 ถึง 1439 ที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูงามระหงโดดเด่นเห็นแต่ไกลและถือว่าเป็นอาคารโบสถ์ที่สูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ชม….เดินทางสู่เมืองกอลมาร์ (COLMAR) เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวอันดับสองของแคว้นอัลซาซ (ALSACE) เป็นเมืองที่ยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างมาก นำท่านชมเขตเมืองเก่ากอลมาร์ (COLMAR OLD TOWN) เขตที่มีสถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 16-17 ตั้งอยู่ ซึ่งบางหลังเป็นอาคารสไตล์เรอเนซองส์อันงดงาม เป็นย่านที่มีฉายาว่า “เวนิสน้อย” (LITTLE VENICE) ย่านที่ได้ชื่อมาจากลักษณะของบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งคลอง ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำโลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมีบ้านไม้แบบเก่าแก่สไตล์เยอรมันกอธิคและเรอเนซองส์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านเข้าสู่ที่พักณ Hilton Strasbourg Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า 

แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง – ลูเซิร์น       (ฝรั่งเศส – สวิสฯ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
นำท่านเดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก เพื่อนั่งกระเช้าหมุนแห่งแรกของโลก สู่ยอดเขาทิตลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทั้งปี สูงถึง 10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี้หิมะจะไม่ละลายตลอดทั้งปี นั่งกระเช้ายักษ์ที่หมุนได้รอบทิศเครื่องแรกของโลกที่ชื่อว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิตลิส
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
่บ่าย หลังจากนั้นอิสระให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเยอดเขาแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการ ชมถ้ำน้ำแข็ง ซึ่งเป็นถ้ำที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ ภายในเป็นผนังน้ำแข็งพร้อมมีคำอธิยายเป็นจุด ๆ หรือสามารถเดินไปยัง TITLIS CLIFF WALK สะพานแขวนบนยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรปรวมถึงการเลือกซื้อสินค้าที่ ร้านขายของที่ระลึก และ ลานหิมะ ซึ่งเป็นชั้นบนสุดซึ่งจะเป็นชั้นที่ท่านสามารถเดินย่ำหิมะออกไปยังลานกว้างซึ่งเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับลงจากยอดเขาสู่เมืองแองเกิลเบิร์กและเดินทางต่อไปยัง เมืองลูเซิร์น  อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Ibis Styles Luzern City Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก 

ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน – เมืองซูก – สนามบินซูริค                                                          (สวิสฯ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)…นำท่านชมและแวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันสะพานไม้นี้ถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด นำท่านชมรูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่หัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูก เคยเป็นเขตปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุดแต่ปัจจุบันคือเมืองที่รวยที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเขตเมืองเก่าที่ก่ตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่13 อาคารบ้านเรือนยังคงสภาพดั้งเดิมไว้อย่างสวยงามอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีวิวทะเลสาปที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.55น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 86 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่เจ็ด

ดูไบ – กรุงเทพฯ      

07.10 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK372  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
***************************
หมายเหตุ : ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

 

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ 2-11 ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่2 ท่าน  ไม่มีเตียง ลด 2,000 บาท
 • พักเดี่ยว 8,000 บาท
  อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS)โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 2. ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 3. ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 8. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
  อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 4. คนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
  เงื่อนไขการจอง

 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 2 วัน)
 2. ชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
   
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
หมายเหตุ

 1. เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 5-11 ขวบ
 2. กรุ๊ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผู้เดินทางครบ 30 ท่าน ขึ้นไป
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 4. อัตราค่าบริการคิดคำนวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันเดินทาง
 5. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 6. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 8. ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 9. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัท เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
 10. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 11. ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยืนยันการเดินทางได้ หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
 12. สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 13. โรงแรมที่พักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม
 เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทำการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า

 1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่า เคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว(แบบหน้าใหญ่) จำนวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนด
 5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน
 6. รายการเดินบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจำหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
 7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านั้น
 9. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพี่น้อง,สถานที่เกิด และจำนวนบุตรของผู้เดินทาง
 11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท
 13. การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดำเนินการ       ขั้นตอนการยื่นวีซ่าได้
*** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสารหากท่านต้องการให้ทางเราดำเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ***

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่มเติม (สำคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  คำถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย แต่กรุณาตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทางภาษาไทย]…………………………………………..………………………..

นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………….……………………………….…………………….

นามสกุลตอนเกิด[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………….………………………..

ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………….…………………………

วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………สถานที่เกิด(จังหวัด/ประเทศ)………………………

สัญชาติปัจจุบัน ……………….สัญชาติโดยกำเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………………………

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..รหัสไปรษณีย์…………………..

โทรศัพท์(มือถือ)………………………….…………E-mail…………….……………………………….

ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ)

และสัญชาติของผู้มีอำนาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์………………………………………………………

สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………..

ที่อยู่ที่ทำงานหรือสถานศึกษา……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………….รหัสไปรษณีย์…………………………………

ตำแหน่งงาน ………………………………………………………………………………………………….

โทรศัพท์ที่ทำงาน………………..โทรสารที่ทำงาน……………..รายได้ต่อเดือน……………..บาท

รายได้อื่น……………………….จำนวน…………………..แหล่งที่มา…………………………………….

สถานภาพ       โสด   แต่งงาน      แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)       หม้าย          หย่า

ชื่อ-นามสกุล  บิดา……………………………………………………………………………………………..

ชื่อ-นามสกุล มารดา…………………………………………………………………………………………..

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส…………………………………………………………………………………………

วันเกิด คู่สมรส…………………………………………………………………………………………………..

จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส…………………………สัญชาติของคู่สมรส………………………………….

วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่เคย

เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่……………………………ถึงวันที่……………………………………..

เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้

ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)………………………………………………………………….

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่

ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)………………………………………………………………………

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักของผู้ร้องขอ

ตัวผู้ขอวีซ่าเอง                               มีผู้อื่นออกให้

โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล……………………………………….

ที่อยู่…………………………..…………………………………

*******************************************************
หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น

 

 

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7วัน(EK)มี.ค.-พ.ค.62
รหัสทัวร์
EUR EK011(EK)MAR-MAY
สายการบิน
Emirate Airlines
ประเทศ
Europe
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว