บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Europe

รหัสทัวร์ :
EUR HG12(EK)SEP-DEC
ประเทศ :
Europe
สายการบิน :
Emirate Airlines

ทัวร์นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5คืน(EK)ก.ย.-ธ.ค.61

รหัสทัวร์: EUR HG12(EK)SEP-DEC

นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5คืน

 • สวนสนุกทิโวลีสร้างขึ้นในปี 1843 มีเครื่องเล่นสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่
 • ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์ ถนนสายชอปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกมีร้านค้ามากมายหลายร้อยร้าน
 • ชม รูปปั้นเงือกน้อย ที่นั่งอยู่บนโขดหินริมน้ำมาตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ปี 1913
 • ล่องเรือดีเอฟดีเอส ซีเวยส์ จากออสโลไปยัง โคเปนเฮเก้นและค้างคืนบนเรือ 1 คืน
 • นั่งรถรางขึ้นไปยัง ยอดเขาฟลอเยน ชมแมกไม้ทิวทัศน์สวยๆ งามๆ ตลอดทาง
 • รถไฟสายโรแมนติก ฟลอมส์บานา รถไฟสายโรแมนติกสุดคลาสสิกที่สุดของนอร์เวย์
 • ช้อปปิ้งย่านคาร์ล โจฮันส์ เกท สีสันแห่งการช้อปปิ้งบนถนนที่เป็นเหมือนหนึ่งในแลนด์มาร์ก
 • ย่านนูฮาฟน์ ย่านสีสันและความบันเทิง ชมวิวทิวทัศน์อาคารเก่าที่รักษาไว้เป็นอย่างดี

วันเดินทาง 8วัน 5คืน

25 กันยายน – 2 ตุลาคม 2561 49,900
28 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 49,900
26 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 59,900

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่EK385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง

ดูไบ – ออสโล – อัล (บุสเครุต)

04.45 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
07.25 น. ออกเดินทางสู่ เมือง เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่EK159 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.30 น. เดินทางถึงออสโล ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองก่อนจะออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางจากเมืองออสโลสู่ เมืองอัล (Al) เมืองเล็กๆ ในเขตจังหวัดบุสเครุต (Buskerud) ทางภาคใต้ของประเทศนอร์เวย์ เมืองอัลเป็นเมืองที่รายล้อมไปด้วยภูเขาสูง สวยด้วยทัศนียภาพที่มากพร้อมด้วยธรรมชาติโดยรอบ นอกจากนี้เมืองอัลยังเป็นเมืองที่มีพื้นที่กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ อยู่สูงในระดับ 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Thon Hotel Hallingdal หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

อัล – กุดวาเก้น – ฟลอม – วอส – เบอร์เก้น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม….เดินทางสู่ กุดวาเก้น (Gudvangen) ในเขตจังหวัด ซองน์ อ็อก ฟยอร์ดาเน (Sogn og Fjordane) เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกเมืองหนึ่ง และยังเป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญเมืองหนึ่ง นำท่านขึ้นเรือเฟอร์รี่ เพื่อเดินทางสู่เมือง ฟลอม (Flam) เมืองน่าอยู่น่าเที่ยวเพราะเงียบสงบจากการที่มีประชากรอยู่แค่ประมาณ 450 คนเท่านั้น แต่กลับกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวหนึ่งในนอร์เวย์ที่มีนักท่องเที่ยวชื่นชอบและเดินทางมาเยี่ยมเยือนกันอยู่ตลอดโดยเฉพาะคนไทยจะมากันเยอะมาก ทั่วเมืองบรรยากาศดี วิวสวยจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
บ่าย เดินทางถึงเมืองฟลอมแล้ว นำท่านขึ้น รถไฟสายโรแมนติก ฟลอมส์บานา Flamsbana รถไฟสายโรแมนติกสุดคลาสสิกชื่อดังที่สุดของนอร์เวย์ที่จะพาเราลัดเลาะชมวิวทิวทัศน์สวยๆ ไปตลอดเส้นทาง ผ่านหมู่บ้าน ทิวเขา ทุ่งหญ้า ป่าไม้ น้ำตกจนถึงที่หมายของเราที่เมือง ไมร์ดัล (Myrdal) ก่อนจะต่อรถโค้ชไปยังเมือง เบอร์เก้น (Bergen) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของนอร์เวย์ ยังเป็นที่ตั้งของกองทัพเรือนอร์เวย์ และเป็นศูนย์กลางการขุดเจาะน้ำมันของประเทศ นอกจากนี้เบอร์เก้นยังพ่วงความเป็นอดีตเมืองหลวงเก่าของนอร์เวย์ในช่วงศตวรรษที่ 17 หรือราวปี 1070 ก่อนจะย้ายไปตั้งเมืองหลวงกันใหม่ที่ออสโลในปี 1299 เบอร์เก้นถูกเลือกให้เป็นเมืองหลวงจากการที่เป็นเมืองใหญ่และมีท่าเรือที่เหมาะสำหรับการเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อทำการค้ากับต่างชาติจนกลายเป็นเมืองที่รุ่งเรืองด้านการค้าขายมากที่สุดในยุคสันนิบาตฮันเซียติก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Thon Hotel Bergen Airport หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

