บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Japan

รหัสทัวร์ :
JAP TAS09(TG)OCT
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์นิโก้ เซนได อิบารากิ โตเกียว 6วัน3คืน(TG)ต.ค.62

รหัสทัวร์: JAP TAS09(TG)OCT

 • เมืองนิกโก้ เมืองที่มีชื่อเสียงมากในด้านการพักผ่อนและยังคงวัฒนธรรดั่งเดิม
 • สะพานชินเคียว สะพานศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนกับประตูที่จะพาเข้าสู่ศาลเจ้าต่าง ๆ
 • กระเช้าอะเคจิไดระชมทัศนียภาพมุมสูงแบบพาโนราม่าทะเลสาบบนเชิงภูเขานันไต
 • หมู่บ้านโบราณโออุชิจูคุ อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญยุคเอโดะ สร้างหลายร้อยปีก่อน
 • ทะเลสาบโกะชิกิคินุมะ เป็นทะเลสาบที่มีวิวสวยงามขึ้นชื่อของจังหวัดฟุคุชิมะ
 • ย่านอิจิบันโจ ถนนช้อปปิ้งสายหลักของเมืองเซนไดที่มีร้านค้าต่างๆ มากมาย

กำหนดการเดินทาง

30 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 43,900

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ ฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 23.15 – 06.55 )

19.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C  (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
23.45 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG682 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง…เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง

ฮาเนดะ – นิกโก้ – สะพานชินเคียว – น้ำตกริวซู – อาเคจิไดระ (นั่งกระเช้า) – ชิโอบะระออนเซน

06.55 น. ถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ….นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ จังหวัดโทะชิงิ เมืองที่มีชื่อเสียงมากในด้านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามและแสนสงบ และยังคงวัฒนธรรมในแบบดั่งเดิม ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันงดงามตามธรรมชาติสลับกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแบบฉบับของชาวบ้าน … นำท่านเดินทางสู่ สะพานชินเคียว หรือ สะพานศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนกับประตูที่จะพาเข้าสู่ศาลเจ้าต่าง ๆ ตั้งอยู่ ณ ประตูทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิกโก้ เป็นของศาลเจ้าฟูทาราซัง เป็น 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น สะพานชินเคียวนั้นสร้างในปี1636 ความสวยงามของสะพานชินเคียวนั้นจะสวยที่สุดในยามใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณปลายเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายนเมื่อใบไม้ต่างๆเปลี่ยนเป็นสีแดง สีส้ม สีเหลือง สลับกันไปแต่งแต้มให้สะพานแห่งนี้งดงามราวกับภาพวาด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านชมความสวยงามของ น้ำตกริวซู (Ryuzu Fall) ซึ่งมีความหมายว่า น้ำตกหัวมังกร ในภาษาญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนแม่น้ำยูคาวะซึ่งจะไหลลงสู่ทะเลสาบชูเซนจิ น้ำตกแห่งนี้ขนาบข้างด้วยต้นไม้ที่หนาแน่ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณต้นเดือนตุลาคม ทำให้มีทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่งขึ้น จุดที่ชมน้ำตกได้สวยงามแห่งหนึ่งคือจุดชมวิวของด้านหลังร้านขายของที่ระลึก และซุ้มอาหาร หรืออาจจะเดินขึ้นไปยังต้นน้ำระยะทาง 300 เมตร เพื่อชมวิวมุมอื่นๆของแม่น้ำแห่งนี้ได้อีกด้วยนำท่านสู่ กระเช้าอาเคจิไดระ ตั้งอยู่ใกล้กับสุดด้านบนของถนนอิโรฮาซากะ บนที่ราบสูงมีลานจอดรถและดาดฟ้าชมวิวของถนนคดเคี้ยว และหุบเขาเบื้องล่าง ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงความสวยงามของใบไม้จะแผ่กระจายไปทั่วทุกมุมมอง…นำท่าน นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ ให้ท่านได้สัมผัสทัศนียภาพมุมสูงแบบพาโนราม่าของทะเลสาบซึ่งตั้งอยู่บนเชิงภูเขานันไตเกิดจากทะเลสาบที่ก่อตัวจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีตซึ่งเป็นทะลสาบที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่นเหนือระดับน้ำทะเล1,270 เมตร ทำให้อากาศที่นี่เย็นตลอดปี อีกทั้งท่านจะได้รับชมความงามของน้ำตกเคกอนที่มีแหล่งต้นน้ำของน้ำตกไหลมาจากทะเลสาบจูเซนจิ ความงามของน้ำตกนี้ถูกจัดอันดับว่าสวยที่สุดหนึ่งในสามของน้ำตกในประเทศญี่ปุ่น….นำท่านเดินทางสู่ ชิโอบาระออนเซน เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ในหุบเขาห่างจากภูเขานาสุดาเกะ ประมาณ 20 กิโลเมตร พื้นที่จะเต็มไปด้วยโรงแรมขนาดใหญ่และที่พักเรียวกัง แต่ก็ยังมีธรรมชาติของป่าไม้และภูเขาล้อมรอบอยู่ ให้ความรู้สึกได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างแท้จริงด้วยความผ่อนคลาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
ที่พัก : SHIOBARA ONSEN หรือเทียบเท่า
ไม่ควรพลาดประสบการณ์การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/โอนเซ็น(Onsen)ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่มซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สาม

ชิโอบะระ – หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ – ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ – เซนได – ช้อปปิ้งอิจิบันโจ

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)….นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณ โออุชิจูคุหมู่บ้านที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะ ซึ่งเชื่อมต่อเมืองอิซุกับนิกโก้ ถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่ง กินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโอะอุชิจูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง…นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโกะชิกิคินุมะ หรือเรียกอีกอย่างหนี่งว่าทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีวิวสวยงามขึ้นชื่อของจังหวัดฟุคุชิมะ ใน 4 ฤดูจะมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไป ในฤดูร้อนจะได้ชื่นชมกับบรรยากาศ เขียวขจีของต้นไม้และมีบริการเรือพายให้เช่า และในฤดูใบไม้ผลิ จะได้เห็นความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีที่สะท้อนกับน้ำในทะเลสาบ เป็นบรรยากาศที่เห็นแล้วต้องหลงรักสถานที่แห่งนี้แน่นอน ฤดูนี้จึงเป็นฤดูที่มีผู้คนนิยมมา เยี่ยมชมมากที่สุด และพิเศษกว่านั้นว่ากันว่าใครที่ได้เห็นปลาคาร์ฟสีขาวที่มีรูปหัวใจสีแดงอยู่กลางลำตัวในทะเลสาบแห่งนี้จะพบกับความสุข ความรัก และสมหวังด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย หลังรับประทานอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได เมืองที่มีประชากรมากกว่าหนึ่งล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ 300 กิโลเมตรเป็นหนึ่งในเจ็ดของเมืองที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น…เพื่อนำท่านสู่ ย่านอิจิบันโจ ถนนช้อปปิ้งสายหลักของเมืองเซนไดที่ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่างๆ มากมายและยังเชื่อมกับเมืองราตรี คกคุบุงโจ ซึ่งเป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮกุอีกด้วย…อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองเซนได เชิญท่านเลือก ชมและซื้อ สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูป,MP-3, Walkman,CD-Player,คอมพิวเตอร์,Note Book,นาฬิกา,เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย…ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ***
ที่พัก : ROUTE INN SENDAI หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เซนได – ถนนโจเซ็นจิโดริ – ช้อปปิ้งนาสุ เอ้าท์เลท – อิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)….นำท่านมุ่งหน้าสู่ ย่านช้อปปิ้ง ถนนโจเซ็นจิ โดริ (Jozenji-dori Avenue) เป็นถนนช้อปปิ้งสายหลักที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเซ็นได ทอดยาวไปตลอดแนวถนนด้านทิศตะวันออกไปจนถึงตะวันตก โดยถนนเส้นนี้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเซ็นไดที่ขึ้นชื่อว่า เป็นเมืองแห่งต้นไม้ ซึ่งจะมีต้นเคะยากิ หรือ ต้นเซลโคว่าที่ เปลี่ยนสีสัน ส้มสลับเหลืองแดงเรียงรายไปตามถนนเซ็นจิโดริ ทำให้มีร่มรื่นงดงามทอดยาวไปตลอดแนวระยะทางยาวประมาณ700 เมตร ทั้งยังมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น สวนโคโตไดโคเอ็น และ สวนนิชิโคเอ็น ท่ามกลางร้านขายสินค้านานาชนิดที่ตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของถนน จึงถือเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาให้ได้หยุดแวะนั่งพัก…ถนนโจเซ็นจิโดริจึงถือเป็นปอดขนาดใหญ่ของเมืองเซ็นได อีกทั้งยังเป็นถนนเส้นธุรกิจที่สำคัญ เนื่องจากตั้งอยู่ในย่าน  ช้อปปิ้งชื่อดังอย่าง อิจิบังโจ ที่เชื่อมกับเมืองท่องเที่ยวยามราตรีอย่าง คกคุบุงโจ อันได้รับการยอมรับว่าเป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮกุ….เดินทางสู่ นาสุเอาท์เล็ท  เอาท์เล็ทที่มีแนวคิดการออกแบบที่ไม่เหมือนใครด้วยการรวมเอาไลฟ์สไตล์และความเป็นธรรมชาติมาไว้ด้วยกันที่นี่ ซึ่งถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวอย่างมาก เพราะนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้รับความสุขสนุกสนานไปพร้อมกับบรรยากาศอันดีงามลักษณะของสินค้าที่วางจำหน่ายไว้ให้เรามาช้อปปิ้งกันสำหรับที่นี่ก็มีมากมาย อาจไม่ใช่แบรนด์หรูหราเท่าไรนัก แต่ทุกแบรนด์ก็มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักดีเพียงแค่มีการดีไซน์แบบมินิมอล ไม่หวือหวา เน้นสไตล์แคชชวลที่เราสามารถใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันสำหรับใครที่ชื่นชอบในสินค้าที่มีสไตล์เรียบง่ายแต่ดูแพงต้องแวะมาที่นี่เลย รวมถึงใครที่ชอบออกกำลังกาย หรือมีกิจกรรมกลางแจ้งให้ไปทำบ่อย ๆ ต้องไม่พลาด เพราะที่นี่มีแบรนด์สินค้ากีฬารวมตัวอยู่เยอะมากๆอาทิเช่น Adidas, Under Armour, Crocs, QUICK SILVER,TOMMY HILFIGER, Fossil, GAP, claire’s, Coach, clarks เป็นต้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย ชม สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์คสวนดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่มีพื้นที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ภายในมีโซนชมทุ่งดอกไม้ หลายโซน มีทุ่งดอกไม้ประจำฤดูกาลหลายสายพันธุ์หมุนเวียนออกดอกอวดโฉมให้ชมกันได้ระหว่างทั้งปีอาทิเช่นAdonis,Csmos,Narcissus,Christmas Rose,Sukashiyuri Lilies,Tiger Liliesที่ให้สีสันความงามแตกต่างกันไป แซมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีหลากสไตล์(การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)สําหรับในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนี้ยังมีทุ่งดอกคอสมอส(Cosmos)ทั้งสีขาว ชมพู และแดงที่บานสะพรั่งสวยงามในช่วงใกล้เคียงกันอีกด้วย แล้วนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่ง Seaside Train เข้าไปยังสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ บนพื้นที่กว่า 1.9 ล้านตารางเมตร และที่พลาดไม่ได้อีกจุดคือ ชิงช้าสวรรค์ยักษ์(Flower Ring Ferris Wheel) สัญลักษณ์ประจำสวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค ท่านสามารถนั่งชมวิวมองเห็นทัศนียภาพสวยงามโดยรอบทั่วทั้งสวน อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพแห่งความประทับใจกับทุ่งดอกไม้ตามอัธยาศัย (รวมเฉพาะค่ารถไฟชมสวน/ไม่รวมค่าเครื่องเล่นต่าง ๆ ภายในสวน)***เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย…ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ***
ที่พัก : IBARAKI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

อิบารากิ – โตเกียว – ชินจูกุ – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนกินโกะ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – สนามบินฮาเนดะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)…(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปยังสนามบิน)…นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่นที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีล้ำยุคมากมาย เพื่อนำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านชินจูกุหรือ ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ ฝั่งทิศตะวันตกเป็นย่านธุรกิจที่เต็มไปด้วยอาคารสำนักงานสูงระฟ้า โรงแรมหรู และเป็นที่ตั้งของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Government ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของมหานครโตเกียว และฝั่งทิศตะวันออกเป็นย่านแห่งสีสันที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าชื่อดัง เช่น Isetan, Takashimaya, Odakyu เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีร้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์, ร้านขายสินค้าแฟชั่น, ร้านขายสินค้าลดราคาและสินค้ามือสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโชะ ซึ่งเป็นแหล่งบันเทิงยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ท่านจะได้เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการจับจ่ายซื้อของฝากจากร้านค้าต่าง ๆ มากมายในย่านนี้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางยี่ห้อดัง ๆ เสื้อผ้า และของกระจุกกระจิก น่ารัก ๆ ในสไตล์แบบญี่ปุ่น กล้องถ่ายรูปดิจิตอล MP-3, Walkman, CD-Player , คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา เป็นต้น นอกจากนั้นท่านยังจะได้เห็นแฟชั่นการแต่งตัว และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของเด็กวัยรุ่นและเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้าในกรุงโตเกียว ที่นับได้ว่ามีสไตล์ในแบบความเป็นตัวของตัวเอง
เดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของคนโตเกียวสร้างขึ้นโดยจักพรรดิเมจิและมเหสีโชโกะในปีค.ศ.1920ตั้งอยู่ใจกลาง สวนโยโยกิ สวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ทำให้ดูเหมือนกับว่า ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในป่า หรือที่เรียกกันว่า Meiji Jingu’s forest…ประตูโทริอิขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าเมจิ เป็นโทริอิที่ทำจากไม้มีความสูง 12 เมตร, ความกว้าง17 เมตร,น้ำหนัก13 ตัน,และมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย…นำท่านสู่ ถนนอิโช นามิกิ หรือ กิงโกะ อเวนิว เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมในการชมใบไม้เปลี่ยนสีของต้นแปะก๊วย ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีใบของต้นแปะก๊วยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอร่ามสวยงามทั้งสองข้างทางใต้ต้นไม้จะเต็มไปด้วยใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาเหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจถนนทั้งสองข้างทางของถนนเส้นนี้จะมีร้านคาเฟ่ที่ทำระเบียงยื่นออกมาเพื่อนั่งชมต้นไม้ โดยเฉพาะในช่วงที่ใบต้นแป๊ะก๊วยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองคนจะมานั่งพักผ่อนจิบกาแฟทานอาหารกันเยอะมาก นอกจากนี้ยังถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องด้วยกัน…ก่อนกลับพาท่านมุ่งหน้าสู่ย่านช้อปปิ้งฮาราจูกุ แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัยสุดๆ ของชาวปลาดิบ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับ แฟชั่น หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออกมากจากในหนังสือการ์ตูนชื่อดังอาทิ ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย์,ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็นต้น หรือบางที่ก็หลุดมากจากเกมส์เพลย์ ,แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องที่คลั่งไคล้  หรืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี…อิสระให้ท่านได้เลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ในชีวิตประจำวันสำหรับท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งสามารถเดินเลือก ชมและซื้อสินค้ามากมายที่มีทั้ง แบรนด์เนมชื่อดัง หรือ แฮนด์เมด ที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวในโลกที่ ถนนเทคาชิตะซึ่งคราคร่ำไปด้วยผู้คนมากมายและสินค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย***เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็น อิสระตามอัธยาศัย…ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ***สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

วันที่หก

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ ( 00.20 – 05.25 )

00.20 น. เดินทางจากสนามบินฮาเนดะโดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 661
05.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
***********************************************
หมายเหตุ :

 1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากสภาวะอากาศ,การเมือง,สายการบิน เป็นต้นราคาทัวร์โปรโมชั่นจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน30ท่านขึ้นไปในกรณีไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนวันเดินทาง
 2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน
 5. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
อัตราค่าบริการ

 • เด็กอายุ2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียงเสริม) ลด 4,000 บาท
 • เด็กอายุ2-11ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียงเสริม) ลด 9,000 บาท
 • พักเดี่ยว เพิ่ม 6,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิก

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
 7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่า และฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัท ฯ ได้ดำเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้วถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัท ฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
 8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้
 9. ในรายการเดินทาง บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 30 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ

 1. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่น ๆ โดยทางบริษัท ฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษัท ฯ สามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 4. บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่งLONG LEGทุกกรณี
 6. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 8. โรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 11. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำ/ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้วบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด
…โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง…
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์นิโก้ เซนได อิบารากิ โตเกียว 6วัน3คืน(TG)ต.ค.62
รหัสทัวร์
JAP TAS09(TG)OCT
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
Japan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว