China

รหัสทัวร์ :
CHN BJS01(TG)MAR-JUN
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (TG)มี.ค.-มิ.ย.61

รหัสทัวร์: CHN BJS01(TG)MAR-JUN

Beijing Season Change 

 • กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • พระราชวังกู้กง (วังต้องห้าม) ที่ประทับแห่งจักรพรรดิราชวงศ์หมิงและชิง
 • พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ของพระนางซูสีไทเฮา
 • หอฟ้าเทียนถาน มรดกโลกทางวัฒนธรรม
 • นมัสการพระทันตธาตุ ณ วัดหลิงกวง
 • สวนผลไม้เมืองหนาว หรือ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
 • ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

วันเดินทาง 5 วัน 3 คืน

28 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 22,900
4-8 เมษายน 24,900
11-15, 12-16 เมษายน 27,900
2-6, 9-13 , 25-29 พฤษภาคม 22,900
13-17 มิถุนายน  22,900

 

 

 

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก   

กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
23.59 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 674 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่สอง 

ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม (กู้กง)  – กายกรรมปักกิ่ง

05.30 น. เดินทางถึงนครปักกิ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางไปยังภัตตาคาร เพื่อทำธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ภัตตาคาร (1)
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่กว้างที่สุดในโลกชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน,อนุสาวรีย์วีรชนพร้อมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก,ชม พระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้าม ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่ง ราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวม  24  รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ  ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า  720,000  ตรม.
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย นำท่านไปชม กายกรรมปักกิ่ง กายกรรมอันเลื่องชื่อของปักกิ่ง หลากหลายชุดการแสดงที่จะทำให้ทุกท่านเพลิดเพลินและทึ่งกับความสามารถของนักแสดงนับร้อยชีวิต
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)
นำท่านเข้าที่พัก SOLUXE WINTERLESS HOTEL, HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL, ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม 

พระราชวังฤดูร้อน – วัดหลิงกวง – หนานลู่กู่เซียง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4)
นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน  หรือ อุทยานอวี้เหอหยวน เป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก  อีกทั้งเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย  ชม         ความงามของทะเลสาบคุนหมิงทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน  ภูเขาจำลอง  ศาลาแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแต่สวยงามตระการตา …..
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย นำท่านแวะ ร้านไข่มุก ชมผลิตภัณฑ์จาก มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ และนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น ครีมไข่มุก ผง   ไข่มุก รวมทั้งเครื่องประดับสำหรับสุภาพสตรี เช่นต่างหู สร้อยมุก…..นำท่านไปยัง      วัดพระเขี้ยวแก้ว หรือ วัดหลิงกวง   (วัดแสงแห่ง         ศรัทธา)  เป็นวัดเก่าแก่ที่สุด และ มีชื่อเสียงมาก   ที่สุดของประเทศจีน      เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว หรือ พระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีอยู่เพียง 2 แห่ง ในโลก(ที่ศรีลังกา และจีน)  เก็บรักษาอยู่ในเจดีย์ทองคำสูง 1 เมตร ซึ่งประดิษฐานอยู่ในเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม 13  ชั้นสูง  51 เมตร  ตามประวัติกล่าวไว้ว่าโดยพระภิกษุจีน นามว่า ฟาเหียน   ได้อัญเชิญพระทันตธาตุกลับจากการเดินทางไปจาริกแสวงบุญที่อินเดียและศรีลังกาในปี พ.ศ. 942-957 โดยอัญเชิญ ประดิษฐานอยู่ที่เมืองเจียนคัง (นานกิง) เมืองหลวงของราชวงศ์จี๋ในขณะนั้น ก่อนที่จะถูกย้ายไปประดิษฐานที่ ฉางอาน ในราชวงศ์ซุ่ย และมาประดิษฐานที่ปักกิ่ง ณ เจดีย์เจาเซียน ปี พ.ศ.1614 ในสมัยราชวงศ์เหลียว….. นำท่านเที่ยวชม หนานลู่กู่เซียง เป็นซอยเล็กๆ ที่มีอายุกว่า 800 ปี แต่มีอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตัดกันเป็นตารางหมากรุกอยู่ 16 ล็อค  เต็มไปด้วยร้านค้า,ร้านอาหาร, คอฟฟี่ช้อป และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในยามค่ำคืน ของคนปักกิ่งและนักท่องเที่ยวต่างชาติ …..กรณีที่ไม่สามารถไปชมหนานลู่กู่เซียงได้ จะนำท่านไปชมย่าน The Place ห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ไฮโซของคนปักกิ่งชมและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม เช่น Mexx , Zara ,MING
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
นำท่านเข้าที่พัก SOLUXE WINTERLESS HOTEL, HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL, ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ 

กำแพงเมืองจีน  (ด่านจูหยงกวน) –  สวนผลไม้เมืองหนาว หรือพิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – ถนนหวังฝู่จิ่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7)
นำท่านเดินทางออกนอกตัวเมืองปักกิ่ง แวะเยี่ยมชมโรงงานผลิตและจำหน่าย บัวหิมะ หรือ เป่าฝู่หลิง ซึ่งเป็นยาทาแก้ไฟไหม้ น้ำร้อนลวกที่คนไทยรู้จักและนิยมใช้กันมาก …..นำท่านไปยัง ด่านจูหยงกวน เพื่อขึ้นชม กำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก สร้างในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 100 ปี อิสระเที่ยวชมและถ่ายภาพตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
 บ่าย นำท่านเที่ยวชม สวนผลไม้เมืองหนาวของ ของเกษตรกรชาวจีน ชม,ชิม และเก็บผลไม้สดๆ จากสวนด้วยตัวท่านเอง เช่น สตรอเบอร์รี่ (มี.ค.-พ.ค.), เชอร์รี่ (มิ.ย.), ลูกท้อ (ส.ค.-ก.ย.), สาลี่ หรือ พุทราจีน(ก.ย.)แอปเปิล (ต.ค.) ซึ่งแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาล….. (กรณี สภาพอากาศไม่ดี ผลผลิตไม่เพียงพอ, ไม่สามารถเก็บผลไม้ได้ บริษัทฯ ขอปรับเปลี่ยนรายการเป็นการเข้าชม พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ)   นำท่านแวะเที่ยวชมร้านจำหน่าย หยกและผลิตภัณฑ์จากหยกอันมีชื่อเสียงของประเทศจีน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)
นำท่านชม ถนนหวังฝู่จิ่ง ถนนคนเดินบรรยากาศแบบยุโรปมีตึกที่ทันสมัยสวยงามมากมายและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้านานาชนิดเช่นเสื้อผ้า กระเป๋า ขนม ยาจีนต่างๆ เป็นต้น อิสระจนสมควรแก่เวลา
นำท่านเข้าที่พัก SOLUXE WINTERLESS HOTEL, HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า 

หอฟ้าเทียนถาน – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (10)
นำท่านชม หอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน มรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้  สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ (จูตี้) แห่งราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1402-1424)  และพระองค์ได้เสด็จมาทำพิธีบวงสรวงสวรรค์ เพื่อให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์พร้อมกับทำพิธีบวงสรวงแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ….. นำท่านชมกำแพงสะท้อนเสียงผ่านชมสวนสาธารณะขนาดใหญ่อันร่มรื่นของชาวจีนที่มาออกกำลังกายและพักผ่อน…… นำท่านแวะชม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์และเครื่องนอนเพื่อสุภาพจากยางพาราซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น หมอนยางพารา….
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
บ่าย นำท่านไปยัง ตลาดรัสเซีย อิสระช้อปปิ้ง สินค้าหลากหลายชนิด เสื้อผ้า รองเท้า  นาฬิกา  ตุ๊กตาอิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  จนถึงเวลานัดหมาย
……..  น. นำท่านเดินทางไปยังสนามบิน
17.05 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 615 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
21.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
*************************************************
รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่างๆ 4 ร้าน คือ ร้านหยก  ไข่มุก บัวหิมะ และหมอนยางพารา ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
 อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง 
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000-4,000 บาท
***** เนื่องจากเป็นรายการทัวร์ราคาโปรโมชั่น จำเป็นต้องชำระเงินและส่งสำเนาพาสปอร์ตหลังจองทันที   ที่นั่งมีจำนวนจำกัด  หลังออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ *****
  อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับโดย สายการบินไทย
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  3  คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 3. ค่าอาหาร 11 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าวีซ่า ปกติ 4  วันทำการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

      *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

   
  อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน  20  ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นคนละ 10 หยวนต่อวัน ต่อท่าน( 4 วัน x 2 คน x 10 หยวน = 80 หยวน) หัวหน้าทัวร์ คนละ 50 บาทต่อวัน (5วัน x 50 บาท = 250 บาท) 
   
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า  

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น, หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ, ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 1. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 1. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 2. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 3. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 4. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 5. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 6. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 7. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 •  หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย

12.  สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

    13.  ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่าน      

14.  กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท   สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน 

  เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  15,000 บาท และ 20,000 บาท (ช่วงวันหยุดเทศกาล)

 

 1. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30วัน
 2. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 6 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
   
  การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
   
  เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 15  ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเที่ยวยังคงเดิมโดยไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะ
   
  หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยนแปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 2. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืน เงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้นและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 3. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
  ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
  ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่    (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
   การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
   
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (TG)มี.ค.-มิ.ย.61
รหัสทัวร์: CHN BJS01(TG)MAR-JUN

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147