เบอร์เก้น ­– ยอดเขาฟลอเยน – บุสเครุต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม….นำท่านเที่ยวชมภายในเมืองเบอร์เก้น ที่ย่าน บริกเก้น ที่เป็นกลุ่มอาคารไม้เก่าอายุเฉียดพันปีที่นอกจากจะเก่าแก่แล้ว ยังสวยด้วยสีสันของอาคารต่างๆ ที่สดใส โดดเด่น และจัดจ้าน ที่ทำให้เมืองได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโก้ไปเป็นที่เรียบร้อย นำท่านนั่งรถรางจากสถานีใจกลางเมืองเบอร์เก้นขึ้นไปยัง ยอดเขาฟลอเยน (Floyen) ผ่านแมกไม้ทิวทัศน์สวยๆ งามๆ ตลอดทาง แม้จะเป็นฤดูหนาว แต่สำหรับเบอร์เก้นแล้วนี่คือเมืองที่มีอากาศไม่หนาวจัดเท่าเมืองอื่นๆ ของนอร์เวย์จากการที่มีแนวเทือกเขาล้อมกันกระแสลม ในขณะที่มีกระแสน้ำอุ่นเชื่อมต่อกับทะเลเข้าสู่เมือง ชมวิวกันเพลินๆ ก่อนที่รถรางจะเข้าจอดที่สถานีบนยอดเขาในระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 320 เมตร ทำให้มองเห็นไกลไปถึงท่าเรือใหญ่ที่มีทั้งเรือรบและเรือสำราญหรู เห็นบ้านเรือนและผู้คน เห็นถึงความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีครบทุกรูปแบบจากวิวพาโนราม่าที่ทำให้มองเห็นภาพความเป็นเบอร์เก้นได้ชัดเจนที่สุด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางจากเมืองเบอร์เก้นสู่เมืองบุสเครุตระหว่างทางชมทัศนียภาพที่ทั้งสวยและน่าตื่นตาตลอดรายทางไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้ ป่าและภูเขาสูงรวมถึงหุบเหวลึกที่เกิดจากการกัดเซาะของลำธารนานนับพันๆปี
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Thon Hotel Hallingdal หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

บุสเครุต – ออสโล – DFDS

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม….เดินทางจากเมืองอุสเบคุตสู่ออสโล (Oslo)เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เมืองสวยมีสไตล์อย่างที่ใครๆ เขามักพูดกันว่านี่คือเมืองแห่งสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยเฉพาะตัวอาคารบ้านเรือนร้านค้าจะมีรูปแบบการก่อสร้างสวยงามได้สัดส่วนและแปลกตาซึ่งส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้ทาสีสด มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะ มีจุดชมวิวสวยๆ ของเมืองเลียบฟยอร์ด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย อิสระช้อปปิ้งย่าน คาร์ล โจฮันส์ เกท(Karl Johans Gate)สีสันแห่งการช้อปปิ้งบนถนนที่เป็นเหมือนหนึ่งในแลนด์มาร์กของเมืองซึ่งดูหรูหรามาก นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเพราะมีแต่สินค้าน่าช้อปมากมายตั้งแต่แบรนด์เนมจนถึงสินค้าท้องถิ่นไม่มีแบรนด์ โดยเฉพาะแบรนด์ H&M ที่มีต้นกำเนิดในแถบสแกนดิเนเวีย และกระเป๋าเป้สะพานจากสวีเดนแบรนด์ “Fjallraven” หรือที่เราคุ้นในชื่อ “Kanken“ ก็มีแบบให้เลือกมากมาย….นำท่านลงเรือดีเอฟดีเอส ซีเวยส์(DFDS Seaways)จากออสโลไปยัง โคเปนเฮเก้น(Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก ดีเอฟดีเอส ซีเวยส์เป็นเรือสำราญลำใหญ่ กับความสูง 12 ชั้น ชั้น 1-4 เป็นที่จอดรถ ชั้น 5-10 เป็นที่พักซึ่งมีห้องพักมากมาย ดีเอฟดีเอส ซีเวยส์คือสวรรค์บนผิวน้ำดีๆ นี่เอง ทั่วทั้งลำเรือมีทุกความบันเทิงบรรจุไว้ครบถ้วน โดยเฉพาะบนชั้น 7 ที่มีทั้งคาสิโน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ มุมช้อปปิ้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า น้ำหอม และเครื่องสำอาง มีร้านปลอดภาษี มุมช็อกโกแลตพร้อมขนมสำหรับเด็กๆ มีมุมอาหารทะเลบุฟเฟ่ต์ และมีบริการ Free wifi ให้ใช้ด้วย ถ้าขึ้นชั้น 8 ก็เป็นมุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บาร์ พร้อมลานนั่งดื่มบนดาดฟ้าเรืออีกด้วย….กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่หก

DFDS –  โคเปนเฮเก้น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม….เดินทางถึงเมือง โคเปนเฮเก้น (Copenhagen) เที่ยวชมภายในตัวเมือง นำท่านชม รูปปั้นเงือกน้อย (The Little Mermaid) ที่นั่งอยู่บนโขดหินริมน้ำมาตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ปี 1913 ซึ่งเป็นครั้งที่เริ่มสร้าง และเพิ่งจะมีการฉลองครบรอบ 100 ปีไปเมื่อปี 2013 ที่ผ่านมาไม่นานนี้ เงือกน้อยเนื้อสำริดตัวนี้ออกแบบสร้างในปี 1909 มีขนาดเท่าคนจริง น้ำหนักสำริดทั้งตัวประมาณ 175 กิโลกรัม แต่เพราะตั้งอยู่กลางแจ้งตลอดกาลเช่นนี้ เงือกน้อยผู้น่าสงสารจึงมักตกเป็นเหยื่อให้หัวขโมยลักลอบตัดหัวและแขนไปเสมอ กระทั่งถูกเพนท์สีใส่จนต้องถูกบูรณะใหม่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามเงือกน้อยก็เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลง นำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังอเมเลี่ยนบอร์ก (Amalienborg Palace) สร้างขึ้นโดย ราชวงศ์โอลเดนบอร์ก ราวศตวรรษที่18 เพื่อใช้เป็นที่ประทับของบรรดาบุคคลในพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์กแทนที่ พระราชวังคริสเตียนบอร์ก ที่ถูกเผาทำลายไปในปี1794 ภายในพื้นที่ของพระราชวังอเมเลี่ยนบอร์กมีพระราชวังย่อยอีก 4 หลังที่มีรูปทรงอาคารเหมือนกันหมด แต่ภายในพระราชวังทั้งสี่กลับถูกออกแบบให้แตกต่างกันไปตามรสนิยมผู้เป็นเจ้าของ แต่ก็หรูหราอลังการคล้ายกัน มีบางส่วนเปิดให้เข้าชมได้ ส่วนข้าวของชิ้นสำคัญ เครื่องประดับมีค่า เครื่องแต่งกาย และงานศิลปะต่างๆ จะถูกเก็บรักษาไว้ในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ และก็เช่นกันที่ทุกเที่ยงวันจะมีการผลัดเปลี่ยนเวรยามของกองทหารรักษาพระองค์ ซึ่งเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวรอชมเสมอ….นำท่านชมย่าน นูฮาฟน์ (Nyhavn) ย่านแห่งความสุดยอดด้านสีสันและความบันเทิง ที่สุดของความน่าสนใจอยู่ที่วิวทิวทัศน์ของอาคารเก่าในย่านนี้ซึ่งยังได้รับการเก็บรักษาอย่างดี สีสันยังคงสดใส ช่วยสร้างบรรยากาศโดยรอบได้ดีมาก และถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองอีกแห่งหนึ่งเลยสำหรับนูฮาฟน์แห่งนี้ จึงกลายเป็นย่านชื่อดังที่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าท้องถิ่นใดๆ ของเมืองก็มักจะจารึกวิวของนูฮาฟน์ไว้ด้วยเสมอ ปัจจุบันย่านนูฮาฟน์ยังมีความสำคัญจากการได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอีกด้วย จึงยิ่งทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย อิสระช้อปปิ้งถนนสตรอยก์ (Stroget) ถนนสายชอปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลก พรั่งพร้อมด้วยร้านค้ามากมายหลายร้อยร้าน แต่ละร้านก็ซอกซอนอยู่ตามซอยเล็กซอยน้อย เดินเข้าซอยนี้ไปออกซอยนั้นกันสนุกไปเลย ช้อปปิ้งกันไม่หวาดไม่ไหวถูกใจขาช้อปแน่นอน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Scandic Sluseholmen หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด

โคเปนเฮเก้น – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม….เข้าชมสวนสนุกทิโวลี (Tivoli) สวนสนุกที่เก๋ตั้งแต่ชื่อเพราะตัวอักษรTivoli เมื่อนำมาเรียงสลับจากหลังจะอ่านได้ว่า I lov it สวนสนุกแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1843 มีเครื่องเล่นที่พร้อมสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยเครื่องเล่นที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดก็คือรถไฟเหาะรางไม้ซึ่งติดอันดับ1ใน7ของรถไฟเหาะที่ชวนให้หวาดเสียวที่สุดในโลก(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)……ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย
15.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 152 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่แปด

ดูไบ – สุวรรณภูมิ

23.55 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
03.40 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 376(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
13.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ
****************************************
อัตราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียง ลด 2,000 บาท
 • พักเดี่ยว เพิ่ม 10,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 2. ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
  ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน
 6. ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้นทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
เงื่อนไขการจอง

 1. สำหรับการจองกรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ20,000บาทพร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง(หลังจองภายใน3วัน)
 2. ชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
การยกเลิกการเดินทาง

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ​ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 • คณะเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมายเหตุ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า

 1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จำนวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 3. เอกสาระสำคัญส่วนบุคคล
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ
  • สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 4. กรณีเป็นพนักงานบริษัทใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
 5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 6. หลักฐานทางการเงินสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปัจจุบันในวันที่ยื่นวีซ่า) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่ือกลับสู่ภูมิลําเนา หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านั้น (ในกรณีที่ผู้อื่นเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ)**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 7. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่าน้ัน
 8. กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี

        8.1 ไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง

– จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อำเภอ / เขต ที่ท่านอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษ)

– บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา

– สำเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา

– หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)

– ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ

– เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เดินทางกับผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

8.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา

– บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา

– สำเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา

– หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)

– ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ

**หมายเหตุในวันที่มายื่นขอวีซ่าบิดาและมารดาต้องเดินทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กับบุตร**

 1. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าวเช่นกัน
 2. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซ่าเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท
 3. การยื่นวีซ่านั้นผู้เดินทางต้องชําระยอดมัดจําก่อนเท่านั้นถึงสามารถดําเนินขั้นตอนการยื่นวีซ่าได้
** ทางบริษัทไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใบละ 500 บาท **
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5คืน(EK)ก.ย.-ธ.ค.61
รหัสทัวร์
EUR HG12(EK)SEP-DEC
สายการบิน
Emirate Airlines
ประเทศ
Europe
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว