บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์ :
CHN LXA02(3U)APR-JUN
ประเทศ :
China
สายการบิน :
Sichuan Airlines

ทัวร์ทิเบต ลาซา ซีหนิง 8วัน7คืน (3U) เม.ย.-มิ.ย.63

รหัสทัวร์: CHN LXA02(3U)APR-JUN

ทิเบต      ตระการตามธรรมชาติสวยงาม อลังการ์วัฒนธรรมพุทธทิเบต

ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา  พระราชวังโปตาลา

 ทะเลสาบเทอร์คอยซ์ ยัมดรอกโซ ทะเลสาบแห่งสรวงสวรรค์ม

ธรรมชาติสวยงามบนเส้นทางรถไฟหลังคาโลกทิเบต – ซีหนิง

อารามจาสือหลุนปูซื่อ  วัดป๋ายจวีซื่อ

ซีหนิง     เมืองหลวงแห่งมณฑลชิงไห่  ชมสุเหร่าตงกวน  วัดถาเอ้อร์

กำหนดการ

13 – 20 เมษายน 2563 46,999
4 – 11 พฤษภาคม 44,999
8-15 มิถุนายน 44,999

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู 

15.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10  แถว U  เคาน์เตอร์สายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
17.55น. ออกเดินทางสู่ นครเฉิงตู  มณฑลเสฉวนโดยเที่ยวบินที่ 3U 8146
***** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง *****
22.00 น เดินทางถึงสนามบินซวงหลิว นครเฉิงตู (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เมืองเอกของมณฑลเสฉวน มณฑลแห่งนี้มีแม่น้ำ 4 สายไหลผ่าน จึงได้ชื่อว่า เสฉวน  (Si Chuan) เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับฉายาว่าเป็น เมืองแห่งสรวงสวรรค์  นอกจากนี้เมืองเฉิงตูยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีจากวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก หลังผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว
นำท่านเข้าที่พัก ……..  ระดับ 3 ดาว + ***** ทางสายการบินเป็นผู้ดำเนินการเรื่องที่พัก และรถรับส่งจากสนามบิน *****

วันที่สอง

เฉิงตู – ลาซา – พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) นำท่านเช็คเอ้าท์และเดินทางไปยังสนามบิน
12.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองลาซาโดยเที่ยวบินที่  3U 8697 ***** บริการอาหารและเครื่องดื่ม *****
14.40 น. เดินทางถึงสนามบินกงก่า  เมืองลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต หรือ ซีจ้าง  ในภาษาจีน …. หลังรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว  นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองลาซา เมืองหลวงของทิเบต ตั้งอยู่ในระดับความสูง 3,490 เมตรจากระดับน้ำทะเล  บนเทือกเขาหิมาลัย  เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ตั้งอยู่บนที่สูงที่สุดในโลก จนได้รับฉายาว่า หลังคาโลก ทิเบตมีอากาศที่หนาวเย็นมาก และมีความกดอากาศและออกซิเจนต่ำ   ….. คำว่า ลาซา มีความหมายถึง ดินแดนของพระเจ้า และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปี   ประชากรมีชาวฮั่น หุย และชนกลุ่มน้อยอื่นอาศัยอยู่ นอกเหนือจากชาวทิเบตที่มีอยู่จำนวนมากที่สุด  ซึ่งล้วนแล้วมีวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับศาสนาพุทธวัชรยาน เป็นอย่างมาก โดยมีองค์ดาไลลามะเป็นตำแหน่งประมุขหัวหน้าคณะสงฆ์ทางศาสนาและเป็นผู้นำทางการเมือง การปกครอง    คนทิเบตเชื่อว่าดาไลลามะ คือ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร กลับชาติมาเกิด   …..นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา สร้างในปี ค.ศ.1750 โดยองค์ดาไลลามะที่ 7 ซึ่งเป็นพระราชวังคู่กับ พระราชวังฤดูหนาวโปตาลา  พระราชวังแห่งนี้สร้างติดกับแม่น้ำลาซาและเป็นที่ประทับในฤดูร้อนขององค์ดาไลลามาะ องค์ปัจจุบัน  พระราชวังฤดูร้อนที่สวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่านเข้าที่พัก GAKYILING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ข้อแนะนำ: คืนนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับสภาพอากาศและภูมิประเทศ  เนื่องจากที่ตั้งของลาซา อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมาก   ปริมาณออกซิเจนในอากาศน้อย …. ท่านอาจมีการแพ้ที่สูง คือ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ท้องเสีย ท้องอืด หรือ คลื่นไส้อาเจียน   จึงจำเป็นต้องพักผ่อนให้มาก เพื่อให้ร่างกายสดชื่นในวันรุ่งขึ้น , ไม่ควรอาบน้ำในคืนนี้ แต่เช็ดตัวทำความสะอาดร่างกายก็พอ, งดการดื่มอัลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่

วันที่สาม

ลาซา – พระราชวังโปตาลา – วัดเซอรา – วัดโจคัง  – ถนนแปดเหลี่ยม  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) นำท่านชม พระราชวังโปตาลา สร้างขึ้นในต้น ศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ซองตันกัมโป (Songtsan Gampo) โดยสร้างเพื่อใช้เป็นที่ประทับขององค์หญิงเหวินเฉิง จากราชวงศ์ถังที่เดินทางมาเพื่อแต่งงานกับกษัตริย์ ต่อมาพระราชวังถูกทำลายลงเกือบหมดในระหว่างสงคราม  จนมาถึงค.ศ.ที่ 17 ในสมัยของดาไลลามะองค์ที่ 5 ได้เริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์ และดำเนินการมา ตลอดในทุกสมัยของดาไลลามะแต่ละองค์ จนปี ค.ศ.1645 จึงเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นในปัจจุบัน พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 3,756 เมตรจากระดับน้ำทะเล พื้นที่ประมาณ 3.6 แสนตารางเมตร โครงสร้างหลักทำด้วยไม้และหิน คือกำแพงสร้างด้วยหิน หลังคา และหน้าต่างสร้างด้วยไม้  แบ่งออกเป็นสองส่วน ลักษณะเหมือนวัง 2 วังซ้อนกันอยู่ คือ วังขาว ซึ่งใช้เป็นส่วนของสำนักงาน โรงเรียนศาสนา และวังแดง (ตามสีของผนัง) ซึ่งใช้ในการประกอบพิธีกรรม ภายในพระราชวังประกอบด้วยห้องต่างๆ ประมาณ 1,000 ห้อง  ใช้เป็นที่ประทับ, ทรงงาน, เก็บเถ้าอัฐิของดาไลลามะ ที่สำคัญยังใช้เป็นที่ทำงานในทางการเมืองของดาไลลามะ จนถึง ปีค.ศ.1755 ดาไลลามะองค์ที่ 7 ได้สร้างตำหนักนอร์บุหลิงฆา ใช้เป็นที่ประทับในฤดูร้อน และใช้พระราชวังโปตาลาเป็นพระราชวังฤดูหนาว ได้รับการจัดเข้าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1994  ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมสิ่งของล้ำค่า เช่นรูปเคารพ, ภาพวาดทางศาสนาพุทธ, งานแกะสลักไม้, พระคัมภีร์, โบราณวัตถุต่างๆ ที่สำคัญเป็นศูนย์รวมใจของชาวทิเบต
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านชมวัดเซรา (Sera Temple) เปรียบเสมือนตัวแทนของพระลามะนิกายหมวกเหลือง (Gelugpa) ของทิเบตตั้งอยู่ทางทิศเหนือของลาซา สร้างขึ้นในปี ค.ศ.ที่ 1419 โดย สักยา เยซี(ลูกศิษย์ของพระลามะจงกาปา ผู้ก่อตั้งพุทธทิเบต) พระลามะซึ่งเดินทางไปเข้าเฝ้าจักรพรรดิหย่งเจิ้น แห่งราชวงศ์หมิง และได้รับพระราชทานพระพุทธรูป, ผ้าไหม, เงิน และทองคำเพื่อนำมาใช้ในการสร้างวัดนี้ด้วย  วัดเซาราเป็นวัดสำคัญ 1 ใน 6 วัดสำคัญของนิกายหมวกเหลือง และเป็น 1 ใน 3 วัดสำคัญของเมืองลาซา …..จากนั้นนำชม วัดโจคัง (Jokhang Temple) วัดสำคัญของชาวทิเบตสร้างขึ้นประมาณ คริสต์ศตวรรษที่ 7 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่เจ้าหญิงคิดซัน จากเนปาล และเจ้าหญิงเหวินเฉิง จากราชวงศ์ถัง นำมาเป็นของขวัญเพื่อถวายแด่ กษัตริย์ ซองตัน กัมโป ของทิเบต ซึ่งภายหลังได้ แต่งงานกับกษัตริย์ซองตัน ทั้งสองพระองค์ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของทั้งสามพระองค์ โดยเฉพาะ พระพุทธศากยมุนี โจโว ที่เจ้าหญิงเหวินเฉิงนำมาจากฉางอานนั้นเชื่อว่าเป็นของจริงที่ยังคงเก็บรักษาอยู่ วัดโจคังได้รับการจัดเข้าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้ ในปี 2000 …..จากนั้นนำท่านชม ถนนแปดเหลี่ยม เป็นถนนสายเก่าแก่ที่สุดของลาซา ล้อมรอบวัดโจคัง เต็มไปด้วยร้านค้าที่ทุกคนสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองทิเบต และต่อรองราคาได้ อิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่านเข้าที่พัก GAKYILING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่  

ทะเลสาบหยางจงหู – เย่คาเจ๋อ – วัดป๋ายจวีซื่อ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6)   นำท่านเดินทางไปชม ทะเลสาบหยางจงหู ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต น้ำในทะเลสาบเป็นสีฟ้าอมเขียว หรือ สีเทอร์คอยซ์ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ ทะเลสาบเทอร์คอยซ์ ภาพของน้ำสีเอทร์คอยซ์ในทะเลสาบ ตัดกับสีฟ้าจัดของท้องฟ้า และปุยเมฆขาวที่ล่องลอย เกิดทัศนียภาพอันสวยงามประทับใจ เปรียบประดุจสรวงสวรรค์ ทุกๆปี จะมีผู้คนจำนวนมากเดินทางมาประกอบพิธีล้างบาป อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเย่คาเจ๋อ เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 2 ของทิเบต …..นำท่านไปยัง วัดป๋ายจวีซื่อ หรือ วัดกงล้อมงคล  เป็นวัดชื่อที่มีชื่อเสียง และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนทิเบตทั้ง 3 นิกายสำคัญในทิเบต คือ ศากยะ กาดัมปะ และเกลุคปา   วัดอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 3,900 เมตร สร้างขึ้นประมาณ 600 ปี ภายในวัด มีเจดีย์สูง 9 ชั้น เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป, ศาสนวัตถุ และภาพเขียนทางพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก จนได้ชื่อว่า เจดีย์พระพุทธรูปแสนองค์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
นำท่านเข้าที่พัก ZAXIQUTA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

อารามจาสือหลุนปูซื่อ – เมืองลาซา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9) นำท่านไปชมอารามจาสือหลุนปูซื่อ  ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์ปานเชนลามะ ผู้นำทางจิตวิญญาณ อันดับที่ 2 ของทิเบต สร้างขึ้นในปีค.ศ.1447 สมัยขององค์ดาไลลามะองค์แรก ภายในมีส่วนที่สำคัญ 4 ภาย ส่วนที่ 1 คือ วิหารพระศรีเมตไตรย ประดิษฐานพระศรีอาริยเมตไตรย ส่วนที่ 2 ที่บรรจุพระศพของปานเชนลามะองค์ที่ 4 ส่วนที่ 3 วัดเกลซัง เป็นหนึ่งในอาคารเก่าของอารามจาสือหลุนปูซื่อ และส่วนที่ 4 ตาชิลุนโปโกรา สถานที่ปฏิบัติธรรม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่เมืองลาซา (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)พักผ่อนตามอัธยาศัยระหว่างทางชมทัศนีย์ภาพของธรรมชาติที่สวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
นำท่านเข้าที่พัก GAKYILING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก

ลาซา – รถไฟเส้นทางหลังคาโลก (พักค้างคืนบนรถไฟ) – ซีหนิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (12) นำท่านไปยังสถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสัมผัสความสวยงามของทัศนียภาพตลอดเส้นทางของรถไฟเส้นทางหลังคาโลก ระดับความสูงประมาณ 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยขบวนรถ K918 เดินทางผ่านที่ราบสูงทิเบต-ซีไห่ จากทิเบต ไปยังเมืองซีหนิง มณฑลชิงไห่ และสุดเส้นทางที่เมืองหลานโจว มณฑลกานซู(รถไฟตู้นอนปรับอากาศห้องละ 4 คน, เตียงบน-ล่าง และมีระบบควบคุมออกซิเจนเหมือนในสภาพปกติ และมีห้องพยาบาล)
08.20 น. ออกเดินทางจากสถานีรถไฟลาซา ผ่านข้ามสะพานแม่น้ำลาซา มองเห็นพระราชวังโปตาลา สัญลักษณ์ของทิเบต  ลอดอุโมงค์หยังปาจิ่ง ยาว 42.5 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางรถไฟสายนี้จะอยู่บนที่ระดับความสูงประมาณ 4,000 เมตรจากน้ำทะเล จุดชมวิวที่สวยงามและสำคัญของเส้นทาง มีดังนี้ทุ่งหญ้าเชียงถัง พื้นที่กว่า 6 แสนตารางกิโลเมตร และวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะที่ทอดยาวขนานไปตามเส้นทางรถไฟ    ชมวิวบริเวณ ทะเลสาบนัมซัว (สูงจากระดับน้ำทะเล 4,800 เมตร พื้นน้ำกว้าง 400 ตารางก.ม.) ทะเลสาบน้ำจืดซึ่งตั้งอยู่ในความสูงของระดับน้ำทะเลสูงสุดของโลก และเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสาละวิน ทะเลสาบตั้งอยู่ในใจกลางทุ่งหญ้าเชียงถัง มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดวิ่งอยู่บริเวณทะเลสาบ เช่น จามรี ลา ละมั่ง แพะ

เขาถังกู่ลา อันยิ่งใหญ่มโหฬาร ชม กาเซียร์เจียงเกินตี๋หรู อยู่บนเขาเก๋อราตันตุง ยาว 14 กิโลเมตร ในช่องเขาถังกู่ลา กาเซียร์สายนี้เป็นธารน้ำแข็งใหญ่สุดของเอเชีย เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องเขาแห่งนี้เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างทิเบตกับมณฑลชิงไห่

แม่น้ำโทงเทียน แม่น้ำเลื่องชื่อที่สุดจากเรื่องไซอิ๋ว เมื่อพระถังซำจั๋งเดินทางผ่านแม่น้ำสายนี้เมื่อคราวไปเชิญพระไตรปิฎกจากประเทศอินเดียผ่านที่นี่

สวนอนุรักษ์สัตว์เขอเขอซีลี่ สวนอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าที่มีพื้นที่กว้างสุด ตั้งอยู่ที่ระดับน้ำทะเลสูงสุดและมีจำนวนสัตว์มากที่สุดของประเทศจีน มีเนื้อที่ 8.3 ตารางกิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 5,000 เมตรขึ้นไป อากาศหนาวตลอดทั้งปี มีสัตว์ชนิดต่าง ๆ มากถึงกว่า 230 ชนิด (ชาวทิเบตถือเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจามรีป่า ลาป่า และละมั่งป่า) รถไฟวิ่งผ่านสะพานลอยฟ้า ส่วนข้างล่างเป็นช่องวิ่งของสัตว์ท้องถิ่น บนรถไฟท่านสามารถมองเห็นสัตว์ต่างๆมากมาย ชมวิวธรรมชาติของธารน้ำแข็งระหว่างทาง

อุโมงค์เขาคุนลุ้น มีความยาว 1,686 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 4,648 เมตร ขบวนรถไฟจะวิ่งเลาะเลียบเขาเทวดาคุนลุ้น มองเห็นภูเขาหิมะยู่ซู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขาคุนลุ้น  ยอดเขาแห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งสำนักคุนลุ้น

เมืองเก๋อเออร์มู่ ผ่าน ทะเลสาบชิงไห่ เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดของจีน ผ่าน เขาพระจันทรา ชมทุ่งมัสตาร์ดและทุ่งหญ้าอันกว้างขวางสุดขอบฟ้า ยาวกว่า 100 กิโลเมตร

***** อาหารกลางวัน (13) และอาหารค่ำ (14) รับประทานบนรถไฟ (นั่งโต๊ะละ 4 ท่าน*****

วันที่เจ็ด

ซีหนิง – สุเหร่าตงกวน – วัดถ่าเอ่อร์ซื่อ – เฉิงตู 

เช้า รับประทานอาหารเช้า บนรถไฟ (15)
08.20 น เดินทางถึงซีหนิง  เมืองเอกของมณฑลชิงไห่  ได้รับการยกย่องว่าเป็น “เมืองแห่งฤดูร้อนของจีน” ซีหนิงอยู่ในเขตเชื่อมต่อระหว่างที่ราบสูงหวงถู่ (ที่ราบสูงดินเหลือง) กับที่ราบสูงชีจั้ง (ที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต) มีจำนวนประชากรเกินกว่า 1 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย 34 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าฮั่น หุย ทิเบต ถู่ มองโกล และซ่าลา ฯลฯ ขณะเดียวกัน ซีหนิงเป็นจุดที่ต้องแวะผ่านใน “เส้นทางสายไหม” โบราณทางตอนใต้ และ “เส้นทางโบราณซีอาน-ทิเบต” นับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) ของจีนเป็นต้นมา  …..นำท่านชม วัดถ่าเอ่อร์ซื่อ  (Ta’er Si)  เป็น 1 ใน 6 วัดใหญ่ที่สุดของพุทธศาสนาทิเบตนิกายเกลุก หรือ นิกายหมวกเหลือง   วัดนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1577 เพื่อรำลึกถึงซงคาปา (ค.ค.1357-1419) ผู้ก่อตั้งนิกายและยังเป็นวัดที่มี        ชื่อเสียงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว    ภายในวัดซึ่งมีพิ้นที่ขนาดใหญ่ 1.44 แสนตารางเมตร  เต็มไปด้วยอาคารทางพุทธศาสนาถึง 52 หลัง  9,300 ห้อง สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแบบทิเบต และฮั่น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16)
บ่าย นำท่านชมสุเหร่าตงกวน  สุเหร่าใหญ่ที่สุดของมณฑล และเป็นสุเหร่าใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน มีพื้นที่ 11,940 ตารางเมตร  สามารถจุคนที่มาร่วมพิธีกรรมทางศาสนาได้ถึง 3,000 คน อาคารมัสยิดสวยงามในแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างจีนโบราณ และอิสลามและได้รับการดูแลอนุรักษ์เป็นโบราณสถานของมณฑล…..ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางไปยังสนามบินซีหนิง
17.20 น. ออกเดินทางกลับเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ 3U 8156
19.25 น. เดินทางถึงสนามบิน เฉิงตู หลังรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านไปยังภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (17)
นำท่านเข้าที่พัก SPRING DOWNTOWN HOTEL ระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่า

วันที่แปด

เฉิงตู – ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ – กรุงเทพฯ 

กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านให้เรียบร้อย คืนห้องและเช็คเอ้าท์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (18) นำท่านชม ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นแหล่งช้อปปิ้ง  มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในสนามบิน (19)
14.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ 3U8145 ….. บริการอาหารและเครื่องดื่ม
16.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
*****************************************
รายการทัวร์เส้นทางนี้ ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ
อัตราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง ไม่มีราคาเด็ก
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-ลาซา / ซีหนิง กรุงเทพฯ โดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 5  คืน , ค่าที่พักบนรถไฟ 1 คืน (ตู้นอน 4 คน)
 3. ค่าที่พักโรงแรม ระดับ 3 ดาว 1 คืนที่เฉิงตู *** ทางสายการบินเป็นผู้ดำเนินการจัดให้ ***
 4. ค่าอาหาร 19 มื้อตามรายการ
 5. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางและสุขภาพวงเงิน 2 ล้านบาท

          *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระส่วนที่เกินจาก 23 กิโลกรัม ** สายการบินเป็นผู้แจ้งราคาน้ำหนักส่วนที่เกิน*
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
 3. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ 1,650 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,200 บาท ( เก็บจากลูกค้าต่อคนตลอดทริป)
 5. ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น,หน้าตรง, เห็นใบหูห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทำให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ต้องแนบสำเนาสูติบัตร
 8. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรือ อำเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
 9. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ

ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

 1. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตการทำงาน
 • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
 • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
 1. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี้
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่าย ที่มีวิวด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 1. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,050 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,650 บาทต่อท่าน
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเล่มละ 500 บาท สำหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สำหรับการยื่นด่วน ให้กับศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้น ไม่คืน          ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี
 5. หลังจากการจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
 3. เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 4. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 5. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 6. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 7. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
 8. รายการทัวร์นี้ไม่เหมาะสำหรับท่านที่เป็นโรคหัวใจ, ความดัน, แพ้ความกดอากาศในที่สูงและโรคประจำตัวอื่นๆ เนื่องจากเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 4,000 -4,500 เมตร ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของท่านได้ โปรดพิจารณารายการทัวร์ให้เหมาะสมกับสุขภาพของท่านก่อนการทำการจอง หรือปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่าน
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดย

สายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่ต้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็นพิเศษ …..บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนในต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามที่ร้องขอหรือไม่
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ความรับผิดชอบ  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ทิเบต ลาซา ซีหนิง 8วัน7คืน (3U) เม.ย.-มิ.ย.63
รหัสทัวร์
CHN LXA02(3U)APR-JUN
สายการบิน
Sichuan Airlines
ประเทศ
China
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว