China

รหัสทัวร์ :
CHN BJS03(TG)OCT-DEC
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Air_TG
Thai Airways (TG)

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ซือหม่าไถ 5 วัน 3 คืน (TG) ต.ค.-ธ.ค.

รหัสทัวร์: CHN BJS03(TG)OCT-DEC

 • ขึ้นกระเช้าชมกำแพงเมืองจีน  ณ ด่านซือหม่าไถ
 • เมืองริมน้ำกู๋เป่ย์สุ่ยเจิ้น  ชมสถาปัตยกรรมจำลองสมัยหมิง และชิง
 • พระราชวังต้องห้าม(กู้กง) พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
 • หอฟ้าเทียนถาน  หวังฝู่จิ่ง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
 • นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ณ วัดหลิงกวง
 • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
 • เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง, อาหารกวางตุ้ง และห่านพะโล้

วันเดินทาง 5 วัน 3 คืน

10-14 สิงหาคม 2560 33,900
21-25 กันยายน 33,900
12-16, 27-31 ตุลาคม 33,900
19-23 ตุลาคม 34,900
9-13, 23-27 พฤศจิกายน 33,900
1-5, 7-11 ธันวาคม 34,900

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก 

กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
23.50 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 674 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่สอง    

ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม (กู้กง) หอฟ้าเทียนถาน – ตลาดรัสเซีย - ถนนหวังฝู่จิ่ง  

05.30 น. เดินทางถึงนครปักกิ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางไปยังภัตตาคาร เพื่อทำธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ภัตตาคาร (1)
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่กว้างที่สุดในโลกชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน,อนุสาวรีย์วีรชน พร้อมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก,ชม พระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้าม ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่ง ราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวม  24  รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ  ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า  720,000  ตรม.
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย นำท่านชม หอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงนำท่านชมกำแพงสะท้อนเสียงผ่านชมสวนสาธารณะขนาดใหญ่อันร่มรื่นของชาวจีนที่มาออกกำลังกายและพักผ่อน…..จากนั้นนำท่านไปยัง ตลาดรัสเซีย อิสระช้อปปิ้ง สินค้าหลากหลายชนิด เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา  ตุ๊กตาอิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)
หลังอาหารนำท่าน ชม ถนนหวังฝู่จิ่ง ถนนคนเดินบรรยากาศแบบยุโรปมีตึกที่ทันสมัยสวยงามมากมายและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้านานาชนิดเช่นเสื้อผ้า กระเป๋า ขนม ยาจีนต่างๆ เป็นต้น อิสระจนสมควรแก่เวลา
นำท่านเข้าที่พัก  WANDA REALM HOTEL, CROWNE PLAZA HOTEL BEIJING CHAOYANG ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

พระราชวังฤดูร้อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4)
นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน หรือ อุทยานอวี้เหอหยวน เป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก  อีกทั้งเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย  ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน  ภูเขาจำลอง  ศาลาแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแต่สวยงามตระการตา …..จากนั้นนำท่านแวะ ร้านไข่มุก ชมผลิตภัณฑ์จาก มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ และนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก รวมทั้งเครื่องประดับสำหรับสุภาพสตรี เช่นต่างหู สร้อยมุก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย นำท่านไปยัง วัดพระเขี้ยวแก้ว หรือวัดหลิงกวง  (วัดแสงแห่งศรัทธา)  เป็นวัดเก่าแก่ที่สุด และมีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศจีน  เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว หรือ พระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีอยู่เพียง 2 แห่งในโลก(ที่ศรีลังกา และจีน)  เก็บรักษาอยู่ในเจดีย์ทองคำสูง 1 เมตร ซึ่งประดิษฐานอยู่ในเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม  13  ชั้นสูง 51 เมตร  ตามประวัติกล่าวไว้ว่าโดยพระภิกษุจีน นามว่า ฟาเหียน   ได้อัญเชิญพระทันตธาตุกลับจากการเดินทางไปจาริกแสวงบุญที่อินเดียและศรีลังกาในปี พ.ศ. 942-957 โดยอัญเชิญประดิษฐานอยู่ที่เมืองเจียนคัง (นานกิง) เมืองหลวงของราชวงศ์จี๋ในขณะนั้น ก่อนที่จะถูกย้ายไปประดิษฐานที่ ฉางอาน ในราชวงศ์ซุ่ย และมาประดิษฐานที่ปักกิ่ง ณ เจดีย์เจาเซียน ปี พ.ศ.1614 ในสมัยราชวงศ์เหลียว ….. นำท่านสู่ ร้านหยก   จำหน่ายหยกและผลิตภัณฑ์จากหยกอันมีชื่อเสียงของประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นแหวน, สร้อยข้อมือ,กำไล,จี้ และเครื่องประดับหลากหลายรูปแบบและคุณภาพให้ท่านได้มีโอกาสชมและเลือกซื้อเป็นของกำนัล ของฝาก ของที่ระลึก …..นำท่าน ผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิค 2008 ซึ่งออกแบบโดย สถาปนิกชาวเยอรมัน หรือเรียกกันว่าสนามกีฬารังนก และสระว่ายน้ำแห่งชาติ ซึ่งมีรูปทรงภายนอกคล้ายก้อนน้ำขนาดใหญ่ กำแพงของอาคารนี้คล้ายมีฟองน้ำเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6) เมนูอาหารกวางตุ้ง – ห่านพะโล้ฮ่องกง
นำท่านเข้าที่พักWANDA REALM HOTEL, CROWNE PLAZA HOTEL BEIJING CHAOYANG ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ปักกิ่ง – กู๋เป่ย์สุ่ยเจิ้น –  กำแพงเมืองจีน ณ ด่านซือหม่าไถ (รวมกระเช้า) – ชมการแสดงน้ำพุเต้นระบำ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7)
นำท่านชมโรงงานผลิตและจำหน่าย บัวหิมะ หรือ เป่าฝู่หลิง ซึ่งเป็นยาทาแก้ไฟไหม้ น้ำร้อนลวกที่คนไทยรู้จักและนิยมใช้กันมาก …..จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ กู๋เป่ย์สุ่ยเจิ้น เมืองริมน้ำที่สร้างขึ้นจากการบูรณะหมู่บ้านโบราณ 5 แห่งที่ตั้งอยู่บริเวณนี้ ยังมีซากโบราณสถาน และอยู่ใกล้ทะเลสาบยวนหยางหู  จึงได้จำลองบรรยากาศของเมืองริมน้ำตอนใต้แม่น้ำแยงซีเกียง หรือเจียงหนานขึ้นมา  แวดล้อมด้วยอาคารบ้านพักสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ซึ่งสร้างขนานไปตามลำธารน้ำที่ลดเลี้ยว  มีสะพานข้ามธารน้ำเชื่อมต่ระหว่างหมู่บ้าน เรือล่องแม่น้ำ  มีร้านค้า ร้านอาหาร ลานแสดงวัฒนธรรม และที่สำคัญเมืองริมน้ำแห่งนี้ มีกำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ เป็นฉากหลัง ทำให้สวยงามยิ่งนัก …..อิสระให้ทุกท่านเดินเที่ยวชม ถ่ายภาพบรรยากาศอันแสนประทับใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)เมนู เป็ดปักกิ่ง
บ่าย นำท่านชมกำแพงเมืองจีน สิ่งก่อสร้างแห่งความภูมิใจของประเทศจีน และเป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก  ก่อสร้างในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้  มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 100 ปี  …..นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ณ ด่านซือหม่าไถ  ได้ชื่อสุดยอดแห่งกำแพงเมืองจีน และมีชื่อเสียงมาก สร้างอยู่บนสันเขาสูงชัน ตลอดสองข้างมีป้อมปราการเรียงรายและมีรูปร่างต่างกัน  ทำให้ทัศนียภาพสวยงามมากอลังการ์ที่สำคัญเป็นกำแพงเพียงแห่งเดียว   ที่ยังคงสภาพดั้งเดิมนับตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงเป็นต้นมา อิสระชมและถ่ายภาพความสวยงาม…..หมายเหตุ :  1. กรณีที่มีการประกาศปิดให้บริการกระเช้าไฟฟ้า อันเนื่องมาจากเหตุผลด้านสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย, การปิดซ่อมบำรุง หรือเหตุผลใดๆ ก็ตาม …..บริษัทฯ จะคืนค่ากระเช้าให้กับทุกท่าน และท่านสามารถเดินเท้าขึ้นชมแทน แต่ต้องใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากด่านนี้มีความชันมาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)
หลังอาหารค่ำ ให้ท่านได้ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของกำแพงเมืองจีน ณ ด่านซือหม่าไถ ที่มีการประดับประดาไฟหลากสีสัน อันหาชมได้ยากยิ่ง และเป็นด่านเดียวที่สามารถชมทัศนียภาพยามค่ำคืนได้ และชมการแสดงน้ำพุดนตรี ณ เมืองริมน้ำกู๋เป่ย์สุ่ยเจิ้น
นำท่านเข้าที่พัก W TOWN HOTEL  เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในเมืองริมน้ำ
***** โรงแรมมีเฉพาะห้องพักคู่ ไม่มีเตียงเสริม *****

วันที่ห้า

กู๋เป่ย์สุ่ยเจิ้น – สนามบินปักกิ่ง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (10)
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  เดินเที่ยวชมบรรยากาศและถ่ายภาพยามเช้าของเมืองริมน้ำ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
……… นำท่านเดินทางไปยังสนามบิน
17.05 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 615 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
21.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
*************************************************
******    รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมือง 3 แห่ง ร้านหยก, บัวหิมะ และ ไข่มุก *****
 อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุตั้งแต่ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ลด 2,000 บาท
 • เด็กอายุตั้งแต่ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ลด 3,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 5,900 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับโดยสายการบินไทย
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 5 ดาว  3  คืน (ห้องละ 2-3ท่าน)
 3. ค่าอาหาร 11 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าวีซ่า ปกติ 4  วันทำการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

      *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน  20  ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่นคนละ 10 หยวนต่อวัน ต่อท่าน ( 4 วัน x 2 คน x 10 หยวน = 80 หยวน) หัวหน้าทัวร์ คนละ 50 บาทต่อวัน (5วัน x 50 บาท = 250 บาท)

 

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า  (แก้ไขวันที่ 2 ธันวาคม 2559)

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาวเท่านั้นหน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ, ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 1. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 1. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 2. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 3. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 4. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 5. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 6. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 7. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 •  หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย

12.  สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

    13.  ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่าน

     14.  กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท   สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน 

 

เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล) โดยการโอนเข้าบัญชี

           ชื่อ บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด *** บัญชีกระแสรายวัน ***

            ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร     เลขที่ 733 – 1 – 01222 – 4 

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9207
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 

เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 25 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 15  ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเที่ยวยังคงเดิมโดยไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะ
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยนแปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 2. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืน เงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้นและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 3. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่    (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ซือหม่าไถ 5 วัน 3 คืน (TG) ต.ค.-ธ.ค.
รหัสทัวร์: CHN BJS03(TG)OCT-DEC

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147