บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Europe

รหัสทัวร์ :
EUR EK010A(EK)MAR-MAY
ประเทศ :
Europe
สายการบิน :
Emirate Airlines

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เทศกาลดอกทิวลิป 7วัน(EK)มี.ค.-พ.ค.62

รหัสทัวร์: EUR EK010A(EK)MAR-MAY

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7วัน 
( KEUKENHOF + VERSAILLES PALACE)

 • มหานครปารีส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
 • ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส
 • ล่องเรือบาโตมุช ชมสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคสองฝากฝั่งแม่น้ำ
 • ชม พระราชวังแวร์ซายส์ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศฝรั่งเศส
 • DESIGNER OUTLET ROSADA ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
 • สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ เมืองลิซเซ่ซึ่งเป็นแหล่งปลูกทิวลิป ที่ใหญ่และสำคัญยิ่งของฮอลแลนด์
 • ล่องเรือหลังคากระจก ล่องไปตามลำคลองของเมือง ชมบ้านเรือนแบบชาวดัชต์
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่

วันที่เดินทาง

18-24, 21-27, 22-28, 24-30 มีนาคม 2562

27 มีนาคม – 2 เมษายน

41,900
29 มีนาคม – 4 เมษายน 2562 43,900
3-9, 16-22  เมษายน 2562

30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2562

43,900
7-13, 9-15 เมษายน 2562 49,900
10-16, 11-17, 12-18 เมษายน 2562 53,900
5-11, 9-15, 14-20, 15-21 พฤ๋ษภาคม 2562 43,900

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ

17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
20.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง

ดูไบ – หอไอเฟล – ประตูชัย – พีระมิดแก้วหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์–ล่องเรือบาโตมุช

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
03.20 น. เดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
08.00 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัย แห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไ อเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 นำท่านถ่ายรูปประตูชัย และผ่านชมทิวทัศน์ของร้านค้าบูติคชั้นนำระดับโลก ที่ตั้งเรียงรายอยู่บนถนนชองเชลิเช ต้นแบบถนนราชดำเนิน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านถ่ายรูปหน้า พีระมิดแก้ว-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุดเก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกใน ร้านค้าปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า หลังจากนั้นนำท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Mercure Paris Roissy Charles De Gaulleหรือเทียบเท่า

วันที่สาม

พระราชวังแวร์ซายส์ – แกลลอเรียลาฟาแยตต์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)…นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปารีส ณ เมืองแวร์ซายส์ นับเป็นพระราชวังวังที่มีความยิ่งใหญ่และงดงามอลังการมากจนติดหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายในประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปินชั้นเอก 15,034 ชิ้น โดยมีห้องกระจก (Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) อันแสนโด่งดังจากการเป็นห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งถือเป็นห้องแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญทั้งยังมีขนาดใหญ่จำนวน 17 บาน ที่สามารถเป็นจุดชมวิวทัศน์ของสวนแวร์ซายที่สวยงาม ด้วยทุกๆเหตุผลมารวมกันจึงทำให้พระราชวังแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับเหล่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนฝรั่งเศสไม่แพ้หอไอเฟล
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ แกลลอเรียลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส เปิดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่คนปารีสชอบเดินช้อปปิ้งกันมากที่สุด มีแฟชั่นโชว์ให้ชมฟรีทุกๆสัปดาห์ แถมมีร้านอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศน์ที่สวยงามบนชั้น 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน ห้างสรรพสินค้านี้มีสินค้าหลายหลากยี่ห้อ และมีสิ่งของทุกประเภทไว้ล่อตาล่อใจนักช้อปปิ้งแบรนด์ดังๆ ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน เช่น Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Mercure Paris Rojssy Charles De Gaulle  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เมืองบรูจจ์ – ศาลาว่าการเมือง – หอประชุมสงฆ์ – กรุงบรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองปลาซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ (6)…ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองบรูจจ์ (Bruges) เมืองที่ได้รับเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลกของยูเนสโกในปี 2000 ของประเทศเบลเยี่ยมที่ได้รับการบันทึกว่าเป็นเมืองที่สวยงามมาก ที่ทางตอนเหนือของเมืองมีลำนํ้าที่ใช้ในการคมนาคมรอบๆ ได้ ทำให้บรูชเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” หลังจากนั้น นำท่านเดินชมย่านเมืองเก่าบรูจจ์ ที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งความเป็นยุโรป ชมบ้านหลังคาทรงจั่วและ สนามหญ้าอันเขียวขจีบรรยากาศที่ท่านสามารถพบเห็นได้ทั่วเมือง นำท่านชมป้อมปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13 ชม ศาลาว่าการ (Town Hall) แบบโกธิค หอประชุมสงฆ์ (Cloth Hall) ซึ่งมีหอระฆังสูงถึง 300 ฟุต และ โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood) ซึ่งจะมีการแห่พระธาตุขึ้นทุกปีในวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ เบลเยี่ยม บรัสเซลส์เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาคารบ้านเรือนได้รับการอนุรักษ์ไว้จากรัฐบาล นำท่านสู่ จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) จัตุรัสอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก หรือแม้แต่อาร์คดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริย์ฟิลิปที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่อดังยังกล่าวถึง นำท่านไปชม รูปปั้นแมนเนเก้นพิส รูปปั้นเจ้าหนูน้อยที่โด่งดัง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตันต่อปี และมีร้านขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปักลูกไม้ หรือลิ้มลองวาฟเฟิลของอร่อยที่หาชิมได้ไม่ยาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Ramada Brussel Woluwe หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

บรัสเซลส์ – อะตอมเมียม – DESIGNER OUTLET ROSADA – ลิเซ่ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ – อัมสเตอร์ดัม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(8)….นำท่านไปถ่ายรูปกับ อะตอมเมียม (ATOMIUM) หลังจากที่ปิดซ่อมแซมด้วยงบกว่า 27.5 ล้านยูโร ก็พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกหนแห่ง ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส์ ประกอบด้วยลูกเหล็กกลม ๆ ขนาดยักษ์ ซึ่งเปรียบเสมือนอะตอมจำนวน 9 ลูก แทน 9 จังหวัดในเบลเยี่ยม นำท่านเดินทางสู่ DESIGNER OUTLET ROSADA ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายอาทิเช่นADIDAS ,GUESS,BOSS,BETTY BARCLAY,BRUNOTTI,CALVIN KLEIN,CECIL,NIKE,AMERICA TO DAYและอื่นๆอีกมากมาย
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกและต่อเนื่องในการช้อปปิ้ง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเซ่ ประเทศเนเธอแลนด์ นำท่านเข้าชม สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตั้งอยู่ที่ชานเมืองลิซเซ่ซึ่งเป็นแหล่งปลูกทิวลิป ที่ใหญ่และสำคัญยิ่งของฮอลแลนด์ นับเป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทั้งไม้หัวอื่นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มีทางเดินร่มรื่น บางตอนก็มีงานประติมากรรมประดับสวนอยู่เป็นระยะ มีสระนํ้าและนํ้าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้มากมายมีการจัดสวนตัวอย่าง การวางแผนจัดปลูกไม้ดอกไม้ใบ รวมทั้งคอฟฟี่ช็อปและร้านขายอาหาร เปิดให้เข้าชมประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าอัมสเทล (Amstel) ซึ่งได้ชื่อว่ามีลำคลองคดเลี้ยวไปรอบเมืองถึง 165 คลองด้วยกัน เมืองนี้เริ่มก่อตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Corendon Village – The Urban หรือเทียบเท่า

วันที่หก

อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสแดม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(10)…. จากนั้นนำท่านล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่องไปตามลำคลองของเมือง ที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ถูกสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน เรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง หลังจากนั้นนำท่านชม การสาธิตการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของโลก อิสระให้ท่านเลือกซื้อหรือชมเพชร คุณภาพและราคาไม่แพง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
บ่าย นำท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของ จัตุรัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ (Zaanse Schans) หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี ซึ่งจะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้ำ ทุ่งหญ้า และการปศุสัตว์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับกังหันลม จัดเป็นหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งกังหันของประเทศนี้ได้มีการใช้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านการผันน้ำ วิดน้ำ ระบายน้ำเพื่อเอาดินในทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จากนั้นชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
22.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK150  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่เจ็ด

ดูไบ – กรุงเทพฯ

07.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*******************************
หมายเหตุ : ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
อัตราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียง ลด 2,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 10,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 2. ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 7. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 4. ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 5. คนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)
 6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (2 ยูโร x 1 วัน = 2 ยูโร)
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
เงื่อนไขการจอง

 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
 2. ชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
หมายเหตุ

 1. เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 5-11 ขวบ
 2. กรุ๊ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผู้เดินทางครบ 30 ท่าน ขึ้นไป
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 4. อัตราค่าบริการคิดคำนวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันเดินทาง
 5. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 6. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 8. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 9. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัท เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
 10. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 11. ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยืนยันการเดินทางได้ หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
 12. สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 13. โรงแรมที่พักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม
เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทำการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า)
 1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 2. รูปถ่ายสีขนาด2นิ้ว(แบบหน้าใหญ่)จำนวน 2ใบ(ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น มีอายุไม่เกิน6เดือน)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง,อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรปหลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนด
 5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือนพร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน
 6. รายการเดินบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำหรือออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา **สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
 7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านั้น
 9. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพี่น้อง,สถานที่เกิด และจำนวนบุตรของผู้เดินทาง
 11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท
 13. การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น และชำระค่าวีซ่า 3,500 ถึงสามารถ  ดำเนินการขั้นตอนการยื่นวีซ่าได้
  ** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสารหากท่านต้องการให้ทางเราดำเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่มเติม (สำคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  คำถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย แต่กรุณาตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทางภาษาไทย]……………………………….………………………………..

นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………….……………………..………….……………….

นามสกุลตอนเกิด[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………….…………………..

ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………….……………………………………………………

วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………สถานที่เกิด(จังหวัด/ประเทศ)……….………………

สัญชาติปัจจุบัน ……………………สัญชาติโดยกำเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………………

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ …………………………………………………………………..

…………………………………………………….รหัสไปรษณีย์………………………………….

โทรศัพท์(มือถือ)……………………….……E-mail……………..………………………………….

ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ)

และสัญชาติของผู้มีอำนาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์…………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ)     ………………………………………………..

ที่อยู่ที่ทำงานหรือสถานศึกษา……………………………………………………………………….

………………………………………………………….รหัสไปรษณีย์……………………………….

ตำแหน่งงาน …………………………………………………………………………………………….

โทรศัพท์ที่ทำงาน…………….โทรสารที่ทำงาน……………รายได้ต่อเดือน……………..บาท

รายได้อื่น………………………..จำนวน……………………..แหล่งที่มา……………………………

สถานภาพ       โสด   แต่งงาน      แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)       หม้าย          หย่า

ชื่อ-นามสกุล  บิดา………………………………………………………………………………………

ชื่อ-นามสกุล มารดา………………………………………………………………………………………

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส…………………………………………………………………………………….

วันเกิด คู่สมรส……………………………………………………………………………………………..

จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส……………………….สัญชาติของคู่สมรส………………………………

วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่เคย

เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่…………………………ถึงวันที่………………………………………..

เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้

ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)………………………………………………………………….

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่

ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)…………………………………………………………………………

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักของผู้ร้องขอ

ตัวผู้ขอวีซ่าเอง                               มีผู้อื่นออกให้

โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล…………………………………………

ที่อยู่…………………………….…………..………………………

***********************************************************************
หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เทศกาลดอกทิวลิป 7วัน(EK)มี.ค.-พ.ค.62
รหัสทัวร์
EUR EK010A(EK)MAR-MAY
สายการบิน
Emirate Airlines
ประเทศ
Europe
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว