Europe

รหัสทัวร์ :
EUR EK019(EK)
ประเทศ :
Europe
สายการบิน :
Emirate Airlines

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ 7วัน(EK)

รหัสทัวร์: EUR EK019(EK)

ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน

 • เมืองคานส์ เมืองที่มีอากาศดี และวิวทิวทัศน์อันสวยงาม
 • เมือง มาร์เซย์ เมืองท่าที่ใหญ่เป็นอันกับที่สองของประเทศฝรั่งเศส
 • เมือง เอ๊กซ์ซองโปรวองซ์ อดีตเป็นเมืองหลวงของแคว้นโปร์วองซ์
 • เมืองเอวีญยง เมืองประวัติศาสตร์และเป็นมรดกโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโรน
 • กลาเซียร์ เป็นยอดเขาในสวิสเซอร์แลนด์ สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3000 เมตร
 • เมืองเจนีวา ชม น้ำพุเจดโด กลางทะเลสาบ ได้รับการยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
 • แวะชมและถ่ายภาพกับ นาฬิกาดอกไม้ที่สวนอังกฤษ ริมทะเลสาบเจนีวา

วันเดินทาง 7 วัน 5 คืน

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ

22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว Tสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์(EK)เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง

ดูไบ – นีซ – จัตุรัสเมสซิน่า

01.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
05.00 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.25 น. เดินทางสู่ เมืองนีช ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK077 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
14.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองนีช ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว จากนั้นนำเข้าสู่ เมืองนีซ เป็นเมืองใหญ่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งถือเป็นเมืองเก่าแก่ และมีสถาปัตยธรรมแบบเจนัวส์ที่สวยงาม นำท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่านีซ ชมทัศนียภาพของอาคารสไตล์อิตาลี สัมผัสถนนสายเล็กๆ และบรรยากาศโดยรอบที่รายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ และร้านบูทีค นำท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัสเมสซิน่า จัตุรัสที่ตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วย น้ำพุที่สวยงามและอาคารสถาปัตยกรรมทรงคลาสสิกที่ตั้งโดยรอบ ซึ่งนิยมทาสีสันตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศสทางตอนใต้ ถ่ายภาพถนนริมหาดคนเดินที่ชาวอังกฤษนิยมเดินเล่นมาแต่อดีตจึงได้รับขนานนามถนนนี้ว่า Promanade de Anglais (ถนนคนเดินอังกฤษนิยมเดินเล่น)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1
เข้าสู่ที่พัก ณ MERCURE ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS หรือระดับเดียวกั

วันที่สาม

เมืองคานส์ – มาร์เซย์ – โบสถ์นอเทรอดาม เดอลาการ์ด          (ฝรั่งเศส)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)…หลังจากนั้น นำท่านสู่เมือง เมืองคานส์ (Cannes) พาท่านเที่ยวชมเมืองคานส์ เมืองที่มีอากาศดี และวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ราชวงศ์อังกฤษ, รัสเซีย และชนชั้นสูงตลอดจนเศรษฐีน้ำมันอเมริกันนิยมกันมาพักผ่อน ณ เมืองนี้ ชมสถานที่จัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติซึ่งมีขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1940 จนกลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน แล้วนำทุกท่านชม ครัวแซท (The Croisette) เส้นทางเดินชมทัศนียภาพริมโค้งอ่าวที่ติดอันดับโลก ด้วยความยาวกว่า 3 ก.ม. ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมวิวต้นปาล์ม หาดทรายสีทองอร่าม และอาคารสถาปัตยกรรมในยุคโคโลเนียลอันทรงเสน่ห์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมือง มาร์เซย์ (Marseille) เมืองท่าที่ใหญ่เป็นอันกับที่สองของประเทศฝรั่งเศส ยิ่งกว่านั้นเมืองนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย ตั้งอยู่ริมหาดริเวียร่าที่สวยงาม ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นประตูสู่เมติเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองท่าเก่า Old Port ให้ท่านได้ซึมซับกลิ่นอายของทะเลเมติเตอร์เรเนียนจากตัวเมืองท่านจะเห็น โบสถ์นอเทรอดาม เดอลาการ์ด (Basilique Notre Dame La Garde) โบสถ์ที่ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของเมือง งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีรูปของพระแม่มารีเป็นองค์ประธาน ถือเป็นสถานที่ที่คนท้องถิ่นมักมาขอพรกับพระนางก่อนออกเดินเรือ และเมืองเดินเรือปลอดภัยกลับมา ก็มักจะนำเอาเครื่องแขวนมาเป็นของแก้บน รวมทั้ง Cathedrale de la Maajor Masrseille โบสถ์สวยและยิ่งใหญ่อลังการในสไตล์โรมัน และ ไบแซนไทน์ ที่สร้างขึ้นในศตวรรตที่ 19 ภายใต้การปกครองของนโปเลียนที่ 3
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ NOVOTEL MARSEILLE EST หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

เอ๊กซ์ซองโปรวองซ์ – มาโนสก์ – โรงงาน L’OCCITANE – อาวีญยอง (ฝรั่งเศส)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)…หลังจากนั้นนำท่านสู่เมือง เอ๊กซ์ซองโปรวองซ์ (AIX EN PROVENCE) เพื่อเที่ยวชมเมืองที่อดีตเป็นเมืองหลวงของแคว้นโปร์วองซ์ เป็นศูนย์กลางอำนาจและความเจริญของแคว้น และความเก่าแก่กว่า 600 ปี นำท่านชมวิหาร St Sauver ท่านอาจจะแปลกใจว่าเมืองนี้ทำไมต้องมีคำนำหน้าว่าเอ็ก Aix เพราะมีที่มาที่ควรทราบ คำว่า Aix เป็นภาษาฝรั่งเศสมาจากคำในภาษาลาตินยุคโรมันคือ อาควา Aqua แปลว่าน้ำ ท่านจงสังเกตว่าเมืองนี้เต็มไปด้วยน้ำพุมากมายนับไม่ถ้วน ก็คงเป็นเพราะยุคที่โรมันยึดครองแถบนี้และเห็นว่าเมืองนี้เป็นแหล่งสมบูรณ์เต็มไปด้วยแหล่งน้ำจากใต้ดิน และโดยเฉพาะคนโรมันไปที่ใดสิ่งแรกที่ทำการสำรวจคือแหล่งน้ำเป็นสิ่งแรกที่ต้องการแม้ขนาดสร้างทางส่งน้ำที่ต้องผ่านข้ามยอดเขาก็ตามอย่างที่ได้เห็นจากการสร้าง Pont du Gard นั่นเอง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาโนสก์ (MANOSQUE) เพื่อเข้าชมโรงงาน L’OCCITANE นำท่านชมกรรมวิธีและเทคนิคการผลิต ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชื่อดังของประเทศฝรั่งเศส รวมถึงประวัติความเป็นมาของแบรนด์นี้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอาวีญยอง เมืองยุคกลางที่พระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 5 แห่งโรม อพยพหนีความวุ่นวายทางการเมืองมาตั้งศูนย์กลางทางศาสนาขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากทางด้านศิลปะ และบันเทิง จุดสนใจที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาชมกันมาก คือ เมืองโบราณที่มีกำแพงล้อมรอบ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ NOVOTEL AVIGON NORD หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

เอวีญยง – ลียง – สะพานเบเนเซ่ – เจนีวา                (ฝรั่งเศส-สวิสฯ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)….หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองเอวีญยง เมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และเป็นมรดกโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโรนและเป็นที่ตั้งของพระราชวังของพระสันตะปาปา เป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของแคว้น นอกจากนี้ยังมีสะพานที่มีชื่อเสียงคือ สะพานเซนต์เบเนเซ่ เมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกรุงโรมที่2ของการเที่ยวอิตาลี เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยกำแพงและรู้จักกันในชื่อ เมืองแห่งพระสันตะปาปาที่ยิ่งใหญ่อลังการ มีเทศกาลประจำปีดึงดูดนักท่องเที่ยวนับแสนให้เดินทางมาชมละคร การเต้นรำ ภาพยนตร์ และการแสดงข้างถนนทุกปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลียง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย นำท่านเที่ยวชม เมืองลียง ผ่านชม เพลซ เดอ เตอรัว จัตุรัสขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองลียง โดยจัตุรัสนั้นได้รับการออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์ในปี 1990 โดยศิลปิน Daniel Buren Hotel de Ville หรือ อาคารศาลากลางเมืองลียง City Hall โดยอาคารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองลียงอีกด้วยอาคารศาลากลางจะเป็นที่ตั้งของ โรงละครโอเปร่า Opera house อีกหนึ่งอาคารประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลากลาง โดยอาคารถูกสร้างขึ้นใน ช่วงปี ค.ศ. 1826 ถูกสร้างขึ้นโดย Chenavard และ Pollet และต่อมาถูกออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์โดย Jean Nouvel โดยอาคารถูกเปิดขึ้นมาใหม่ในปี 1993 ผ่านชม โบสถ์แซงนิเช่ St Nizier church อีกหนึ่งคริสตจักรที่ถูกสร้างขึ้นในสไตล์โกธิคเป็นโบสถ์ที่มีความโดดเด่นทางด้าน สถาปัตยกรรม ปัจจุบันเป้นหนึ่งในอาคารที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองเมืองลียง ผ่านชม มหาวิหารเซนต์จอห์น Cathedral of St. John หรือ วิหารลียง Lyon Cathedral เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่12 บนซากปรักหักพังของโบสถ์เก่าจากศตวรรษที่ 6 โดยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของวิหารก้คงจะเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์จากศตวรรษที่ 14 นั่นเอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณที่ทะเลสาบเจนีวาไหลเข้ารวมกับแม่น้ำโรห์น (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้นตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาต้นในประเทศฮังการี สำหรับ กรุงเจนีวา ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างชาติสำคัญๆ หลายองค์กร เช่น สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติประจำทวีปยุโรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นต้น นอกจากนี้แล้วกรุงเจนีวายังเป็นสถานที่จัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติ  ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ RAMADA ENCORE GENEVE หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก

กลาเซียร์ 3000 – น้ำพุเจดโด – นาฬิกาดอกไม้       (สวิสฯ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)…นำท่านเดินทางสู่กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) เป็นยอดเขาในสวิสเซอร์แลนด์ สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3000 เมตร จาก Col di Pillon เดินทางโดยกระเช้า 360 องศา ขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร์บนยอดเขาสามารถมองเห็นวิวยอดเขาสำคัญๆ ของสวิสเซอร์แลนด์ ได้แก่ จุงเฟรา แมทเทอร์ฮอร์น และ มองบลองก์ ได้อย่างชัดเจน…ลานหิมะกลาเซียร์ 3000 เป็นส่วนหนึ่งของภูเขากูดสตาร์ด (Gstaad Mountain) ที่มีเส้นทางสกียาว 250 กิโลเมตร และ เทือกเขาแอลป์มีเส้นทางสกียาว  225 กิโลเมตร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
บ่าย ท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา นำท่านชม น้ำพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมังค์ น้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นได้จากทุกจุดในเมือง น้ำพุเจดโดเป็นน้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น “สัญลักษณ์ของกรุงเจนีวา” โดยน้ำพุสามารถพุ่งได้สูงสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น้ำพุถูกติดตั้ง ในปี 1886 นักท่องเที่ยวที่มาเยือนและมีโอกาสล่องเรือมาในทะเลสาบ เจนีวามักไม่พลาดที่จะมาชมน้ำพุด้วยเช่นกัน นำท่านแวะชมและถ่ายภาพกับ นาฬิกาดอกไม้ที่สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งมีร้านค้ามากมายรายล้อมรอบสวนดอกไม้ไม่ว่าจะเป็น LOUIS VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI หรือจะเลือกชมนาฬิกายี่ห้อดังที่ผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทั้ง ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซึ่งมีร้านจำหน่ายมากมายเช่นกัน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 84 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่เจ็ด

ดูไบ-กรุงเทพฯ

06.10 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
***************************************************
อัตราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ 2-11 ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียง  ลด 2,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 10,000 บาท
 อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
 2. ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ
 8. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆนอกรายการอาทิค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 4. คนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร / วัน  / คน)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
 เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี(หลังจองภายใน3วัน)พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 หมายเหตุ

 1. เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 5-11 ขวบ
 2. กรุ๊ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผู้เดินทางครบ 30 ท่าน ขึ้นไป
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 4. อัตราค่าบริการคิดคำนวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันเดินทาง
 5. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 6. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 8. ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 9. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัท เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
 10. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยืนยันการเดินทางได้ หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทำการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย
 1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 2. รูปถ่ายสีขนาด2นิ้ว(แบบหน้าใหญ่)จำนวน 2ใบ(ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น มีอายุไม่เกิน6เดือน)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง,อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรปหลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนด
 5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือนพร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน
 6. รายการเดินบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำหรือออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา **สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
 7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านั้น
 9. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพี่น้อง,สถานที่เกิด และจำนวนบุตรของผู้เดินทาง
 11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท
 13. การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น และชำระค่าวีซ่า 3,500 ถึงสามารถ ดำเนินการขั้นตอนการยื่นวีซ่าได้
 ** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสารหากท่านต้องการให้ทางเราดำเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ 7วัน(EK)
รหัสทัวร์: EUR EK019(EK)

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147