บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN BJS01(TG)OCT-DEC
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5วัน 3คืน(TG)ต.ค.-ธ.ค.62

รหัสทัวร์: CHN BJS01(TG)OCT-DEC

 • กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
 • หอฟ้าเทียนถาน วัดลามะ
 • สวนผลไม้ เก็บผลไม้สดตามฤดูกาล
 • กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

 

 

วันที่เดินทาง

11-15 ตุลาคม 2562 23,500
18-22 ตุลาคม 23,500
22-26 ตุลาคม 23,500
6-10 พฤศจิกายน 22,900
20-24 พฤศจิกายน 22,900
4-8 ธันวาคม  23,500
6-10 ธันวาคม  23,500

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
23.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 674 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่สอง

ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง –  วัดลามะ  – กายกรรมปักกิ่ง

05.20 น. เดินทางถึงนครปักกิ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางไปยังภัตตาคาร เพื่อทำธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ภัตตาคาร (1)….นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่กว้างที่สุดในโลกชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน,อนุสาวรีย์วีรชน พร้อมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ,ชม พระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้าม ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวม  24  รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ  ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า  720,000  ตรม.
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย นำท่านไหว้พระที่ วัดลามะ ซึ่งในอดีตเคยเป็นพระราชวังเก่าที่ประทับของจักรพรรดิ์หย่งเจิ้นองค์ชายสี่แห่งราชวงค์ชิงและเป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิ์เฉียนหลงนมัสการองค์พระพุทธเจ้าปรางค์อดีต ปัจจุบันและอนาคตเพื่อเป็นสิริมงคลชมพระพุทธรูปไม้ที่แกะสลักจากไม้จันทร์มีความสูงถึง26เมตร….จากนั้นนำชม กายกรรมปักกิ่ง ชื่อก้องโลก ชมงิ้วเปลี่ยนหน้ากาก และการแสดงที่งดงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3) เมนู เป็ดปักกิ่ง
นำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

หอฟ้าเทียนถาน – พระราชวังฤดูร้อน – ผ่านชมสนามกีฬารังนก –  ถนนคนเดินหวังฝู่จิ่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4) นำท่านชม หอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงนำท่านชมกำแพงสะท้อนเสียงผ่านชมสวนสาธารณะขนาดใหญ่อันร่มรื่นของชาวจีนที่มาออกกำลังกายและพักผ่อน….นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน หรือ อุทยานอวี้เหอหยวน เป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก  อีกทั้งเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย  ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน  ภูเขาจำลอง  ศาลาแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแต่สวยงามตระการตา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย ผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิค 2008 ซึ่งออกแบบโดย สถาปนิกชาวเยอรมัน หรือเรียกกันว่า สนามกีฬารังนก และสระว่ายน้ำแห่งชาติ ซึ่งมีรูปทรงภายนอกคล้ายก้อนน้ำขนาดใหญ่ กำแพงของอาคารนี้คล้ายมีฟองน้ำเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา….นำท่านชม ถนนหวังฝู่จิ่ง ถนนคนเดินบรรยากาศแบบยุโรปมีตึกที่ทันสมัยสวยงามมากมายและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้านานาชนิดเช่นเสื้อผ้า กระเป๋า ขนม ยาจีนต่างๆ เป็นต้น อิสระจนสมควรแก่เวลา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
นำท่านเข้าที่พัก : HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

กำแพงเมืองจีน  (ด่านจูหยงกวน) – สวนผลไม้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7) นำท่านเดินทางออกนอกตัวเมืองปักกิ่ง แวะเยี่ยมชมโรงงานผลิตและจำหน่าย บัวหิมะ หรือ เป่าฝู่หลิง ซึ่งเป็นยาทาแก้ไฟไหม้ น้ำร้อนลวกที่คนไทยรู้จักและนิยมใช้กันมาก…..นำท่านไปยัง ด่านจูหยงกวน เพื่อขึ้นชม กำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก สร้างในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 100 ปี อิสระเที่ยวชมและถ่ายภาพตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
บ่าย นำท่านเที่ยวชม สวนผลไม้ ของเกษตรกรชาวจีน ชม,ชิม และเก็บผลไม้สดๆ จากสวนด้วยตัวท่านเอง เช่น เชอร์รี่(10-30 มิ.ย.), ลูกท้อ (ก.ค.-ส.ค.), สาลี่ หรือ พุทราจีน(ก.ย.) แอปเปิล (ต.ค.) ซึ่งแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาล….. (การเก็บผลไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะเก็บผลไม้ได้หรือไม่ได้) ….นำท่านแวะเที่ยวชมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากหยก อันมีชื่อเสียงของประเทศจีนได้เวลาสมควรนำท่าน เดินทางกลับสู่ตัวเมืองปักกิ่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)
นำท่านเข้าที่พัก : HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ตลาดรัสเซีย  – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (10) นำท่านชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ และได้นำมุกดังกล่าวมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก รวมทั้งเครื่องประดับสำหรับสุภาพสตรี เช่นต่างหู สร้อยมุกเป็นต้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
บ่าย นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดรัสเซีย  ตลาดขายสินค้าราคาถูกทั้งขายส่งและปลีกเช่นเสื้อผ้า รองเท้า  นาฬิกา  ตุ๊กตา    จนถึงเวลานัดหมายและเดินทางไปยังสนามบิน
17.05 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 615 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
21.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
************************************************
รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมือง 3 ร้าน เช่น หยก ไข่มุก นวดฝ่าเท้าบัวหิมะ ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่งไม่มีราคาเด็ก
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด***กระเป๋าสัมภาระน้ำหนักไม่เกิน 20 กก. และ กระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. ***
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน (ห้องละ 2-3ท่าน)
 3. ค่าอาหาร 11 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท*** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน 20  ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,650 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 6. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ 1,000  บาท  ( เก็บจากลูกค้าต่อคนตลอดทริป  )
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า 

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,น้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า
 1. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 1. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 2. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 3. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 4. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 5. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 6. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 7. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,125 บาทต่อท่าน
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 1,650 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 2,775 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท บาท 
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้นไม่คืน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี หลังจากการจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเที่ยวยังคงเดิมโดยไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะ
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือเหตุผลใดๆก็ตาม ซึ่งอยู่นอกเหนือความ รับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯไม่คืนเงิน และไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน, การสไตรค์, ปัญหาจากสุขภาพส่วนบุคคล, ปัญหาความล่าช้าของสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอันเนื่องมาจากสายการบิน
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 5. Bกรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 6. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่ต้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็นพิเศษ …..บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนในต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามที่ร้องขอหรือไม่
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ความรับผิดชอบ  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5วัน 3คืน(TG)ต.ค.-ธ.ค.62
รหัสทัวร์
CHN BJS01(TG)OCT-DEC
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว