Singapore

รหัสทัวร์ :
ฺBRU DEE3D(BI)
ประเทศ :
Singapore
สายการบิน :
rba-logo-80
Royal Brunei

ทัวร์บรูไน บันดาร์เสรีเบกาวัน 3 วัน 2 คืน (BI)

รหัสทัวร์: ฺBRU DEE3D(BI)

Brunei 3 Days 

 • ชมเมืองบรูไน ยามค่ำคืน แวะถ่ายรูปมัสยิดทองคำ
 • สวนดอกไม้ Agro-Technology Park
 • พิพิธภัณฑ์ Royal Reegalia จัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษก
 • ล่องเรือ ชมหมู่บ้านลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • ถ่ายรูป พระราชวังอิสตานานูรูลอิมาน พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก

วันเดินทาง 3 วัน 2 คืน

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

สุวรรณภูมิ – บรูไน – มัสยิดทองคำ – มัสยิด โอมาร์อาลี ไซฟัดดิน                                       

11.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ทางออกหมายเลข 10 แถว เคาน์เตอร์สายการบิน รอยัลบรูไน กรุณาสังเกตุป้ายตอนรับ
13.30 น. ออกเดินทาง สู่กรุงบันดาร์เสรีเบกาวันโดยสายการบินรอยัลบรูไน เที่ยวบินที่ BI514 (มีบริการอาหาร)
17.15 น. ถึงเมืองหลวงของประเทศบรูไนไกด์ท้องถิ่นรอต้อน รับณ สนามบิน…..นำท่านไปยังภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหาร ชมบรูไนยามค่ำคืนแวะถ่ายรูปมัสยิดทองคำJameAsr’ HassanilBolkiahมัสยิดที่สง่างามและมีมูลค่ามหาศาลในการก่อสร้างนานถึง 7 ปีและมัสยิด โอมาร์อาลี ไซฟัดดินOmar Ali Saifuddin ซึ่งประดับไฟไว้อย่างสวยงามสุเหร่าที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก
นำท่านเข้าที่พักCENTERPOIN HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

สวนไม้ดอก Agro-Technology – มัสยิดทองคำ – พิพิธภัณฑ์Royal Regalia – The Empire Hotel – ตลาดกาด้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)….นำท่านชม สวนไม้ดอกAgro-Technology Parkสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของบรูไน ที่รวบรวมพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับและสัตว์ให้ได้ชม อีกทั้งยังมีเรือนดอกกล้วยไม้ติดแอร์ให้เยี่ยมชม จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์  Malay Technology ชมการจำลองรูปแบบการใช้ชีวิตและจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของชาวบรูไน  ชมมัสยิด  Jame AsrHassanil Bolkiah สร้างขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปีแห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน      และเป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไนและมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไนโดยมีการนำเข้าวัสดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทั่วโลกอาทิ เช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองคำแท้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศออสเตรียเป็นต้น     เริ่มก่อสร้างในปีค.ศ. 1987แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1994ภายในประกอบด้วยห้องสวดมนต์2 ห้องแยกชายหญิง,โดมทองคำจำนวน29อันบันไดทางขึ้น29ขั้นโคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่องค์สุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญีฮัสซานัลโบลเกียห์มูอิซซัดดินวัดเดาละห์ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29องค์ปัจจุบันของบรูไน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) เมนูบุฟเฟ่ต์
บ่าย นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่29 แห่งบรูไนและข้าวของเครื่องใช้ขององค์สุลต่านเอาไว้มากมายอาทิมงกุฎเครื่องราชย์และเครื่องบรรณาการจากประเทศต่างๆรวมทั้งของขวัญจากประเทศต่างๆที่ถวายแด่องค์สุลต่านแห่งบรูไนพิเศษ….นำท่านเข้าสู่โรงแรม The Empire Hotel And Country Club เป็นโรงแรมหรูหราที่สุดในเอเชียอาคเนย์มีสนามกอล์ฟ ลากูนน้ำทะเล อิสระชมพระอาทิตย์ยามเย็นพร้อมจิบน้ำชาเยี่ยงราชาราชีนี
ค่ำ นำท่านเพลิดเพลินไปกับตลาดกลางคืนกาด้ง (Gadong Market) ตลาดขายอาหารท้องถิ่นและอาหารสดจากทะเล คนส่วนใหญ่นิยมกินอาหารประเภทปิ้งย่าง อาทิ เช่น ไก่ย่าง ปลาย่าง เนื้อย่าง
*****อิสระมื้อค่ำตามอัธยาศัย*****
นำท่านเข้าที่พัก CENTERPOIN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม

หมู่บ้านกัมปงไอเยอร์ – ล่องเรือดูลิงจมูกยาว – พระราชวังอิสตานานูรูลอิมมาน – ห้างยายาซัน -กรุงเทพฯ            

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4)  เช็คเอ้าท์โรงแรม
นำทุกท่าน ล่องเรือชมหมู่บ้านลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ หมู่บ้านกัมปงไอเยอร์ เป็นหนึ่งในหมู่บ้านพื้นเมืองกลางน้ำที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก จนได้ขึ้นชื่อว่าเป็น เวนิสตะวันออกมีประชากรกว่า 30,000 คน ว่ากันว่ามีคนอาศัยอยู่กันมาอย่างยาวนานกว่า1,300ปี   เสน่ห์ของกัมปงไอเยอร์คือศิลปะการสร้างบ้านเรืองแบบพื้นนับพันหลังปลูกสร้างอยู่บนเสาค้ำยันและเชื่อมต่อกันด้วยสะพาน     พิเศษ….นำทุกท่านล่องเรือRiver Safari ชมบ้านเรือนสองฝั่งแม่น้ำจนถึงป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำเพื่อชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนซึ่งเป็นที่อาศัยของลิงจมูกยาวสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย นำท่านถ่ายรูป พระราชวังอิสตานานูรูลอิมมาน(Istana NurulIman Palace)พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1984 มีมูลค่า 1.4พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯโดยทั่วไปแล้วพระราชวังแห่งนี้จะไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมยกเว้นวันสำคัญทางศาสนาอิสลามในวันสิ้นสุดการถือศีลอด ….. นำท่านแวะถ่ายรูป มัสยิดโอมาร์อาลี ไซฟัดดิน (Omar Ali Saifuddin) สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1958 ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบันดาร์เสรีเบกาวันริมแม่น้ำเคดายัน (สุเหร่าไม่อนุญาตให้คนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเข้า) จากนั้นแวะช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ายายาซัน (Yayasan Commercial Complex) สัญลักษณ์ของกรุงบันดาร์เสรีเบกาวันอีกอย่างหนึ่งคือศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองรวมสินค้าประเภทแบรนด์เนมดังๆของโลกอิสระช็อปปิ้ง
16.30 น. นำท่านสู่สนามบินนานาชาติบรูไนเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ (บริการอาหารบนเครื่อง)
18.15 น. นำท่านออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน BI59
20.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
**************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)  

 • ราคาเดียวทุกท่ี่นั่ง ไม่มีราคาเด็ก
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500 บาท
อัตราค่าบริการรวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ พร้อมน้ำดื่มวันละ 1 ขวดเล็ก
 6. สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม
 7. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 2. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น (4.00SGD$ x 2 คนต่อวัน)หรือ 600 บาท ตลอดทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์คนไทยแล้วแต่จะพิจารณา
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  5,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี

            บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

            ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่ 733-1-0222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9027
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 25 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
งื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. กรณียกเลิกหลังออกตั๋ว บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 70 % ของค่าทัวร์
 3. กรณียกเลิกกะทันหันออกตั๋ว ก่อนการเดินทางไม่เกิน 20 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินเต็มจำนวน 100% ของค่าทัวร์
หมายเหตุ

 1. บริษัทไม่มีนโยบายยกเลิกทัวร์ ในกรณีที่ไม่ครบ 15 ท่านจะไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วยแต่มีเจ้าหน้าที่บรูไนรอรับ
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติการจลาจลต่างๆ
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานที่เกิดขึ้นจริง
 6. ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทางโดนปฏิเสธอนุญาตเข้าประเทศบรูไนในกรณีใดๆก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 8. ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 9. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัท เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
 10. ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยืนยันการเดินทางได้ หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
ทัวร์บรูไน บันดาร์เสรีเบกาวัน 3 วัน 2 คืน (BI)
รหัสทัวร์: ฺBRU DEE3D(BI)

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147