บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN LXH01(3U)JUN
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Sichuan Airlines

ทัวร์ทิเบต ลาซา โปตาลา 5 วัน 4 คืน(3U) มิ.ย.62

รหัสทัวร์: CHN LXH01(3U)JUN

 • เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง)  สมญานาม หลังคาโลก
 • ชมวิถีชีวิตแห่งพุทธวัชรยานของชาวทิเบต
 • ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม พระราชวังโปตาลา
 • พระตำหนักนอร์บุหลิงคา วัดเซรา วัดโจคัง
 • ตระการตา ทะเลสาบยัมดรอก หรือ ทะเลสาบเทอร์คอยซ์

***** รายการท่องเที่ยว ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองใดๆ *****

กำหนดการ

19-23 มิถุนายน 2562 33,999

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก  

กรุงเทพฯ – เฉิงตู

14.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10  แถว U  เคาน์เตอร์สายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
17.30 น. ออกเดินทางสู่นครเฉิงตู  โดยเที่ยวบินที่ 3U 8146   ***** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง *****
21.45 น เดินทางถึงสนามบินซวงหลิว นครเฉิงตู (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เมืองเอกของมณฑลเสฉวน มณฑลแห่งนี้มีแม่น้ำ 4 สายไหลผ่าน จึงได้ชื่อว่า เสฉวน  (Si Chuan) เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับฉายาว่าเป็น เมืองแห่งสรวงสวรรค์  นอกจากนี้เมืองเฉิงตูยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีจากวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก หลังผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว
นำท่านเข้าที่พัก ……..  ระดับ 3 ดาว + ***** ทางสายการบินเป็นผู้ดำเนินการเรื่องที่พัก และรถรับส่งจากสนามบิน *****

วันที่สอง  

เฉิงตู – ลาซา – พระตำหนักนอร์บุหลิงฆา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) นำท่านเช็คเอ้าท์และเดินทางไปยังสนามบิน
11.45  น. ออกเดินทางสู่เมืองลาซาโดยเที่ยวบินที่  3U 8695  ***** บริการอาหารและเครื่องดื่ม *****
14.10 น. เดินทางถึงสนามบินกงก่า  เมืองลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต หรือ ซีจ้าง  ในภาษาจีน …. หลังรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองลาซา เมืองหลวงของทิเบต ตั้งอยู่ในระดับความสูง 3,490 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ตั้งอยู่บนที่สูงที่สุดในโลก จนได้รับฉายาว่า หลังคาโลก ทิเบตมีอากาศที่หนาวเย็นมาก และมีความกดอากาศและออกซิเจนต่ำ…..คำว่า ลาซา มีความหมายถึง ดินแดนของพระเจ้า และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปี ประชากรมีชาวฮั่น หุย และชนกลุ่มน้อยอื่นอาศัยอยู่ นอกเหนือจากชาวทิเบตที่มีอยู่จำนวนมากที่สุด ซึ่งล้วนแล้วมีวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับศาสนาพุทธวัชรยาน เป็นอย่างมาก โดยมีองค์ดาไลลามะเป็นตำแหน่งประมุขหัวหน้าคณะสงฆ์ทางศาสนาและเป็นผู้นำทางการเมือง การปกครอง คนทิเบตเชื่อว่าดาไลลามะ คือ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร กลับชาติมาเกิด
…..นำท่านชม พระตำหนักนอร์บุหลิงฆา(Norbulingka)หรือ พระราชวังฤดูร้อนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของลาซา พื้นที่ประมาณ 3.6 แสนตารางเมตรสร้างขึ้นโดยดาไลลามะองค์ที่ 7ในปีค.ศ1750 และเสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ.1850 ใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อนของดาไลลามะองค์ที่ 8 จนถึงดาไลลามะ องค์ที่ 14ก่อนที่จะลี้ภัยออกจากทิเบตไปอยู่อินเดียในปีค.ศ.1959ได้รับการจัดเข้าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก้ในปีค.ศ.2001
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่านเข้าที่พัก QO MO LANG ZONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ข้อแนะนำ: คืนนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับสภาพอากาศและภูมิประเทศ  เนื่องจากที่ตั้งของลาซา อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมาก   ปริมาณออกซิเจนในอากาศน้อย …. ท่านอาจมีการแพ้ที่สูง คือ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ท้องเสีย ท้องอืด หรือ คลื่นไส้อาเจียน   จึงจำเป็นต้องพักผ่อนให้มาก เพื่อให้ร่างกายสดชื่นในวันรุ่งขึ้น , ไม่ควรอาบน้ำในคืนนี้ แต่เช็ดตัวทำความสะอาดร่างกายก็พอ, งดการดื่มอัลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่
วันที่สาม ลาซา – พระราชวังโปตาลา – วัดโจคัง – ถนนแปดเหลี่ยม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3)…นำท่านชม พระราชวังโปตาลา สร้างขึ้นในต้น ศตวรรษที่7 โดยกษัตริย์ซองตันกัมโป(Songtsan Gampo)โดยสร้างเพื่อใช้เป็นที่ประทับขององค์หญิงเหวินเฉิง จากราชวงศ์ถังที่เดินทางมาเพื่อแต่งงานกับกษัตริย์ ต่อมาพระราชวังถูกทำลายลงเกือบหมดในระหว่างสงคราม  จนมาถึงค.ศ.ที่ 17 ในสมัยของดาไลลามะองค์ที่ 5 ได้เริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์ และดำเนินการมา ตลอดในทุกสมัยของดาไลลามะแต่ละองค์ จนปี ค.ศ.1645 จึงเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นในปัจจุบัน พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 3,756 เมตรจากระดับน้ำทะเล พื้นที่ประมาณ 3.6 แสนตารางเมตร โครงสร้างหลักทำด้วยไม้และหิน คือกำแพงสร้างด้วยหิน หลังคา และหน้าต่างสร้างด้วยไม้  แบ่งออกเป็นสองส่วน ลักษณะเหมือนวัง 2 วังซ้อนกันอยู่ คือ วังขาว ซึ่งใช้เป็นส่วนของสำนักงาน โรงเรียนศาสนา และวังแดง (ตามสีของผนัง) ซึ่งใช้ในการประกอบพิธีกรรม ภายในพระราชวังประกอบด้วยห้องต่างๆ ประมาณ 1,000 ห้อง  ใช้เป็นที่ประทับ, ทรงงาน, เก็บเถ้าอัฐิของดาไลลามะ ที่สำคัญยังใช้เป็นที่ทำงานในทางการเมืองของดาไลลามะ จนถึง ปีค.ศ.1755 ดาไลลามะองค์ที่ 7 ได้สร้างตำหนักนอร์บุหลิงฆา ใช้เป็นที่ประทับในฤดูร้อน และใช้พระราชวังโปตาลาเป็นพระราชวังฤดูหนาว ได้รับการจัดเข้าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1994  ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมสิ่งของล้ำค่า เช่นรูปเคารพ, ภาพวาดทางศาสนาพุทธ, งานแกะสลักไม้, พระคัมภีร์, โบราณวัตถุต่างๆ ที่สำคัญเป็นศูนย์รวมใจของชาวทิเบต
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย จากนั้นนำชม วัดโจคัง (Jokhang Temple) วัดสำคัญของชาวทิเบตสร้างขึ้นประมาณ คริสต์ศตวรรษที่ 7 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่เจ้าหญิงคิดซัน จากเนปาล และเจ้าหญิงเหวินเฉิง จากราชวงศ์ถัง นำมาเป็นของขวัญเพื่อถวายแด่ กษัตริย์ ซองตัน กัมโป ของทิเบต ซึ่งภายหลังได้ แต่งงานกับกษัตริย์ซองตัน ทั้งสองพระองค์    ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของทั้งสามพระองค์ โดยเฉพาะ พระพุทธศากยมุนี โจโว ที่เจ้าหญิงเหวินเฉิงนำมาจากฉางอานนั้นเชื่อว่าเป็นของจริงที่ยังคงเก็บรักษาอยู่ วัดโจคังได้รับการจัดเข้าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้ ในปี2000 จากนั้นนำท่านไปชม ถนนแปดเหลี่ยม เป็นถนนสายเก่าแก่ที่สุดของลาซา ล้อมรอบวัดโจคัง เต็มไปด้วยร้านค้าที่ทุกคนสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองทิเบต และต่อรองราคาได้ อิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่านเข้าที่พัก QO MO LANG ZONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ลาซา – วัดเซรา – ทะเลสาบยัมดรอก (หยางโจวหยง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6) นำท่านชมวัดเซรา(Sera Temple)เปรียบเสมือนตัวแทนของพระลามะนิกายหมวกเหลือง (Gelugpa) ของทิเบตตั้งอยู่ทางทิศเหนือของลาซา สร้างขึ้นในปีค.ศ.ที่1419 โดย สักยา เยซี(ลูกศิษย์ของพระลามะจงกาปา ผู้ก่อตั้งพุทธทิเบต) พระลามะซึ่งเดินทางไปเข้าเฝ้าจักรพรรดิหย่งเจิ้น แห่งราชวงศ์หมิง และได้รับพระราชทานพระพุทธรูป, ผ้าไหม, เงิน และทองคำเพื่อนำมาใช้ในการสร้างวัดนี้ด้วย  วัดเซาราเป็นวัดสำคัญ 1 ใน 6 วัดสำคัญของนิกายหมวกเหลือง และเป็น 1 ใน 3 วัดสำคัญของเมืองลาซา …..
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย นำท่านออกเดินทางไปชม ทะเลสาบยัมดรอก (Yamdrok Tso) หนึ่งในสาม ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของทิเบต(Namtso, Manasarovar, Yamdrok tso) อยู่ระหว่างเมืองลาซา(ประมาณ 100 ก.ม.) และเมืองเกียงเซ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)  เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ระดับ 4,441 เมตรจากระดับน้ำทะเล ขนาดค่อนข้างใหญ่พื้นที่ประมาณ 648 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี น้ำในทะเลสาบเป็นสีฟ้าอมเขียว หรือ สีเทอร์คอยซ์ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ ทะเลสาบเทอร์คอยซ์ ภาพของน้ำสีเทอร์คอยซ์ในทะเลสาบ ตัดกับสีฟ้าจัดของท้องฟ้า และปุยเมฆขาวที่ล่องลอย เกิดทัศนียภาพอันสวยงามประทับใจ เปรียบประดุจสรวงสวรรค์ อิสระภ่ายภาพตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับลาซา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
นำท่านเข้าที่พัก QO MO LANG ZONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ลาซา – เฉิงตู – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9) นำท่านไปยังสนามบิน
09.30 น. ออกเดินทางกลับเฉิงตูโดยเที่ยวบินที่ 3U8658  ***** บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง *****
11.35 น. เดินทางถึงสนามบินซวงหลิว เมืองเฉิงตู***** พักรอเปลี่ยนเครื่องบิน ไม่ออกนอกสนามบิน ****
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในสนามบิน (10)
14.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ 3U8145 ….. บริการอาหารและเครื่องดื่ม
16.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
*********************************************
***** รายการท่องเที่ยว ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้า ****
อัตราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับกรุงเทพฯ – ลาซา – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES
 2. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 3. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน (ห้องละ 2 ท่านต่อห้อง)
 4. ค่าที่พักโรงแรม ระดับ 3 ดาว 1 คืนที่เฉิงตู *** ทางสายการบินเป็นผู้ดำเนินการจัดให้ ***
 5. ค่าอาหารตามรายการ
 6. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 8. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,650 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 9. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท*** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็นผู้แจ้งราคาน้ำหนักส่วนที่เกิน*
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
 3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ และ หัวหน้าทัวร์ เก็บจากลูกค้าคนละ 1,000 บาทตลอดทริป
 4. ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหูห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 1. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,050 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,650 บาทต่อท่าน
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท  โดยการโอนเข้าบัญชี
 2. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9207
 3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง (เนื่องจากต้องใช้เวลาในการทำวีซ่าเข้าประเทศจีนและวีซ่าเข้าทิเบต )
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้นไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี
 5. หลังจากการจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
 3. เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 4. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 5. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 6. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
 8. รายการทัวร์นี้ไม่เหมาะสำหรับท่านที่เป็นโรคหัวใจ,ความดัน,แพ้ความกดอากาศในที่สูงและโรคประจำตัวอื่นเนื่องจากเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล4,000-4,500เมตรซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของท่านได้โปรดพิจารณารายการทัวร์ให้เหมาะสมกับสุขภาพของท่านก่อนการทำการจอง หรือปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่าน
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่ต้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็นพิเศษ …..บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนในต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามที่ร้องขอหรือไม่
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ความรับผิดชอบ 

 • บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ทิเบต ลาซา โปตาลา 5 วัน 4 คืน(3U) มิ.ย.62
รหัสทัวร์
CHN LXH01(3U)JUN
สายการบิน
Sichuan Airlines
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว