China

รหัสทัวร์ :
CHN BJS02(HU)OCT-DEC
ประเทศ :
China
สายการบิน :
HAINAN
Hainan Airlines

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ปาตาหลิง 5 วัน 3 คืน (HU) ต.ค.-ธ.ค.

รหัสทัวร์: CHN BJS02(HU)OCT-DEC

 • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
 • ขึ้นกระเช้าชมกำแพงเมืองจีน  ณ ด่านปาตาหลิง
 • พระราชวังต้องห้าม(กู้กง) พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
 • หอฟ้าเทียนถาน  หวังฝู่จิ่ง กายกรรมปักกิ่ง
 • นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ณ วัดหลิงกวง
 • ชมสวนผลไม้ตามฤดูกาล  หรือ ชมเส้นทางเทพเจ้า ณ สุสาน 13 กษัตริย์
 • ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
 • เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง, อาหารกวางตุ้ง และอาหารเสฉวน

วันเดินทาง 5 วัน 3 คืน

5-9, 6-10 ตุลาคม 2560 21,888
28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 21,888
14-18,21-25 พฤศจิกายน 21,888
28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 21,888
3-7, 15-19, 20- 24, 21-25 ธันวาคม 21,888
26-30 ธันวาคม 21,888

 

 

 

 

 

รายการท่องเที่ยว 

วันแรก

กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์ HAINAN AIRLINES (HU) โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

วันที่สอง

ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม (กู้กง) – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง

01.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ HU 7996 (BOING 737-800) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
06.55 น. เดินทางถึงนครปักกิ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางไปยังภัตตาคาร เพื่อทำธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ภัตตาคาร (1) เมนูติ่มซำ
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่กว้างที่สุดในโลกชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน,อนุสาวรีย์วีรชน พร้อมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก,ชม พระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้าม ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่ง ราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวม  24  รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ  ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า  720,000  ตรม.
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย นำท่านชม หอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงนำท่านชมกำแพงสะท้อนเสียงผ่านชมสวนสาธารณะขนาดใหญ่อันร่มรื่นของชาวจีนที่มาออกกำลังกายและพักผ่อน จากนั้นนำท่านไปชม กายกรรมปักกิ่ง กายกรรมอันเลื่องชื่อของปักกิ่ง หลากหลายชุดการแสดงที่จะทำให้ทุกท่านเพลิดเพลินและทึ่งกับความสามารถของนักแสดงนับร้อยชีวิต
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3) เมนู เป็ดปักกิ่ง
นำท่านเข้าที่พัก  WANDA REALM HOTEL, CROWNE PLAZA HOTEL BEIJING CHAOYANG ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

พระราชวังฤดูร้อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว –  ถนนหวังฝูจิ่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4)
นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน หรือ อุทยานอวี้เหอหยวน เป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก  อีกทั้งเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย  ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน  ภูเขาจำลอง  ศาลาแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแต่สวยงามตระการตา …..จากนั้นนำท่านแวะ ร้านไข่มุก ชมผลิตภัณฑ์จาก มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ และนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก รวมทั้งเครื่องประดับสำหรับสุภาพสตรี เช่นต่างหู สร้อยมุก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย นำท่านไปยัง วัดพระเขี้ยวแก้ว หรือวัดหลิงกวง  (วัดแสงแห่งศรัทธา)  เป็นวัดเก่าแก่ที่สุด และมีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศจีน  เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว หรือ พระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีอยู่เพียง 2 แห่งในโลก(ที่ศรีลังกา และจีน)  เก็บรักษาอยู่ในเจดีย์ทองคำสูง 1 เมตร ซึ่งประดิษฐานอยู่ในเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม  13  ชั้นสูง 51 เมตร  ตามประวัติกล่าวไว้ว่าโดยพระภิกษุจีน นามว่า ฟาเหียน   ได้อัญเชิญพระทันตธาตุกลับจากการเดินทางไปจาริกแสวงบุญที่อินเดียและศรีลังกาในปี พ.ศ. 942-957 โดยอัญเชิญประดิษฐานอยู่ที่เมืองเจียนคัง (นานกิง) เมืองหลวงของราชวงศ์จี๋ในขณะนั้น ก่อนที่จะถูกย้ายไปประดิษฐานที่ ฉางอาน ในราชวงศ์ซุ่ย และมาประดิษฐานที่ปักกิ่ง ณ เจดีย์เจาเซียน ปี พ.ศ.1614 ในสมัยราชวงศ์เหลียว …นำท่านแวะชม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์และเครื่องนอนเพื่อสุขภาพจากยางพาราซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น หมอนยางพารา  ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
หลังอาหารนำท่าน ชม ถนนหวังฝู่จิ่ง ถนนคนเดินบรรยากาศแบบยุโรปมีตึกที่ทันสมัยสวยงามมากมายและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้านานาชนิดเช่นเสื้อผ้า กระเป๋า ขนม ยาจีนต่างๆ เป็นต้น อิสระจนสมควรแก่เวลา
นำท่านเข้าที่พัก WANDA REALM HOTEL, CROWNE PLAZA HOTEL BEIJING CHAOYANG ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ปักกิ่ง – ด่านปาตาหลิง + ขึ้นกระเช้าชมกำแพงเมืองจีน – สวนผลไม้ หรือ เส้นทางเทพเจ้า – ถนนหวังฝูจิ่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7)
นำท่านชมโรงงานผลิตและจำหน่าย บัวหิมะ หรือ เป่าฝู่หลิง ซึ่งเป็นยาทาแก้ไฟไหม้ น้ำร้อนลวกที่คนไทยรู้จักและนิยมใช้กันมาก …..จากนั้นนำท่านเดินทางไป     ด่านปาตาหลิง  ซึ่งอยู่ห่างจากปักกิ่งประมาณ 70 กม. เพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชม กำแพงเมืองจีน    สิ่งก่อสร้างแห่งความภูมิใจของประเทศจีน และเป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก  ก่อสร้างในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้  มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 100 ปี อิสระเที่ยวชมและถ่ายภาพตามอัธยาศัย
หมายเหตุ :  กรณีที่มีการประกาศปิดให้บริการกระเช้าไฟฟ้า อันเนื่องมาจากเหตุผลด้านสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย, การปิดซ่อมบำรุง หรือเหตุผลใดๆ ก็ตาม …..บริษัทฯ จะคืนค่ากระเช้าให้กับทุกท่าน และท่านสามารถเดินเท้าขึ้นชมแทน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
บ่าย นำท่านเที่ยวชม สวนผลไม้ ของเกษตรกรชาวจีน ชม,ชิม และเก็บผลไม้สดๆ จากสวนด้วยตัวท่านเอง เช่น  เชอร์รี่ (10-30 มิ.ย.), ลูกท้อ (ก.ค.-ส.ค.), สาลี่ หรือ พุทราจีน(ก.ย.)แอปเปิล, (ต.ค.) ซึ่งแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาล….. (กรณี สภาพอากาศไม่ดี ไม่สามารถเก็บผลไม้ได้ บริษัทฯ ขอปรับเปลี่ยนรายการ นำท่านไปชม  เส้นทางเทพเจ้า     เส้นทางเดินเท้าที่ทอดตัวยาวจากทิศเหนือไปยังทิศใต้  เข้าสู่ สุสานฉางหลิง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสุสาน 13  กษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิง  ในความเชื่อของคนจีน จักรพรรดิ คือ โอรสแห่งสวรรค์ เดินทางจากสวรรค์ลงมาสู่โลกมนุษย์ เมื่อสวรรคตแล้วก็ต้องกลับสู่สวรรค์ตามเส้นทางนี้  บริเวณสองฝั่งมีรูปปั้นมนุษย์  12 คนและรูปปั้นสัตว์อีก 24 ตัว คือ สิงโต,อูฐ,ช้าง, ม้า, กิเลนและเซี่ยจื้อ (สัตว์ในตำนานคล้ายยูนิคอร์น) อย่างละสี่ตัว ในอิริยาบถที่แตกต่างกัน เรียงรายอยู่ตลอดสองข้างทาง  
…..จากนั้นนำท่านสู่ ร้านหยก   จำหน่ายหยกและผลิตภัณฑ์จากหยกอันมีชื่อเสียงของประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นแหวน, สร้อยข้อมือ,กำไล,จี้ และเครื่องประดับหลากหลายรูปแบบและคุณภาพให้ท่านได้มีโอกาสชมและเลือกซื้อเป็นของกำนัล ของฝาก ของที่ระลึก…..
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)เมนูอาหารกวางตุ้ง – ห่านพะโล้ฮ่องกง
นำท่านเข้าที่พักWANDA REALM HOTEL, CROWNE PLAZA HOTEL BEIJING CHAOYANG ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ประตูชัย +  ปี่เซี๊ยะ  – ตลาดรัสเซีย – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (10)
นำท่านแวะชม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์และเครื่องนอนเพื่อสุขภาพจากยางพาราซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น หมอนยางพารา  ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นอยางมาก  ….. นำท่านไปยัง ประตูชัย สมัยก่อนใช้เป็นประตูส่งแม่ทัพออกรบ   ปัจจุบันนี้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงภาพถ่ายประตูเมืองต่างๆ ของปักกิ่ง และพิพิธภัณฑ์ ผีซิว  หรือ ปี่เซี๊ยะ ซึ่งภายในมีปี่เซี๊ยะโบราณ สมัยราชวงศ์หมิงตั้งอยู่   ปี่เซี๊ยะ  ถือเป็นสัตว์เทพชนิดหนึ่ง เล่ากันว่าเป็นลูกตัวที่เก้าของมังกร ผีซิวเป็นสัตว์ดุร้ายชนิดหนึ่ง แบ่งเป็นเพศผู้ เพศเมีย เพศเมียเรียกว่า “ผี” ส่วนเพศผู้เรียกว่า “ซิว” กล่าวกันว่า ผีซิวตัวผู้จะหาทรัพย์ ส่วนตัวเมียจะเฝ้าทรัพย์ ดังนั้น คนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไว้เป็นคู่ ที่คนจีนเชื่อว่า จะนำเงินทอง และโชคลาภให้กับผู้เป็นเจ้าของ และช่วยเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้…..นำท่าน ผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิค 2008 ซึ่งออกแบบโดย สถาปนิกชาวเยอรมัน หรือเรียกกันว่าสนามกีฬารังนก และสระว่ายน้ำแห่งชาติ ซึ่งมีรูปทรงภายนอกคล้ายก้อนน้ำขนาดใหญ่ กำแพงของ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
นำท่านไปยัง ตลาดรัสเซีย อิสระช้อปปิ้ง สินค้าหลากหลายชนิด เสื้อผ้า รองเท้า  นาฬิกา  ตุ๊กตาอิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  จนถึงเวลานัดหมาย
 …….. น. นำท่านเดินทางไปยังสนามบิน
20.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ HU 7995 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
00.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
*************************************************
****รายการทัวร์มีเข้าชมร้านสินค้า 4 ร้าน หยก, บัวหิมะ, ไข่มุก, ยางพารา***
อัตราค่าบริการ(บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริมราคาเท่าผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ลด 1,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม  5,900 บาท
  อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับโดยสายการบินไทย
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 5 ดาว  3  คืน (ห้องละ 2-3ท่าน)
 3. ค่าอาหาร 11 มื้อตามรายการ
 4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 6. ค่าวีซ่า ปกติ 4  วันทำการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

      *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

   
  อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน  20  ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 5. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นคนละ 10 หยวนต่อวัน ต่อท่าน( 4 วัน x 2 คน x 10 หยวน = 80 หยวน)

          หัวหน้าทัวร์ คนละ 50 บาทต่อวัน (5วัน x 50 บาท = 250 บาท)

   
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า  (แก้ไขวันที่ 2 ธันวาคม 2559)

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาวเท่านั้นหน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ, ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 1. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 1. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 2. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 3. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 4. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 5. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 6. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 7. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย

12.  สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

13.   ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถาน           ทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่าน
14.  กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ             500 บาท   สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน 

   
  เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี

           ชื่อ บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด *** บัญชีกระแสรายวัน ***

           ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร     เลขที่ 733 – 1 – 01222 – 4  

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9207
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
   
  การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
   
  เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 25 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 15  ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเที่ยวยังคงเดิมโดยไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะ
   
  หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยนแปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 2. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืน เงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้นและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 3. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
  ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
   
  ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่    (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

 

   
  การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ปาตาหลิง 5 วัน 3 คืน (HU) ต.ค.-ธ.ค.
รหัสทัวร์: CHN BJS02(HU)OCT-DEC

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147