บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Europe

รหัสทัวร์ :
EUR EK009A(EK)APR-MAY
ประเทศ :
Europe
สายการบิน :
Emirate Airlines

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ปารีส-เวนิส 9 วัน(EK)เม.ย.-พ.ค.62

รหัสทัวร์: EUR EK009A(EK)APR-MAY

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ปารีส-เวนิสว 9วัน

 • มหานครปารีส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
 • ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่น สูงตระหง่านคู่นครปารีส
 • ยอดเขาทิตลิส แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ ที่หิมะคลุมตลอดทั้งปี
 • ท่าเรือตรอนเคตโต้ เพื่อเดินทางสู่ เกาะเวนิส ดินแดนแสนโรแมนติก
 • สะพานไม้ชาเพล หรือสะพานวิหาร เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ ที่สุดในโลก
 • ล่องเรือบาโตมุช ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส
 • พระราชวังแวร์ซายส์ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของฝรั่งเศส

วันที่เดินทาง

28 มีนาคม – 5 เมษายน 2562 57,900
10-18 เมษายน 2562 65,900
27 เมษายน – 5 พฤษภาคม  2562 59,900
16-24 พฤษภาคม 2562 59,900

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ–ดูไบ                                                   (ไทย)

17.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
20.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง

ดูไบ – ปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัย – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ร้านค้าปลอดภาษี – ล่องเรือบาโตมูซ                                                       (ยูเออี – ฝรั่งเศส)

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
03.20 น. เดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
08.00 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่น สูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889  นำท่านถ่ายรูปประตูชัย ชมทิวทัศน์ของร้านค้าบูติคชั้นนำระดับโลกที่ตั้งเรียงรายอยู่บนถนนชองเชลิเช ต้นแบบถนนราชดำเนิน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านถ่ายรูปหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงาน ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกใน ร้านค้าปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า นำท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่าง ๆ ตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Mercure Paris Velizy หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

พระราชวังแวร์ซายส์-นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV-เมืองสตราสบูร์ก        (ฝรั่งเศส)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3)…นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปารีส ณ เมืองแวร์ซายส์ นับเป็นพระราชวังวังที่มีความยิ่งใหญ่และงดงามอลังการมากจนติดหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายในประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปินชั้นเอก 15,034 ชิ้น โดยมีห้องกระจก (Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) อันแสนโด่งดังจากการเป็นห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งถือเป็นห้องแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญทั้งยังมีขนาดใหญ่จำนวน 17 บาน ที่สามารถเป็นจุดชมวิวทัศน์ของสวนแวร์ซายที่สวยงาม ด้วยทุกๆเหตุผลมารวมกันจึงทำให้พระราชวังแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับเหล่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนฝรั่งเศสไม่แพ้หอไอเฟล
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง TGV เพื่อเดินทางสู่เมืองสตราสบูร์ก TGVเป็นรถไฟที่ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศส โดยเริ่มต้นจากแนวความคิดที่ต้องการจะพัฒนารถไฟซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะที่เป็นที่นิยมสูงที่สุดประเภทหนึ่งของแถบทวีป เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศขนาดใหญ่และอยู่เกือบใจกลางของทวีปยุโรปดังนั้นการเดินทางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศจึงต้องมีระบบการคมนาคมขนส่งที่มีความสะดวกรวดเร็ว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  7 Hotel & Fitness Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

สตราสบูร์ก – มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก – อินเทอลาเก้น – ช้อปปิ้ง (ฝรั่งเศส – สวิสฯ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)….นำท่านเที่ยวชม เมืองสตราสบูร์ก เป็นเมืองใหญ่ที่มีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมืองปัจจุบันได้ชื่นชม นำท่านชม จัตุรัสเกลแบร์ จัตุรัสที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูร์ก โดยภายในจัตุรัสยังเป็นที่ตั้งของ รูปปั้นช็อง แบ๊บติสต์ เกลแบร์ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องสงครามการปฏิวัติของประเทศฝรั่งเศส นอกจากนั้นในบริเวณใกล้เคียงยังมีสิ้นค้าแบรนเนอมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกัน นำท่านถ่ายรูปและเข้าชม มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก มหาวิหารประจำเมืองสตราสบูร์ก คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก มีความสูงอยู่ที่ 142 เมตร ซึ่งถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 1176 ถึง 1439 ที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูงามระหงโดดเด่นเห็นแต่ไกลและถือว่าเป็นอาคารโบสถ์ที่สูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็ก ๆ พร้อมช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอื่น ๆ อีกมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ City Oberland Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

แองเกลเบิร์ก – ทิตลิส – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน             (สวิสฯ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) นำท่านเดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก เพื่อนั่งกระเช้าหมุนแห่งแรกของโลก สู่ ยอดเขาทิตลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทั้งปีสูงถึง 10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี้หิมะจะไม่ละลายตลอดทั้งปี * นั่งกระเช้ายักษ์ที่หมุนได้รอบทิศเครื่องแรกของโลกที่ชื่อว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิทลิสซึ่งเป็นอาคารใหญ่มีทั้งหมด 4 ชั้น และบริเวณชั้น 4 ซึ่งเป็นชั้นบนสุด จะเป็นชั้นที่ท่านสามารถเดินย่ำหิมะออกไปยังลานกว้างซึ่งเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา ท่านสามารถเที่ยวชมส่วนอื่นๆของเยอดเขาได้ไม่ว่าจะเป็นถ้ำน้ำแข็ง ร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหาร
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้จากห้องอาหารบนยอดเขาทิตลิส
บ่าย ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์  เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วย  ดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม นำท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันสะพานไม้นี้ถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด นำท่านชมรูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่หัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Ibis Style Luzern Cityหรือระดับเดียวกัน

วันที่หก

มิลาน-มหาวิหารเมืองมิลาน-แกลเลอเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล         (สวิสฯ-อิตาลี)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน (MILAN) เมืองสำคัญทางภาคเหนือของอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์คำว่า MID-LAN ซึ่งหมายถึงอยู่กลางที่ราบ มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
บ่าย นำท่านถ่ายรูปบริเวณ ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือที่เรียกว่า ดูโอโม่ (DUOMO) ชื่อนี้ไว้ใช้เรียกมหาวิหารประจำเมือง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็จ 400 กว่าปีหลังจากนั้น ด้านนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีชื่อเรียกว่า “มหาวิหารเม่น” มีรูปสลักหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับอยู่กว่าสามพันรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า และบริเวณนั้นยังเป็นศูนย์กลางแหล่งชุมนุมของผู้คนมาทุกยุคสมัย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งมีจำหน่ายมากมายในบริเวณ แกลเลอเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล หรือจะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Klima Hotel Milano Fiere หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด

เวนิส – พระราชวังดอดจ์ – จัตุรัสมาร์โค – สะพานถอนหายใจ – เวนิส เมสเตร้          (อิตาลี)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (14)….ท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต ซึ่งเกาะเวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ เพื่อเดินทางสู่ เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะและมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริเวณซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนั้นนำท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชม สะพานถอนหายใจ ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดท้าย ระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้ ซึ่งเชื่อมต่อกับ วังดอดจ์ อันเป็นสถานที่พำนักของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มาเเล้วคือคาสโนว่านั่นเอง นำท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสซานมาร์โค ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถ์ซานมาร์โค ที่มีโดมใหญ่ 5 โดมตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, ชมโบสถ์ซานมาร์โค, เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน  Cafe Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720 หลังจากนั้น นำท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (16)
…….น. สมควรแก่เวลานำท่านล่องเรือกลับขึ้นสู่ฝั่งเมสเตร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Bedbank Venice Mestre หรือระดับเดียวกัน

วันที่แปด

McArthur Glen Outlet – สนามบิน – ดูไบ              (อิตาลี – ยูเออี)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Noventa Di Piave Designer Outlet ให้ท่านได้เลือกเดินซื้อสินค้าตามใจชอบ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 136 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่เก้า

ดูไบ – กรุงเทพฯ                                  (ยูเออี – ไทย)

00.15 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
03.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
**************************************************************
หมายเหตุ : ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
อัตราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียง ลด 2,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 10,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 2. ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพักในกรณีที่ไม่
 3. สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 8. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 4. ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 5. ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร)
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท
เงื่อนไขการจอง

 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 2 วัน)
 2. ชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
หมายเหตุ

 1. เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 5-11 ขวบ
 2. กรุ๊ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผู้เดินทางครบ 30 ท่าน ขึ้นไป
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 4. อัตราค่าบริการคิดคำนวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันเดินทาง
 5. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 6. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 8. ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 9. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัท เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
 10. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 11. ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยืนยันการเดินทางได้ หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
 12. สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 13. โรงแรมที่พักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม
เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทำการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า
 1. แบบคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นพร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ด้วยภาษาอังกฤษ และลงลายเซ็นต์ของผู้สมัคร
 2. รุปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังขาว จำนวน 2 รูป
 3. หนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ชุด
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ / ใบยืนยันการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกันภัยการเดินทาง
 7. ใบรับรองการทำงานหรือหลักฐานการจ้างงานฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยต้นสังกัดที่ท่านทำงานอยู่ โดยมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก
 8. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัทฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก
 9. สำหรับท่านที่เกษียณอายุหรือไม่ได้ประกอบธุรกิจใดๆ ไม่จำเป็นต้องเตรียมเอกสารในข้อนี้ หลักฐานทางการเงิน (สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพย์เท่านั้นและควรมีเงินหมุนเวียนในบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หลัก) หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มายื่นคำร้องขอวีซ่า และ บันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี(BANK STATEMENTฉบับภาษาอังกฤษ)ย้อนหลัง 6 เดือน โดยรายการอัพเดตล่าสุดไม่เกิน 7วัน นับจากก่อนวันที่มายื่นคำร้องขอวีซ่า

กรณีผู้สมัครขอวีซ่ามีผู้รับรองสถานะทางการเงินให้ (SPONSOR)

 • หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มายื่นคำร้องขอวีซ่าของผู้ที่รับรองให้และระบุชื่อของผู้ที่รับการรับรอง
 • บันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดือน โดยรายการอัพเดตล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่มายื่นคำร้องขอวีซ่า
 • หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

กรณีเด็กที่ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่

 1. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ต้องระบุว่าเด็กเดินทางไปกับใครด้วย (ใช้ตัวจริง)
 2. หนังสือแสดงอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ใช้สำเนา)
 3. ต้องนำเอกสารเอกสารในข้อ 1 และ 2 ไปให้ทางกรมการกงสุลประทับตราครุฑ ที่ฝั่งซ้ายบน ถึงจะใช้ยื่นวีซ่าอิตาลีได้หากไม่มีตราประทับศูนย์ที่รับยื่นวีซ่า จะไม่รับยื่นและยืนยันยื่นไม่ได้

หมายเหตุ 

 1. ผู้ที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้ได้ต้องเป็น บิดา มารดา กันทางสายเลือดเท่านั้น ผู้ที่เป็นญาติ ลุง ป้า น้า อา จะไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้
 2. สำหรับเอกสารที่ต้องแปลภาษาอังกฤษ ทางศูนย์รับยื่นวีซ่าอิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริษัทที่ได้รับรองเท่านั้น เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น หากต้องการให้บริษัทช่วยดำเนินการให้มีค่าใช้จ่ายใบละ 500 บาท
 ** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสารหากท่านต้องการให้ทางเราดำเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่มเติม (สำคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  คำถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย แต่กรุณาตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทางภาษาไทย]…………………………………………………………………

นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………….…………………………………………….……

นามสกุลตอนเกิด[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………

ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………

วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………สถานที่เกิด(จังหวัด/ประเทศ)………….……………………

สัญชาติปัจจุบัน ……………………สัญชาติโดยกำเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………………

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ …………………………………………………………………………

……………………………………………………………….รหัสไปรษณีย์……………………………….

โทรศัพท์(มือถือ)………………………..…………E-mail………………………………………………

ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอำนาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………..

สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………

ที่อยู่ที่ทำงานหรือสถานศึกษา……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………..รหัสไปรษณีย์…………………………………..

ตำแหน่งงาน ………………………………………………………………………………………………….

โทรศัพท์ที่ทำงาน………………โทรสารที่ทำงาน…………….รายได้ต่อเดือน……………….บาท

รายได้อื่น……………………..จำนวน……………..แหล่งที่มา………………………………………….

สถานภาพ       โสด   แต่งงาน      แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)       หม้าย          หย่า

ชื่อ-นามสกุล  บิดา…………………………………………………………………………………………..

ชื่อ-นามสกุล มารดา………………………………………………………………………………………..

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส……………………………………………………………………………………….

วันเกิด คู่สมรส………………………………………………………………………………………………..

จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส…………………………..สัญชาติของคู่สมรส……………………………

วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่เคย

เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่……………………………ถึงวันที่……………………………………

เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้

ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)………………………………………………………………….

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่

ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)……………………………………………………………………….

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักของผู้ร้องขอ

ตัวผู้ขอวีซ่าเอง                               มีผู้อื่นออกให้

โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล…………………………………….

ที่อยู่………………..……………………..……………………

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ

ทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ปารีส-เวนิส 9 วัน(EK)เม.ย.-พ.ค.62
รหัสทัวร์
EUR EK009A(EK)APR-MAY
สายการบิน
Emirate Airlines
ประเทศ
Europe
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว