บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Japan

รหัสทัวร์ :
JAP TAS14(TG)MAR-APR
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์นาโกย่า ทาคายาม่า โมโตสุ โตเกียว 6วัน3คืน(TG)มี.ค.-เม.ย.63

รหัสทัวร์: JAP TAS14(TG)MAR-APR

 • วัดโอสุคันนอน เป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองนาโกย่า
 • ชมงานประดับไฟ Nabana no sato Winter Illumination
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ได้รับมรดกโลกเมื่อปี1995 มีอายุเก่าแก่กว่า 250 ปี
 • ซันมาชิซูจิ ย่านเมืองเก่าของญี่ปุ่นมีอายุกว่า300ปี เป็นศูนย์กลางการค้าของเมือง
 • มหานครโตเกียว เมืองหลวงของญี่ปุ่นที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนและเทคโนโลยีล้ำยุค
 • วัดอาซะกุซ่าคันนอน วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว
 • ช้อปปิ้ง ณ ย่านชินจูกุ ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียว

กำหนดการเดินทาง

11-16 มีนาคม 2563 49,900
28 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 49,900
1-6 เมษายน 2563 51,900

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า ( 00.05 – 07.30 )

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C(ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
   

วันที่สอง

นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – หมู่บ้านนินจาอิงะ – มิเอะ – นาบานะ โนะ ซาโตะ – นาโกย่า

00.05 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG644 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง…เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
07.30 น. ถึงสนามบินนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัยผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองพร้อมตรวจเช็คสัมภาระ….นำทุกท่านเดินทางสู่วัดโอสุคันนอน(Osu Kannon Temple)เป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองนาโกย่าเป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นวัดประจำตระกูลโอดะนอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิซึ่งโทกุงาวะอิเอะยาสุเคยพักอยู่เมื่อครั้งเป็นตัวประกันอันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของย่านโอสึเป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกย่า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์นินจาอิงะอุเอโนะ (Iga-Ueno) เมืองแห่งนินจา ที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางตะวันตก ของจังหวัดมิเอะ เป็นเมืองเล็กๆที่เกิดจากการรวมตัวกันของสองเมืองหลัก คือ เมืองอิงะ และ เมืองอุเอโนะ ในปี ค.ศ.2004 และยังมีหมู่บ้านน้อยใหญ่ที่รวมกันจนกลายเป็น เมืองอิงะอุเอโนะ แต่ผู้คนก็ยังคงเรียกในชื่อสั้นๆว่า อิงะ …ภายในหมู่บ้านนินจา ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดีต ที่มีทั้งประตูกล ประตูลับ กับดัก หลุมพรางที่ซ่อนเงินและดาบ อยู่ตามจุดต่างๆในบ้านอย่างน่าทึ่ง และห้องแสดงนิทรรศการ สำหรับจัดแสดงของสะสมที่เกี่ยวกับนินจา เช่น งานเขียนโบราณ อาวุธนินจาประเภทต่างๆ เป็นต้น …นำท่านชมการแสดงโชว์ต่อสู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจจากเหล่านินจา รวมถึงยังมีบริการเช่าชุดนินจา และใส่เดินเที่ยวทั่วเมือง (ไม่รวมค่าบริการเช่าชุดในราคา 500 เยน) … ให้ทุกท่านสัมผัสวิถีนินจา และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย…นำท่านชมงานประดับไฟที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในญี่ปุ่น Nabana no sato Winter Illumination ซึ่งมีการประดับไฟอย่างสวยงามในธีมต่างๆ หลากหลายโซนและแตกต่างกันไปในแต่ละปี เช่น อุโมงค์ไฟขนาดยาวประมาณ 300 เมตร ได้แก่ อุโมงค์สายรุ้งสีสดใส, อุโมงค์ไฟสีทองที่ เปรียบเสมือนอุโมงค์ดวงดาวแห่งทางช้างเผือก, อุโมงค์ไฟสีชมพูที่เปรียบเสมือนอุโมงค์แห่งความรัก เป็นต้น … อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ำและแสงไฟอันตระการตา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก : NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – ทาคายาม่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)….นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมหมู่บ้านที่มีหลังคาสูงมุงจากหมู่บ้านสไตล์ กัสโซ-สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมแท้ๆเป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับสภาวะอันรุนแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตก…หมู่บ้านชิราคาวาโกะได้รับการยกย่องจากองค์การ ยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี 1995 มีอายุเก่าแก่กว่า 250 ปี ซึ่งยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติได้อย่างเหมือนเดิม ด้วยเสน่ห์และความสวยงามของตัวหมู่บ้านท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติให้ความรู้สึกราวกับหมู่บ้านในเทพนิยาย ซึ่งมีความสวยงามอย่างมาก ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศ และชมความสวยงามของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นที่ถูกโอบกอดด้วยขุนเขาแห่งนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดกิฟุ สถานที่ที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้เดินทางย้อนเวลาไปยังประเทศญี่ปุ่นในอดีต และมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำ เพื่อนำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองที่ถูกขนานนามว่าLittle Kyotoด้วยบรรยากาศอันเก่าแก่ที่อาบด้วยจิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมตามจารีตแห่งยุคสมัยเกียวโตและเอโดะ พร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติโอบล้อมด้วยขุนเขาและวัฒนธรรมอันงดงาม…เพื่อนำท่านเดินทางชม ทาคายาม่าจินยะ หรือ อดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า ที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโชกุนโทกุงาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว … ท่านจะได้ชมถึง ห้องทำงาน / ห้องพักผ่อน ที่แสนจะเรียบง่ายของผู้ปกครองในอดีต…นำท่านเดินทางสู่ “ซันมาชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าของญี่ปุ่น มีอายุกว่า 300ปี เป็นศูนย์กลางการค้าของเมืองทาคายาม่าที่มีความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจ เป็นอย่างมากในยุคเอโดะ จุดเด่นของย่านนี้คืออาคารบ้านเรือนเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นแท้ๆ และสีของตัวอาคารจะมีสีน้ำตาลและสีดำเท่านั้น …ในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์เชิดชูให้เป็นย่านที่มีสิ่งก่อสร้างที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ของญี่ปุ่น…ตลอดสองข้างทางในย่านนี้จะมีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงร้านอาหารให้ได้เลือกชิมเลือกซื้อตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
ที่พัก : TAKAYAMA ASSOCIA HOTEL หรือเทียบเท่า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/โอนเซ็น(Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สี่

ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – โอชิโนะ ฮัคไค – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – โมโตสุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)…ชม ตลาดสดเช้าเมืองทาคายาม่า เกิดขึ้นเมื่อสมัยเอโดะ 200 ปีที่ผ่านมา โดยพวกเกษตรกรได้นำเอาผลิตผลจำพวกดอกไม้ พืชผักมาจำหน่ายเอง อีกทั้งของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของเมืองทาคายาม่าด้วย…ณ บริเวณริมแม่น้ำมิยากาว่า เพื่อให้ท่านได้ตื่นตากับ บ้านเรือน ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ สมัยเอโดะ ในช่วงปี ค.ศ.1600-1868 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความโดดเด่นทางวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่ผู้คนมักจะ พูดถึงเสมอเมื่อนึกถึงสมัยเอโดะ คือการขยายตัวของชนชั้นพ่อค้า และการพัฒนาศูนย์กลางชุมชนเมืองของ โชกุนโทกุงาว่า ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิกกับบ้านเรือนต่างๆ ซึ่งจะเปิดให้ท่านชม และเลือกซึ้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย…เดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในจังหวัดนากาโน่ มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และธรรมชาติอันสวยงามอย่างเทือกเขา Japan Alps…เพื่อนำท่านชมความงดงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นเป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติประจำชาติที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น เป็นปราสาทที่สร้างด้วยไม้ 5 ชั้น 6 คูหา ถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง ใช้สีดำเป็นหลักในการตกแต่ง ทำให้เกิดความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และสุขุม จนได้สมญานามว่า ปราสาทอีกา นอกจากนี้ปราสาทมัตสึโมโต้ยังมีศาลาชมดวงจันทร์ที่งดงามแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยก่อน … ให้ท่านชื่นชมความงามของปราสาทที่มีทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นอันงดงามเป็นฉากหลัง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ โอชิโนะฮัคไค หมู่บ้านเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่างทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako … ภายในหมู่บ้านมีบ่อน้ำแปดบ่อที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิและถูกกรองผ่านชั้นหินลาวาใต้ดินมาเป็นเวลานานมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี…ได้รับใบประกาศจากกรมชลประทาน ของประเทศญี่ปุ่นว่าน้ำในแต่ละบ่อเป็นน้ำที่ใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุทำให้มีสาหร่าย และหญ้าน้ำ เกิดในบ่อ ทำให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคล้ายกับมรกตอยู่ในน้ำ…ท่านสามารถดื่มน้ำสะอาดอันศักดิ์สิทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่า หากใครได้ดื่มก็จะมีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ(หากเดินทางช่วงวันที่ 28 มีนาคม – 02 เมษายน และ 01 – 06 เมษายน 2563ท่านจะได้ชมดอกซากุระที่บานโดยรอบสีชมพูสวยงาม(โดยทั่วไปซากุระจะบานประมาณ 1สัปดาห์ ขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในแต่ละปี ดังนั้นหากช่วงที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว อาจจะไม่สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริษัทต้องขออภัยมา ณ ที่นี่)…เดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally ,Diesel ,Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gapและอีกมากมายหมวดสินค้าIntimate Apparel ได้แก่ Kid BlueและTriumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น…นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆอย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
ที่พัก : MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/โอนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่ห้า

โมโตสุ – โตเกียว – สวนสาธารณะ อุเอโนะ – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)….เดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่นที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนและเทคโนโลยีล้ำยุคมากมาย…เพื่อนำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะอุเอโนะ(เดินทางช่วงวันที่ 28 มีนาคม – 02 เมษายน และ 01 – 06 เมษายน 2563)เป็นสวนสาธารณะเก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สวยงามกลางกรุงโตเกียว ซึ่งรวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียวนอกจากสวนสวยแล้ว ที่สวนอุเอโนะยังมีสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์กลางสวนอีกด้วย ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสวนที่เต็มไปด้วย ดอกซากุระ ถึงฤดูกาลที่แย้มบานสะพรั่งเป็นสีชมพูอยู่ทั่วบริเวณสวนใจกลางกรุงโตเกียว นับว่าเป็นที่ชมดอกซากุระในโตเกียวที่สวยงามที่สุดก็ว่าได้ (ท่านอาจจะได้เห็นบรรยากาศการชมดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ที่จะมากันเป็นครอบครัว/หมู่คณะ) … อิสระให้ท่านได้เลือกมุมประทับใจบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย (โดยทั่วไปซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ ขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในแต่ละปี ดังนั้นหากช่วงที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว อาจจะไม่สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริษัทต้องขออภัยมา ณ ที่นี่)…เดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่าคันนอน วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว…เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ โคมไฟขนาดยักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ …หรือจะเลือก เดินที่ ถนนนาคามิเซะ ท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย…เดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียว สกายทรี(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก…เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็นทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร… ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยี แนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จาก ละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
บ่าย หลังอาหารกลางวันนำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านชินจูกุ หรือ ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า ร้านขายของเป็นพัน ๆ ร้าน และร้านร้อยเยน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่น ๆ อีกมากมาย…เดินทางสู่ โอไดบะ เกาะมหัศจรรย์แห่งโตเกียว ที่เกิดจากการถมทะเลด้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ำยุคและ ทันสมัย…เป็นเกาะที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และศักยภาพของชาวญี่ปุ่นที่สามารถสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึ้นมา…ให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้าวีนัสฟอร์ต (Venus Fort) ตั้งอยู่ที่ย่านโอไดบะ(Odaiba) ประมาณทางทิศใต้ของเมืองโตเกียว ภายในห้างมีร้านค้ากว่า 100 ร้าน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น เสื้อออกกำลังกาย เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทรนิค ร้านกาแฟ ร้านอาหาร รวมทั้งหมด 3 ชั้น เรียกได้ว่าแค่มองด้านนอกนี่ก็จะเห็นเลยว่าห้างสรรพสินค้าวีนัสฟอร์ตแตกต่างจากที่อื่น ๆ เพราะที่นี่นั้นเค้ามีคอนเซ็ปต์ของช้อปปิ้งมอลล์สไตล์เวนิช โดยจะเน้นการออกแบบและตกแต่งให้เป็นแบบเวนิชแท้ ๆ อย่างส่วนหลังคาเป็นรูปท้องฟ้าที่จะเปลี่ยนสีไปตามช่วงเวลาของวัน อีกจุดหนึ่งที่สายช็อปต้องไม่พลาดก็ตรงส่วนชั้นที่ 3 เพราะบนชั้นนี้จะเป็นโซนที่รวมร้าน Outlet อยู่ประมาณ 50 ร้าน มีทั้งแบรนด์จากประเทศญี่่ปุ่นและจากต่างประเทศ เช่น Levis, Puma และ Samsonite เป็นหนึ่งใน Outlet mall ที่อยู่ใกล้กับใจกลางเมืองโตเกียวมากที่สุด เรียกได้ว่าเป็นห้างสรรพสินค้าที่แม้จะไม่ได้ใหญ่มากที่สุด หากก็มีความลงตัวมาก ๆ และมีสินค้าให้เดินเลือกซื้อกันแบบไม่แพ้ที่อื่นๆ…จากนั้นให้ท่านได้เดินเที่ยวที่ แพลเล็ททาวน์ (Palette Town) คืออีกหนึ่งย่านบันเทิงและศูนย์การค้าที่มีชื่อเสียงบนเกาะโอไดบะ คำว่า Palette แปลว่า จานผสมสี ซึ่งก็เหมาะสมดีสำหรับนครแห่งสีสันแห่งนี้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกิจกรรมหลากหลายอารมณ์ที่คงจะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับมันบ้างไม่มากก็น้อย…ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับการ นั่งกินลมชมวิว บน ชิงช้าสวรรค์(ferris wheel) ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น…ตื่นตากับสีสันของแสงไฟที่ประดับประดา ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศ ของอ่าวโตเกียวที่มี สะพานเรนโบว์ (Rainbow  Bridge) พาดผ่าน และมีแสงสีของกรุงโตเกียวยามค่ำคืนเป็นฉากหลัง รวมทั้ง เทพีเสรีภาพ เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย…ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ **
…..น. สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

วันที่หก

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ ( 00.20 – 05.25 )

00.20 น. เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 661
05.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
************************************************
หมายเหตุ :

 1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้นราคาทัวร์โปรโมชั่นจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 30 ท่านขึ้นไป ในกรณีไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือเลื่อนวันเดินทาง
 2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. รบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 30 วัน
 4. กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน
 6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
อัตราค่าบริการ

 • พักเดี่ยวเพิ่มเงิน 6,000 บาท
 • เด็กอายุ2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียงเสริม) ลด 5,000 บาท
 • เด็กอายุ2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียงเสริม) ลด 11,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิก

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
 7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่า และฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัท ฯ ได้ดำเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้วถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัท ฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
 8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 30 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ

 1. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่น ๆ โดยทางบริษัท ฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น/การนำสิ่งของผิดกฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียรวมถึงภัยธรรมชาติและการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษัท ฯ สามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 4. บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบินหากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง15ท่านทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า(PRE CHECKIN)อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ปแต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกันโปรดทราบ!ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่งLONG LEGทุกกรณี
 6. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน(เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ)กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
 7. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋าขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเองบางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 11. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัท ฯ แล้ว ทางบริษัท ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด
…โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง…
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์นาโกย่า ทาคายาม่า โมโตสุ โตเกียว 6วัน3คืน(TG)มี.ค.-เม.ย.63
รหัสทัวร์
JAP TAS14(TG)MAR-APR
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
Japan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว